(EU) 2018/1300Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1300 ze dne 27. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Norska

Publikováno: Úř. věst. L 244, 28.9.2018, s. 6-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. září 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. října 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1300

ze dne 27. září 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Norska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (dále jen „dohoda“) uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru a schválené rozhodnutím Rady (EU) 2018/760 (2) stanoví zavedení nové kvóty pro mléčné výrobky.

(2)

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení. Poslední listinu o schválení Norsko oznámilo dne 16. července 2018. Množství podle nové kvóty se proto použijí od 1. října 2018.

(3)

V čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) se stanoví, že žádosti o licence podané od 1. do 10. června mohou být použity pro dovozy uskutečněné v období od 1. července do 31. prosince. Pro podávání žádostí a vydávání dovozních licencí pro nové kvóty otevřené na základě dohody by měla být proto stanovena nová lhůta. Kromě toho by doba platnosti těchto licencí v roce 2018 měla začít dnem jejich vydání.

(4)

Hlava 2 kapitola I oddíl 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že žadatelé o dovozní licence musí být předem schváleni příslušným orgánem členského státu, v němž jsou usazeni. Příslušné žádosti se předkládají do 1. dubna každého roku. Je nutné stanovit postup ad hoc, který umožní žadatelům, kteří ještě nebyli schváleni, žádat o schválení pro účely nových dovozních kvót otevřených od 1. října 2018. Je třeba stanovit příslušné odchylky od článků 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být změněno a měly by být stanoveny příslušné odchylky.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

V článku 5 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

kvót stanovených v příloze V dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím schválených rozhodnutím Rady 2011/818/EU (*1) a kvót stanovených v příloze IV Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím schválených rozhodnutím Rady (EU) 2018/760 (*2) (dále jen „dohody s Norskem“);

b)

v čl. 19 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pravidel uvedených v bodě 9 dohod s Norskem.“;

c)

v příloze I se bod I.H nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001

1.   Odchylně od čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2535/2001 je pro kvóty s pořadovými čísly 09.4228 a 09.4229 stanovené v bodě I.H přílohy I uvedeného nařízení v roce 2018 otevřeno další období pro přidělení, přičemž platí tyto podmínky:

a)

žádosti o dovozní licence se podávají od 1. do 8. října 2018;

b)

členské státy oznámí Komisi nejpozději do 15. října 2018 celková množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro všechny žádosti, vyjádřená v kilogramech a v členění podle pořadových čísel;

c)

dovozní licence se vydávají od 23. října 2018 do 31. října 2018.

2.   Odchylně od čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001 jsou dovozní licence vydané v říjnu 2018 pro kvóty uvedené v odstavci 1 tohoto článku platné ode dne vydání do 31. prosince 2018.

3.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 2535/2001 předloží žadatelé o dovozní licence, kteří ještě nebyli schváleni podle článku 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 2535/2001, od 1. do 8. října 2018 pro dovoz v období od 1. října do 31. prosince 2018 a od 1. ledna do 30. června 2019 v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 tohoto článku žádosti o schválení příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH, spolu s dokladem, že během roku 2017 a 2018 dovezli do Unie nebo z Unie vyvezli alespoň 25 tun mléčných výrobků zahrnutých do kapitoly 04 kombinované nomenklatury.

4.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 2535/2001 sdělí příslušné orgány členského státu do 12. října 2018 žadatelům výsledky schvalovacího řízení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku a pokud byla žádost schválena, uvedou číslo schválení. Schválení platí do 30. června 2019 a považuje se za platné od 1. října 2018 pro účely odstavce 1 tohoto článku.

5.   Odchylně od čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 oznámí příslušné orgány členského státu do 19. října 2018 Komisi seznam hospodářských subjektů, které byly schváleny podle odstavců 3 a 4 tohoto článku. Toto oznámení obsahuje číslo schválení, název, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu schválených hospodářských subjektů. Komise předá tyto seznamy příslušným orgánům ostatních členských států.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/760 ze dne 14. května 2018 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(*1)  Rozhodnutí Rady 2011/818/EU ze dne 8. listopadu 2011 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 1).

(*2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/760 ze dne 14. května 2018 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 1).“;


PŘÍLOHA

I.H

CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD S NORSKEM

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince – množství v tunách

Použitelné clo: bez cla

Pořadové číslo kvóty

09.4228

09.4229

09.4179

Popis  (*1)

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel, o obsahu bílkovin „obsah dusíku × 6,38“ ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

Sýry a tvaroh

Kód kombinované nomenklatury

0404 10

0404 10 02

0406

Množství za říjen–prosinec 2018

313

788

Roční množství na rok 2019 a další roky

1 250

3 150

7 200

Množství za leden–červen

625

1 575

3 600

Množství za červenec–prosinec

625

1 575

3 600


(*1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis výrobků považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU