(EU) 2018/974Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách

Publikováno: Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 14-29 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. července 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/974

ze dne 4. července 2018

o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno.

(2)

Vnitrozemské vodní cesty jsou významnou součástí dopravních sítí Unie a podpora vnitrozemské vodní dopravy je jedním z cílů společné dopravní politiky jak z důvodů hospodářské účinnosti, tak za účelem omezování spotřeby energie a dopadu dopravy na životní prostředí.

(3)

Komise potřebuje statistiky o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách, aby mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku i dopravní prvky regionální politiky a politiky transevropských sítí.

(4)

K dosažení nejvyšší proveditelné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy by se evropské statistiky o všech druzích dopravy měly shromažďovat podle společných koncepcí a norem.

(5)

Doprava po vnitrozemských vodních cestách není provozována ve všech členských státech, a proto se účinky tohoto nařízení omezují na ty členské státy, v nichž tento druh dopravy existuje.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (4) stanoví referenční rámec pro toto nařízení.

(7)

Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje a změn definic přijatých na mezinárodní úrovni by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu tohoto nařízení zvýšením prahu na více než 1 000 000 tun pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy, úpravou definic nebo stanovením nových definic i úpravou obsahu příloh tohoto nařízení za účelem zohlednění změn kódů a nomenklatury na mezinárodní úrovni nebo v příslušných legislativních aktech Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(8)

Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.

(9)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci umožňující jí přijímat způsoby předávání údajů, včetně norem pro výměnu údajů, způsoby šíření výsledků Komisí (Eurostatem) a rovněž vypracovat a zveřejňovat metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu poskytovaných údajů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6).

(10)

Je nezbytné, aby Komise zajistila provedení pilotních studií o dostupnosti statistických údajů týkajících se osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb. Unie by měla přispívat na náklady na provedení těchto pilotních studií. Tento příspěvek by měl být poskytnut ve formě grantů udělovaných národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v článku 5 nařízení (ES) č. 223/2009 a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7).

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožní získávat harmonizované údaje, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu uvedeného vytvoření norem, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské Unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro vypracovávání evropských statistik týkajících se vnitrozemské vodní dopravy.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje, které se týkají dopravy po vnitrozemských vodních cestách na jejich území.

2.   Členské státy, ve kterých celkový objem věcí přepravených ročně po vnitrozemských vodních cestách v rámci vnitrostátní, mezinárodní nebo tranzitní dopravy překročí 1 000 000 tun, poskytují údaje uvedené v čl. 4 odst. 1.

3.   Odchylně od odstavce 2 poskytují členské státy, ve kterých neexistuje mezinárodní ani tranzitní doprava po vnitrozemských vodních cestách, ale v nichž celkový objem věcí přepravených ročně po vnitrozemských vodních cestách v rámci vnitrostátní dopravy překročí 1 000 000 tun, pouze údaje požadované podle čl. 4 odst. 2.

4.   Toto nařízení se nepoužije na:

a)

přepravu věcí plavidly o hrubé nosnosti menší než 50 tun;

b)

plavidla používaná především pro přepravu cestujících;

c)

plavidla používaná jako trajekty;

d)

plavidla používaná přístavními správami a orgány veřejné moci výhradně pro neobchodní účely;

e)

plavidla používaná výhradně pro zásobování palivem nebo skladování;

f)

plavidla nepoužívaná pro přepravu věcí, jako jsou rybářské lodě, plovoucí bagry, plovoucí dílny, obytné čluny a rekreační lodě.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny odstavce 2 tohoto článku za účelem zvýšení prahu v něm uvedeného pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy s cílem zohlednit hospodářský a technický vývoj.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„splavnou vnitrozemskou vodní cestou“ vodní tok, nikoliv část moře, který je díky svým přirozeným vlastnostem nebo vlastnostem vytvořeným člověkem vhodný pro plavbu, zejména na plavidlech vnitrozemské vodní dopravy;

b)

„plavidlem vnitrozemské vodní dopravy“ plovoucí konstrukce určená k přepravě věcí nebo k veřejné přepravě cestujících, která se plaví převážně po splavných vnitrozemských vodních cestách nebo v chráněných vodách nebo vodách k chráněným vodám přilehlých nebo v oblastech, kde platí přístavní předpisy;

c)

„zemí registrace plavidla“ země, v níž je plavidlo registrováno;

d)

„vnitrozemskou vodní dopravou“ každý přesun věcí a/nebo cestujících pomocí plavidel vnitrozemské vodní dopravy, který je prováděn zcela nebo částečně po splavných vnitrozemských vodních cestách;

e)

„vnitrostátní vnitrozemskou vodní dopravou“ vnitrozemská vodní doprava mezi dvěma přístavy na území určitého státu bez ohledu na zemi registrace plavidla;

f)

„mezinárodní vnitrozemskou vodní dopravou“ vnitrozemská vodní doprava mezi dvěma přístavy, které se nacházejí na území různých států;

g)

„tranzitní vnitrozemskou vodní dopravou“ vnitrozemská vodní doprava přes území určitého státu mezi dvěma přístavy, které se oba nacházejí na území jiného státu nebo jiných států, pokud během celé cesty na území daného státu není provedena překládka;

h)

„provozem po vnitrozemské vodní cestě“ každý pohyb plavidla po dané splavné vnitrozemské vodní cestě.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny prvního pododstavce tohoto článku za účelem úpravy definic v něm obsažených nebo stanovení nových definic s cílem zohlednit příslušné definice změněné nebo přijaté na mezinárodní úrovni.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 4

Shromažďování údajů

1.   Údaje se shromažďují v souladu s tabulkami uvedenými v přílohách I až IV.

2.   V případě uvedeném v čl. 2 odst. 3 se údaje shromažďují v souladu s tabulkou uvedenou v příloze V.

3.   Pro účely tohoto nařízení se věci klasifikují v souladu s přílohou VI.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změnu příloh tak, aby odrážely změny kódů a nomenklatury na mezinárodní úrovni nebo v příslušných legislativních aktech Unie.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 5

Pilotní studie

1.   Do 8. prosince 2018 vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy vhodnou metodiku pro sestavování statistiky osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb.

2.   Do 8. prosince 2019 zahájí Komise dobrovolné pilotní studie prováděné členskými státy, jež poskytnou údaje v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení ohledně dostupnosti statistických údajů týkajících se osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb. Účelem těchto pilotních studií je vyhodnotit proveditelnost sběru údajů, náklady související se sběrem údajů a následnou kvalitu statistik.

3.   Do 8. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění pilotních studií. V závislosti na výsledcích této zprávy Komise v přiměřené lhůtě předloží Evropskému parlamentu a Radě případný legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, pokud jde o statistiky osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb.

4.   Na financování pilotních studií se ve vhodných případech a se zřetelem k přidané hodnotě z hlediska Unie poskytne příspěvek ze souhrnného rozpočtu Unie.

Článek 6

Předávání údajů

1.   Údaje se předávají co nejdříve, nejpozději však pět měsíců po skončení příslušného sledovaného období.

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví pravidla pro předávání údajů Komisi (Eurostatu), včetně norem pro výměnu údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 7

Šíření

Evropské statistiky založené na údajích uvedených v článku 4 se rozšiřují se stejnou periodicitou, s jakou probíhá předávání údajů členskými státy.

Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví způsoby šíření výsledků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 8

Kvalita statistik

1.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu získaných údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

2.   Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.

3.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předávaných údajů. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) zprávu obsahující veškeré informace a údaje, o které případně požádá za účelem ověření kvality předávaných údajů.

4.   Pro účely tohoto nařízení se na předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

5.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobné podmínky, strukturu, periodicitu a srovnatelnost prvků zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 9

Zpráva o uplatňování

Do 31. prosince 2020 a poté každých pět let předloží Komise po konzultaci s Výborem pro Evropský statistický systém Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o dalším vývoji.

V této zprávě Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy ohledně možných zlepšení a ohledně potřeb uživatelů. Tato zpráva zejména posoudí:

a)

výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na ně;

b)

kvalitu předávaných údajů a používané metody shromažďování údajů.

Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 7. prosince 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 5, článku 3 nebo čl. 4 odst. 4 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1365/2006 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VIII.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 4. července 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2018.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 1).

(3)  Viz příloha VII.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

Tabulka I1.

Přeprava věcí podle druhu věci (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„I1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země/region nakládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Země/region vykládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Druh věci

dvoumístný číselný

NST 2007

 

Druh obalu

jednomístný číselný

1

=

věci přepravované v kontejnerech

2

=

věci nepřepravované v kontejnerech a prázdné kontejnery

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


(1)  Pokud není kód regionu znám nebo není k dispozici, použije se tato kodifikace:

„NUTS0 + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi existuje kód NUTS.

„Kód ISO + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi neexistuje kód NUTS.

„ZZZZ“, pokud je partnerská země zcela neznámá.


PŘÍLOHA II

Tabulka II1.

Přeprava podle země registrace plavidla a druhu plavidla (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

třímístny alfanumerický

„II1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země/region nakládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Země/region vykládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Druh plavidla

jednomístný číselný

1

=

nákladní loď s vlastním pohonem

2

=

nákladní loď bez vlastního pohonu

3

=

tankové plavidlo s vlastním pohonem

4

=

tankové plavidlo bez vlastního pohonu

5

=

jiné nákladní plavidlo

6

=

námořní plavidlo

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země) (2)

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


Tabulka II2:

Provoz plavidel (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

třímístny alfanumerický

„II2“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Počet pohybů naložených plavidel

 

 

pohyby plavidel

Počet pohybů prázdných plavidel

 

 

pohyby plavidel

Kilometry ujeté naloženými plavidly

 

 

plavidlokilometry

Kilometry ujeté prázdnými plavidly

 

 

plavidlokilometry

POZNÁMKA: Poskytnutí údajů v tabulce II2 je nepovinné.


(1)  Pokud není kód regionu znám nebo není k dispozici, použije se tato kodifikace:

„NUTS0 + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi existuje kód NUTS.

„Kód ISO + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi neexistuje kód NUTS.

„ZZZZ“, pokud je partnerská země zcela neznámá.

(2)  Pokud pro zemi registrace plavidla neexistuje kód NUTS, vykáže se kód země ISO. Pokud země registrace plavidla není známa, použije se kód „ZZ“.


PŘÍLOHA III

Tabulka III1:

Kontejnerová přeprava podle druhu věci (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

čtyřmístný alfanumerický

„III1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země/region nakládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Země/region vykládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS2 (1)

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Velikost kontejnerů

jednomístný číselný

1

=

20′ přepravní jednotky

2

=

40′ přepravní jednotky

3

=

přepravní jednotky > 20′ a < 40′

4

=

přepravní jednotky > 40′

 

Stav ložení

jednomístný číselný

1

=

ložené kontejnery

2

=

prázdné kontejnery

 

Druh věci

dvoumístný číselný

NST 2007

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Pokud není kód regionu znám nebo není k dispozici, použije se tato kodifikace:

„NUTS0 + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi existuje kód NUTS

„Kód ISO + ZZ“, pokud pro partnerskou zemi neexistuje kód NUTS.

„ZZZZ“, pokud je partnerská země zcela neznámá.


PŘÍLOHA IV

Tabulka IV1.

Přeprava podle země registrace plavidel (údaje za čtvrtletí)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

třímístny alfanumerický

„IV1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Čtvrtletí

dvoumístný číselný

41

=

čtvrtletí 1

42

=

čtvrtletí 2

43

=

čtvrtletí 3

44

=

čtvrtletí 4

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země) (1)

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


Tabulka IV2:

Kontejnerová přeprava podle země registrace plavidel (údaje za čtvrtletí)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

třímístny alfanumerický

„IV2“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Čtvrtletí

dvoumístný číselný

41

=

čtvrtletí 1

42

=

čtvrtletí 2

43

=

čtvrtletí 3

44

=

čtvrtletí 4

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1.

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země) (2)

 

Stav ložení

jednomístný číselný

1

=

ložené kontejnery

2

=

prázdné kontejnery

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Pokud pro zemi registrace plavidla neexistuje kód NUTS, vykáže se kód země ISO. Pokud země registrace plavidla není známa, použije se kód „ZZ“.

(2)  Pokud pro zemi registrace plavidla neexistuje kód NUTS, vykáže se kód země ISO. Pokud země registrace plavidla není známa, použije se kód „ZZ“.


PŘÍLOHA V

Tabulka V1.

Přeprava věcí (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„V1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

NUTS0 (kód země)

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1

=

vnitrostátní

2

=

mezinárodní (kromě tranzitní)

3

=

tranzitní

 

Druh věci

dvoumístný číselný

NST 2007

 

Tuny přepravené

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


PŘÍLOHA VI

NST 2007

Oddíl

Popis

01

Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu

02

Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn

03

Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium

04

Potravinářské výrobky, nápoje a tabák

05

Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně

06

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média

07

Koks a rafinované ropné produkty

08

Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo

09

Jiné nekovové anorganické produkty

10

Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

11

Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravní prostředky a zařízení

13

Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady

15

Zásilky, balíky

16

Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí

17

Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené

18

Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně

19

Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01–16

20

Jiné věci jinde neuvedené


PŘÍLOHA VII

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A SEZNAM JEHO NÁSLEDNÝCH ZMĚN

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006

(Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 425/2007

(Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 26).

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007

(Úř. věst. L 290, 8.11.2007, s. 14).

Pouze článek 4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1954

(Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 20).

 


PŘÍLOHA VIII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1365/2006

Toto nařízení

Články 1 až 4

Články 1 až 4

Článek 4a

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Příloha A

Příloha I

Příloha B

Příloha II

Příloha C

Příloha III

Příloha D

Příloha IV

Příloha E

Příloha V

Příloha F

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU