(EU) 2018/1263Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644

Publikováno: Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 65-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. září 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. října 2018 Nabývá účinnosti: 11. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1263

ze dne 20. září 2018,

kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2018/644 stanoví zvláštní ustanovení na podporu zlepšení služeb přeshraničního dodávání balíků, která doplňují ustanovení uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES (2). Tato ustanovení se týkají zejména regulačního dohledu nad službami dodávání balíků a transparentnosti sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků.

(2)

Podle nařízení (EU) 2018/644 musí poskytovatelé služeb dodávání balíků předložit informace o sobě národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, ve formě, kterou stanoví Komise.

(3)

Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2018/644 mají poskytovatelé služeb dodávání balíků předložit tyto informace pouze jednou a o veškerých změnách těchto informací uvědomit do 30 dnů národní regulační orgán. Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2018/644 požaduje, aby byly informace o činnosti poskytovatele služby dodávání balíků předkládány každoročně. Pro předkládání těchto informací je proto vhodné stanovit dva odlišné formuláře.

(4)

Aby nedocházelo k dvojímu započítání balíků, měli by poskytovatelé služeb dodávání balíků při předkládání informací o počtu zpracovaných balíků a obratu ze služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní rok uvést, zda byly služby doručování balíků smluvně dohodnuty s odesílatelem, nebo poskytnuty jménem jiného poskytovatele služeb dodávání balíků. Podání by mělo rovněž obsahovat informace o tom, zda se místo určení nebo místo odeslání balíků nachází v Unii nebo mimo její území, neboť tato skutečnost má vliv na kroky v poštovním řetězci, které daný poskytovatel zajišťuje.

(5)

Vzhledem k tomu, že požadované informace mají zpracovávat národní regulační orgány členských států, a s ohledem na odborné znalosti těchto orgánů byly formuláře vypracovány v úzké spolupráci se skupinou evropských regulačních orgánů pro poštovní služby.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice 97/67/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formuláře pro předkládání informací podle čl. 4 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2018/644 jsou uvedeny v přílohách I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 112, 2.5.2018, s. 19.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14).


PŘÍLOHA I

Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU