(EU) 2018/1232Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1232 ze dne 11. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu

Publikováno: Úř. věst. L 231, 14.9.2018, s. 13-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. září 2018 Nabývá účinnosti: 17. září 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1232

ze dne 11. září 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 (2) stanoví otevření ročních dovozních celních kvót Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso, včetně produktů pocházejících z Norska a Nového Zélandu.

(2)

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 stanoví, že celní kvóty otevřené uvedeným nařízením se mají spravovat v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3).

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 992/95 (4) stanoví otevření ročních dovozních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Norska. Článek 3 uvedeného nařízení (EU) stanoví, že celní kvóty otevřené uvedeným nařízením mají být spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

(4)

Evropská unie a Norsko uzavřely dohodu ve formě výměny dopisů o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (dále jen „dohoda s Norskem“). Dohoda s Norskem byla schválena jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2018/760 (5).

(5)

Dohoda s Norskem má vstoupit v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení. Uložení poslední listiny bylo provedeno dne 16. července 2018. Dohoda s Norskem má tedy vstoupit v platnost dne 1. října 2018. Příloha IV dohody s Norskem stanoví sloučení dvou celních kvót produktů kódů KN 0210 a 0204 stanovených nařízením (ES) č. 992/95 a prováděcím nařízením (EU) č. 1354/2011 do jedné celní kvóty.

(6)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by tato jediná celní kvóta měla být otevřena a spravována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (6). Celní kvóta produktů pocházejících z Norska kódu KN 0204 by tedy měla být zároveň na základě nařízení (EU) č. 1308/2013 odstraněna z prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011.

(7)

Nové nařízení o otevření dovozu produktů pocházejících z Norska na základě jediné celní kvóty, které má být přijato podle nařízení (EU) č. 952/2013, se použije od 1. října 2018. Odpovídající změna prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 by se tudíž měla použít od stejného data.

(8)

S přistoupením Chorvatské republiky se celní území Unie rozšířilo. V důsledku toho, podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO), zahájila Unie jednání se členy WTO, kteří mají práva vést jednání s přistupujícím členským státem, s cílem dohodnout se na vyrovnání.

(9)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (dále jen „dohoda s Novým Zélandem“) byla parafována dne 18. května 2017. Rozhodnutím Rady (EU) 2017/1363 (7) byl schválen její podpis a rozhodnutím Rady (EU) 2018/1030 (8) byla dohoda uzavřena. Dohoda s Novým Zélandem stanoví přidání množství 135 tun (ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl) kódu KN 0204 k roční celní kvótě přidělené Novému Zélandu.

(10)

Pro účely řádné správy celních kvót stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 1354/2011 by dodatečné množství mělo být k dispozici ke dni 1. října 2018.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 je proto nutné odpovídajícím způsobem změnit. Změny by se měly použít ode dne vstupu dohod s Norskem a Novým Zélandem v platnost.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 992/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska (Úř. věst. L 101, 4.5.1995, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/760 ze dne 14. května 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1363 ze dne 17. července 2017 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 191, 22.7.2017, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1030 ze dne 13. července 2018 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 185, 23.7.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

CELNÍ KVÓTY UNIE PRO SKOPOVÉ A KOZÍ MASO (V TUNÁCH (T) EKVIVALENTU HMOTNOSTI JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL)

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl

Živá zvířata (koeficient = 0,47)

Vykostěné jehněčí (1) (koeficient = 1,67)

Vykostěné skopové/ovčí maso (2) (koeficient = 1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla (koeficient = 1,00)

 

 

0204

Nula

Nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 389

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

8 000

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(4)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny členské státy WTO mimo Argentinu, Austrálii, Nový Zéland, Uruguay, Chile, Grónsko a Island.

(5)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU