(EU) 2018/973Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

Publikováno: Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. července 2018 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/973

ze dne 4. července 2018,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982, jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos.

(2)

Na summitu OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku konaném v roce 2015 se Unie a její členské státy zavázaly do roku 2020 účinně regulovat lov, ukončit nadměrný rybolov, nedovolený, nehlášený a neregulovaný rybolov a destruktivní metody rybolovu a zavést vědecké plány řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami přinášet maximální udržitelný výnos.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními závazky Unie. Společná rybářská politika má přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů a zejména k dosažení dobrého stavu prostředí nejpozději do roku 2020, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).

(4)

Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(5)

K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.

(6)

Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by měl víceletý plán zavedený tímto nařízením (dále jen „plán“) obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, ochranná opatření a technická opatření určená k předcházení nechtěným úlovkům a jejich omezení.

(7)

Nejlepšími dostupnými vědeckými doporučeními by se mělo rozumět veřejně dostupná vědecká doporučení podložená nejaktuálnějšími vědeckými údaji a metodami, která byla vydána nebo přezkoumána nezávislým vědeckým subjektem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni.

(8)

Komise by měla získat nejlepší dostupná vědecká doporučení ohledně populací, na něž se plán vztahuje. Aby tomu tak bylo, uzavírá memoranda o porozumění s Mezinárodní radou pro průzkum moří (dále jen „rada ICES“ nebo „ICES“). Vědecká doporučení vydávaná radou ICES by měla být založena na plánu a měla by uvádět zejména rozmezí hodnot FMSY a referenčních bodů pro biomasu, tj. maximální udržitelný výnos Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v doporučeních týkajících se příslušné populace a případně ve veškerých dalších veřejně dostupných vědeckých doporučeních, například v doporučeních pro smíšený rybolov vydávaných radou ICES.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 (5) a (ES) č. 1342/2008 (6) stanoví pravidla udržitelného využívání populací tresky obecné, platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři a jeho přilehlých vodách. Tyto a další druhy žijící při dně se loví ve smíšeném rybolovu. Proto je vhodné stanovit jediný víceletý plán zohledňující tyto technické interakce.

(10)

Tento víceletý plán by se kromě toho měl vztahovat na populace žijící při dně v Severním moři a jejich rybolov. Jedná se o ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby, paryby, humra severského (Nephrops norvegicus) a krevetu severní (Pandalus borealis) žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce.

(11)

Některé populace žijící při dně se využívají v Severním moři i jeho přilehlých vodách. Oblast působnosti ustanovení plánu, která se týkají cílů a ochranných opatření pro populace, jež jsou využívány převážně v Severním moři, by proto měla být rozšířena tak, aby se vztahovala rovněž na tyto oblasti vně Severního moře. Pro populace přítomné v Severním moři, které jsou však využívány především mimo Severní moře, je kromě toho třeba stanovit cíle a ochranná opatření ve víceletých plánech pro oblasti mimo Severní moře, kde jsou tyto populace využívány především, a rozšířit oblast působnosti těchto víceletých plánů tak, aby se vztahovaly i na Severní moře.

(12)

Územní působnost plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací uvedeném v nejnovějších vědeckých doporučeních týkajících se daných populací, poskytnutých radou ICES. Budoucí změny zeměpisného rozložení populací uvedeného v plánu mohou být zapotřebí buď z důvodu lepších vědeckých informací, nebo kvůli migraci populací. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se upraví zeměpisné rozložení populací uvedené v plánu, pokud vědecká doporučení poskytnutá radou ICES dospějí k závěru, že došlo ke změně zeměpisného rozložení příslušných populací.

(13)

Pokud jsou populace společného zájmu využívány i třetími zeměmi, měla by Unie s těmito třetími zeměmi spolupracovat s cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny udržitelným způsobem slučitelným s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení, a s cíli tohoto nařízení. Není-li dosaženo formální dohody, měla by Unie vynaložit veškeré úsilí k dosažení společných ujednání o rybolovu těchto populací s cílem umožnit udržitelné řízení a podpořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty v Unii.

(14)

Cílem plánu by mělo být přispět ke splnění cílů společné rybářské politiky, konkrétně k dosažení a zachování maximálních udržitelných výnosů u cílových populací prováděním povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, k podpoře přiměřené životní úrovně těch, kteří závisí na rybolovu, s ohledem na pobřežní rybolov a socioekonomické aspekty, a k provádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu. Plán by měl také uvádět podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře pro všechny populace druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(15)

Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení a byla v souladu s cíli, časovými rámci a rozpětími stanovenými ve víceletých plánech.

(16)

Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením MSY (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepších dostupných vědeckých doporučení jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj vědeckých doporučení, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY by měla vypočítat a stanovit rada ICES, zejména v rámci svých pravidelných doporučení ohledně úlovků. Na základě plánu jsou stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem, jak je uvedeno v reakci rady ICES na „žádost EU adresovanou ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim není vyšší než 5 %. Tato horní hranice je také v souladu s „doporučovaným pravidlem“ rady ICES, které uvádí, že pokud je biomasa reprodukující se populace nebo početní stav ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početním stavem v roce celkového přípustného odlovu vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo ve svých vědeckých doporučeních ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.

(17)

Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat horní prahová hodnota pro rozmezí hodnot FMSY pro běžné využívání, a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu, pro určité případy i dodatečná horní hranice. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit na úroveň horní meze pouze tehdy, je-li to na základě vědeckých doporučení či důkazů nutné k dosažení cílů tohoto nařízení v rámci smíšeného rybolovu, nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech mezi jednotlivými roky.

(18)

U populací, u nichž jsou k dispozici cíle v oblasti maximálního udržitelného výnosu, a za účelem uplatňování ochranných opatření je důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou v případě rybích populací vyjádřeny jako aktivační úrovně biomasy reprodukující se populace a v případě humra severského jako aktivační úrovně početního stavu.

(19)

Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, měla by být stanovena vhodná ochranná opatření. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké doporučení konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení.

(20)

Celkový přípustný odlov humra severského v oblastech ICES divizi 2a a podoblasti 4 by mělo být možné stanovit jako součet omezení odlovu stanovených pro jednotlivé funkční jednotky a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v dané oblasti celkového přípustného odlovu. To by však nemělo bránit přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.

(21)

Pokud Rada v rámci rybolovných práv pro určitou populaci zohledňuje významný dopad rekreačního rybolovu, měla by být schopna stanovit celkový přípustný odlov pro komerční úlovky, který zohledňuje objem rekreačního rybolovu, nebo přijmout další opatření na omezení rekreačního rybolovu, jako je omezení denního úlovku a určení období zákazu rybolovu.

(22)

Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která je třeba dále specifikovat v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení.

(23)

Aby se předešlo rušivé dislokaci rybolovných činností, která by mohla mít negativní dopad na populace tresky obecné, je vhodné zachovat systém oprávnění k rybolovu spojených s omezením celkové kapacity výkonu motoru rybářských plavidel v divizi ICES 7d, jak bylo dříve stanoveno v nařízení (ES) č. 1342/2008.

(24)

Jak vyžaduje nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by být stanovena lhůta pro předkládání společných doporučení členských států s přímým zájmem na řízení.

(25)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být do 6. srpna 2023 a poté každých pět let stanovena opatření, na jejichž základě by Komise posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení na základě vědeckých doporučení. Tato lhůta umožní plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou požadují vědecké subjekty.

(26)

Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie s cílem doplnit toto nařízení, pokud jde o úpravy týkající se populací, na něž se vztahuje toto nařízení, v důsledku změn v zeměpisném rozložení populací, o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(27)

Za účelem zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností, která byla přijata v zájmu dosažení cílů tohoto plánu, mohou být považována za způsobilá pro podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (8).

(28)

Nařízení (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 by měla být zrušena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro následující populace žijící při dně ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast 4), včetně rybolovu využívajícího tyto populace, a v případě, že rozšíření těchto populací přesahuje Severní moře, v jeho přilehlých vodách:

a)

treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizích 7d (východní část Lamanšského průlivu) a 3a.20 (Skagerrak);

b)

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizích 6a (západně od Skotska) a 3a.20 (Skagerrak);

c)

platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizi 3a.20 (Skagerrak);

d)

treska tmavá (Pollachius virens) v podoblasti 4 (Severní moře) a 6 (Rockall a západně od Skotska) a divizi 3a (Skagerrak a Kattegat);

e)

jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti 4 (Severní moře);

f)

jazyk obecný (Solea solea) v divizi 3a (Skagerrak a Kattegat) a subdivizích 22–24 (západní část Baltského moře);

g)

treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizi 7d (východní část Lamanšského průlivu);

h)

ďas mořský (Lophius piscatorius) v divizi 3a (Skagerrak a Kattegat) a podoblastech 4 (Severní moře) a 6 (Rockall a západně od Skotska);

i)

kreveta severní (Pandalus borealis) v divizích 4a východ (severní část Severního moře, Norvegian Deep) a 3a.20 (Skagerrak);

j)

humr severský (Nephrops norvegicus)v divizi 3a (funkční jednotky 3–4);

k)

humr severský v podoblasti 4 (Severní moře) podle funkční jednotky:

humr severský v Botney Gut-Silver Pit (funkční jednotka 5);

humr severský ve Farn Deeps (funkční jednotka 6);

humr severský ve Fladen Ground (funkční jednotka 7);

humr severský ve Firth of Forth (funkční jednotka 8)

humr severský v Moray Firth (funkční jednotka 9);

humr severský v Noup (funkční jednotka 10);

humr severský v Norwegian Deeps (funkční jednotka 32);

humr severský v Horn's Reef (funkční jednotka 33);

humr severský v Devil's Hole (funkční jednotka 34).

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že došlo ke změně zeměpisného rozložení populací uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, jimiž se mění toto nařízení prostřednictvím úpravy oblastí uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, aby tuto změnu zohlednila. Tato úprava nesmí rozšiřovat oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 2 až 7.

2.   Pokud se Komise na základě vědeckého doporučení domnívá, že seznam populací uvedený v prvním pododstavci odstavce 1 je třeba změnit, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

3.   Pokud jde o přilehlé vody uvedené v odstavci 1 tohoto článku, uplatní se pouze články 4 a 6 a opatření související s rybolovnými právy podle článku 7.

4.   Toto nařízení se vztahuje i na vedlejší úlovky ulovené v Severním moři při rybolovu populací uvedených v odst. 1 prvním pododstavci. Pokud jsou však rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou stanovena pro tyto populace v rámci jiných právních aktů Unie, kterými se stanoví víceleté plány, uplatní se tato rozmezí a ochranná opatření.

5.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře pro všechny populace druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 850/98 (9), článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (10) a článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 rozumí:

1)

„rozmezím FMSY“ rozmezí hodnot uvedených v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES), kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci tohoto rozmezí vedou dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčených populací. Rozmezí je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), není vyšší než 5 %;

2)

„MSY Flower“ nejnižší hodnota v rámci rozmezí FMSY;

3)

„MSY Fupper“ nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;

4)

„hodnotou FMSY“ hodnota odhadované úmrtnosti způsobené rybolovem, která v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek vede dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům;

5)

„nižším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od MSY Flower až po hodnotu FMSY;

6)

„vyšším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od hodnoty FMSY až po MSY Fupper;

7)

„Blim“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména ICES, pod jehož úrovní může být reprodukční kapacita omezena;

8)

„MSY Btrigger“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace – a v případě populací humra severského referenční bod početního stavu – uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména ICES, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

KAPITOLA II

CÍLE

Článek 3

Cíle

1.   Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.

2.   Plán přispěje k omezení výmětů, neboť v co největší míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, které podléhají omezení odlovu a na které se vztahuje toto nařízení.

3.   Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

4.   Cílem plánu je zejména:

a)

zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I směrnice 2008/56/ES, a

b)

přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

5.   Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení. V případě nedostatečného množství údajů se zajistí srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.

KAPITOLA III

ZÁMĚRY

Článek 4

Záměry

1.   Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY stanovenými v článku 2 pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí FMSY, v souladu s tímto článkem.

2.   Tato rozmezí FMSY vycházející z plánu poskytne ICES.

3.   V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 Rada při určování rybolovných práv pro určitou populaci stanoví tato práva v rámci nižšího rozmezí FMSY, které je v dané době pro tuto populaci dostupné.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, lze rybolovná práva pro určitou populaci stanovit na úrovních, které jsou nižší než rozmezí FMSY.

5.   Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, lze rybolovná práva pro určitou populaci stanovit ve shodě s vyšším rozmezím FMSY dostupným v dané době pro tuto populaci, pokud se stav populace uvedené v čl. 1 odst. 1 nachází nad úrovní MSY Btrigger:

a)

je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)

je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo

c)

s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

6.   Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena tak, aby bylo zajištěno, že pravděpodobnost, že úroveň biomasy reprodukující se populace se dostane pod Blim, je nižší než 5 %.

Článek 5

Řízení populací považovaných za vedlejší úlovky

1.   Pro populace uvedené v čl. 1 odst. 4 se stanoví řídicí opatření, včetně případných rybolovných práv, s přihlédnutím k nejlepším dostupným vědeckým doporučením a tato opatření musí být v souladu s cíli stanovenými v článku 3.

2.   Nejsou-li dostupné odpovídající vědecké informace, jsou tyto populace řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k rybolovu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.   V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 se při řízení smíšeného rybolovu s ohledem na populace uvedené v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení zohlední problémy související se souběžným rybolovem všech populací na úrovni maximálního udržitelného výnosu, zejména v situacích, kdy to vede k předčasnému ukončení rybolovu.

KAPITOLA IV

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 6

Referenční body pro zachování zdrojů

Na základě plánu poskytne ICES tyto referenční body pro zachování zdrojů za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

a)

MSY Btrigger pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1;

b)

Blim pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1.

Článek 7

Ochranná opatření

1.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoliv populace uvedené v čl. 1 odst. 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos., Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5, se rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížena na úroveň nižší, než je vyšší rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy.

2.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoli populace uvedené v čl. 1 odst. 1 pod hodnotu Blim, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zejména zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace či funkční jednotky a odpovídající snížení rybolovných práv.

3.   Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:

a)

naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

opatření podle článků 8 a 9 tohoto nařízení.

4.   Opatření uvedená v tomto článku se zvolí s přihlédnutím k povaze, závažnosti, trvání a opakování situace, při níž se nachází úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – pod hodnotami uvedenými v odstavci 6.

Článek 8

Zvláštní ochranná opatření

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně uvedené v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoliv populace uvedené v čl. 1 odst. 1 za určitý rok nižší než MSY Btrigger, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto akty v přenesené pravomoci mohou doplnit toto nařízení stanovením pravidel týkajících se:

a)

vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

b)

používání lovného zařízení, zejména doby ponoření a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

c)

zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

d)

zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

e)

minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;

f)

jiných aspektů souvisejících se selektivitou.

KAPITOLA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Článek 9

Technická opatření

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření:

a)

specifikace vlastností lovných zařízení a pravidel týkajících se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

b)

specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

c)

omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém, a

d)

stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.

KAPITOLA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 10

Rybolovná práva

1.   Při přidělování rybolovných práv, která jsou jim k dispozici v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013, členské státy zohlední pravděpodobné složení úlovků plavidel účastnících se smíšeného rybolovu.

2.   Členské státy si mohou poté, co o tom informují Komisi, vyměnit všechna rybolovná práva nebo jejich část, která jim byla přidělena v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.   Aniž je dotčen článek 7 tohoto nařízení, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES 2a a 4 může být součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.

4.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že rekreační rybolov má v případě určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, vezme je Rada v potaz a při stanovení rybolovných práv může rekreační rybolov omezit, aby zabránila překročení celkového cíle úmrtnosti způsobené rybolovem.

KAPITOLA VII

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY

Článek 11

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře

Pro všechny populace druhů žijících v Severním moři, na něž se vztahují povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení o konkrétní podrobnosti týkající se této povinnosti podle čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA VIII

PŘÍSTUP DO VOD A KE ZDROJŮM

Článek 12

Oprávnění k rybolovu a stropy kapacity

1.   Pro každou z oblastí ICES uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou a která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti. V těchto oprávněních k rybolovu mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu vyjádřenou v kW takových plavidel používajících zvláštního zařízení.

2.   Aniž jsou dotčeny stropy kapacity stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013, pro tresku obecnou ve východní části Lamanšského průlivu (divize ICES 7d) nesmí být celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než maximální kapacita plavidel, která v roce 2006 nebo 2007 aktivně používala v příslušné oblasti ICES jedno z těchto lovných zařízení:

a)

vlečné sítě pro lov při dně a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o velikosti ok:

i)

100 mm nebo větší;

ii)

70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm;

iii)

16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm;

b)

vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

i)

120 mm nebo větší;

ii)

80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm;

c)

tenatové sítě (GN);

d)

třístěnné tenatové sítě (GT);

e)

dlouhé lovné šňůry (LL).

3.   Každý členský stát sestaví a vede seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na svých oficiálních internetových stránkách.

KAPITOLA IX

ŘÍZENÍ POPULACÍ SPOLEČNÉHO ZÁJMU

Článek 13

Zásady a cíle řízení populací společného zájmu pro Unii a třetí země

1.   Pokud jsou populace společného zájmu využívány i třetími zeměmi, Unie spolupracuje s těmito třetími zeměmi s cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny udržitelným způsobem slučitelným s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení, a s cíli tohoto nařízení. Není-li dosaženo formální dohody, vynaloží Unie veškeré úsilí k dosažení společných ujednání o rybolovu těchto populací s cílem umožnit udržitelné řízení a podpořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty v Unii.

2.   V rámci společného řízení populací se třetími zeměmi si Unie může se třetími zeměmi vyměnit rybolovná práva podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA X

REGIONALIZACE

Článek 14

Regionální spolupráce

1.   Na opatření uvedená v článcích 8, 9 a 11 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 6. srpna 2019 a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 15 tohoto nařízení. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.

3.   Zmocněním podle článků 8, 9 a 11 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení práva Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA XI

NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Článek 15

Hodnocení plánu

Do 6. srpna 2023 a poté každých pět let Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích a dopadech plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o plnění cílů stanovených v článku 3.

KAPITOLA XII

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 1 a v článcích 8, 9 a 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 5. srpna 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1 a v článcích 8, 9 a 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1 a článků 8, 9 a 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

KAPITOLA XIII

PODPORA ZE STRANY EVROPSKÉHO NÁMOŘNÍHO A RYBÁŘSKÉHO FONDU

Článek 17

Podpora ze strany Evropského námořního a rybářského fondu

Opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů vytyčených plánem se považují za dočasné zastavení rybolovných činností ve smyslu čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.

KAPITOLA XIV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 se zrušují.

2.   Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 4. července 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 109.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

(7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů, (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o zakázaných druzích

Nařízení, které má být přijato na základě návrhu Komise týkajícího se zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů pomocí technických opatření (2016/0074(COD), by mělo obsahovat mj. ustanovení o druzích, jejichž rybolov je zakázán. Z tohoto důvodu se dva orgány dohodly nezařadit v tomto nařízení seznam týkající se Severního moře (2016/0238(COD).


Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o kontrole

Evropský parlament a Rada zařadí níže uvedená kontrolní ustanovení v nadcházejí revizi kontrolního nařízení (nařízení (ES) č. 1224/2009), pokud jde o Severní moře: oznámení předem, požadavky ohledně lodního deníku, určené přístavy a další kontrolní ustanovení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU