(EU) 2018/980Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/980 ze dne 11. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012, pokud jde o informace vyměňované mezi členskými státy pro identifikaci osob povinných k dani využívajících režim mimo Unii

Publikováno: Úř. věst. L 176, 12.7.2018, s. 9-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. července 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/194 Pozbývá platnosti: 11. února 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/980

ze dne 11. července 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012, pokud jde o informace vyměňované mezi členskými státy pro identifikaci osob povinných k dani využívajících režim mimo Unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 44 odst. 1, čl. 44 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 45 odst. 1 a 2 a čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 904/2010, zejména pokud jde o přenos informací týkajících se registrace osob povinných k dani, které využívají zvláštní režimy pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby stanovené v hlavě XII kapitole 6 směrnice Rady 2006/112/ES (3).

(2)

V důsledku změny článků 358a a 361 směrnice 2006/112/ES směrnicí Rady (EU) 2017/2455 (4) budou osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, které jsou v rámci Společenství identifikovány pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), moci pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby poskytované osobám nepovinným k dani, které jsou usazeny v členském státě nebo mají bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v členském státě, od 1. ledna 2019 využívat zvláštního režimu stanoveného v hlavě XII kapitole 6 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES („režim mimo Unii“).

(3)

Jednotná elektronická zpráva pro přenos informací k identifikaci osob povinných k dani využívajících režim mimo Unii, která je uvedena ve sloupci B tabulky v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 815/2012, by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

V zájmu jednotnosti by se toto nařízení mělo použít od stejného dne jako ustanovení směrnice (EU) 2017/2455, která zavádějí pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, které jsou v rámci Společenství identifikovány pro účely DPH, možnost využívat zvláštního režimu.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve sloupci B tabulky v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 815/2012 se znění kolonky číslo 16 nahrazuje tímto:

„elektronické prohlášení, že osoba povinná k dani není usazena v Unii“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani (Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 3).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU