(EU) 2018/1229Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 230, 13.9.2018, s. 1-53 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. září 2020 Nabývá účinnosti: 13. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1229

ze dne 25. května 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena, neboť se zabývají opatřeními k prevenci a řešení selhání vypořádání a k podpoře disciplíny při vypořádání sledováním selhání vypořádání, výběrem a rozdělováním peněžitých sankcí za selhání vypořádání a stanovením podrobných provozních informací o postupu náhradní koupě. Je třeba zajistit soudržnost mezi těmito ustanoveními a osobám, na něž se vztahují příslušné povinnosti, usnadnit komplexní vnímání těchto ustanovení a kompaktní přístup k nim, a proto je vhodné je zahrnout do jediného nařízení.

(2)

Vzhledem ke globální povaze finančních trhů je třeba věnovat řádnou pozornost zásadám pro subjekty infrastruktury finančních trhů vydaným v dubnu 2012 Výborem pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry („zásady CPSS-IOSCO“), které slouží jako celosvětový referenční standard, pokud jde o regulatorní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů. V úvahu je třeba vzít i doporučení pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vydaná Výborem pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry, která se zabývají potvrzováním obchodů, cykly vypořádání a zápůjčkami cenných papírů.

(3)

Je třeba zajistit konzistentní uplatňování nařízení (EU) č. 909/2014 a upřesnit technické podmínky nezbytné pro provádění tohoto nařízení, a proto je třeba definovat řadu podmínek.

(4)

Investiční podniky by měly zajistit, aby měly včas všechny potřebné informace o vypořádání, aby mohlo proběhnout efektivní a účinné vypořádání obchodů. Investiční podniky, jež nemají potřebné informace o vypořádání, by zejména měly komunikovat se svými zákazníky, aby získaly informace relevantní pro účinné vypořádání včetně standardizovaných údajů potřebných pro postup vypořádání.

(5)

Účastníci by měli být nabádáni k přímému zpracování (STP, straight-through processing), neboť využívání STP v rámci celého trhu je nezbytné jednak pro udržení vysoké míry vypořádání při rostoucích objemech, jednak pro zajištění včasného vypořádání přeshraničních obchodů. Kromě toho by přímí i nepřímí účastníci trhu měli mít zavedenou vnitřní automatizaci, která je nezbytná k plnému využití dostupných řešení STP. V tomto ohledu by měly investiční podniky nabízet svým profesionálním zákazníkům možnost odesílat potvrzení a údaje o přidělení elektronicky, zejména s využitím mezinárodních postupů otevřené komunikace a standardů pro zpracování zpráv a referenčních údajů. Kromě toho by centrální depozitáři cenných papírů měli usnadnit využití STP a při zpracování příkazů k vypořádání standardně využívat postupy určené pro automatizovanou práci.

(6)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli nabízet možnosti párování v průběhu dne s cílem podpořit včasné vypořádání v určený den vypořádání.

(7)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli vyžadovat, aby účastníci jejich systémů vypořádání obchodů s cennými papíry využívali seznam povinných párovacích polí příkazů k vypořádání, který usnadní vypořádání a zajistí konzistentnost ve všech systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

(8)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli mít solidní a účinné systémové funkce, politiky a postupy, díky nimž budou schopni usnadnit vypořádání v určený den vypořádání a vytvořit k němu motivační opatření.

(9)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli účastníkům poskytovat v reálném čase přístup k informacím o stavu jejich příkazů k vypořádání v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, jež provozují, aby tyto účastníky povzbudili ke včasnému vypořádání a vytvořili k němu motivační opatření.

(10)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli účastníkům svých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry nabízet hrubé zúčtování plateb v reálném čase nebo alespoň několik možností vypořádání během každého obchodního dne, aby mohli provést konečné vypořádání v rámci dne.

(11)

Povinnost centrálních depozitářů cenných papírů mít systémové funkce by měla záviset na účinnosti vypořádání těchto centrálních depozitářů cenných papírů. Některé systémové funkce by proto neměly být povinné, jestliže hodnota a míra selhání vypořádání v systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaném centrálním depozitářem cenných papírů nepřekročí určité předem definované prahové hodnoty.

(12)

S cílem usnadnit sledování selhání vypořádání by centrální depozitáři cenných papírů měli využívat harmonizovanou metodiku podávání zpráv o selháních vypořádání příslušným a dotčeným orgánům. Tato metodika by měla zahrnovat společný seznam položek, o nichž je třeba podávat zprávy, jakož i požadavek na četnost podávaných zpráv. Příkazy k vypořádání, které do systému vypořádání obchodů s cennými papíry zadají centrální depozitáři cenných papírů, by se měly každý den sledovat, dokud nedojde k jejich vypořádání nebo zrušení.

(13)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli zavést pracovní ujednání s účastníky, kteří mají nejvyšší míru selhání vypořádání, a je-li to proveditelné, pak i s příslušnými ústředními protistranami a obchodními systémy, aby zjistili hlavní důvody pro selhání vypořádání.

(14)

Centrální depozitáři cenných papírů by měli zasílat měsíční zprávy o selhání vypořádání svým příslušným a dotčeným orgánům. Příslušné orgány by rovněž měly být oprávněny požádat podle potřeby o doplňující informace o selháních vypořádání anebo o častější podávání zpráv, aby mohly plnit své úkoly. Tyto doplňující informace či zprávy by měly žádající příslušné orgány bez zbytečného prodlení sdílet s dotčenými orgány.

(15)

Za účelem podpory transparentnosti a usnadnění srovnatelnosti selhání vypořádání v celé Unii by centrální depozitáři cenných papírů měli využívat jednotnou šablonu pro předávání údajů o selhání vypořádání široké veřejnosti.

(16)

K tomu, aby se zajistilo při vypořádání u centrálních depozitářů cenných papírů konzistentní uplatňování požadavků na disciplínu, je třeba stanovit podrobná pravidla pro určení všech obchodů, které zůstávají nevypořádané po určeném dni vypořádání, případně též pro použití postupu náhradní koupě a dále pro použití mechanismů sankcí zavedených centrálním depozitářem cenných papírů včetně doby výpočtu, jakož i výběru a rozdělování peněžitých sankcí.

(17)

Pravidla týkající se postupů pro výběr a rozdělování peněžitých sankcí za selhání vypořádání by se měla uplatňovat v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/389 (2).

(18)

V zájmu zajištění konzistentního uplatňování peněžitých sankcí by centrální depozitáři cenných papírů měli účtovat, vybírat a rozdělovat peněžité sankce pravidelně, a to alespoň jednou za měsíc. Jelikož je třeba, aby rizikový profil centrálních depozitářů nebyl ovlivněn provozem mechanismu sankcí, a to ani v případech, kdy účastníci způsobující selhání vypořádání neuhradí sankce tak, jak je to od nich vyžadováno, centrální depozitáři by měli mít odpovědnost pouze za účtování, výběr a rozdělování těchto peněžitých sankcí. Vzhledem k tomu, že účastník může rovněž jednat jako zprostředkovatel pro své zákazníky, centrální depozitáři cenných papírů by měli účastníkům poskytovat dostatečné informace týkající se výpočtu sankcí, aby tito zprostředkovatelé mohli peněžitou sankci vymáhat od zákazníků.

(19)

Je důležité, aby peněžité sankce uložené v případě selhání vypořádání nepředstavovaly pro centrální depozitáře cenných papírů zdroj příjmů. Peněžité sankce by se proto měly platit na samostatný účet centrálního depozitáře, který by se měl používat výhradně k výběru a rozdělování těchto sankcí. Vybrané sankce by se neměly používat k financování provádění, údržby ani provozu mechanismu sankcí.

(20)

V některých případech může být obchod součástí řetězce obchodů a v tomto případě může příkaz k vypořádání záviset na jiném příkazu a vypořádání jednoho příkazu může umožnit vypořádání několika dalších příkazů v rámci tohoto řetězce. Selhání jednoho příkazu k vypořádání tedy může způsobit dominový efekt a vést k selhání následujících příkazů k vypořádání.

(21)

K tomu, aby se omezil počet peněžních převodů, by centrální depozitáři cenných papírů měli částky splatné účastníkům započíst proti částkám splatným týmiž účastníky a měli by zajistit, aby se celková částka peněžitých sankcí řádně rozdělila v rámci řetězce vypořádání mezi ty účastníky, které selhání vypořádání poškodilo. Centrální depozitáři cenných papírů by měli účastníkům poskytnout dostatek informací ohledně výpočtu částek, jež mají být přijaty, aby v případě potřeby účastníci mohli převést částky náležící jejich zákazníkům.

(22)

Mechanismus sankcí by se měl vztahovat na všechny obchody, u nichž došlo k selhání, včetně obchodů, u nichž proběhl clearing. Jestliže je však účastníkem způsobujícím selhání vypořádání ústřední protistrana, sankci by neměla platit tato ústřední protistrana, nýbrž příslušný člen clearingového systému, který způsobil selhání vypořádání. Za tímto účelem by centrální depozitáři cenných papírů měli poskytnout ústředním protistranám veškeré nezbytné informace o příslušném selhání vypořádání a o výpočtu sankce, aby ústřední protistrany mohly vyúčtovat sankci příslušnému členovi clearingového systému a předat vybranou částku členovi clearingového systému, kterého následné selhání vypořádání týchž finančních nástrojů poškodilo.

(23)

Centrální depozitáři cenných papírů využívající společnou infrastrukturu pro vypořádání by měli úzce spolupracovat, aby zajistili řádné provádění mechanismu sankcí.

(24)

K tomu, aby postup náhradní koupě podporoval integrovaný trh pro vypořádání obchodů s cennými papíry, měl by být harmonizován. Vzhledem k významu motivačních opatření k včasnému řešení selhání vypořádání je důležité během postupu náhradní koupě průběžně informovat všechny příslušné zúčastněné strany.

(25)

U příkazu k vypořádání může dojít k selhání v případě všech finančních nástrojů, jež jsou v něm uvedeny, i tehdy, jsou-li některé z finančních nástrojů k dispozici pro účely dodání na účtu účastníka způsobujícího selhání vypořádání. Cílem postupu náhradní koupě je zlepšit účinnost vypořádání. Je třeba minimalizovat počet náhradních koupí, a proto by postup náhradní koupě měl být předmětem povinného uplatnění částečného vypořádání na příslušný příkaz k vypořádání.

(26)

Povinné částečné vypořádání v poslední obchodní den prodloužené lhůty uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 zavádí správnou rovnováhu mezi právy kupujícího získat zakoupené finanční nástroje a potřebou minimalizovat počet finančních nástrojů, jež jsou předmětem náhradní koupě. Každý finanční nástroj, který je předmětem náhradní koupě, by proto měl být dodán kupujícímu, i když počet finančních nástrojů, jež jsou předmětem náhradní koupě, nedovoluje plné vypořádání příslušného příkazu k vypořádání.

(27)

Povinné částečné vypořádání by se nemělo vztahovat na příkazy k vypořádání, jež některý účastník pozdržel, neboť příslušné finanční nástroje na patřičném účtu nemusí patřit zákazníkovi, za kterého byl příkaz k vypořádání do systému vypořádání obchodů s cennými papíry zadán.

(28)

K tomu, aby se zajistilo dodržování povinností stanovených v nařízení (EU) č. 909/2014, by všechny strany v rámci řetězce vypořádání měly mít smluvní ujednání se svými příslušnými protistranami, která upravují povinnosti spojené s postupem náhradní koupě a která jsou vymahatelná ve všech příslušných jurisdikcích.

(29)

V zájmu vyšší účinnosti vypořádání by se vždy nejprve mělo ověřit, zda postup náhradní koupě vzhledem k příslušným obchodům a zúčastněným stranám přichází v úvahu.

(30)

Všechny subjekty zapojené do postupu náhradní koupě musí být v klíčových okamžicích o stavu postupu náhradní koupě informovány. Tyto informace by se měly vyměňovat prostřednictvím oznámení, aby zapojené subjekty byly upozorněny ohledně stavu činností vedoucích k vypořádání obchodu a přijaly podle potřeby další opatření.

(31)

V případě obchodů, u nichž clearing neprovede ústřední protistrana, by za provedení náhradní koupě měly být odpovědné strany, které původně uzavřely příslušný obchod, neboť je třeba zavést účinný postup náhradní koupě a zabránit tomu, aby jiným stranám v rámci řetězce vypořádání vznikla odpovědnost za závazky, k nimž se smluvně zavázali členové obchodního systému nebo obchodující strany, a aby nedošlo ke zvýšení rizikového profilu centrálních depozitářů cenných papírů či obchodních systémů.

(32)

Pokud jde o vypořádání obchodu s cennými papíry, účastníci jednají na vlastní účet nebo zadávají příkazy k vypořádání na žádost zákazníků do systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaného centrálním depozitářem. Jejich zákazníkem může být ústřední protistrana a její členové clearingového systému, členové obchodního systému, nebo neprovádí-li se obchod v obchodním systému, obchodující strany. Náhradní koupě by proto měla probíhat na úrovni, na níž byly vytvořeny smluvní závazky ke koupi a prodeji cenných papírů.

(33)

Vzhledem k tomu, že by měl zprostředkovatel náhradní koupě jednat na žádost strany, která nenese náklady související se zásahem zprostředkovatele náhradní koupě, tento zprostředkovatel náhradní koupě by měl jednat podle nejlepších požadavků na provedení a chránit zájmy člena clearingového systému způsobujícího selhání vypořádání, člena obchodního systému způsobujícího selhání vypořádání či obchodující strany způsobující selhání vypořádání.

(34)

Za účelem omezení počtu náhradních koupí a zachování likvidity trhu pro příslušné finanční nástroje by podle konkrétní situace členovi clearingového systému způsobujícímu selhání vypořádání, členovi obchodního systému způsobujícímu selhání vypořádání nebo obchodující straně způsobující selhání vypořádání, mělo být povoleno dodat finanční nástroje ústřední protistraně, přijímajícím členům obchodního systému nebo přijímajícím obchodujícím stranám prostřednictvím jejich účastníků až do okamžiku, kdy budou informováni, že byl ustanoven zprostředkovatel náhradní koupě nebo že byla zahájena dražba. Od tohoto okamžiku by se tyto strany měly mít možnost účastnit se pouze dražby finančních nástrojů nebo je dodat zprostředkovateli náhradní koupě, a to na základě jeho předchozího souhlasu s cílem zajistit, aby přijímající účastník clearingového systému, přijímající člen obchodního systému nebo přijímající obchodující strana neobdrželi tytéž finanční nástroje dvakrát. Strany zapojené do postupu náhradní koupě by také mohly omezit počet náhradních koupí tím, že budou vzájemně své činnosti koordinovat a o těchto činnostech informovat centrálního depozitáře cenných papírů, je-li obchod součástí řetězce obchodů a může vést k odlišným příkazům k vypořádání.

(35)

Obchody, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, jsou obecně nezajištěné, a proto každý člen obchodního systému nebo obchodující strana nese riziko selhání protistrany. Případné přenesení tohoto rizika na jiné subjekty, jako např. jejich účastníky, by tyto účastníky přinutilo zajistit expozici vůči riziku selhání protistrany kolaterálem. To by mohlo vést k neúměrně zvýšeným nákladům na vypořádání cenných papírů. Odpovědnost za úhradu nákladů náhradních koupí, cenového rozdílu a peněžité náhrady by tudíž měli nést v první řadě podle konkrétní situace člen clearingového systému způsobující selhání vypořádání, člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání nebo obchodující strana způsobující selhání vypořádání. Pokud člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání nebo obchodující strana způsobující selhání vypořádání nesplní svou povinnost tyto částky uhradit, jejich účastník jakožto účastník způsobující selhání vypořádání by měl uhradit náklady na náhradní koupi a cenový rozdíl, nikoli však peněžitou náhradu.

(36)

Povinnosti dodání finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě, nebo platby peněžité náhrady či případného cenového rozdílu ve finančních nástrojích, které jsou předmětem náhradní koupě, by měly být v konečném důsledku plněny přijetím příslušných finančních nástrojů nebo peněžních prostředků ústřední protistranou, přijímajícími členy obchodního systému nebo přijímajícími obchodujícími stranami prostřednictvím jejich účastníků.

(37)

Pokud je náhradní koupě neúspěšná a není-li výslovně sděleno, zda má být doba náhradní koupě v rámci předepsaného časového rámce prodloužena, měla by být zaplacena peněžitá náhrada, aby byly chráněny zájmy stran a zamezilo se případné nejistotě vyplývající z neúspěšné náhradní koupě.

(38)

Za účelem zjednodušení a zajištění ochrany ústřední protistrany, přijímajícího člena obchodního systému nebo přijímající obchodující strany by finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě měly být dodány ústřední protistraně, přijímajícímu členovi obchodního systému nebo přijímající obchodující straně prostřednictvím příslušného přijímajícího účastníka, a nikoli prostřednictvím účastníka způsobujícího selhání. Z týchž důvodů by původní příkaz k vypořádání, který byl impulzem k postupu náhradní koupě, měl být pozdržen a v konečném důsledku zrušen.

(39)

Za účelem náležitého výpočtu a uplatňování sankcí za selhání vypořádání po uplynutí prodloužené lhůty by příslušné příkazy k vypořádání měly být zrušeny a nahrazeny novými příkazy k vypořádání každý obchodní den, ve který ústřední protistrany, členové obchodního systému nebo obchodující strany přijmou finanční nástroje prostřednictvím svých účastníků v důsledku provedení náhradní koupě. Peněžité sankce by se měly vztahovat na každý nový příkaz k vypořádání ode dne, kdy jsou zadány do systému vypořádání obchodů s cennými papíry.

(40)

V zájmu zajištění bezproblémového fungování systémů vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaných centrálními depozitáři cenných papírů, bezpečné realizace harmonogramu postupu náhradní koupě a platby peněžitých sankcí za selhání vypořádání by příkazy k vypořádání, které jsou neúspěšné, měly být zrušeny po dodání finančních nástrojů, nebo pokud dodány nejsou, po zaplacení peněžité náhrady, případně nejpozději druhý obchodní den po oznámení o výši peněžité náhrady, jež má být zaplacena.

(41)

Je-li cena finančních nástrojů sjednaná v době uskutečnění obchodu nižší než cena zaplacená při provedení náhradní koupě, cenový rozdíl by měl za účelem ochrany zájmů přijímajících stran podle konkrétní situace zaplatit člen clearingového systému způsobující selhání, člen obchodního systému způsobující selhání nebo obchodující strana způsobující selhání. Je-li cena finančních nástrojů sjednaná v době uskutečnění obchodu vyšší než cena zaplacená při provedení této náhradní koupě, povinnost účastníka způsobujícího selhání uvedená v čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) č. 909/2014 by proto měla být považována za splněnou, jelikož přijímající členové clearingového systému, členové obchodního systému nebo obchodující strany fakticky platí za finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě.

(42)

Účinný systém vypořádání vyžaduje, aby prodloužená lhůta, která běží před zahájením postupu náhradní koupě, byla přizpůsobena druhům aktiv a likviditě finančních nástrojů. Je-li trh s akciemi dostatečně likvidní, aby bylo možné akcie snadno získat, prodloužená lhůta před zahájením postupu náhradní koupě by neměla být prodlužována, aby příslušné strany byly motivovány ke včasnému vypořádání obchodů, u nichž došlo k selhání vypořádání. V případě akcií, pro které neexistuje likvidní trh, by však měla být poskytnuta delší prodloužená lhůta. Delší prodloužená lhůta by měla být poskytnuta i v případě dluhových nástrojů, vzhledem k tomu, že mají větší měrou přeshraniční charakter a jsou důležité pro bezproblémové a řádné fungování finančních trhů.

(43)

Opatření k řešení selhání vypořádání souvisejících s náhradní koupí a sankcemi mohou vyžadovat významné změny v systémech informačních technologií, testování trhu a úpravy právních ujednání mezi dotčenými stranami včetně centrálních depozitářů cenných papírů a jiných účastníků trhu. Z tohoto důvodu by měl být k uplatnění těchto opatření poskytnut dostatek času, aby dotčené smluvní strany byly schopny splnit potřebné požadavky.

(44)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Evropské komisi orgánem ESMA v souladu s postupem stanoveným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(45)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o těchto návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010. Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem orgán ESMA rovněž úzce spolupracoval s členy Evropského systému centrálních bank,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecně

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„členem clearingového systému“ podnik ve smyslu čl. 2 bodu 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (4);

b)

„fondem obchodovaným v obchodním systému“ (ETF) fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (5);

c)

„prováděním pokynů“ provádění pokynů na účet zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU;

d)

„neprofesionálním zákazníkem“ neprofesionální zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice 2014/65/EU;

e)

„příkazem k vypořádání“ převodní příkaz ve smyslu čl. 2 písm. i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (6);

f)

„obchodující stranou“ strana, která jedná jako příkazce v obchodu s cennými papíry uvedeném v čl. 7 odst. 10 prvním pododstavci písm. c) nařízení (EU) č. 909/2014;

g)

„členem obchodního systému“ člen či účastník obchodního systému.

KAPITOLA II

Opatření k prevenci selhání vypořádání

Článek 2

Opatření týkající se profesionálních zákazníků

1.   Investiční podniky by měly vyzvat své profesionální zákazníky, aby jim zaslali písemná oznámení o přidělení cenných papírů nebo peněžních prostředků k obchodům uvedeným v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 s identifikací účtů, na které mají být připsány nebo z kterých mají být odepsány cenné papíry. V těchto písemných oznámeních o přidělení cenných papírů budou uvedeny:

a)

jeden z následujících typů obchodů:

i)

nákup nebo prodej cenných papírů;

ii)

operace správy zajištění;

iii)

operace zápůjček a výpůjček cenných papírů;

iv)

repo obchody;

v)

jiné obchody, jež lze identifikovat podrobněji členěnými ISO kódy;

b)

mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) finančního nástroje nebo v případě, že ISIN není k dispozici, některý jiný identifikátor finančního nástroje;

c)

dodání nebo převzetí finančních nástrojů nebo peněžních prostředků;

d)

nominální hodnota dluhových nástrojů a množství jiných finančních nástrojů;

e)

den obchodu;

f)

obchodní cena finančního nástroje;

g)

měna, v níž je obchod vyjádřen;

h)

určený den vypořádání obchodu;

i)

celková výše peněžních prostředků, jež mají být dodány nebo přijaty;

j)

identifikátor subjektu, ve kterém jsou drženy cenné papíry;

k)

identifikátor subjektu, ve kterém jsou drženy peněžní prostředky;

l)

názvy a počty účtů cenných papírů nebo účtů peněžních prostředků, na které mají být připsány nebo z kterých mají být odepsány cenné papíry.

Písemná oznámení o přidělených cenných papírech by měla obsahovat všechny ostatní informace, které investiční podnik potřebuje k usnadnění vypořádání obchodu.

Investiční podniky, které obdržely potvrzení o provedení příkazu k obchodu zadaného profesionálním zákazníkem zajistí prostřednictvím smluvních ujednání, aby profesionální zákazník potvrdil svůj souhlas s podmínkami obchodu písemně ve lhůtách stanovených v odstavci 2. Toto písemné potvrzení může být také součástí písemného oznámení o přidělení cenných papírů.

Investiční podniky poskytnou svým profesionálním zákazníkům možnost zasílání písemných oznámení o přidělení cenných papírů a písemných potvrzení elektronicky prostřednictvím mezinárodních postupů otevřené komunikace a standardů pro zpracování zpráv a referenčních údajů podle článku 35 nařízení (EU) č. 909/2014.

2.   Profesionální zákazníci zajistí, aby investiční podnik obdržel písemná oznámení o přidělení cenných papírů a písemná potvrzení uvedená v odstavci 1 v jedné z následujících lhůt:

a)

do konce pracovní doby v obchodní den, kdy se obchod uskutečnil, jsou-li investiční podnik a příslušný profesionální zákazník v téže časové zóně;

b)

do 12:00 hodin středoevropského času v obchodní den následující po dni, ve kterém se obchod uskutečnil, nastane-li jedna z těchto podmínek:

i)

mezi časovou zónou investičního podniku a časovou zónou příslušného profesionálního zákazníka je rozdíl více než dvě hodiny;

ii)

příkazy byly provedeny po 16:00 hodině středoevropského času v obchodní den v rámci časové zóny investičního podniku.

Investiční podniky potvrdí obdržení písemných oznámení o přidělení cenných papírů a písemných potvrzení do dvou hodin od obdržení. Obdrží-li investiční podnik písemné oznámení o přidělení cenných papírů a písemné potvrzení méně než jednu hodinu před koncem pracovní doby, potvrdí obdržení písemného oznámení o přidělení cenných papírů a písemného potvrzení do jedné hodiny od začátku pracovní doby následující obchodní den.

3.   Obdrží-li investiční podniky nezbytné informace o vypořádání uvedené v odstavci 1 v předstihu před lhůtami uvedenými v odstavci 2, mohou se se svými profesionálními zákazníky písemně dohodnout, že příslušná písemná oznámení o přidělení cenných papírů a písemná potvrzení není třeba posílat.

4.   Ustanovení v odstavci 1, 2 a 3 se nevztahují na profesionální zákazníky, kteří drží v témže investičním podniku cenné papíry a peněžní prostředky, které jsou relevantní pro vypořádání.

Článek 3

Opatření týkající se neprofesionálních zákazníků

Investiční podniky budou vyžadovat, aby jim neprofesionální zákazníci zaslali všechny relevantní informace o vypořádání u obchodů uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 do 12:00 hodin středoevropského času v obchodní den následující po dni, kdy se uskutečnil příslušný obchod v rámci časové zóny investičního podniku, ledaže dotčený zákazník drží příslušné finanční nástroje a peněžní prostředky v témže investičním podniku.

Článek 4

Usnadnění vypořádání a zpracování

1.   Centrální depozitáři cenných papírů zpracují všechny příkazy k vypořádání automatizovaným způsobem.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů, kteří zasáhli do automatizovaného procesu vypořádání ručně způsobem podle písmene a) nebo písmene b) odstavce 3, oznámí důvod pro tento zásah příslušnému orgánu do 30 dnů od jeho uplatnění, ledaže byl stejný důvod uveden již u předchozích zásahů.

3.   K ručním zásahům do procesu automatizovaného vypořádání by mělo docházet za těchto okolností:

a)

pokud zadání obdrženého příkazu k vypořádání do systému vypořádání obchodů s cennými papíry bylo opožděno nebo pozměněno nebo v případě, že příkaz k vypořádání jako takový byl pozměněn mimo rámec automatizovaných postupů;

b)

pokud při zpracování obdržených příkazů k vypořádání v platformě pro vypořádání zásah probíhá mimo rámec automatizovaných postupů, včetně řízení incidentů v oblasti IT.

4.   Příslušné orgány mohou kdykoli centrální depozitáře cenných papírů vyrozumět, že konkrétní důvod neodůvodňuje ruční zásahy do automatizovaného procesu vypořádání. Centrální depozitáři cenných papírů poté z uvedeného důvodu do automatizovaného procesu vypořádání zasáhnout ručně nesmějí.

Článek 5

Párování a naplňování příkazů k vypořádání

1.   Centrální depozitáři cenných papírů poskytnou účastníkům funkci, která podporuje plně automatizované, nepřetržité párování příkazů k vypořádání v reálném čase v celém průběhu každého obchodního dne.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů mají povinnost po účastnících požadovat, aby své příkazy k vypořádání před jejich vypořádáním spárovali prostřednictvím funkce uvedené v odstavci 1, kromě následujících případů:

a)

pokud centrální depozitář cenných papírů akceptoval skutečnost, že obchodní systémy, ústřední protistrany nebo jiné subjekty již příkazy k vypořádání spárovaly;

b)

pokud příkazy k vypořádání již spároval samotný centrální depozitář cenných papírů;

c)

v případě bezplatných příkazů k vypořádání uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. g) bodě i), které tvoří příkazy k převodu finančních nástrojů mezi různými účty otevřenými jménem téhož účastníka nebo spravované týmž správcem účtu.

Správci účtů uvedení v písmeni c) zahrnou subjekty, které mají smluvní vztah s centrálním depozitářem cenných papírů a spravují účty cenných papírů vedené tímto centrálním depozitářem cenných papírů prostřednictvím zaúčtování účetních položek do těchto účtů cenných papírů.

3.   Centrální depozitáři cenných papírů mají povinnost po účastnících vyžadovat, aby ve svých příkazech k vypořádání použili ke spárování příkazů k vypořádání tato párovací pole:

a)

druh příkazu k vypořádání uvedený v čl. 13 odst. 1 písm. g);

b)

určený den vypořádání příkazu k vypořádání;

c)

den obchodu;

d)

měna, kromě bezplatných příkazů k vypořádání;

e)

částka vypořádání, kromě bezplatných příkazů k vypořádání;

f)

nominální hodnota dluhových nástrojů nebo množství jiných finančních nástrojů;

g)

dodání nebo přijetí finančních nástrojů nebo peněžních prostředků;

h)

mezinárodní identifikační číslo finančního nástroje (ISIN);

i)

identifikátor účastníka, který dodává finanční nástroje nebo peněžní prostředky;

j)

identifikátor účastníka, který přijímá finanční nástroje nebo peněžní prostředky;

k)

v případě centrálních depozitářů cenných papírů, kteří využívají společnou infrastrukturu pro vypořádání, a to i za okolností uvedených v čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014, identifikátor centrálního depozitáře cenných papírů protistrany účastníka;

l)

jiná párovací pole požadovaná centrálním depozitářem cenných papírů k usnadnění vypořádání obchodů.

4.   Kromě polí uvedených v odstavci 3 centrální depozitáři cenných papírů jsou povinni po svých účastnících požadovat, aby v příkazech k vypořádání použili pole uvádějící druh obchodu na základě této taxonomie:

a)

nákup nebo prodej cenných papírů;

b)

operace správy zajištění;

c)

operace zápůjček a výpůjček cenných papírů;

d)

repo obchody;

e)

jiné obchody (jež lze identifikovat podrobněji členěnými ISO kódy, které poskytne centrální depozitář cenných papírů).

Článek 6

Úrovně tolerance

Centrální depozitáři cenných papírů nastaví pro účely párování úrovně tolerance pro částky vypořádání.

Úroveň tolerance představuje maximální rozdíl mezi částkami vypořádání ve dvou odpovídajících příkazech k vypořádání, který by ještě umožnil párování.

Pokud jde o příkazy k vypořádání v eurech, úroveň tolerance na jeden příkaz k vypořádání bude činit 2 eura pro částky vypořádání do výše 100 000 eur a 25 eur pro částky vypořádání nad 100 000 eur. U příkazů k vypořádání v jiných měnách musí úroveň tolerance na jeden příkaz k vypořádání odpovídat ekvivalentním částkám na základě oficiálního směnného kurzu ECB, je-li k dispozici.

Článek 7

Mechanismus pro zrušení příkazů

Centrální depozitáři cenných papírů vytvoří dvoustranný mechanismus pro zrušení příkazů, který účastníkům umožní na dvoustranné bázi zrušit spárované příkazy k vypořádání, které jsou součástí téhož obchodu.

Článek 8

Mechanismus pozdržení a uvolnění

Centrální depozitáři cenných papírů zavedou mechanismus pozdržení a uvolnění, který bude tvořen oběma následujícími složkami:

a)

mechanismem pozdržení, který umožní, aby účastník zadávající příkaz dosud neprovedené příkazy k vypořádání pro účely vypořádání zablokoval;

b)

mechanismem uvolnění, který umožní dosud neprovedené příkazy k úhradě, jež byly účastníkem zadávajícím příkaz zablokovány, pro účely vypořádání uvolnit.

Článek 9

Zopakování příkazů

Centrální depozitáři cenných papírů příkazy k vypořádání, které vedly k selhání vypořádání, zadají znovu, dokud nebudou vypořádány nebo dvoustranně zrušeny.

Článek 10

Částečné vypořádání

Centrální depozitáři cenných papírů umožní částečné vypořádání příkazů k vypořádání.

Článek 11

Další mechanismy a informace

1.   Centrální depozitáři cenných papírů nabídnou účastníkům možnost, aby byli informováni o dosud neprovedeném příkazu jejich protistran, a to buď do jedné hodiny po prvním neúspěšném pokusu tento pokyn spárovat, nebo okamžitě po tomto neúspěšném pokusu, pokud k tomuto pokusu došlo do pěti hodin před rozhodným časem určeného dne vypořádání nebo po určeném dni vypořádání.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů poskytnou účastníkům přístup k informacím v reálném čase o stavu jejich příkazů k vypořádání v systému vypořádání cenných papírů včetně informací o:

a)

dosud neprovedených příkazech k vypořádání, které lze ještě vypořádat v určený den vypořádání;

b)

příkazech k vypořádání, u nichž došlo k selhání vypořádání a již je nelze vypořádat v určený den vypořádání;

c)

plně vypořádaných příkazech k vypořádání;

d)

částečně vypořádaných příkazech k vypořádání včetně vypořádané i nevypořádané části finančních nástrojů nebo peněžních prostředků;

e)

zrušených příkazech k vypořádání včetně informace, zda byly zrušeny systémem, nebo účastníkem.

3.   Údaje v reálném čase uvedené v odstavci 2 musí obsahovat:

a)

informaci, zda byl příkaz k vypořádání spárován;

b)

informaci, zda lze příkaz k vypořádání stále ještě částečně vypořádat;

c)

informaci, zda je příkaz k vypořádání pozdržen;

d)

důvody, proč příkazy dosud nebyly provedeny nebo proč vedou k selhání.

4.   Centrální depozitáři cenných papírů nabídnou účastníkům hrubé zúčtování plateb v reálném čase v celém průběhu každého obchodního dne, nebo minimálně tři dávky vypořádání za jeden obchodní den. Tyto tři dávky vypořádání budou rozloženy v celém průběhu obchodního dne v souladu s potřebami trhu na základě požadavku výboru uživatelů centrálního depozitáře cenných papírů.

Článek 12

Odchylky od některých opatření k prevenci selhání vypořádání

1.   Články 8 a 10 se nepoužijí v případě, že systém vypořádání cenných papírů provozovaný centrálním depozitářem cenných papírů splňuje tyto podmínky:

a)

hodnota selhání vypořádání nepřesahuje 2,5 miliardy eur ročně;

b)

míra selhání vypořádání vyjádřená na základě počtu příkazů k vypořádání nebo hodnoty příkazů k vypořádání je nižší než 0,5 % ročně.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě počtu příkazů k vypořádání se vypočte jako podíl počtu selhání vypořádání a počtu příkazů k vypořádání zadaných do systému vypořádání obchodů s cennými papíry v průběhu příslušného období.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty příkazů k vypořádání se vypočte jako podíl hodnoty selhání vypořádání v eurech a hodnoty příkazů k vypořádání zadaných do systému vypořádání obchodů s cennými papíry v průběhu příslušného období.

2.   Do 20. ledna každého roku centrální depozitáři cenných papírů posoudí, zda byly podmínky uvedené v odstavci 1 splněny, a oznámí příslušnému orgánu výsledky tohoto posouzení v souladu s přílohou II.

Pokud toto posouzení potvrdí, že alespoň jedna z podmínek uvedených v odstavci 1 již neplatí, centrální depozitáři cenných papírů do jednoho roku ode dne oznámení uvedeného v prvním pododstavci použijí článek 8 a článek 10.

KAPITOLA III

Opatření k řešení selhání vypořádání

Oddíl I

Sledování selhání vypořádání

Článek 13

Údaje ze systému sledování selhání vypořádání

1.   Centrální depozitáři cenných papírů zavedou systém, který jim umožní sledovat počet a hodnotu selhání vypořádání za každý určený den vypořádání včetně doby trvání každého jednotlivého selhání vypořádání vyjádřené v počtu obchodních dnů. V tomto systému se pro každé selhání vypořádání shromáždí tyto informace:

a)

důvod pro selhání vypořádání, a to na základě informací, jež má centrální depozitář cenných papírů k dispozici;

b)

případná omezení vypořádání jako např. rezervace, blokování nebo vyčlenění finančních nástrojů nebo peněžních prostředků, v jejichž důsledku nejsou tyto finanční nástroje nebo peněžní prostředky k dispozici pro účely vypořádání;

c)

typ finančního nástroje dotčeného selháním vypořádání, a to v rámci následujících kategorií:

i)

převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU;

ii)

veřejnoprávní dluhopis ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU;

iii)

převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU kromě veřejnoprávních dluhopisů uvedených v bodě ii);

iv)

převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU;

v)

fondy obchodované v obchodním systému (ETF);

vi)

podílové jednotky subjektů kolektivního investování kromě fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF);

vii)

nástroje peněžního trhu kromě veřejnoprávních dluhopisů uvedených v bodě ii);

viii)

povolenky na emise;

ix)

jiné finanční nástroje.

d)

druh obchodu dotčeného selháním vypořádání, a to v rámci následujících kategorií:

i)

nákup nebo prodej finančního nástroje;

ii)

operace správy zajištění;

iii)

operace zápůjček a výpůjček cenných papírů;

iv)

repo obchody;

v)

jiné obchody, jež lze identifikovat podrobněji členěnými ISO kódy, které stanoví centrální depozitář cenných papírů.

e)

místo obchodování a clearingu dotčených finančních nástrojů, pokud připadá v úvahu;

f)

druh příkazu k vypořádání dotčeného selháním vypořádání, a to v rámci následujících kategorií:

i)

příkaz k vypořádání v rámci jednoho centrálního depozitáře cenných papírů, pokud jsou strany způsobující selhání vypořádání i přijímající strany účastníky v témže systému vypořádání obchodů s cennými papíry; nebo

ii)

příkaz k vypořádání mezi centrálními depozitáři cenných papírů navzájem, pokud strana způsobující selhání a přijímající strana jsou účastníky ve dvou odlišných systémech vypořádání cenných papírů nebo jeden z účastníků představuje centrálního depozitáře;

g)

druh příkazu k vypořádání dotčeného selháním vypořádání, a to v rámci následujících kategorií:

i)

bezplatné (FoP) příkazy k vypořádání, které tvoří příkazy k vypořádání s bezplatným dodáním (DFP, deliver free of payment) a příkazy k vypořádání s bezplatným přijetím (RFP, receive free of payment);

ii)

příkazy k vypořádání s dodáním proti zaplacení (DVP, delivery versus payment) a příkazy k vypořádání s přijetím proti zaplacení (RVP, receive versus payment);

iii)

příkazy k vypořádání s dodáním se zaplacením (DWP, delivery with payment) a příkazy k vypořádání s přijetím se zaplacením (RWP, receive with payment); nebo

iv)

příkazy k vypořádání se zaplacením bez dodání (PFOD, payment free of delivery), které tvoří příkazy k vypořádání s debetní úhradou bez dodání (DPFOD, debiting payment free of delivery) a příkazy k vypořádání s kreditním zaplacením bez dodání (CPFOD, crediting payment free of delivery).

h)

druh účtů cenných papírů souvisejících se selháním vypořádání včetně:

i)

vlastního účtu účastníka;

ii)

individuálního účtu zákazníka účastníka;

iii)

souhrnného účtu zákazníka účastníka.

i)

měna, ve které jsou příkazy k vypořádání denominovány.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů zavedou s účastníky uvedenými v polích 17 a 18 tabulky 1 v příloze I, kteří mají nejvýraznější dopad na jejich systémy vypořádání obchodů s cennými papíry, a případně i s příslušnými ústředními protistranami a obchodními systémy režim spolupráce s cílem analyzovat hlavní důvody pro selhání vypořádání.

Článek 14

Podávání zpráv o selhání vypořádání

1.   Centrální depozitáři cenných papírů sdělí informace uvedené v příloze I příslušnému orgánu a dotčeným orgánům v měsíčním intervalu, a to do konce pracovní doby pátého obchodního dne následujícího měsíce.

Tyto informace budou obsahovat příslušné částky v eurech. Případné měnové přepočty na eura se provedou za použití oficiálního směnného kurzu ECB k poslednímu dni vykazovaného období, k němuž je oficiální směnný kurz ECB k dispozici.

Centrální depozitáři cenných papírů jsou povinni podávat zprávy častěji a poskytovat další informace o selháních vypořádání, pokud je o to příslušný orgán požádá.

2.   Do 20. ledna každého roku podají centrální depozitáři cenných papírů příslušnému orgánu a dotčeným orgánům informace uvedené v příloze II včetně opatření plánovaných nebo přijatých centrálními depozitáři cenných papírů a jejich účastníky s cílem zlepšit účinnost vypořádání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, které centrální depozitář cenných papírů provozuje.

Centrální depozitáři cenných papírů jsou povinni pravidelně sledovat uplatňování opatření uvedených v prvním pododstavci a příslušnému orgánu a dotčeným orgánům na vyžádání poskytnou veškerá relevantní zjištění vyplývající z tohoto sledování.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 a 2 musí být poskytnuty ve strojově čitelném formátu.

4.   Hodnota příkazů k vypořádání uvedených v přílohách I až III se vypočte takto:

a)

v případě příkazů k vypořádání proti zaplacení jako hodnota vypořádání peněžní složky;

b)

v případě bezplatných příkazů k vypořádání jako tržní hodnota finančních nástrojů uvedených v čl. 32 odst. 3, a pokud není možné ji určit, pak jako nominální hodnota finančních nástrojů.

Článek 15

Zveřejňování selhání vypořádání

Centrální depozitáři cenných papírů bezplatně zveřejní na svých internetových stránkách informace stanovené v příloze III pro systém vypořádání obchodů s cennými papíry, který provozují, včetně příslušných hodnot v eurech.

Veškeré měnové přepočty na eura se provedou za použití oficiálního směnného kurzu ECB k poslednímu dni vykazovaného období, k němuž je tento oficiální směnný kurz ECB k dispozici.

Informace uvedené v prvním pododstavci budou zveřejněny jednou ročně, a to v jazyce běžném v oblasti mezinárodních financí, a musí být ve strojově čitelném formátu.

Oddíl 2

Peněžité sankce

Článek 16

Výpočet a uplatňování peněžitých sankcí

1.   Centrální depozitáři cenných papírů vypočtou a uplatní peněžité sankce podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 pro každý příkaz k vypořádání, u něhož dojde k selhání vypořádání.

Ve výpočtu uvedeném v prvním pododstavci se zohlední příkazy k vypořádání, které účastník pozdržel.

Pokud se požaduje párování podle čl. 5 odst. 2, peněžité sankce se uplatní pouze na spárované příkazy k vypořádání.

2.   Peněžité sankce se vypočtou a uplatní na konci každého obchodního dne, ve kterém příkaz k vypořádání vede k selhání vypořádání.

3.   V případě, že byl příkaz k vypořádání zadán do systému vypořádání obchodů s cennými papíry nebo byl spárován po určeném dni vypořádání, peněžité sankce se vypočtou a uplatní od určeného dne vypořádání.

Pokud jsou příkazy k vypořádání vložen do systému vypořádání obchodů s cennými papíry, v případě nedodaných finančních nástrojů podle čl. 27 odst. 10, čl. 29 odst. 11 nebo čl. 31 odst. 11 se peněžité sankce vztahují na nové pokyny k vypořádání ode dne, kdy byly uvedené pokyny zadány do vypořádacího systému.

Jestliže byly příkazy k vypořádání spárovány po určeném dni vypořádání, peněžité sankce za období od určeného dne vypořádání do obchodního dne předcházejícího dni, v němž se spárování uskutečnilo, zaplatí poslední účastník, který zadal příslušný příkaz k vypořádání do systému vypořádání obchodů s cennými papíry nebo příkaz upravil.

4.   Centrální depozitáři cenných papírů poskytnou denně každému příslušnému účastníkovi údaje o výpočtu peněžitých sankcí za každý příkaz k vypořádání, u kterého došlo k selhání vypořádání, včetně údajů o účtu, jehož se každý příkaz k vypořádání, u kterého došlo k selhání vypořádání, týká.

Článek 17

Výběr a rozdělování peněžitých sankcí

1.   Centrální depozitáři cenných papírů účtují a vybírají nejméně jednou měsíčně čistou částku peněžitých sankcí, které má zaplatit každý účastník způsobující selhání vypořádání.

Peněžité sankce budou uloženy na vyhrazený peněžní účet.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů rozdělí nejméně jednou měsíčně čistou částku peněžitých sankcí uvedených v odstavci 1 mezi přijímající účastníky dotčené selháním vypořádání.

Článek 18

Náklady na mechanismus sankcí

1.   Centrální depozitáři cenných papírů nebudou peněžité sankce využívat k pokrytí nákladů souvisejících s mechanismem sankcí.

2.   Centrální depozitáři cenných papírů sdělí účastníkům podrobně výši nákladů uvedených v odstavci 1.

3.   Centrální depozitáři cenných papírů budou účtovat účastníkům náklady na mechanismus sankcí odděleně. Tyto náklady nelze účtovat na základě hrubé částky sankcí uložených jednotlivým účastníkům.

Článek 19

Mechanismus sankcí v případě, že je účastník ústřední protistranou

Je-li účastník způsobující selhání nebo přijímající účastník ústřední protistranou, centrální depozitáři cenných papírů zajistí tyto kroky:

a)

aby ústředním protistranám byl poskytnut výpočet peněžitých sankcí za příkazy k vypořádání zadané těmito ústředními protistranami, u nichž došlo k selhání vypořádání;

b)

aby ústřední protistrany vybraly peněžité sankce uvedené v písmenu a) od členů clearingového systému způsobujících selhání vypořádání;

c)

aby ústřední protistrany rozdělily peněžité sankce uvedené v písmenu b) mezi členy clearingového systému, kteří jsou dotčeni selháním vypořádání;

d)

aby ústřední protistrany podávaly centrálnímu depozitáři cenných papírů jednou měsíčně zprávu o sankcích, které vybraly a rozdělily.

Článek 20

Centrální depozitáři cenných papírů, kteří používají společnou infrastrukturu pro vypořádání

Centrální depozitáři cenných papírů, kteří používají společnou infrastrukturu pro vypořádání, včetně případů, kdy některé z jejich služeb nebo činností jsou zajišťovány externě, jak je uvedeno v čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014, společně zavedou mechanismus sankcí uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a budou společně řídit způsoby výpočtu, uplatňování, výběru a rozdělování peněžitých sankcí v souladu s tímto nařízením.

Oddíl 3

Podrobný popis postupu náhradní koupě

Pododdíl 1

Obecně

Článek 21

Postup náhradní koupě není možný

Postup náhradní koupě se bude považovat za vyloučený pouze v případě, že:

a)

příslušné finanční nástroje již neexistují;

b)

clearing obchodu neprovádí ústřední protistrana a člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání nebo obchodující strana způsobující selhání vypořádání je v insolvenčním řízení.

Pro účely písmene b) se insolvenčním řízením rozumí jakékoli kolektivní opatření stanovené v právních předpisech členského státu nebo třetí země, jehož účelem je likvidace nebo reorganizace člena obchodního systému či obchodující strany, je-li součástí tohoto opatření pozdržení převodů nebo plateb nebo uložení omezení těchto převodů.

Článek 22

Neefektivní postup náhradní koupě

1.   Pro účely čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 909/2014 se za operace složené z několika obchodů považují tyto operace:

a)

operace, kdy jedna strana prodává finanční nástroje za peněžní prostředky (dále jen „první obchod“), se závazkem druhé strany prodat ekvivalentní finanční nástroje první straně za cenu, která je stanovena nebo ji lze stanovit (dále jen „druhý obchod“);

b)

operace, kdy jedna strana převádí finanční nástroje na druhou stranu (dále jen „první obchod“), se závazkem vůči druhé straně vrátit ekvivalentní finanční nástroje první straně (dále jen „druhý obchod“).

2.   Platí-li odstavec 1, postup náhradní koupě je třeba považovat za neefektivní, pokud je určený den vypořádání druhého obchodu stanoven do 30 obchodních dnů po určeném dni vypořádání prvního obchodu.

Článek 23

Uplatnění částečného vypořádání

1.   Pokud poslední obchodní den prodloužené lhůty uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 jsou některé z příslušných finančních nástrojů k dispozici pro účely dodání přijímajícímu účastníkovi, podle konkrétní situace přijímající členové clearingového systému a členové clearingového systému způsobující selhání vypořádání, přijímající členové obchodního systému a členové obchodního systému způsobující selhání vypořádání nebo přijímající obchodující strany a obchodující strany způsobující selhání vypořádání částečně vypořádají původní příkaz k vypořádání, ledaže jsou podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení splněny.

2.   První pododstavec se nepoužije, pokud je příslušný příkaz k vypořádání pozdržen v souladu s článkem 8.

Článek 24

Zprostředkovatel náhradní koupě

Zprostředkovatel náhradní koupě nesmí být při provádění náhradní koupě ve střetu zájmů a náhradní koupi uskuteční za nejpříznivějších podmínek podle konkrétní situace pro člena clearingového systému způsobujícího selhání, člena obchodního systému způsobujícího selhání nebo obchodující stranu způsobující selhání, v souladu s článkem 27 směrnice 2014/65/EU.

Článek 25

Smluvní ujednání a postupy

1.   Strany v rámci řetězce vypořádání zavedou se svými příslušnými protistranami smluvní ujednání zohledňující požadavky na postup náhradní koupě uvedené v odstavci 2 a postupy uvedené v odstavci 3.

2.   Smluvní ujednání uvedená v odstavci 1 musí v plném rozsahu zohledňovat příslušné požadavky stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 909/2014 a článcích 26 až 38 tohoto nařízení. Každá strana v rámci řetězce vypořádání zajistí, aby smluvní ujednání zavedená s jejími příslušnými protistranami byla vymahatelná ve všech příslušných jurisdikcích.

3.   Ústřední protistrany, členové clearingového systému, členové obchodního systému nebo obchodující strany zavedou nezbytné postupy k provedení náhradní koupě, výplatě peněžité náhrady, cenového rozdílu a nákladů na náhradní koupi v požadovaných lhůtách. Smluvní ujednání a postupy uvedené v tomto článku budou zahrnovat potřebná ustanovení k zajištění toho, aby příslušné strany v rámci řetězce vypořádání obdržely informace nezbytné pro výkon jejich práv a povinností v souladu se lhůtami stanovenými v článcích 26 až 35 tohoto nařízení.

4.   Účastníci zavedou se svými zákazníky potřebná smluvní ujednání s cílem zajistit, aby požadavky na náhradní koupi stanovené v tomto nařízení byly vymahatelné ve všech jurisdikcích, k nimž strany v rámci řetězce vypořádání náležejí.

5.   Finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě lze považovat za dodané pro účely článku 27, článku 29 a článku 31 pouze v případě, že tyto nástroje byly přijaty v systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaném centrálním depozitářem cenných papírů přijímajícími účastníky jednajícími jménem ústřední protistrany, přijímajícími členy clearingového systému, členy obchodního systému nebo obchodujícími stranami.

6.   Peněžitou náhradu uvedenou v článku 33 a cenový rozdíl uvedený v čl. 35 odst. 1 lze považovat za uhrazené pouze v případě, pokud peněžitou platbu obdrželi přijímající účastníci jednající jménem ústřední protistrany, přijímající členové clearingového systému, členové obchodního systému nebo obchodující strany.

Pododdíl 2

Postup náhradní koupě v případě obchodů, jejichž clearing provádí ústřední protistrana

Článek 26

Úvodní ověření

1.   V obchodní den následující po vypršení prodloužené lhůty ústřední protistrany ověří, zda je v souvislosti s některým z obchodů, jejichž clearing provedly, možná náhradní koupě v souladu s čl. 21 písm. a).

2.   Pokud náhradní koupě podle čl. 21 písm. a) není možná, ústřední protistrana oznámí členovi clearingového systému způsobujícímu selhání výši peněžité náhrady vypočtenou v souladu s článkem 32. Peněžitá náhrada bude vyplacena v souladu s čl. 33 odst. 1.

3.   Pokud je náhradní koupě možná, použije se článek 27.

Článek 27

Postup náhradní koupě a oznamování

1.   Pokud je náhradní koupě možná, ústřední protistrany v obchodní den následující po uplynutí prodloužené lhůty zahájí dražbu nebo ustanoví zprostředkovatele náhradní koupě a oznámí tuto skutečnost členům clearingového systému způsobujícím selhání vypořádání a přijímajícím členům clearingového systému.

2.   Po obdržení oznámení podle odstavce 1 člen clearingového systému způsobující selhání vypořádání zajistí, aby veškeré příslušné příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání byly pozdrženy.

3.   Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 člen clearingového systému způsobující selhání vypořádání může dodat finanční nástroje pouze takto:

a)

zprostředkovateli náhradní koupě, udělí-li k tomu zprostředkovatel náhradní koupě svůj předchozí souhlas;

b)

ústřední protistraně, pokud bylo v případě příslušného člena clearingového systému způsobujícího selhání rozhodnuto o dražbě.

Před obdržením oznámení uvedeného v odstavci 1 člen clearingového systému způsobující selhání vypořádání stále ještě může dodat finanční nástroje přímo ústřední protistraně.

4.   Ústřední protistrana oznámí výsledky náhradní koupě členům clearingového systému způsobujícím selhání vypořádání a přijímajícím členům clearingového systému a příslušnému centrálnímu depozitáři cenných papírů nejpozději v poslední obchodní den lhůty stanovené v souladu s článkem 37.

5.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

6.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32, ledaže se v tomto oznámení uvede, že je provedení náhradní koupě odloženo.

7.   Je-li provádění náhradní koupě odloženo, ústřední protistrana nejpozději poslední obchodní den doby odkladu uvedené v článku 38 oznámí výsledky této odložené náhradní koupě členům clearingového systému způsobujícím selhání vypořádání a přijímajícím členům clearingového systému a příslušnému centrálnímu depozitáři cenných papírů.

8.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

9.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32.

10.   Ústřední protistrana převezme finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě uvedené v odstavcích 5 a 8, zaplatí za ně a zajistí, aby na konci každého obchodního dne, ve kterém ústřední protistrana tyto finanční nástroje obdrží:

a)

finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě byly dodány přijímajícím členům clearingového systému;

b)

byly příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání zrušeny;

c)

do systému vypořádání obchodů s cennými papíry byly zadány nové příkazy k vypořádání v souvislosti s veškerými nedodanými finančními nástroji a centrální depozitář cenných papírů obdržel informace nezbytné k identifikaci těchto nových příkazů k vypořádání.

11.   Ústřední protistrana zajistí, aby příkazy k vypořádání týkající se selhání vypořádání byly zrušeny po platbě peněžité náhrady uvedené v odstavcích 6 a 9 nebo nejpozději druhý obchodní den po oznámení uvedeném tamtéž.

Pododdíl 3

Postup náhradní koupě pro obchody, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana a které se provádějí v obchodním systému

Článek 28

Úvodní ověření

1.   V případě obchodů, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrany a které jsou prováděny v obchodním systému, přijímající účastníci prostřednictvím svých zákazníků informují bez zbytečného odkladu přijímající členy obchodního systému o veškerých selháních vypořádání.

2.   Obchodní systém sdělí na základě žádosti přijímajícímu členovi obchodního systému totožnost členů obchodního systému způsobujících selhání vypořádání. V obchodní den následující po uplynutí prodloužené lhůty přijímající člen obchodního systému ověří, zda je náhradní koupě v souladu s článkem 21 možná.

3.   Není-li náhradní koupě podle článku 21 možná, přijímající člen obchodního systému oznámí členovi obchodního systému způsobujícímu selhání vypořádání výsledky ověření a výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32. Peněžitá náhrada bude zaplacena v souladu s čl. 33 odst. 2.

4.   Pokud je náhradní koupě možná, použije se článek 29.

Článek 29

Postup náhradní koupě a oznamování

1.   Je-li náhradní koupě možná, člen přijímajícího obchodního systému v obchodní den následující po uplynutí prodloužené lhůty ustanoví zprostředkovatele náhradní koupě a oznámí tuto skutečnost členovi obchodního systému způsobujícímu selhání.

2.   Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání zajistí, aby byly veškeré příslušné příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání pozdrženy.

3.   Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání může dodat zprostředkovateli náhradní koupě finanční nástroje pouze v případě, že k tomu zprostředkovatel náhradní koupě udělí svůj předchozí souhlas.

Před obdržením oznámení uvedeného v odstavci 1 člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání může stále ještě dodat finanční nástroje přímo přijímajícímu členovi obchodního systému.

4.   Přijímající člen obchodního systému nejpozději poslední obchodní den lhůty určené v souladu s článkem 37 oznámí výsledky náhradní koupě členovi obchodního systému způsobujícímu selhání vypořádání a příslušné ústřední protistraně.

5.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

6.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32, ledaže se v tomto oznámení uvede, že je provedení náhradní koupě odloženo.

7.   Je-li provedení náhradní koupě odloženo, přijímající člen obchodního systému nejpozději poslední obchodní den doby odkladu uvedené v článku 38 oznámí výsledky této odložené náhradní koupě členovi systému způsobujícímu selhání a příslušné ústřední protistraně.

8.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

9.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32.

10.   Přijímající člen obchodního systému převezme finanční nástroje uvedené v odstavcích 5 a 8, jež byly pořízeny postupem náhradní koupě, a zaplatí za ně.

11.   Přijímající členové obchodního systému a členové obchodního systému způsobující selhání vypořádání zajistí, aby na konci každého obchodního dne, ve kterém přijímající člen obchodního systému přijme nástroje uvedené v odstavcích 5 a 8:

a)

byly příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání zrušeny;

b)

byly do systému vypořádání obchodů s cennými papíry zadány nové příkazy k vypořádání veškerých nedodaných finančních nástrojů a ústřední protistrana obdržela informace nezbytné k identifikaci těchto nových příkazů k vypořádání.

12.   Člen obchodního systému způsobující selhání vypořádání zaplatí peněžitou náhradu uvedenou v odstavcích 6 a 9 v souladu s čl. 33 odst. 2.

13.   Členové obchodního systému způsobující selhání vypořádání a přijímající členové obchodního systému zajistí, aby příslušné příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání byly zrušeny po platbě peněžité náhrady uvedené v odstavcích 6 a 9 nebo nejpozději druhý obchodní den po oznámení o výši peněžité náhrady.

Pododdíl 4

Postup náhradní koupě v případě obchodů, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana a které se neprovádějí v obchodním systému

Článek 30

Úvodní ověření

1.   V případě obchodů, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana a které se neprovádí v obchodním systému, přijímající účastníci prostřednictvím svých zákazníků informují bez zbytečného odkladu obchodující strany o veškerých selháních vypořádání.

2.   V obchodní den následující po uplynutí prodloužené lhůty přijímající obchodující strany ověří, zda je náhradní koupě v souladu s článkem 21 možná.

3.   Není-li náhradní koupě podle článku 21 možná, přijímající obchodující strany oznámí obchodující straně způsobující selhání vypořádání výsledky ověření a výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32. Peněžitá náhrada bude vyplacena v souladu s čl. 33 odst. 2.

4.   Je-li náhradní koupě možná, použije se článek 31.

Článek 31

Postup náhradní koupě a oznamování

1.   Je-li náhradní koupě možná, přijímající obchodující strana ustanoví zprostředkovatele náhradní koupě v obchodní den následující po uplynutí prodloužené lhůty a oznámí tuto skutečnost obchodující straně způsobující selhání vypořádání.

2.   Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 obchodující strana způsobující selhání vypořádání zajistí, aby byly veškeré příslušné příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání pozdrženy.

3.   Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 obchodující strana způsobující selhání vypořádání může dodat zprostředkovateli náhradní koupě finanční nástroje pouze v případě, že k tomu zprostředkovatel náhradní koupě udělí svůj předchozí souhlas.

Před obdržením oznámení uvedeného v odstavci 1 obchodující strana způsobující selhání vypořádání může ještě dodat finanční nástroje přímo přijímající obchodující straně.

4.   Přijímající obchodující strana oznámí výsledky náhradní koupě obchodující straně způsobující selhání vypořádání nejpozději poslední obchodní den příslušného období stanoveného v souladu s článkem 37. Přijímající obchodující strana zajistí, aby příslušný centrální depozitář cenných papírů obdržel oznámené informace bez zbytečného odkladu.

5.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

6.   Je-li náhradní koupě částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v odstavci 4 bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32, ledaže se v tomto oznámení uvede, že je provedení náhradní koupě odloženo.

7.   Je-li provedení náhradní koupě odloženo, přijímající obchodující strana oznámí výsledky této odložené náhradní koupě obchodující straně způsobující selhání nejpozději poslední obchodní den doby odkladu uvedené v článku 38. Přijímající obchodující strana zajistí, aby příslušný centrální depozitář cenných papírů obdržel oznámené informace bez zbytečného odkladu.

8.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela úspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o množství a ceně finančních nástrojů pořízených postupem náhradní koupě.

9.   Je-li náhradní koupě uvedená v odstavci 7 částečně nebo zcela neúspěšná, oznámení uvedené v tomto odstavci bude obsahovat informace o výši peněžité náhrady vypočtené v souladu s článkem 32.

10.   Přijímající obchodující strana převezme finanční nástroje pořízené postupem náhradní koupě podle odstavců 5 a 8 a zaplatí za ně.

11.   Přijímající obchodující strany a obchodující strany způsobující selhání vypořádání zajistí, aby na konci každého obchodního dne, ve kterém přijímající obchodující strana přijímá nástroje uvedené v odstavcích 5 a 8:

a)

byly příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání zrušeny;

b)

byly do systému vypořádání obchodů s cennými papíry zadány nové příkazy k vypořádání veškerých nedodaných finančních nástrojů a ústřední protistrana obdržela informace nezbytné k identifikaci těchto nových příkazů k vypořádání.

12.   Obchodující strana způsobující selhání vypořádání zaplatí peněžitou náhradu uvedenou v odstavcích 6 a 9 v souladu s čl. 33 odst. 3.

13.   Obchodující strany způsobující selhání vypořádání a přijímající obchodující strany zajistí, aby příslušné příkazy k vypořádání související se selháním vypořádání byly zrušeny po platbě peněžité náhrady uvedené v odstavcích 6 a 9 nebo nejpozději druhý obchodní den po oznámení o výši peněžité náhrady.

Pododdíl 5

Výpočet a platba peněžité náhrady, nákladů na náhradní koupi a souvisejícího cenového rozdílu

Článek 32

Výpočet peněžité náhrady

1.   Peněžitá náhrada, která má být vyplacena podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014 se vypočte některým z následujících způsobů:

a)

u příkazů k vypořádání proti platbě jako rozdíl mezi tržní hodnotou příslušných finančních nástrojů v obchodní den před platbou peněžité náhrady a částkou vypořádání, která je uvedena v příkazu k vypořádání, u kterého došlo k selhání vypořádání, je-li tato částka vypořádání nižší než tato tržní hodnota;

b)

u bezplatných příkazů k vypořádání jako rozdíl mezi tržní hodnotou příslušných finančních nástrojů v obchodní den před platbou peněžité náhrady a tržní hodnotou těchto finančních nástrojů v den jejich obchodování, je-li tržní hodnota těchto finančních nástrojů v den jejich obchodování nižší než v obchodní den před platbou peněžité náhrady.

2.   Není-li peněžitá náhrada již zahrnuta v tržní hodnotě finančního nástroje, tato náhrada, která má být zaplacena podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014, bude obsahovat složku odrážející kolísání směnných kurzů, jakož i nároky společností a naběhlé úroky.

3.   Tržní hodnota uvedená v odstavci 1 se určí takto:

a)

u finančních nástrojů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (7) přijatých k obchodování v obchodním systému v Unii se jedná o hodnotu stanovenou na základě uzavírací ceny z hlediska likvidity nejrelevantnějšího trhu podle čl. 4 odst. 6 písm. b) zmíněného nařízení;

b)

u finančních nástrojů přijatých k obchodování v obchodním systému v Unii jiných než uvedených v písmenu a) se jedná o hodnotu stanovenou na základě uzavírací ceny obchodního systému, který v Unii dosahuje nejvyššího obratu;

c)

u finančních nástrojů jiných než uvedených v písmenech a) a b) se jedná o hodnotu stanovenou na základě ceny vypočtené za použití předem stanovené metodiky schválené příslušným orgánem centrálního depozitáře cenných papírů, která je určována kritérii vycházejícími z tržních údajů, jako jsou tržní ceny zjištěné v obchodních systémech nebo investičních podnicích.

4.   Tržní hodnota uvedená v odstavci 1 a složka odrážející kolísání směnných kurzů, nároky společností a naběhlé úroky uvedené v odstavci 2 budou sděleny členům clearingového systému, členům obchodního systému a obchodujícím stranám v podrobném členění.

Článek 33

Platba peněžité náhrady

1.   V případě obchodů, jejichž clearing provedla ústřední protistrana, tato ústřední protistrana vybere peněžitou náhradu od členů clearingového systému způsobujících selhání a zaplatí peněžitou náhradu přijímajícím členům clearingového systému.

2.   V případě obchodů, jejichž clearing neprovedla ústřední protistrana, ale byly provedeny v obchodním systému, členové obchodního systému způsobující selhání vypořádání zaplatí peněžitou náhradu přijímajícím členům obchodního systému.

3.   V případě obchodů, jejichž clearing neprovedla ústřední protistrana a nebyly provedeny v obchodním systému, obchodující strany způsobující selhání vypořádání zaplatí peněžitou náhradu přijímajícím obchodujícím stranám.

Článek 34

Úhrada nákladů na náhradní koupi

Částky uvedené v čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) č. 909/2014 uhradí podle konkrétní situace členové clearingového systému způsobující selhání, členové obchodního systému způsobující selhání nebo obchodující strany způsobující selhání.

Článek 35

Úhrada cenového rozdílu

1.   Jestliže je cena finančních nástrojů uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 sjednaná v době obchodu nižší než cena skutečně uhrazená za tyto finanční nástroje podle čl. 27 odst. 10, čl. 29 odst. 10 a čl. 31 odst. 10, členové clearingového systému způsobující selhání, členové obchodního systému způsobující selhání nebo obchodující strany způsobující selhání uhradí cenový rozdíl podle konkrétní situace ústřední protistraně, přijímajícím členům obchodního systému nebo přijímajícím obchodujícím stranám.

Jestliže clearing obchodů provádí ústřední protistrana, cenový rozdíl uvedený v prvním pododstavci vybere ústřední protistrana od členů clearingového systému způsobujících selhání a tento cenový rozdíl se vyplatí přijímajícím členům clearingového systému.

2.   Jestliže je cena akcií sjednaná v okamžiku obchodu vyšší než cena za tyto akcie skutečně zaplacená podle čl. 27 odst. 10, čl. 29 odst. 10 a čl. 31 odst. 10, odpovídající rozdíl uvedený v čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) č. 909/2014 se považuje za uhrazený.

Oddíl 4

Lhůty pro postup náhradní koupě

Článek 36

Prodloužení lhůty

V souladu s čl. 7 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 909/2014 se prodloužená lhůta pro finanční nástroje uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 prodlužuje ze čtyř na sedm obchodních dnů u všech finančních nástrojů kromě akcií, které mají likvidní trh, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014.

Článek 37

Lhůty pro dodání finančních nástrojů

Po postupu náhradní koupě budou finanční nástroje uvedené v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 909/2014 dodány přijímajícím účastníkům, kteří jednají jménem ústřední protistrany, přijímajícím členům clearingového systému, členům obchodního systému nebo obchodujícím stranám, a to v těchto lhůtách:

a)

do čtyř obchodních dnů po uplynutí prodloužené lhůty uvedené v článku 36 u akcií, které mají likvidní trh;

b)

do sedmi obchodních dnů po uplynutí prodloužené lhůty uvedené v článku 36 u finančních nástrojů jiných než akcie, které mají likvidní trh;

c)

do sedmi obchodních dnů po uplynutí prodloužené lhůty uvedené v čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 909/2014 u finančních nástrojů obchodovaných na trzích pro růst malých a středních podniků;

d)

jestliže se akcie uvedené v písmenu a) obchodují na trzích pro růst malých a středních podniků, použije se písmeno c).

Článek 38

Délka trvání odkladu provedení náhradní koupě

Jestliže ústřední protistrana, přijímající člen obchodního systému nebo přijímající obchodující strana odloží provedení náhradní koupě, délka trvání doby odkladu uvedená v čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014 se určí v souladu se lhůtami uvedenými v článku 37.

Oddíl 5

Systematické nedodávání finančních nástrojů

Článek 39

Soustavné a systematické nedodávání cenných papírů

1.   Za účastníka, který soustavně a systematicky nedodává cenné papíry do systému pro vypořádání cenných papírů ve smyslu čl. 7 odst. 9 nařízení (EU) č. 909/2014, se považuje účastník, jehož účinnost vypořádání vyjádřená počtem nebo hodnotou příkazů k vypořádání je v posledních dvanácti měsících po relevantní počet dnů nejméně o 15 % nižší než účinnost vypořádání daného systému vypořádání obchodů s cennými papíry.

Relevantní počet dnů se u každého účastníka určí jako 10 % počtu dnů aktivity účastníka v systému vypořádání obchodů s cennými papíry za posledních dvanáct měsíců.

2.   Při výpočtu účinnosti vypořádání účastníka se zohledňují pouze selhání vypořádání způsobená tímto účastníkem.

Oddíl 6

Informace o vypořádání

Článek 40

Informace o vypořádání pro ústřední protistrany a obchodní systémy

Informace o vypořádání uvedené v čl. 7 odst. 10 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 909/2014 musí zahrnovat identifikační údaje příslušných obchodů, účastníků a příkazů k vypořádání. Tyto informace budou založeny na informacích uložených v systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaném centrálním depozitářem cenných papírů.

Článek 41

Informace o vypořádání v případě neexistence přímého poskytování údajů o obchodech ze strany obchodního systému

V případě obchodů prováděných v obchodním systému, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, a v případě neexistence přímého poskytování údajů z obchodního systému ústřední protistraně uvedou účastníci ve svých příkazech k vypořádání identifikační údaje obchodního systému a obchodů. V případě absence těchto informací budou mít centrální depozitáři cenných papírů za to, že příslušné obchody nebyly provedeny v obchodním systému.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 42

Toto nařízení vstupuje v platnost 24 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/389 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).


PŘÍLOHA I

Tabulka č. 1

Obecné informace o selháních vypořádání, o nichž mají centrální depozitáři podávat zprávu příslušným orgánům a dotčeným orgánům v měsíčních intervalech

Č.

Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu

Formát

1.

Kód země označující jurisdikci, v níž je centrální depozitář cenných papírů usazen

Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166

2.

Systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný centrálním depozitářem

Libovolný text

3.

Časové razítko podání zprávy (podání centrálního depozitáře příslušnému/dotčenému orgánu)

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

4.

Vykazované období: datum začátku a konce období, jehož se zpráva týká

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD)

5.

Identifikační kód právnické osoby (LEI) centrálního depozitáře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

6.

Obchodní firma centrálního depozitáře

Libovolný text

7.

Jméno osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Libovolný text

8.

Funkce osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Libovolný text

9.

Telefonní číslo osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Lze používat pouze numerické znaky. Telefonní číslo musí být uvedeno včetně mezinárodního směrového čísla a místního směrového čísla. Zvláštní znaky nejsou povoleny.

10.

E-mailová adresa osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

E-mailové adresy musí být uváděny ve standardním formátu e-mailových adres.

11.

Počet příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

12.

Počet selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

13.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká)

(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

14.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty (v EUR) (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká)

(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

15.

Hodnota příkazů k vypořádání (EUR) za období, jehož se zpráva týká

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

16.

Hodnota selhání vypořádání (EUR) za období, jehož se zpráva týká

(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

17.

Prvních deset účastníků s největší mírou selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (podle počtu příkazů k vypořádání)

Za každého účastníka určeného identifikačním kódem právnické osoby (LEI)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) účastníka

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Celkový počet příkazů k vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

Počet selhání vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

Procentuální podíl z celkového počtu selhání vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

Celková hodnota (v EUR) příkazů k vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

Hodnota (v EUR) selhání vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

Míra selhání vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

18.

Prvních deset účastníků s nejvyšší mírou selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (podle hodnoty (v EUR) příkazů k vypořádání)

Za každého účastníka určeného identifikačním kódem právnické osoby (LEI):

Identifikační kód právnické osoby (LEI) účastníka

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Celková hodnota (v EUR) příkazů k vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

Hodnota (v EUR) selhání vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

Procentuální podíl z celkového počtu selhání vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

Celkový počet příkazů k vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

Počet selhání vypořádání na účastníka

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

Míra selhání vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

19.

Počet příkazů k vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude objem vyjádřen maximálně 20 numerickými znaky, a to jako celé číslo, bez desetinných míst.

20.

Počet selhání vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude objem vyjádřen maximálně 20 numerickými znaky, a to jako celé číslo, bez desetinných míst.

21.

Míra selhání vypořádání na měnu, v níž jsou denominované příkazy k vypořádání, vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání na měnu za období, jehož se zpráva týká)

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

22.

Hodnota příkazů k vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

23.

Hodnota selhání vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

24.

Míra selhání vypořádání na měnu, v níž jsou denominované příkazy k vypořádání, jako podíl z celkové hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání na měnu za období, jehož se zpráva týká)

U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

25.

Počet příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká

Pro každý typ finančních nástrojů:

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

26.

Počet selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká

Pro každý typ finančních nástrojů:

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

27.

Míra selhání vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká)

U každého typu finančních nástrojů bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

28.

Hodnota příkazů k vypořádání (v EUR) za jednotlivé typy finančních nástrojů

U každého typu finančních nástrojů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

29.

Hodnota selhání vypořádání (v EUR) (v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé typy finančních nástrojů

U každého typu finančních nástrojů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

30.

Míra selhání vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů vyjádřená na základě hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká)

U každého typu finančních nástrojů bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

31.

Počet příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká

U každého druhu obchodu bude objem vyjádřen maximálně 20 numerickými znaky, a to jako celé číslo, bez desetinných míst.

32.

Počet selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká

U každého druhu obchodu bude objem vyjádřen maximálně 20 numerickými znaky, a to jako celé číslo, bez desetinných míst.

33.

Míra selhání vypořádání za jednotlivé druhy obchodů vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká)

U každého druhu obchodu bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

34.

Hodnota příkazů k vypořádání (v EUR) za jednotlivé druhy obchodů

U každého druhu obchodů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

35.

Hodnota selhání vypořádání (v EUR) (v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé druhy obchodů

U každého druhu obchodů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

36.

Míra selhání vypořádání za jednotlivé druhy obchodů vyjádřená na základě hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká)

U každého druhu obchodu bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.

37.

Prvních dvacet mezinárodních identifikačních čísel cenného papíru (ISIN), která jsou předmětem selhání vypořádání – podle objemu selhání vypořádání.

Kód ISIN

38.

Prvních dvacet mezinárodních identifikačních čísel cenného papíru (ISIN), která jsou předmětem selhání vypořádání – podle hodnoty selhání vypořádání (v EUR).

Kód ISIN

39.

Celkový počet sankcí ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, které centrální depozitář uložil

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

40.

Celková hodnota sankcí (v EUR) ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, které centrální depozitář uložil

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

41.

Průměrná doba trvání selhání vypořádání vyjádřená ve dnech (rozdíl mezi skutečným dnem vypořádání a určeným dnem vypořádání vážený hodnotou selhání vypořádání)

Počet dnů vyjádřený číslem s jedním desetinným místem

42.

Hlavní důvody pro selhání vypořádání

Libovolný text

43.

Opatření ke zlepšení efektivnosti vypořádání

Libovolný text


Tabulka č. 2

Denní údaje o selhání vypořádání, o nichž mají centrální depozitáři podávat zprávu příslušným orgánům a dotčeným orgánům v měsíčních intervalech

Datum (za každý vykazovaný den v měsíci)

Typ finančních nástrojů

Druh obchodu

V rámci centrálního depozitáře vs. mezi centrálními depozitáři

Typ příkazu

Nedodání cenných papírů

Nedodání peněžních prostředků

Selhání vypořádání

Celkem příkazů

Míra selhání

Selhání vypořádání

Celkem příkazů

Míra selhání

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Objem

Hodnota (EUR)

Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení (DVP) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením (DWP) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání (PFOD) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné (FoP) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejnoprávní dluhopisy ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy obchodované v obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolenky na emise

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné finanční nástroje

Nákup či prodej finančních nástrojů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace správy zajištění

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obchody

V rámci centrálního depozitáře

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi centrálními depozitáři

Dodání proti zaplacení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání se zaplacením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplacení bez dodání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vztahuje se na příkazy k vypořádání s dodáním proti zaplacení (DVP) a příkazy k vypořádání s přijetím proti zaplacení (RVP).

(2)  Vztahuje se na příkazy k vypořádání s dodáním se zaplacením a příkazy k vypořádání s přijetím se zaplacením.

(3)  Vztahuje se na příkazy k vypořádání s debetní úhradou bez dodání (DPFOD) a příkazy k vypořádání s kreditním zaplacením bez dodání (CPFOD).

(4)  Vztahuje se na příkazy k vypořádání s bezplatným dodáním (DFP) a příkazy k vypořádání s bezplatným přijetím (RFP).


PŘÍLOHA II

Informace o selháních vypořádání, o nichž mají centrální depozitáři podávat zprávu příslušným orgánům a dotčeným orgánům v ročních intervalech

Tabulka č. 1

Č.

Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu

Formát

1.

Kód země označující jurisdikci, v níž je centrální depozitář cenných papírů usazen

Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166

2.

Systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný centrálním depozitářem

Libovolný text

3.

Časové razítko podání zprávy (podání centrálního depozitáře příslušnému/dotčenému orgánu)

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

4.

Vykazované období: datum začátku a konce období, jehož se zpráva týká

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD)

5.

Identifikační kód právnické osoby (LEI) centrálního depozitáře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

6.

Obchodní firma centrálního depozitáře

Libovolný text

7.

Jméno osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Libovolný text

8.

Funkce osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Libovolný text

9.

Telefonní číslo osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

Lze používat pouze numerické znaky. Telefonní číslo musí být uvedeno včetně mezinárodního směrového čísla a místního směrového čísla. Zvláštní znaky nejsou povoleny.

10.

E-mailová adresa osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem

E-mailové adresy musí být uváděny ve standardním formátu e-mailových adres.

11.

Opatření ke zlepšení efektivnosti vypořádání

Libovolný text

12.

Hlavní důvody pro selhání vypořádání (roční souhrn důvodů pro selhání vypořádání zahrnutých do měsíčních zpráv)

Libovolný text

13.

Roční objem příkazů k vypořádání

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

14.

Roční objem selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

15.

Roční míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu (roční počet selhání vypořádání/roční počet příkazů k vypořádání)

(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

16.

Roční hodnota příkazů k vypořádání (v EUR)

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

17.

Roční hodnota selhání vypořádání (v EUR) (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

18.

Roční míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty (roční hodnota selhání vypořádání/roční hodnota příkazů k vypořádání)

(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

19.

Způsobilost k odchylce podle článku 12 nařízení v přenesené pravomoci o disciplíně při vypořádání, včetně odůvodnění

ANO/NE

Libovolný text


PŘÍLOHA III

Zpráva o selháních vypořádání, kterou je třeba zveřejňovat v ročních intervalech

Tabulka č. 1

Č.

Údaje, které je třeba zveřejnit

Formát

1.

Vykazované období

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD)

2.

Identifikační kód právnické osoby (LEI) centrálního depozitáře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

3.

Systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný centrálním depozitářem

Libovolný text

4.

Počet příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

5.

Hodnota příkazů k vypořádání (v EUR) za období, jehož se zpráva týká

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

Údaje o nedodání cenných papírů

6.

Počet selhání vypořádání z důvodu nedodání cenných papírů

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

7.

Hodnota selhání vypořádání (v EUR) z důvodu nedodání cenných papírů

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

8.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu příkazů k vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

9.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty příkazů k vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

Údaje o nedodání peněžních prostředků

10.

Počet selhání vypořádání z důvodu nedodání peněžních prostředků

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

11.

Hodnota selhání vypořádání (v EUR) z důvodu nedodání peněžních prostředků

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

12.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu příkazů k vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

13.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty příkazů k vypořádání (v EUR)

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

Údaje o selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků

14.

Celkový počet selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

15.

Celková hodnota selhání vypořádání (v EUR) (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

16.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu příkazů k vypořádání

Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa

17.

Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty příkazů k vypořádání

Maximálně 5 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.

18.

Opatření ke zlepšení efektivnosti vypořádání

Libovolný text


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU