(EU) 2018/1472Nařízení Komise (EU) 2018/1472 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 247, 3.10.2018, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. září 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. října 2018 Nabývá účinnosti: 23. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1472

ze dne 28. září 2018,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Košenila, kyselina karmínová, karmíny (E 120) je látka povolená jako barvivo v řadě potravin v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(4)

V čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 se stanoví, že všechny potravinářské přídatné látky, které byly v Unii ke dni 20. ledna 2009 již povoleny, podrobí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) novému posouzení rizika.

(5)

Za tímto účelem stanoví nařízení Komise (EU) č. 257/2010 (3) program pro přehodnocení potravinářských přídatných látek, podle nějž musí být přehodnocení barviv dokončeno do 31. prosince 2015.

(6)

Dne 18. listopadu 2015 vydal úřad vědecké stanovisko týkající se přehodnocení košenily, kyseliny karmínové, karmínů (E 120) jako potravinářské přídatné látky (4). Úřad dospěl k závěru, že z předloženého souboru údajů nevyplývají důvody pro revizi hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI) pro E 120 a že přesnější odhady expozice jsou nižší než ADI pro všechny skupiny obyvatelstva. Úřad však doporučil revidovat stávající název „košenila, kyselina karmínová, karmíny“, aby přesněji odpovídal materiálu používanému jako potravinářská přídatná látka, a aktualizovat specifikace, pokud jde o procentní podíl materiálu, jenž se nezapočítává, maximální limity pro toxické prvky a přítomnost bílkovinných složek.

(7)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 by měl být seznam schválených potravinářských přídatných látek Unie změněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (5).

(8)

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 se stanoví, že seznam potravinářských přídatných látek Unie může být aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(9)

Je proto vhodné změnit přílohu II nařízení (ES) č. 1333/2008 a přílohu nařízení (EU) č. 231/2012.

(10)

Měla by být poskytnuta přiměřená doba před tím, než začnou být použitelné změny, aby se provozovatelům potravinářských podniků umožnilo splnit nové požadavky stanovené v tomto nařízení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 se veškeré odkazy na látku „E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny“ nahrazují názvem „E 120 Kyselina karmínová, karmín“.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 23. října 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se položka „E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny“ nahrazuje tímto:

E 120 KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍN

Synonyma

CI přírodní červeň 4

Definice

Kyselina karmínová se získává z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů košenily, sestávajících ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa.

Karmíny jsou hliníkové laky kyseliny karmínové, ve kterých se předpokládá přítomnost hliníku a kyseliny karmínové v molárním poměru 1:2.

Barevným základem je kyselina karmínová. Mohou být přítomna také menší množství jeho aminované formy kyseliny 4-aminokarmínové.

V komerčních výrobcích může být barevný základ kyselina karmínová přítomen ve spojení s kationty amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými, jednotlivě nebo v kombinacích, a tyto kationty mohou být také přítomny v přebytku. Komerční výrobky mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu.

Č. barevného indexu

75470

Einecs

Kyselina karmínová: 215-023-3; karmíny: 215-724-4

Chemický název

7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoantracen-2-karboxylová kyselina (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hliníkový chelát této kyseliny

Chemický vzorec

C22H20O13 (kyselina karmínová)

Relativní molekulová hmotnost

492,39 (kyselina karmínová)

Obsah

Ne méně než 90 % kyseliny karmínové; ne méně než 50 % kyseliny karmínové v chelátech.

Popis

Červená až tmavě červená, drolivá pevná látka nebo prášek

Identifikace

 

Spektrometrie

Kyselina karmínová:

 

Maximum ve vodném roztoku amoniaku při cca 518 nm

 

Maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm

 

E 1 %/1 cm 139 na vrcholu kolem 494 nm ve zředěné kyselině chlorovodíkové

Kyselina 4-aminokarmínová:

 

Maximum ve vodném roztoku amoniaku při 535 nm

 

Maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při 530 nm

 

E 1 %/1 cm 260 na vrcholu kolem 535 nm ve vodném roztoku amoniaku, pH 9,5

V komerčních výrobcích lze kyselinu karmínovou odlišit od jejího aminu pomocí HPLC

Čistota

 

Rezidua rozpouštědel

Etanol:

Metanol:

Ne více než 150 mg/kg

Ne více než 50 mg/kg

Celkový obsah popela

Kyselina karmínová:

Karmín:

Ne více než 5 %

Ne více než 12 %

Bílkoviny (N × 6,25)

Kyselina karmínová:

Karmín:

Ne více než 2,2 %

Ne více než 25 %

Kyselina 4-aminokarmínová

Ne více než 3 % v poměru ke kyselině karmínové

Látky nerozpustné ve zředěném amoniaku

Karmín: Ne více než 1 %

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1,5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,5 mg/kg

Kadmium

Ne více než 0,1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

 

Salmonella spp.

Nepřítomná v 10 g

Lze použít hliníkové laky této barvy .“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU