(EU) 2018/1542Nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

Publikováno: Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. října 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. října 2018 Nabývá účinnosti: 16. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1542

ze dne 15. října 2018

o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2018 dospěla Evropská rada k závěru, že používání chemických zbraní, včetně používání jakýchkoli toxických chemických látek jakožto zbraní, je za všech okolností naprosto nepřijatelné, musí být systematicky a důsledně odsuzováno a představuje bezpečnostní riziko pro nás všechny. Dne 28. června 2018 vyzvala Evropská rada, aby byl co nejdříve přijat nový režim Unie v oblasti omezujících opatření zaměřený na používání a šíření chemických zbraní.

(2)

Dne 15. října 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti používání a šíření chemických zbraní. Uvedené rozhodnutí stanoví cestovní omezení a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, subjektů a orgánů, jež jsou odpovědné za výrobu, používání nebo zapojení se do přípravy používání chemických zbraní, jež poskytují finanční, technickou či materiální podporu těmto činnostem nebo jsou do nich jiným způsobem zapojeny. Tyto osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze rozhodnutí (SZBP) 2018/1544.

(3)

K provedení některých ustanovení rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 jsou zapotřebí další kroky ze strany Unie.

(4)

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise by měly předložit návrh nařízení o omezujících opatřeních proti používání a šíření chemických zbraní.

(5)

Toto nařízení podporuje strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení z roku 2003, jakož i mezinárodní rámec týkající se šíření chemických zbraní: Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „CWC“), rozhodnutí o řešení hrozby vyplývající z použití chemických zbraní, které dne 27. června 2018 přijala konference států, jež jsou stranami CWC, Australskou skupinu, Bezpečnostní iniciativu proti šíření a Mezinárodní partnerství proti beztrestnosti za použití chemických zbraní. Toto nařízení podporuje rovněž provádění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, zejména rezolucí č. 1540 (2004), č. 2118 (2013), č. 2209 (2015), č. 2235 (2015) a č. 2325 (2016).

(6)

Toto nařízení přispěje k úsilí Unie v bojovat proti šíření a používání chemických zbraní a k úsilí Unie na podporu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OCWC). Oblast působnosti a definice chemických zbraní v tomto rozhodnutí by se měly shodovat s CWC.

(7)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(8)

Pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení by měla přináležet Radě v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě sestavování, změny a přezkumu přílohy rozhodnutí (SZBP) 2018/1544.

(9)

K provedení tohoto nařízení a pro zajištění co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být prováděno v souladu s nařízeními Evripského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a (EU) 2016/679 (3).

(10)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si další relevantní údaje, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(11)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby byla uplatňována. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(12)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně při svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„chemickými zbraněmi“ chemické zbraně ve smyslu článku II Úmluvy o chemických zbraních (CWC);

b)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou, či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

c)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na svou formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé, či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

d)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam obsahuje příloha II;

e)

„hospodářskými zdroji“ aktiva jakéhokoli druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

f)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

g)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

h)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

i)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I ani v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   V příloze I jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které Rada v souladu s čl. 3 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 určila jako:

a)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, jež jsou odpovědné za následující činnosti nebo jež na tyto činnosti poskytují finanční, technickou či materiální podporu nebo jsou do nich jiným způsobem zapojeny:

i)

výroba, pořizování, držení, vývoj, přeprava, skladování nebo transfer chemických zbraní;

ii)

používání chemických zbraní nebo

iii)

zapojení se do jakékoli přípravy pro účely použití chemických zbraní;

b)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jakýmkoli způsobem napomáhají kterékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu k zapojení se do jakékoli činnosti uvedené v písmeni a) tohoto odstavce nebo je v takovém zapojení podporují či je k němu nabádají, a tím působí nebo zvyšují nebezpečí, že k takovýmto činnostem dojde, a

c)

fyzické osoby nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány spojené s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi nejméně dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

e)

určeny k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

2.   Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 4

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v článku 2 na seznam obsažený v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, před tímto dnem či po něm;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných nebo uznaných za platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřena, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud shledají, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I a

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.   Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o těchto transakcích neprodleně uvědomí příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c)

platby splatné na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v některém členském státě nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné.

Článek 7

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 8

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 9

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 10

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze I;

b)

jakoukoli fyzickou nebo právnickou osoboou, subjektem nebo orgánem jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 11

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělují si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 3, 4 a 5;

b)

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si poskytují navzájem a poskytují i Komisi všechny další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 12

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na určitou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavci 1 včetně důvodů jejich zařazení na seznam buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, není-li jejich adresa známa, a tím jim umožní se k věci vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a informuje o tom dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává nejméně co dvanáct měsíců.

5.   Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 13

1.   V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

2.   V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů nebo orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 14

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi zmíněná pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 15

1.   Komise za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zpracovává osobní údaje. Mezi tyto úkoly patří:

a)

začlenění obsahu přílohy I do veřejně dostupného elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do veřejně dostupné interaktivní mapy sankcí;

b)

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Pro účely odstavce 1 je útvar Komise uvedený v příloze II určen „správcem“ za Komisi ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 16

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 15. října 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2


PŘÍLOHA II

INTERNETOVÉ STRÁNKY PRO INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ KOMISI

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU