(EU) 2018/949Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/949 ze dne 3. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 167, 4.7.2018, s. 3-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. července 2018 Nabývá účinnosti: 24. července 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/949

ze dne 3. července 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

V souladu s Dohodou mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty, schválenou rozhodnutím Rady (EU) 2017/2307 (3), Unie a Chile souhlasí s dovozem produktů stanovených v příloze uvedené dohody na své území a s jejich uváděním na trh jakožto ekologických produktů za předpokladu, že tyto produkty splňují požadavky právních předpisů obou stran. Příloha I dohody pokrývá ekologické produkty z Chile, u kterých Unie uznává rovnocennost. V zájmu přehlednosti by Chile mělo být zařazeno na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(3)

Podle informací, které poskytla Kostarika, přidal její příslušný orgán jeden nový kontrolní subjekt na seznam kontrolních subjektů uznávaných Kostarikou, a sice „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A“.

(4)

Podle informací, které poskytlo Švýcarsko, došlo ke změně názvů kontrolních subjektů „Institut für Marktökologie (IMO)“ a „ProCert Safety AG“ na „IMOswiss AG“ a „ProCert AG“.

(5)

Podle informací, které poskytlo Tunisko, se změnil název tuniského příslušného orgánu. Kromě toho Tunisko informovalo Komisi, že jeho příslušný orgán přidal jeden kontrolní subjekt, a sice „CERES GmbH“, na seznam kontrolních subjektů uznávaných Tuniskem a že došlo ke změně názvu kontrolního subjektu „Ecocert SA en Tunisie“ na „Ecocert SA“. Uznání kontrolního subjektu „Suolo e Salute“ bylo zrušeno. Kontrolním subjektům „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ a „Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)“ byly přiděleny nové číselné kódy.

(6)

Podle informací poskytnutých Jižní Koreou byly uvedeny nové internetové adresy pro subjekty „OCK“ a „Neo environmentally-friendly“. Uznání kontrolního subjektu „Ecocert“ bylo zrušeno. Příslušný orgán Korejské republiky uznal další čtyři kontrolní subjekty, jež by měly být připsány do seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008: „Ecolivestock Association“, „Association for Agriculture Products Quality Evaluation“, „University Industry Liaison office of CNU“ a „Eco Agriculture Institute Inc.“

(7)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(8)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Agreco R.F. Göderz GmbH“ pro kategorii produktů B ve vztahu ke všem třetím zemím, pro které byl tento subjekt uznán pro jiné kategorie produktů, a rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů D o Kapverdy, Fidži, Írán, Kambodžu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, Šalamounovy ostrovy, Salvador, Tongu a Samou a pro kategorii produktů A o Mexiko a Uruguay.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Bioagricert S.r.l“ pro kategorii produktů D ve vztahu k Indonésii.

(10)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Biocert International Pvt Ltd“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Biocert International Pvt Ltd“ pro kategorie produktů D a E ve vztahu k Indii a pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Šrí Lance.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Novou Kaledonii, u kategorie produktů B o Arménii a u kategorie produktů E o Togo.

(12)

Subjekt „Ecoglobe“ oznámil Komisi změnu své poštovní a internetové adresy.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ekoagros“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit uznání Ruska pro kategorie produktů B a D.

(14)

Subjekt „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ oznámil Komisi změnu své internetové adresy.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „OneCert International PVT Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Benin, Indonésii, Nigérii, Filipíny a Togo.

(16)

Subjekt „Organic Certifiers“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán. Tento subjekt by proto již neměl být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(17)

Subjekt „ORSER“ oznámil Komisi změnu adresy.

(18)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Q-check“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Q-check“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Albánii, Egyptu, Jordánsku, Kosovu, Libanonu, Peru, Saúdské Arábii, Srbsku, Turecku a Spojeným arabským emirátům.

(19)

Subjekt „Quality Partner“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán. Tento subjekt by proto již neměl být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(20)

Subjekt „Soil Association Certification Limited“ informoval Komisi, že ukončí svou certifikační činnost v Egyptě a Íránu. Tyto země by proto již neměly být uvedeny na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(21)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů A o Bělorusko a pro kategorie produktů A a B o Uzbekistán.

(22)

V důsledku začlenění Chile do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 by příslušné kontrolní subjekty, které byly doposud uznávané pro dovoz produktů kategorií A, D nebo F z Chile, měly ve vztahu k Chile pro tyto kategorie produktů zůstat uznávané i nadále, s výjimkou produktů, které spadají do oblasti působnosti obchodní dohody.

(23)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2307 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Za položku týkající se Kanady se vkládá následující nový zápis:

„CHILE

1.

Kategorie produktů:

Kategorie produktů nebo produkty

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

Pouze produkty uvedené v této dohodě

Med

 

Pouze produkty uvedené v této dohodě

Zpracované rostlinné produkty určené k použití jako potraviny

D

Pouze produkty uvedené v této dohodě

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

Pouze produkty uvedené v této dohodě

2.

Původ: ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie A a D, které byly vyprodukovány v Chile nebo byly do Chile dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci režimu, který Unie uznává za rovnocenný v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

3.

Norma produkce: Law 20.089, of 17 January 2006, that creates a national certification system for agricultural organic products.

4.

Příslušný orgán: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2020.“

2)

V položce týkající se Kostariky se v bodě 5 přidává řádek týkající se číselného kódu CR-BIO-007, který zní takto:

„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com“.

3)

V položce týkající se Švýcarska se v bodě 5 nahrazují řádky týkající se číselných kódů CH-BIO-004 a CH-BIO-038 tímto:

„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/“.

4)

V položce týkající se Tuniska se body 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.

Příslušný orgán: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn a www.onagri.tn.

5.

Kontrolní subjekty:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com“.

5)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů KR-ORG-005, KR-ORG-019 se nahrazují tímto:

„KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at“;

b)

položka KR-ORG-016 se zrušuje;

c)

doplňují se tyto řádky:

„KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liason office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

2)

V položce týkající se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

v řádcích týkajících se Mexika a Uruguaye se doplňuje křížek do sloupce A;

b)

v řádcích týkajících se Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Burkiny Faso, Bolívie, Kamerunu, Kolumbie, Kuby, Kapverd, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Egypta, Etiopie, Fidži, Gruzie, Ghany, Guatemaly, Hondurasu, Indonésie, Íránu, Keni, Kyrgyzstánu, Kambodže, Kazachstánu, Šrí Lanky, Maroka, Moldavska, Černé Hory, Madagaskaru, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Mali, Mexika, Nigérie, Nikaraguy, Nepálu, Peru, Papuy-Nové Guiney, Filipín, Paraguaye, Srbska, Ruska, Šalamounových ostrovů, Senegalu, Surinamu, Salvadoru, Toga, Thajska, Turkmenistánu, Tongy, Tuvalu, Tanzanie, Ukrajiny, Ugandy, Uruguaye, Uzbekistánu, Venezuely, Vietnamu, Samoy a Jižní Afriky se doplňuje křížek do sloupce B;

c)

v řádcích týkajících se Kapverd, Fidži, Íránu, Kambodže, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Šalamounových ostrovů, Salvadoru, Tongy a Samoy se doplňuje křížek do sloupce D.

3)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Indonésie doplňuje křížek do sloupce D.

4)

Za položku týkající se subjektu „BIOcert Indonesia“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Biocert International Pvt Ltd

1.

Adresa: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indie

2.

Internetová adresa: http://www.biocertinternational.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indie

x

x

LK-BIO-177

Šrí Lanka

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021“.

5)

V položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

6)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„NC-BIO-154

Nová Kaledonie

x

x

—“;

b)

v řádku týkajícím se Arménie se doplňuje křížek do sloupce B;

c)

v řádku týkajícím se Toga se doplňuje křížek do sloupce E.

7)

V položce týkající se subjektu „Ecoglobe“ se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Adresa: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Arménie

2.

Internetová adresa: http://www.ecoglobe.com“.

8)

V položce týkající se subjektu „Ekoagros“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Ruska doplňuje křížek do sloupců B a D.

9)

V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

10)

V položce týkající se subjektu „LACON GmbH“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

11)

V položce týkající se subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: www.nasaacertifiedorganic.com.au“.

12)

V položce týkající se subjektu „OneCert International PVT Ltd“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonésie

x

x

NG-BIO-152

Nigérie

x

x

PH-BIO-152

Filipíny

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—“.

13)

V položce týkající se subjektu „Oregon Tilth“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

14)

Položka týkající se subjektu „Organic Certifiers“ se zrušuje.

15)

V položce týkající se subjektu „ORSER“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURECKO“.

16)

Za položku týkající se subjektu „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Q-check

1.

Adresa: 9-17 Erithrou Stavrou s., Larissa, Řecko

2.

Internetová adresa: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albánie

x

x

AE-BIO-179

Spojené arabské emiráty

x

x

EG-BIO-179

Egypt

x

x

JO-BIO-179

Jordánsko

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turecko

x

x

SA-BIO-179

Saúdská Arábie

x

x

RS-BIO-179

Srbsko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021“.

17)

Položka týkající se subjektu „Quality Partner“ se zrušuje.

18)

V položce týkající se subjektu „Soil Association Certification Limited“ se v bodě 3 zrušují řádky týkající se Egypta a Íránu.

19)

V položce týkající se subjektu „Valsts SIASertifikācijas un testēšanas centrs““ se v bodě 3 vkládají následující řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BY-BIO-173

Bělorusko

x

UZ-BIO-173

Uzbekistán

x

x

—“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU