(EU) 2018/1481Nařízení Komise (EU) 2018/1481 ze dne 4. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 251, 5.10.2018, s. 13-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. října 2018 Nabývá účinnosti: 25. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1481

ze dne 4. října 2018,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(4)

Oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) jsou látky povolené jako antioxidanty v řadě potravin, jakož i v potravinářských aromatech v souladu s přílohami II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(5)

V čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 se stanoví, že všechny potravinářské přídatné látky, které byly v Unii ke dni 20. ledna 2009 již povoleny, podrobí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) novému posouzení rizika.

(6)

Za tímto účelem stanoví nařízení Komise (EU) č. 257/2010 (3) program pro přehodnocení potravinářských přídatných látek. Podle nařízení (EU) č. 257/2010 se přehodnocení antioxidantů mělo dokončit do 31. prosince 2015.

(7)

Dne 5. května 2015 vydal úřad vědecké stanovisko týkající se přehodnocení dodecylgallátu (E 312) jako potravinářské přídatné látky (4). Ve stanovisku bylo uvedeno, že není k dispozici dostatek adekvátních toxikologických údajů o dodecylgallátu. Úřad proto nebyl schopen potvrdit bezpečnost dodecylgallátu jako potravinářské přídatné látky a dospěl k závěru, že stávající skupinový přijatelný denní přívod (ADI) pro propylgallát (E 310), oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) by již neměl být platný. Ve zmíněném stanovisku bylo uvedeno, že pro odpovídající posouzení bezpečnosti dodecylgallátu jako potravinářské přídatné látky by bylo zapotřebí dostatečné toxikologické databáze.

(8)

Dne 1. října 2015 vydal úřad vědecké stanovisko týkající se přehodnocení oktylgallátu (E 311) jako potravinářské přídatné látky (5). Ve stanovisku bylo uvedeno, že není k dispozici dostatek adekvátních toxikologických údajů o oktylgallátu. V důsledku toho úřad nebyl schopen potvrdit bezpečnost oktylgallátu jako potravinářské přídatné látky a dospěl k závěru, že stávající skupinový ADI pro propylgallát (E 310), oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) by již neměl být platný. Ve zmíněném stanovisku bylo uvedeno, že pro odpovídající posouzení bezpečnosti oktylgallátu jako potravinářské přídatné látky by bylo zapotřebí dostatečné toxikologické databáze.

(9)

Dne 30. května 2017 vyhlásila Komise veřejnou výzvu k předložení vědeckých a technologických údajů týkajících se propylgallátu (E 310), oktylgallátu (E 311) a dodecylgallátu (E 312) (6), aby byly shromážděny potřebné údaje uvedené ve vědeckých stanoviscích o přehodnocení uvedených látek jako potravinářských přídatných látek. Žádný hospodářský subjekt se však nezavázal poskytnout požadované toxikologické údaje pro oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312). Bez těchto údajů nemůže úřad přehodnocení bezpečnosti oktylgallátu a dodecylgallátu jako potravinářských přídatných látek dokončit, a proto není možné zjistit, zda uvedené látky stále splňují podmínky podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 pro zařazení na seznam schválených potravinářských přídatných látek Unie.

(10)

Je proto vhodné oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) ze seznamu schválených potravinářských přídatných látek Unie odstranit.

(11)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 by měl být seznam schválených potravinářských přídatných látek Unie změněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (7).

(12)

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 se stanoví, že seznam potravinářských přídatných látek Unie může být aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(13)

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měly být změněny tak, že oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) se odstraní ze seznamu schválených potravinářských přídatných látek Unie, protože jejich zařazení na seznam již není s ohledem na absenci náležitých toxikologických údajů opodstatněné.

(14)

Je vhodné stanovit přechodné období, během nějž mohou být nadále propagovány a nabízeny k prodeji potraviny obsahující oktylgallát (E 311) a/nebo dodecylgallát (E 312), které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se zrušují položky týkající se potravinářských přídatných látek oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312).

Článek 3

Potraviny obsahující oktylgallát (E 311) a/nebo dodecylgallát (E 312), které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále propagovány a nabízeny k prodeji do 25. dubna 2019.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  EFSA Journal 2015;13(5):4086.

(5)  EFSA Journal 2015;13(10):4248.

(6)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

v části B tabulce 3: Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a sladidla se zrušují položky pro potravinářské přídatné látky E 311 oktylgallát a E 312 dodecylgallát;

b)

v části C tabulce 5: Ostatní přídatné látky, jejichž regulace může být kombinována, se písmeno k) „E 310 – 320: Galláty, TBHQ a BHA“ nahrazuje tímto:

„k)

E 310 – 320: Propylgallát, TBHQ a BHA

Číslo označení E

Název

E 310

Propylgallát

E 319

Terciální butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)“

c)

část E se mění takto:

1)

v kategorii 01.5 (Zahuštěné nebo sušené mléko ve smyslu směrnice 2001/114/ES) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1)

pouze sušené mléko pro prodejní automaty“

2)

v kategorii 02.1 (Tuky a oleje, v zásadě bez obsahu vody (kromě bezvodého mléčného tuku)) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310–320 (Galláty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (41)

pouze tuky a oleje pro profesionální výrobu tepelně opracovaných potravin; oleje a tuky na smažení (kromě olivového oleje z pokrutin), vepřové sádlo, rybí tuk, hovězí a ovčí lůj, drůbeží tuk“

3)

v kategorii 02.2.2 (Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (2)

pouze tuk na smažení“

4)

v kategorii 04.2.5.4 (Ořechová másla a ořechové pomazánky), se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (41)

pouze zpracované ořechy“

5)

v kategorii 04.2.6 (Zpracované výrobky z brambor) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

25

(1)

pouze dehydratované brambory“

6)

v kategorii 05.3 (Žvýkačky) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 321 (Galláty, TBHQ, BHA a BHT) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 321

Propylgallát, TBHQ, BHA a BHT

400

(1)“

 

7)

v kategorii 06.3 (Snídaňové cereálie), se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)

pouze předvařené obiloviny“

8)

v kategorii 06.7 (Předvařené nebo zpracované obiloviny) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1)

pouze předvařené obiloviny“

9)

v kategorii 07.2 (Jemné pečivo) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1)

pouze směsi pro přípravu moučníků“

10)

v kategorii 08.3.1 (Tepelně neopracované masné výrobky) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)

pouze dehydratované maso“

11)

v kategorii 08.3.2 (Tepelně opracované masné výrobky) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)

pouze dehydratované maso“

12)

v kategorii 12.2.2 (Kořenicí přípravky a ochucovadla) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 321 (Galláty, TBHQ, BHA a BHT) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 321

Propylgallát, TBHQ, BHA a BHT

200

(1) (13)“

 

13)

v kategorii 12.5 (Polévky a vývary) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)

pouze dehydratované polévky a vývary“

14)

v kategorii 12.6 (Omáčky), se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)“

 

15)

v kategorii 15.1 (Bramborové, obilné, moučné nebo škrobové snacky) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1)

pouze snacky na bázi obilovin“

16)

v kategorii 15.2 (Zpracované ořechy) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 320 (Galláty, TBHQ a BHA) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 320

Propylgallát, TBHQ a BHA

200

(1) (13)“

 

17)

v kategorii 17.1 (Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem, kromě výrobků určených ke žvýkání) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 321 (Galláty, TBHQ, BHA a BHT) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 321

Propylgallát, TBHQ, BHA a BHT

400

(1)“

 

18)

v kategorii 17.2 (Doplňky stravy dodávané v tekuté podobě) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 321 (Galláty, TBHQ, BHA a BHT) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 321

Propylgallát, TBHQ, BHA a BHT

400

(1)“

 

19)

v kategorii 17.3 (Doplňky stravy dodávané ve formě sirupu nebo určené ke žvýkání) se položka týkající se potravinářských přídatných látek E 310 – 321 (Galláty, TBHQ, BHA a BHT) nahrazuje tímto:

 

„E 310 – 321

Propylgallát, TBHQ, BHA a BHT

400

(1)“

 

2)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

v části 4 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů v potravinářských aromatech) se položky týkající se potravinářských přídatných látek E 310, E 311, E 312, E 319 a E 320 nahrazují tímto:

„E 310

Propylgallát

vonné silice

1 000  mg/kg (propylgallát, TBHQ a BHA, jednotlivě nebo v kombinaci) ve vonných silicích

E 319

Terciální butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

aromata jiná než vonné silice

100 mg/kg (1) (propylgallát)

200 mg/kg (1) (TBHQ a BHA, jednotlivě nebo v kombinaci) v aromatech“

b)

v části 4 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů v potravinářských aromatech) se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Znak v tabulce se vztahuje k pravidlu úměrnosti: pokud jsou propylgallát, TBHQ a BHA použity v kombinaci, musí být jejich jednotlivá množství úměrně snížena.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU