(EU) 2018/1091Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1-29 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. července 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 27. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1091

ze dne 18. července 2018

o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 338 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (2) zřizuje rámec pro evropskou statistiku o struktuře zemědělských podniků do roku 2016. Toto nařízení by proto mělo být zrušeno.

(2)

Program evropských statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků, který se v Unii provádí od roku 1966, by měl pokračovat, aby mohly být zkoumány trendy v oblasti struktury zemědělských podniků na úrovni Unie a aby mohla být zajištěna základna statistických znalostí nezbytná pro koncipování, provádění, monitorování, hodnocení a přezkum s tím souvisejících politik, zejména společné zemědělské politiky, včetně opatření pro rozvoj venkova, a také politik v oblasti životního prostředí, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a politiky Unie v oblasti využívání půdy a některých cílů udržitelného rozvoje. Základna statistických znalostí je rovněž nezbytná k tomu, aby bylo možné odhadnout dopad těchto politik na ženy pracující v zemědělských podnicích.

(3)

Cílem sběru statistických údajů, zejména pokud se týká struktury zemědělských podniků, by mělo být mimo jiné zajištění toho, aby byly v rámci rozhodovacího procesu k dispozici aktualizované údaje pro účely budoucích reforem společné zemědělské politiky.

(4)

Mezinárodní hodnocení zemědělské statistiky vedlo Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) k vytvoření globální strategie pro zlepšení statistik v oblasti zemědělství a venkova, kterou v roce 2010 schválila Statistická komise OSN (UNSC). Evropská zemědělská statistika by se měla tam, kde je to vhodné, řídit doporučeními globální strategie pro zlepšení statistik v oblasti zemědělství a venkova, stejně jako doporučeními světového programu FAO pro agrocenzus v roce 2020.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) stanoví rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky založený na společných statistických zásadách. Zavádí kritéria kvality a poukazuje na potřebu snížit zátěž respondentů při plnění zpravodajské povinnosti a přispívat k obecnějšímu cíli snižování administrativní zátěže.

(6)

Pro následující desetiletí by měl být vytvořen víceúčelový statistický program týkající se zemědělských podniků, který poskytne rámec pro harmonizované, srovnatelné a soudržné statistiky. Tyto statistiky by se měly zaměřovat na potřeby příslušných politik.

(7)

Strategie pro zemědělskou statistiku pro rok 2020 a další období, kterou zavedl Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „výbor pro ESS“) v listopadu 2015, předpokládá přijetí dvou rámcových nařízení zahrnujících veškeré aspekty zemědělské statistiky s výjimkou Souhrnného zemědělského účtu. Toto nařízení je jedním z uvedených rámcových nařízení.

(8)

Pro účely harmonizace a srovnatelnosti informací o struktuře zemědělských podniků a s cílem uspokojit současné potřeby jednotné společné organizace trhu a zejména odvětví ovoce a vína by se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (4) mělo integrovat s informacemi o struktuře zemědělských podniků od roku 2023 a být nahrazeno tímto nařízením. Je proto třeba uvedené nařízení zrušit.

(9)

Srovnatelné statistiky ze všech členských států týkající se struktury zemědělských podniků jsou důležité k určování vývoje společné zemědělské politiky. Proto by se pro proměnné měly v co největší míře používat standardní klasifikace a společné definice.

(10)

Díky zaznamenávaným statistickým údajům o zemědělských podnicích lze křížově porovnávat základní údaje a údaje v rámci modulů, což umožňuje získávat informace na základě proměnných, jako je pohlaví vedoucího zemědělského podniku, jeho věk, vlastnická struktura a velikost zemědělského podniku, jakož i začleňování opatření na ochranu životního prostředí. Výsledky bude možné členit podle kritérií zahrnutých v základních údajích i podle kombinací kritérií.

(11)

Sběr informací o roku narození, roku zařazení na pozici vedoucího zemědělského podniku a o pohlaví by mohl být zdrojem údajů pro rozvoj opatření zaměřených na generační obnovu a genderové aspekty.

(12)

Alespoň jednou za deset let je třeba, mimo jiné za účelem aktualizace základních registrů zemědělských podniků a ostatních informací nezbytných ke stratifikaci vzorků, provést cenzus zemědělských podniků v Unii. Poslední cenzus proběhl v roce 2009/2010.

(13)

Členské státy, v nichž se období práce v terénu v rámci referenčního roku zjišťování 2020 překrývá s plánovaným desetiletým sčítáním lidu, by měly mít možnost provést zjišťování o struktuře zemědělských podniků o rok dříve, aby se zabránilo velké zátěži spojené s prováděním dvou hlavních sběrů údajů ve stejnou dobu.

(14)

Aby se zamezilo zbytečné zátěži zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů, měly by se zavést prahové hodnoty. Řádná analýza struktury evropského zemědělství si vyžaduje, aby statistika zahrnovala 98 % obhospodařované zemědělské půdy a hospodářských zvířat v zemědělských podnicích. To znamená, že v některých členských státech jsou prahové hodnoty uvedené v tomto nařízení příliš vysoké. Zemědělské podniky nacházející se pod těmito prahovými hodnotami jsou však tak malé, že za účelem odhadu jejich struktury a dopadu na je dostačující provádět výběrový sběr údajů jednou za deset let, což povede ke snížení nákladů a zátěže v souvislosti s šetřením, a umožní přitom koncipování účinných politických opatření na podporu a zachování malých zemědělských podniků.

(15)

Do integrované statistiky zemědělských podniků by se měly zahrnout plochy využívané k zemědělské výrobě, včetně půdy využívané dvěma nebo více zemědělskými podniky, protože se uplatňují práva společného užívání.

(16)

Je nezbytné získat informace o zapojení zemědělského podniku do skupiny podniků, jejíž subjekty ovládá mateřská společnost.

(17)

Za účelem snížení zátěže respondentů by měly mít národní statistické úřady (NSÚ) a jiné vnitrostátní orgány v souladu s článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009 přístup k administrativním údajům, a to v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

(18)

Členské státy nebo příslušné vnitrostátní orgány by měly usilovat o co možná největší modernizaci způsobů sběru údajů o zemědělských podnicích. V tomto ohledu by se mělo podporovat využívání digitálních řešení.

(19)

Pro účely zajištění flexibility Evropského systému zemědělské statistiky a pro zjednodušení a modernizaci zemědělské statistiky by měly být proměnné, které je třeba shromažďovat, přiřazeny do různých skupin sběru (základní údaje a moduly) s různou četností či reprezentativností nebo obojím.

(20)

Zátěž respondentů a náklady je možné dále snížit opětovným využíváním údajů z roku, který bezprostředně předchází referenčnímu roku nebo po něm přímo následuje.. To by bylo vhodné zejména u těch aspektů, u nichž se z roku na rok neočekávají žádné podstatné změny.

(21)

Pro účely zajištění flexibility a snížení zátěže respondentů, národních statistických úřadů a jiných vnitrostátních orgánů by mělo být členským státům umožněno využívat statistická zjišťování, administrativní záznamy a veškeré další zdroje, metody či inovativní přístupy, včetně vědecky podložených a řádně zdokumentovaných metod, jako je imputace, odhad a modelování.

(22)

Sběr informací o využití živin a vody a o metodách zemědělské výroby uplatňovaných v zemědělských podnicích by se měl zlepšit tak, aby se zajistily dodatečné statistické údaje potřebné k vypracování agroenvironmentální politiky a zlepšila se kvalita agroenvironmentálních ukazatelů.

(23)

Pro geografické kódování zemědělských podniků by se mělo použít téma Statistické jednotky v souladu s přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (5).

(24)

Komise musí respektovat důvěrnost údajů předávaných v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009. Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů by měla být kromě jiných prostředků zajištěna omezením použití údajů o poloze pro prostorovou analýzu informací a vhodnou agregací při zveřejňování statistik. Z tohoto důvodu by se měl vypracovat harmonizovaný přístup k ochraně důvěrnosti údajů a kvalitativním hlediskům při šíření údajů a zároveň by se mělo usilovat o to, aby byl online přístup k oficiálním statistickým údajům snadný a uživatelsky přívětivý.

(25)

Na veškerá zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6) a ustanovení přijatá v souladu s uvedeným nařízením nebo respektive nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(26)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8) zavádí statistickou klasifikaci ekonomických činností v Unii, na kterou se v tomto nařízení odkazuje pro účely vymezení relevantního souboru zemědělských podniků.

(27)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (9) by měly být územní jednotky vymezeny v souladu s klasifikací územních statistických jednotek (NUTS).

(28)

Pro účely sběru údajů by se od členských států i od Unie měly vyžadovat finanční prostředky po dobu několika let. Mělo by se proto přijmout ustanovení o grantu Unie na podporu tohoto programu prostřednictvím Evropského zemědělského záručního fondu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1306/2013 (10).

(29)

Tímto nařízením se stanoví pro celou dobu trvání příslušného víceletého finančního rámce finanční krytí, které má v ročním rozpočtovém procesu pro Evropský parlament a Radu představovat hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (11). Tímto nařízením se zavádí ustanovení o tom, jak má být sestavován rozpočet pro další sběr údajů v rámci následného víceletého finančního rámce.

(30)

Ekonomické aspekty tohoto nařízení by měly být pro období po roce 2020 přezkoumány a mělo by se zároveň přihlédnout k novému víceletému finančnímu rámci a dalším relevantním změnám nástrojů Unie. Na základě tohoto přezkumu by Komise měla zvážit navržení odpovídajících změn tohoto nařízení.

(31)

Jelikož cíle tohoto nařízení, jímž je systematická tvorba evropské statistiky týkající se zemědělských podniků v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu konzistentnosti a srovnatelnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(32)

Nařízení (ES) č. 223/2009 stanoví referenční rámec pro evropskou statistiku a požaduje od členských států, aby dodržovaly statistické zásady a kritéria kvality stanovené v daném nařízení. Pro posuzování a zlepšování kvality evropských statistik a pro související komunikaci mají zásadní význam zprávy o kvalitě. Výbor pro ESS schválil normu ESS pro strukturu zpráv o kvalitě v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 223/2009. Tato norma by měla přispět k harmonizaci podávání zpráv o kvalitě podle tohoto nařízení.

(33)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení bylo provedeno posouzení dopadů s cílem zaměřit statistický program zavedený tímto nařízením na zajištění efektivnosti při dosahování cílů a zohlednit rozpočtová omezení již od fáze návrhu.

(34)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o upřesnění popisu proměnných uvedených v tomto nařízení a technických prvků údajů, které mají být poskytnuty, o stanovení popisů proměnných a praktických opatření pro sběr údajů ad hoc podle tohoto nařízení, jakož i o praktická opatření pro zprávy o kvalitě a jejich obsah. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12). Při výkonu těchto pravomocí by Komise měla přihlížet k aspektům, jako jsou náklady a administrativní zátěž zemědělských podniků a členských států.

(35)

Aby bylo možné zohlednit vznikající potřeby údajů vyplývající zejména z nového vývoje v oblasti zemědělství, revidované legislativy a měnících se politických priorit by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o změny podrobných témat uvedených v tomto nařízení a o doplnění příslušných údajů v rámci modulů upřesněním informací, které mají být podle tohoto nařízení poskytnuty na bázi ad hoc. Za účelem zajištění srovnatelnosti a usnadnění využívání dalších zdrojů údajů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny proměnných uvedených v tomto nařízení. Při výkonu těchto pravomocí by Komise měla přihlížet k aspektům, jako jsou náklady a administrativní zátěž zemědělských podniků a členských států. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (13). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(36)

Návrh byl konzultován s evropským inspektorem ochrany údajů, který dne 20. listopadu 2017 přijal stanovisko (14).

(37)

Návrh byl konzultován s výborem pro ESS,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje rámec pro evropskou statistiku na úrovni zemědělských podniků a stanoví se integrace informací o struktuře s informacemi o metodách výroby, opatřeních pro rozvoj venkova, agroenvironmentálních aspektech a dalšími souvisejícími informacemi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„hospodářstvím“ nebo „zemědělským podnikem“ technicky i ekonomicky samostatná jednotka, která podléhá jednotnému řízení a v souladu s nařízením (ES) č. 1893/2006 provádí hospodářské činnosti v zemědělství, které patří do skupin A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 nebo „udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu“ skupiny A01.6 v rámci hospodářského území Evropské unie jako hlavní nebo vedlejší činnost. Z činností třídy 01.49 jsou zahrnuty pouze činnosti „chov polodomestikovaných či ostatních živých zvířat“ (s výjimkou chovu hmyzu) a „chov včel a výroba medu a včelího vosku“;

b)

„jednotkou veřejných pozemků“ jednotka půdy, na kterou se vztahují práva pro veřejné pozemky a kterou využívá dva nebo více zemědělských podniků k zemědělské výrobě, ale která jim není přidělena;

c)

„regionem“ územní jednotka klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) vymezená v souladu s nařízením (ES) č. 1059/2003;

d)

„dobytčí jednotkou“ standardní měřicí jednotka, umožňující sdružení různých kategorií hospodářských zvířat za účelem jejich srovnávání; koeficienty pro stanovení dobytčích jednotek pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat jsou uvedeny v příloze I;

e)

„obhospodařovanou zemědělskou půdou“ plocha využívaná k zemědělské činnosti, včetně orné půdy, trvalých travních porostů, trvalých kultur a další obhospodařované zemědělské půdy;

f)

„referenčním rokem“ kalendářní rok, na který se vztahují referenční období;

g)

„zelinářskou zahradou“ plochy využívané pro výrobu potravin určených pro vlastní spotřebu;

h)

„modulem“ jeden nebo více souborů údajů uspořádaných tak, aby pokryly určitá témata;

i)

„tématem“ obsah informací, které mají být sbírány o statistických jednotkách, přičemž každé téma zahrnuje několik dílčích témat;

j)

„dílčím tématem“ podrobný obsah informací, které mají být sbírány o statistických jednotkách v souvislosti s určitým tématem, přičemž každé dílčí téma zahrnuje několik proměnných;

k)

„proměnnou“ charakteristický znak sledované jednotky, který může nabývat více než jedné hodnoty ze souboru hodnot.

Článek 3

Rozsah působnosti

1.   Údaje požadované tímto nařízením se vztahují na 98 % celkové obhospodařované zemědělské půdy (s výjimkou zelinářských zahrad) a 98 % dobytčích jednotek každého členského státu.

2.   Ke splnění těchto požadavků poskytnou členské státy reprezentativní údaje o zemědělských podnicích a jednotkách veřejných pozemků, které splňují alespoň jednu z fyzických prahových hodnot uvedených v příloze II pro výměru zemědělské půdy nebo počet dobytčích jednotek.

3.   Ve výjimečných případech, pokud opora výběru uvedená v odstavci 2 představuje více než 98 % výroby, měřeno pomocí Standardní produkce, v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 (15), mohou členské státy po předchozím schválení Komisí (Eurostatem) stanovit vyšší fyzické nebo odpovídající ekonomické prahové hodnoty s cílem omezit oporu výběru za předpokladu, že se dosáhne pokrytí 98 % celkové obhospodařované zemědělské půdy (s výjimkou zelinářských zahrad) a 98 % dobytčích jednotek členských států.

4.   Pokud opora výběru uvedená v odstavci 2 tohoto článku nepředstavuje 98 % obhospodařované zemědělské půdy a 98 % dobytčích jednotek, rozšíří členské státy oporu výběru v souladu s článkem 6 stanovením nižších prahových hodnot, než jsou ty, které jsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, nebo stanovením dodatečných prahových hodnot, nebo obojím.

Článek 4

Zdroje údajů a metody

1.   Za účelem získání údajů podle tohoto nařízení použijí členské státy jeden z následujících zdrojů či metod nebo jejich kombinaci za předpokladu, že informace umožní tvorbu statistik, které splňují požadavky stanovené v článku11:

a)

statistická zjišťování;

b)

zdroje administrativních údajů uvedené v odstavci 2 tohoto článku;

c)

další zdroje, metody či inovativní přístupy.

2.   Členské státy mohou využít informace z integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (16), ze systému identifikace a registrace skotu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (17) a ze systému identifikace a evidence ovcí a koz zřízeného nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (18), z registru vinic prováděného v souladu s článkem 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (19) a z registru hospodářských subjektů ekologického zemědělství zřízených na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (20). Členské státy mohou rovněž využít administrativní zdroje související s konkrétními opatřeními pro rozvoj venkova.

3.   Rozhodne-li se některý členský stát použít zdroje, metody nebo inovativní přístupy uvedené v odst. 1 písm. c), informuje Komisi (Eurostat) během roku, který předchází referenčnímu roku, a poskytne podrobnosti o kvalitě údajů z tohoto zdroje, metody nebo inovativního přístupu a o metodách získávání údajů, jež mají být použity.

4.   Vnitrostátní orgány odpovědné za plnění požadavků tohoto nařízení mají právo na okamžitý a bezplatný přístup k údajům a jejich využívání, včetně individuálních údajů o zemědělských podnicích a osobních údajů o jejich vlastnících, které jsou obsaženy v administrativních spisech vedených na území daného státu podle článku 17a nařízení (ES) č. 223/2009. Vnitrostátní orgány a vlastníci administrativních záznamů zavedou potřebné mechanismy spolupráce.

Článek 5

Základní strukturální údaje

1.   Členské státy shromáždí a poskytnou základní strukturální údaje uvedené v příloze III (dále jen „základní údaje“) týkající se zemědělských podniků uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 za referenční roky 2020, 2023 a 2026. Sběr základních údajů za referenční rok 2020 se provede formou cenzu.

2.   Sběry základních údajů za referenční roky 2023 a 2026 může být proveden za použití vzorků. V tomto případě členské státy zajistí, aby vážené výsledky byly statisticky reprezentativní za zemědělské podniky v každém regionu a aby splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze V.

3.   Pokud má proměnná uvedená v příloze III v členském nízký nebo nulový výskyt, může být tato proměnná ze sběru údajů vyloučena za předpokladu, že dotčený členský stát poskytující informace její vyloučení řádně odůvodní Komisi (Eurostatu) během kalendářního roku předcházejícího referenčnímu roku.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty upřesňující popisy proměnných uvedených v příloze III.

Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2 do 28. února 2019 pro referenční rok 2020, do 31. prosince 2021 pro referenční rok 2023 a do 31. prosince 2024 pro referenční rok 2026.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, pokud jde o změny proměnných uvedených v příloze III, je-li to nezbytné pro účely harmonizace se zdroji údajů, které jsou stanoveny v čl. 4 odst. 2, pro roky 2023 a 2026. Komise při výkonu své pravomoci zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci pouze nahradily proměnné uvedené v příloze III, které již nelze získat ze stanovených zdrojů údajů. Při nahrazování proměnných Komise zajistí, aby mohly být nové proměnné odvozeny ze zdrojů údajů stanovených v čl. 4 odst. 2. Dále zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci byly řádně odůvodněny a nepředstavovaly výraznou dodatečnou zátěž nebo náklady pro členské státy či respondenty.

6.   Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do 30. září 2021 pro referenční rok 2023 a do 30. září 2024 pro referenční rok 2026.

Článek 6

Rozšíření opory výběru

1.   Členské státy, které v souladu s čl. 3 odst. 4 rozšíří oporu výběru, poskytnou základní údaje o zemědělských podnicích zahrnutých v rozšíření dané opory výběru za referenční rok 2020, přičemž zahrnou informace uvedené v příloze III.

2.   Sběr údajů o zemědělských podnicích v rozšířené opoře výběru lze provádět za použití vzorků. V tom případě členské státy zajistí, aby vážené výsledky byly statisticky reprezentativní za zemědělské podniky v každém regionu a aby splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze V.

Článek 7

Údaje v modulech

1.   Členské státy sbírají a poskytují údaje z modulů podle témat a dílčích témat uvedených v příloze IV pro následující referenční roky:

a)

modul „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“ pro roky 2020, 2023 a 2026;

b)

modul „Rozvoj venkova“ pro roky 2020, 2023 a 2026;

c)

modul „Ustájení zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy“ pro roky 2020 a 2026;

d)

modul „Zavlažování“ pro rok 2023;

e)

modul „Postupy hospodaření s půdou“ pro rok 2023;

f)

modul „Stroje a zařízení“ pro rok 2023;

g)

modul „Sady“ pro rok 2023;

h)

modul „Vinice“ pro rok 2026.

2.   Rozsah těchto sběrů údajů zahrnuje zemědělské podniky uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 3.

3.   Sběr údajů týkající se modulů lze provést za použití vzorků zemědělských podniků. V tom případě členské státy zajistí, aby vážené výsledky byly statisticky reprezentativní za zemědělské podniky v každém regionu a aby splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze V.

4.   Údaje v modulech se mají sbírat v souborech zemědělských podniků, za které se sbírají základní údaje. Moduly mají odrážet situaci v referenčním roce, mohou však být vztaženy k roku, který referenčnímu roku přímo předchází nebo po něm přímo následuje, a to v případě modulů uvedených odst. 1 písm. f), g) a h) tohoto článku. V každém případě se ke každému záznamu poskytujícímu informace o modulech přiloží základní údaje uvedené v příloze III.

5.   Členské státy, které mají alespoň 1 000 hektarů jakéhokoli jednotlivého druhu uvedeného v dílčích tématech modulu „Sady“ v příloze IV a jejichž produkce je výhradně nebo převážně určena pro trh, zajistí pro daný druh sběr údajů za modul „Sady“.

6.   Členské státy, které mají alespoň 1 000 hektarů vinic osázených révou vinnou s hrozny pro výrobu vína a jejichž produkce je výhradně nebo převážně určena pro trh, zajistí sběr údajů za modul „Vinice“.

7.   Členské státy, které mají méně než 2 % zavlažovatelné plochy obhospodařované zemědělské půdy a nemají žádné regiony úrovně NUTS 2 s alespoň 5 % zavlažovatelné plochy obhospodařované zemědělské půdy, jsou zproštěny povinnosti provádět sběr údajů za modul „Zavlažování“.

8.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) o případech uvedených v odstavcích 5, 6 a 7 do konce června roku předcházejícího příslušnému referenčnímu roku.

9.   Pokud má určitá proměnná v členském státě nízký nebo nulový výskyt, může být ze sběru údajů vyloučena za předpokladu, že dotčený členský stát poskytující informace její vyloučení řádně odůvodní Komisi (Eurostatu) během kalendářního roku předcházejícího referenčnímu roku.

Článek 8

Technické specifikace týkající se údajů v rámci modulů

1.   Komise může přijmout prováděcí akty upřesňující tyto technické prvky údajů, které mají být poskytnuty za každý modul a odpovídající téma a dílčí téma uvedené v příloze IV:

a)

seznam proměnných;

b)

popisy proměnných.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2 a musí být přijaty do 28. února 2019 pro referenční rok 2020, do 31. prosince 2021 pro referenční rok 2023 a do 31. prosince 2024 pro referenční rok 2026.

2.   Při přijímání prováděcích aktů upřesňujících seznam proměnných podle odstavce 1 Komise zajistí, aby celkový počet základních proměnných a proměnných v modulech nepřekročil 300 proměnných v roce 2020, 470 proměnných v roce 2023 a 350 proměnných v roce 2026.

3.   Pro roky 2023 a 2026 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, pokud jde o změny dílčích témat uvedených v příloze IV. Při výkonu svých pravomocí Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci významně nezvyšovaly zátěž vyplývající z počtu proměnných. Komise zejména zajistí, aby akty v přenesené pravomoci nevedly k navýšení počtu proměnných uvedených v odstavci 2 tohoto článku a aby bylo u každého modulu změněno prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci nejvýše 20 % dílčích témat uvedených v příloze IV. Pokud však 20 % představuje méně než jedno dílčí téma, lze přesto jedno dílčí téma změnit..

4.   Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do 30. září 2021 pro referenční rok 2023 a do 30. září 2024 pro referenční rok 2026.

5.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1 a 2 a akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 3 nesmí způsobovat výrazné dodatečné náklady, které by vedly k nepřiměřené a neodůvodněné zátěži zemědělských podniků a členských států.

Článek 9

Údaje ad hoc

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, kterými se doplňují údaje v modulech stanovených v příloze IV, pokud je shromažďování dodatečných informací považováno za nezbytné. Tyto akty v přenesené pravomoci upřesní:

a)

témata a dílčí témata, která mají být obsažena v modulu ad hoc a důvody těchto dodatečných potřeb statistiky;

b)

referenční rok.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 počínaje referenčním rokem 2023, a poté v intervalu tří let. Komise nenavrhuje moduly ad hoc pro referenční roky, během nichž probíhá sběr údajů formou cenzu.

3.   Komise může přijmout prováděcí akty s cílem stanovit:

a)

seznam proměnných nepřesahující 20 proměnných, které mají být předány Komisi (Eurostatu), a příslušných měřicích jednotek;

b)

popisy proměnných;

c)

požadavky na přesnost;

d)

referenční období;

e)

lhůty pro předávání.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2 a musí být přijaty nejpozději 12 měsíců před začátkem referenčního roku.

4.   Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 tohoto článku a prováděcí akty uvedené v odstavci 3 tohoto článku nesmí způsobovat výrazné dodatečné náklady, které by vedly k nepřiměřené a neodůvodněné zátěži zemědělských podniků a členských států.

Článek 10

Referenční období

Shromážděné informace se týkají jednoho referenčního roku, který je společný všem členským státům, a odkazují na stav v určitém časovém rámci či k určitému dni takto:

a)

V případě proměnných týkajících se půdy odkazuje využití půdy na referenční rok. V případě po sobě jdoucích plodin na téže ploše odkazuje využití půdy na plodinu sklizenou během referenčního roku, bez ohledu na to, kdy byla daná plodina vyseta.

b)

V případě proměnných týkajících se zavlažování a postupů hospodaření s půdou je referenčním obdobím období 12 měsíců končící v referenčním roce; toto období stanoví každý členský stát tak, aby zahrnovalo příslušné výrobní cykly.

c)

V případě proměnných týkajících se hospodářských zvířat, ustájení zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy stanoví každý členský stát společný referenční den v rámci referenčního roku. Proměnné týkající se hospodaření se statkovými hnojivy odkazují na období 12 měsíců, včetně uvedeného dne;

d)

V případě proměnných týkajících se pracovní síly stanoví každý členský stát období 12 měsíců končící v referenční den v rámci referenčního roku.

e)

V případě proměnných týkajících se opatření pro rozvoj venkova prováděných v jednotlivých zemědělských podnicích je referenčním obdobím tříleté období končící 31. prosince referenčního roku;

f)

V případě všech ostatních proměnných stanoví každý členský stát společný referenční den v rámci referenčního roku.

Článek 11

Kvalita

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění kvality předávaných údajů a metadat.

2.   Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality vymezená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předaných údajů a metadat.

4.   Za tímto účelem předávají členské státy zprávu o kvalitě popisující statistický proces Komisi (Eurostatu) za každý referenční rok, na který se vztahuje toto nařízení a zejména:

a)

metadata popisující použitou metodiku a způsob, jak byly dosaženy technické specifikace odkazem na specifikace stanovené v tomto nařízení;

b)

informace o splnění minimálních požadavků na použité opory výběru, mimo jiné při jejich vývoji a aktualizaci, jak se stanoví v tomto nařízení;

Komise může přijímat prováděcí akty, v nichž stanoví praktická opatření pro zprávy o kvalitě a jejich obsah. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2 a nesmí členským státům způsobovat výraznou dodatečnou zátěž nebo náklady.

5.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) co nejdříve o všech relevantních informacích nebo změnách ohledně provádění tohoto nařízení, které by mohly ovlivnit kvalitu předávaných údajů.

6.   Členské státy na základě žádosti Komise (Eurostatu) poskytnou nezbytné dodatečné upřesňující informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

Článek 12

Předávání údajů a metadat a lhůty

1.   Za referenční rok 2020 předají členské státy Komisi (Eurostatu) ověřené základní údaje a údaje z modulů a zprávu o kvalitě do 15 měsíců od konce referenčního roku.

2.   Za refereční roky 2023 a 2026 předají členské státy Komisi (Eurostatu) ověřené základní údaje, údaje z modulů a zprávu o kvalitě do 12 měsíců od konce referenčního roku.

3.   Údaje předávané Komisi (Eurostatu) jsou na úrovni jednotlivých zemědělských podniků. Údaje z modulů a údaje ad hoc se propojí se základními údaji uvedenými v příloze III na úrovni jednotlivých zemědělských podniků za stejné referenční období. Poskytnuté záznamy musí zahrnovat faktory extrapolace a informace o stratifikaci.

4.   Členské státy předávají údaje a metadata prostřednictvím technického formátu stanoveného Komisí (Eurostatem). Údaje a metadata se předávají Komisi (Eurostatu) prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa.

Článek 13

Příspěvek Unie

1.   Pro účely provádění tohoto nařízení poskytne Unie národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009 granty na:

a)

rozvoj a provádění požadavků na údaje, nebo obojí;

b)

rozvoj metodik pro modernizaci statistických systémů s cílem zvýšit kvalitu nebo snížit náklady a omezit administrativní zátěž spojenou s tvorbou integrované statistiky zemědělských podniků za použití zdrojů a metod uvedených v článku 4.

2.   Členské státy obdrží granty od Unie na pokrytí nákladů spojených se sběry údajů uvedenými v článcích 5, 6 a 7, a to v rámci finančního krytí stanoveného v článku 14.

3.   Finanční příspěvek Unie podle odstavce 2 nesmí překročit 75 % způsobilých nákladů, přičemž tento příspěvek je omezen maximálními částkami uvedenými v odstavcích 4 a 5.

4.   Pokud jde o souhrnné náklady na sběr základních údajů a sběr údajů v modulech v roce 2020, omezí se finanční příspěvek Unie na níže uvedené maximální částky:

a)

pro Lucembursko a Maltu 50 000 EUR na členský stát;

b)

pro Chorvatsko, Irsko, Litvu a Rakousko 1 000 000 EUR na členský stát;

c)

pro Bulharsko, Maďarsko, Německo, Portugalsko a Spojené království 2 000 000 EUR na členský stát;

d)

pro Francii, Řecko a Španělsko 3 000 000 EUR na členský stát;

e)

pro Itálii, Polsko a Rumunsko 4 000 000 EUR na členský stát;

f)

pro všechny ostatní členské státy 300 000 EUR na členský stát.

5.   Pokud jde o sběr základních údajů a sběr údajů v modulech v letech 2023 a 2026, maximální částky stanovené v odstavci 4 se sníží o 50 % v souladu s ustanoveními podle víceletého finančního rámce na období po roce 2020.

6.   Pokud jde o sběr údajů ad hoc uvedený v článku 9, poskytne Unie granty národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009 na pokrytí nákladů na provádění sběru údajů ad hoc. Uvedený finanční příspěvek Unie nepřesáhne 90 % způsobilých nákladů.

7.   Finanční příspěvek Unie na granty podle odstavce 2 tohoto článku se poskytuje z Evropského zemědělského záručního fondu podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 14

Finanční krytí

1.   Finanční krytí Unie na provádění tohoto programu sběru údajů za referenční rok 2020, včetně prostředků na řízení, údržbu a rozvoj databází používaných v Komisi na zpracování údajů dodaných členskými státy podle tohoto nařízení, činí 40 000 000 EUR na období 2018–2020, na které se vztahuje víceletý finanční rámec pro období 2014–2020.

2.   Poté, co vstoupí v platnost víceletý finanční rámec pro období po roce 2020, stanoví Evropský parlament a Rada na návrh Komise částku pro období po roce 2020.

Článek 15

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Komise přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění činností financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním, účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, získáním neoprávněně vyplacených částek zpět a případně účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

2.   Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů a kontrol na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří v rámci tohoto programu přímo nebo nepřímo obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět šetření včetně kontrol na místě a inspekcí u hospodářských provozovatelů přímo či nepřímo dotčených takovým financováním v souladu s postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (21) a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (22) s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s grantovou dohodou či rozhodnutím o udělení grantu nebo smlouvou financovanou, přímo či nepřímo, podle tohoto nařízení.

4.   Dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a grantové dohody a rozhodnutí o grantu vyplývající z provádění tohoto nařízení musí obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Komisi, Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění takových auditů, kontrol na místě a inspekcí.

5.   Pokud je provádění některé činnosti zajišťováno externě nebo dále přeneseno na třetí stranu, a to zcela nebo zčásti, nebo pokud vyžaduje zadání veřejné zakázky nebo udělení finanční podpory třetí straně, stanoví smlouva, grantová dohoda nebo rozhodnutí o udělení grantu povinnost smluvního partnera nebo příjemce zajistit, že tato třetí strana výslovně akceptuje uvedené pravomoci Komise, Účetního dvora a úřadu OLAF.

6.   Odstavce 4 a 5 se použijí, aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3.

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 6, v čl. 8 odst. 3 a v čl. 9 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 27. srpna 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor pro ESS zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 18

Zpráva Komise

Do 31. prosince 2024 předloží Komise, po konzultaci výboru pro ESS, Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a dosažení cílů tohoto nařízení.

Článek 19

Odchylky

Odchylně od článku 5, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 8 odst. 2, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 1 a přílohy V se odkazy na rok 2020 pro Řecko a Portugalsko, pokud je to nezbytné, nahradí odkazy na rok 2019.

Článek 20

Zrušení

1.   Nařízení (EU) č. 1337/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2022.

2.   Nařízení (ES) č. 1166/2008 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2019.

3.   Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3.července 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2018.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(11)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Úř. věst. C 14, 16.1.2018, s. 6.

(15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 321, 7.11.2014, s. 2).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(18)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(20)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).


PŘÍLOHA I

Koeficienty pro dobytčí jednotky

Druh zvířete

Charakteristický znak zvířete

Koeficient

Skot

do 1 roku

0,400

nad 1 rok do 2 let

0,700

Býci, nad 2 roky

1,000

Jalovice, nad 2 roky

0,800

Dojnice

1,000

Ostatní krávy

0,800

Ovce a kozy

0,100

Prasata

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

0,027

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

0,500

Ostatní prasata

0,300

Drůbež

Brojleři

0,007

Nosnice

0,014

Ostatní drůbež

 

Krůty

0,030

Kachny

0,010

Husy

0,020

Pštrosi

0,350

Ostatní drůbež j.n.

0,001

Králíci, chovné samice

0,020


PŘÍLOHA II

Seznam fyzických prahových hodnot  (1)

Položka

Prahová hodnota

Obhospodařovaná zemědělská půda

5 ha

Orná půda

2 ha

Brambory

0,5 ha

Čerstvá zelenina a jahody

0,5 ha

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, květiny a okrasné rostliny, osivo a sadba, školky

0,2 ha

Ovocné stromy, bobuloviny, stromy/keře nesoucí skořápkové ovoce, citrusové stromy, ostatní trvalé kultury kromě školek, vinic a olivovníků

0,3 ha

Vinice

0,1 ha

Olivovníky

0,3 ha

Skleníky

100 m2

Houby pěstované

100 m2

Hospodářská zvířata

1,7 dobytčí jednotky


(1)  Prahové hodnoty se vztahují na skupinu položek uvedených v tabulce.


PŘÍLOHA III

Základní strukturální údaje: Proměnné

Obecné proměnné

Jednotky/kategorie pro hodnoty

Informace ze zjišťování

 

Identifikační číslo zemědělského podniku

ID zemědělského podniku

Zeměpisná poloha zemědělského podniku

 

Zeměpisná poloha

Kód souřadnicové sítě statistické jednotky INSPIRE pro celoevropské použití.

Region NUTS 3

kód NUTS 3

Zemědělský podnik má oblasti označené jako oblasti s přírodními omezeními podle nařízení (EU) č. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Právní subjektivita podniku

 

Právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik nese:

 

Fyzická osoba, která je jediným vlastníkem (v případě nezávislého zemědělského podniku)

ano/ne

Pokud ano, je vlastník také vedoucím podniku

ano/ne

Pokud ne, je vedoucí rodinným příslušníkem vlastníka podniku?

ano/ne

Pokud ano, je vedoucí podniku manželem/manželkou vlastníka?

ano/ne

Sdílené vlastnictví

ano/ne

Dvě nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě zemědělského podniku ve skupině)

ano/ne

Právnická osoba

ano/ne

Pokud ano, je zemědělský podnik součástí skupiny podniků?

ano/ne

Zemědělský podnik je jednotkou veřejných pozemků

ano/ne

Vlastník je příjemce podpory EU pro půdu či zvířata v zemědělském podniku, a je tudíž zahrnutý v IACS

ano/ne

 

Vlastník je mladý zemědělec nebo nový subjekt působící v zemědělství, který za tímto účelem obdržel v předchozích třech letech finanční podporu v rámci společné zemědělské politiky

ano/ne

Vedoucí zemědělského podniku

 

Rok narození

rok

Pohlaví

muž/žena

Zemědělské práce v zemědělském podniku (kromě domácích prací)

rozpětí RPJ (2)

 

Rok zařazení na pozici vedoucího zemědělského podniku

rok

Zemědělská odborná příprava vedoucího podniku

kódy přípravy

Odborná příprava za posledních 12 měsíců

ano/ne

Forma držby obhospodařované zemědělské půdy (ve vztahu k vlastníkovi)

 

Hospodaření na vlastní půdě

ha

Hospodaření na pronajaté půdě

ha

Půda obhospodařovaná společně nebo jiné způsoby držby

ha

Veřejný pozemek

ha

Ekologické zemědělství

ano/ne

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

ha

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

ha

 

Účast v jiných systémech ekologické certifikace

ano/ne


Proměnné týkající se půdy

Celková hlavní plocha

z toho certifikované ekologické zemědělství a/nebo zemědělství, které na metody ekologického zemědělství přechází

Obhospodařovaná zemědělská půda

ha

ha

Orná půda

ha

ha

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

ha

ha

Pšenice obecná a špalda

ha

ha

Pšenice tvrdá

ha

ha

Žito a ozimé směsky

ha

 

Ječmen

ha

 

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

ha

 

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

ha

 

Tritikale

ha

 

Čirok

ha

 

Ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská, atd.)

ha

 

Rýže

ha

 

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

ha

ha

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

ha

 

Okopaniny

ha

ha

Brambory (včetně sadbových brambor)

ha

ha

Cukrovka (kromě sadbové)

ha

ha

Ostatní okopaniny j. n.

ha

 

Technické plodiny

ha

ha

Olejniny

ha

ha

Řepka a řepice na semeno

ha

 

Slunečnice na semeno

ha

 

Sója

ha

ha

Len setý olejný

ha

 

Ostatní olejniny j. n.

ha

 

Přadné plodiny

ha

 

Len setý přadný

ha

 

Konopí

ha

 

Bavlna

ha

 

Ostatní přadné plodiny j. n.

ha

 

Tabák

ha

 

Chmel

ha

 

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

ha

 

Energetické plodiny j. n.

ha

 

Ostatní technické plodiny j. n.

ha

 

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

ha

ha

Dočasné travní porosty a pastviny

ha

ha

Luskoviny na zeleno

ha

ha

Kukuřice na zeleno a siláž

ha

 

Ostatní obiloviny sklízené na zeleno (kromě kukuřice na zeleno a siláž)

ha

 

Ostatní plodiny sklízené na zeleno na orné půdě j. n.

ha

 

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

ha

ha

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání se zahradnickými plodinami (zahradnická produkce)

ha

 

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce)

ha

 

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

ha

 

Osivo a sadba

ha

ha

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n.

ha

 

Půda ležící ladem

ha

 

Trvalé travní porosty

ha

ha

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

ha

ha

Extenzivní pastviny

ha

ha

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

ha

 

Trvalé kultury (včetně mladých a dočasně pozastavených výsadeb, kromě ploch, které produkují pouze pro vlastní spotřebu)

ha

ha

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

ha

ha

Jádrové ovoce

ha

 

Peckové ovoce

ha

 

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

ha

 

Bobuloviny (kromě jahod)

ha

 

Skořápkové ovoce

ha

 

Citrusové plody

ha

ha

Vinné hrozny

ha

 

Hrozny moštové

ha

ha

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

ha

 

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

ha

 

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

ha

 

Hrozny stolní

ha

 

Hrozny na rozinky

ha

 

Olivy

ha

ha

Školky

ha

 

Ostatní trvalé kultury včetně ostatních trvalých plodin určených k lidské spotřebě

ha

 

Vánoční stromky

ha

 

Zelinářské zahrady

ha

 

Ostatní zemědělská půda

ha

 

Nevyužívaná zemědělská půda

ha

 

Zalesněná plocha

ha

 

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

ha

 

Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a jiné neproduktivní plochy)

ha

 

Speciálně využívané plochy zemědělského podniku

 

 

Houby pěstované

ha

 

Obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

ha

 

Zelenina, včetně melounů a jahod, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

ha

ha

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem.

ha

 

Ostatní plodiny na orné půdě pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

ha

 

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

ha

 

Ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

ha

 

Zavlažování venkovních obdělávaných ploch

 

 

Celková zavlažovatelná plocha

ha

 


Proměnné týkající se hospodářských zvířat

Celkový počet zvířat

z toho certifikované ekologické zemědělství a/nebo zemědělství, které na metody ekologického zemědělství přechází

Skot

 

kusy

Skot do 1 roku

kusy

 

Skot, nad 1 rok do 2 let

kusy

 

Býci, nad 1 rok do 2 let

kusy

 

Jalovice, nad 1 rok do 2 let

kusy

 

Býci, nad 2 roky

kusy

 

Krávy, nad 2 roky

kusy

 

Jalovice, nad 2 roky

kusy

 

Krávy

kusy

 

Dojnice

kusy

kusy

Ostatní krávy

kusy

kusy

Buvolí krávy

kusy

ano/ne

Ovce a kozy

 

 

Ovce (jakéhokoli stáří)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatní ovce

kusy

 

Kozy (jakéhokoli stáří)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatní kozy

kusy

 

Prasata

 

kusy

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

kusy

 

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

kusy

 

Ostatní prasata

kusy

 

Drůbež

 

kusy

Brojleři

kusy

kusy

Nosnice

kusy

kusy

Ostatní drůbež

kusy

 

Krůty

kusy

 

Kachny

kusy

 

Husy

kusy

 

Pštrosi

kusy

 

Ostatní drůbež j.n.

kusy

 

Králíci

 

 

Chovné samice

kusy

 

Včely

úly

 

Jelenovití

ano/ne

 

Kožešinová zvířata

ano/ne

 

Hospodářská zvířata j.n.

ano/ne

 


(1)  L – jiné než horské oblasti s výraznými přírodními omezeními; M – méně příznivá horská oblast; O – ostatní oblasti postižené zvláštními omezeními; N – normální oblast (neznevýhodněná). Tato klasifikace může být v budoucnu upravena v závislosti na vývoji společné zemědělské politiky.

(2)  Roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


PŘÍLOHA IV

Témata a podrobná témata v rámci modulů

Modul

Téma

Dílčí téma

Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti

Řízení zemědělského podniku

Vlastník

Vstup pracovní síly

Vyvážené zastoupení žen a mužů

Bezpečnostní opatření včetně plánu bezpečnosti v zemědělském podniku

Rodinní příslušníci

Vstup pracovní síly

Počet zapojených osob

Vyvážené zastoupení žen a mužů

Osoby, které nejsou rodinnými příslušníky

Vstup pracovní síly

Počet zaměstnanců

Vyvážené zastoupení žen a mužů

Nepravidelně zaměstnaná pracovní síla zemědělského podniku

Vstup pracovní síly dodavatelů

 

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem

Druhy činností

Význam pro zemědělský podnik

Vstup pracovní síly

 

Jiné výdělečné činnosti, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem

Vstup pracovní síly

Rozvoj venkova

Zemědělské podniky podporované z opatření pro rozvoj venkova

Poradenské řídicí a pomocné služby pro zemědělství

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

Investice do hmotného majetku

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Agroenvironmentálně-klimatické platby

Ekologické zemědělství

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Dobré životní podmínky zvířat

Řízení rizik

Ustájení zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy

Ustájení zvířat

Ustájení skotu

Ustájení prasat

Ustájení nosnic

Využití živin a statkových hnojiv v zemědělském podniku

Obhospodařovaná zemědělská půda hnojená

Statková hnojiva vyvezená z podniku a dovezená do zemědělského podniku

Organická a odpadová hnojiva jiná než statková hnojiva

Technologie aplikace statkových hnojiv

Doba zapravení podle druhu aplikace

Zařízení pro statková hnojiva

Prostory pro uskladnění statkových hnojiv a jejich kapacita

Zavlažování

Zavlažovací postupy

Dostupnost zavlažování

Metody zavlažování

Zdroje vody na zavlažování

Technické parametry zavlažovacího zařízení

Plodiny zavlažované během období 12 měsíců

Obiloviny pěstované na zrno

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno

Okopaniny

Technické plodiny

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

Ostatní plodiny na orné půdě

Trvalé travní porosty

Trvalé kultury

Postupy hospodaření s půdou

Postupy hospodaření s půdou na venkovní ploše

Metody orby

Pokryv orné půdy

Střídání plodin na orné půdě

Plocha využívaná v ekologickém zájmu

Stroje a zařízení

Stroje

Internetová zařízení

Základní stroje

Využívání postupů přesného zemědělství

Stroje pro chov hospodářských zvířat

Skladování zemědělských produktů

Zařízení

Zařízení používané na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích

Sady

Jádrové ovoce

Jablka: plocha podle stáří výsadby

Jablka: plocha podle hustoty stromů

Hrušky: plocha podle stáří výsadby

Hrušky: plocha podle hustoty stromů

Peckové ovoce

Broskve: plocha podle stáří výsadby

Broskve: plocha podle hustoty stromů

Nektarinky: plocha podle stáří výsadby

Nektarinky: plocha podle hustoty stromů

Meruňky: plocha podle stáří výsadby

Meruňky: plocha podle hustoty stromů

Citrusové plody

Pomeranče: plocha podle stáří výsadby

Pomeranče: plocha podle hustoty stromů

Maloplodé citrusové stromy: plocha podle stáří výsadby

Maloplodé citrusové stromy: plocha podle hustoty stromů

Citrony: plocha podle stáří výsadby

Citrony: plocha podle hustoty stromů

Olivy

plocha podle stáří výsadby

 

plocha podle hustoty stromů

Hrozny stolní a hrozinky

Hrozny stolní: plocha podle stáří výsadby

 

Hrozny stolní: plocha podle hustoty výsadby vinice

 

Hrozny na rozinky: plocha podle stáří výsadby

 

Hrozny na rozinky: plocha podle hustoty výsadby vinice

Vinice

Hrozny moštové

Plocha a stáří

 

Odrůdy hroznů

Počet odrůd

 

 

Kód a plocha


PŘÍLOHA V

Požadavky na přesnost

Základní údaje (v letech 2023 a 2026) a údaje z modulů musí být statisticky reprezentativní pro příslušné soubory zemědělských podniků podle níže uvedené tabulky týkající se přesnosti na úrovni regionů NUTS 2, pokud jde o velikost a typ zemědělských podniků v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1217/2009 (1), nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/220 (2).

Požadavky na přesnost se vztahují na proměnné uvedené v následující tabulce.

Údaje v rozšíření opory v roce 2020 jsou statisticky reprezentativní pro příslušný soubor na úrovni regionů NUTS 2, jak se vymezuje v tabulce týkající se přesnosti.

Kromě toho se požadavky na přesnost stanovené v tabulce vztahují na všechny regiony NUTS 2, v nichž je nejméně:

5 000 zemědělských podniků v rámci příslušného souboru pro moduly „Sad“ a „Vinice“;

10 000 zemědělských podniků v rámci příslušného souboru pro základní údaje pro všechny ostatní moduly a pro údaje v rozšíření opory.

Pro regiony NUTS 2 s menším počtem podniků se požadavky na přesnost stanovené v tabulce vztahují na související regiony NUTS 1, v nichž je nejméně:

500 zemědělských podniků v rámci příslušného souboru pro moduly „Sad“ a „Vinice“;

1 000 zemědělských podniků v rámci příslušného souboru pro základní údaje pro všechny ostatní moduly a pro údaje v rozšíření opory.

Celostátní přesnost, při které relativní směrodatná chyba dosáhne nejvýše 5 %, je požadována pro proměnné v modulech „Sady“ a „Vinice“, u kterých nelze uplatnit požadavky na přesnost na úrovni regionů NUTS 2 a NUTS 1.

Celostátní přesnost, při které relativní směrodatná chyba dosáhne nejvýše 7,5 %, je požadována u všech ostatních modulů, u kterých nelze uplatnit požadavky na přesnost na jakoukoliv proměnnou na úrovni regionů NUTS 2 a NUTS 1.

Tabulka přesnosti

Příslušný soubor

Proměnné, na které se vztahují požadavky na přesnost

Výskyt v příslušném souboru

Relativní směrodatná chyba

Základní údaje v letech 2023 a 2026

Modul „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“

Podle článku 5 týkajícího se základních údajů a podle článku 7 o modulu „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“.

Proměnné týkající se půdy

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

Olejniny

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

Čerstvá zelenina (včetně melounů), jahody, květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

Trvalé travní porosty bez extenzivních pastvin

Ovoce, bobuloviny, skořápkové ovoce a citrusové plody (kromě hroznů a jahod)

Vinné hrozny

Olivy

7,5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 5 %

Proměnné týkající se hospodářských zvířat

Dojnice

Ostatní krávy

Ostatní skot (skot do 1 roku, skot nad 1 rok do 2 let, býci nad 2 roky, jalovice nad 2 roky)

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg a ostatní prasata

Ovce a kozy

Drůbež

7,5 % nebo více dobytčích jednotek v regionu a 5 % nebo více proměnné v zemi

< 5 %

Základní údaje pro rozšíření opory v roce 2020

Podle článku 6

Proměnné týkající se půdy

Orná půda

Trvalé travní porosty bez extenzivních pastvin

Trvalé kultury

7,5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 7,5 %

Proměnné týkající se hospodářských zvířat

‚Dobytčí jednotky celkem

5 % nebo více proměnné v zemi

< 7,5 %

Modul „Rozvoj venkova“

Modul „Stroje a zařízení“

Podle článku 7

Proměnné týkající se půdy, pokud jde o modul „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“

7,5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 7,5 %

Proměnné týkající se hospodářských zvířat, pokud jde o modul „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“

7,5 % nebo více dobytčích jednotek v regionu a 5 % nebo více proměnné v zemi

< 7,5 %

Modul „Ustájení zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy“

Podmnožina souboru zemědělských podniků podle článku 7 alespoň s jedním kusem hospodářského zvířete z následujících kategorií: skot, prasata, ovce, kozy, drůbež

Proměnné týkající se hospodářských zvířat, pokud jde o modul „Pracovní síla a jiné výdělečné činností“

7,5 % nebo více dobytčích jednotek v regionu a 5 % nebo více proměnné v zemi

< 7,5 %

Modul „Zavlažování“

Podmnožina souboru zemědělských podniků podle článku 7 se zavlažovatelnou plochou

Proměnné týkající se půdy

Celková zavlažovatelná plocha

7,5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 7,5 %

Modul „Postupy hospodaření s půdou“

Podmnožina souboru zemědělských podniků podle článku 7 s ornou půdou

Proměnné týkající se půdy

Orná půda

7,5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 7,5 %

Modul „Sady“

Podmnožina souboru zemědělských podniků podle článku 7 s jakýmikoli jednotlivými proměnnými týkajícími se sadů, které splňují prahové hodnoty uvedené v čl. 7 odst. 5

Proměnné týkající se sadů

Proměnné týkající se sadů s jablky, hruškami, meruňkami, broskvemi, nektarinkami, pomeranči, malými citrusovými plody, citrony, olivami, stolními hrozny, hrozny na rozinky, které splňují prahové hodnoty uvedené v čl. 7 odst. 5

5 % nebo více obhospodařované zemědělské půdy v regionu

< 7,5 %

Modul „Vinice“

Podmnožina souboru zemědělských podniků podle článku 7 s moštovými hrozny

Proměnné týkající se vinic

Hrozny moštové

5 % nebo více využívané obhospodařované půdy v regionu

< 7,5 %


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU