(EU) 2018/1128Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1128 ze dne 9. srpna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

Publikováno: Úř. věst. L 205, 14.8.2018, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. srpna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1128

ze dne 9. srpna 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení komise (EU) č. 1354/2011 (2) stanoví otevření ročních dovozních celních kvót Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso, včetně produktů pocházejících z Islandu.

(2)

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 stanoví, že celní kvóty otevřené tímto nařízením by se měly spravovat v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3).

(3)

Evropská unie a Island podepsaly dne 23. března 2017 dohodu ve formě výměny dopisů (dále jen „dohoda“) o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Podepsání této dohody jménem Unie bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2016/2087 (4) a její uzavření rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (5).

(4)

V souladu s přílohou V dohody Unie změnila nařízení (EU) č. 1354/2011 nařízením (EU) 2018/562 (6). Touto změnou se zvýšilo množství u již existujících bezcelních kvót pro Island u skopového a kozího masa kódů KN 0204 a 0210 a dále byla otevřena roční kvóta Unie s nulovým clem pro zpracované skopové maso podpoložky 1602 90.

(5)

Kvóty na množství skopového a kozího masa spravované podle prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 jsou vyjádřeny v ekvivalentu jatečně upravených těl, přičemž v dohodě se stanoví množství, která se mají vyjádřit v tunách výrobků. Je proto vhodné zajistit správu celních kvót Unie, které jsou stanoveny v dohodě ve zvláštním nařízení, které má být přijato, s cílem zajistit bezproblémovou správu kvót ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7). Uvedené celní kvóty by proto měly být současně odstraněny z nařízení (EU) č. 1354/2011 na základě prováděcího nařízení (EU) č. 1308/2013.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 je proto nutné odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Nové nařízení o otevření dovozní celní kvóty na skopové a kozí maso a zpracované skopové maso pocházející z Islandu přijaté podle nařízení (EU) č. 952/2013 se použije od 1. září 2018. Odpovídající změny prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 by se měly použít od stejného data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 2 se zrušuje písmeno e).

2)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9 srpna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Günther OETTINGER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie (Úř. věst. L 324, 30.11.2016, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/562 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 94, 12.4.2018, s. 4).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

CELNÍ KVÓTY UNIE PRO SKOPOVÉ A KOZÍ MASO (v tunách (t) ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla

Živá zvířata

(koeficient = 0,47)

Vykostěné jehněčí maso (1)

(koeficient = 1,67)

Vykostěné skopové/ovčí maso (2)

(koeficient = 1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla

(koeficient = 1,00)

0204

Nula

Nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

Nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(4)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny členské státy WTO mimo Argentinu, Austrálii, Nový Zéland, Uruguay, Chile, Grónsko a Island.

(5)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU