(EU) 2018/914Nařízení Rady (EU) 2018/914 ze dne 25. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 162, 27.6.2018, s. 8-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. června 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/914

ze dne 25. června 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unijní produkce a výroba 85 produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), nestačí pokrýt potřeby výrobních odvětví Unie. Je proto v zájmu Unie u těchto produktů a výrobků pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.

(2)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u některých produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Zejména je u jednoho pozastavení nezbytné přizpůsobit požadavky na konečné užití, u dalšího by měla být změněna příslušná celní sazba, u 19 pozastavení by měl být vyjasněn nebo sladěn popis, u 14 pozastavení je nezbytné změnit jejich sazební zařazení a u 18 pozastavení je třeba upravit doplňkovou jednotku.

(3)

U pěti produktů nebo výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku. Pozastavení pro tyto produkty nebo výrobky by proto měla být z uvedené přílohy vypuštěna.

(4)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), musí se změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. července 2018. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

všechny hvězdičky v tabulce a poznámka (*) obsahující text „Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ se zrušují;

2)

v tabulce se zrušují řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení;

3)

do tabulky se vkládají řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze II tohoto nařízení podle pořadí kódů KN a TARIC uvedených v prvním a druhém sloupci uvedené tabulky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2018.

Za Radu

předseda

N. DIMOV


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se zrušují řádky týkající se pozastavení produktů a výrobků označených následujícími kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

ex 2106 90 92

50

ex 2837 20 00

20

ex 2841 90 30

10

ex 2912 29 00

35

ex 2916 14 00

30

ex 2921 59 90

10

ex 2932 20 90

50

ex 2934 20 80

15

ex 2934 99 90

54

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 91

20

ex 3705 00 90

10

ex 3801 90 00

20

ex 3824 99 92

73

ex 3824 99 96

45

ex 3901 90 80

91

ex 3906 90 90

63

ex 3907 20 99

80

ex 3909 40 00

40

ex 3912 90 10

10

ex 3919 90 80

29

ex 3920 99 90

20

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

50

ex 3926 90 97

77

ex 7020 00 10

20

ex 8108 20 00

55

ex 8108 20 00

70

ex 8108 90 30

15

ex 8108 90 30

80

ex 8108 90 50

45

ex 8108 90 60

30

ex 8415 90 00

20

ex 8483 30 32

20

ex 8483 30 38

50

ex 8483 40 90

20

ex 8501 31 00

25

ex 8503 00 91

31

ex 8503 00 99

32

ex 8503 00 99

50

ex 8505 11 00

60

ex 8505 19 90

50

ex 8507 60 00

25

ex 8529 90 92

55

ex 8529 90 92

59

ex 8708 29 10

10

ex 8708 29 90

10

ex 8708 95 10

40

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

30

ex 8708 99 97

15

ex 9013 80 90

20


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN a TARIC uvedených v prvním a druhém sloupci uvedené tabulky:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kaseinových proteinů složený:

z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a

z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000  Da

0 %

31.12.2022

ex 2106 90 98

47

Přípravek s obsahem vlhkosti 1 % nebo více, avšak nejvýše 4 %, obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních podmáslí,

20 % (± 10 %) hmotnostních laktózy,

20 % (± 10 %) hmotnostních bílkovinného koncentrátu ze syrovátky,

15 % (± 10 %) hmotnostních sýru čedar,

3 % (± 2 %) hmotnostní soli,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních kyseliny mléčné E270,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních arabské gumy E414

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2022

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů (alfa-olefinů) (CAS RN 131459-42-2) obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 64 atomů uhlíku obsahující více než 72 % hmotnostních 1-alkenů s více než 28 atomy uhlíku

0 %

31.12.2022

ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

ex 2842 90 80

30

Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

ex 2903 99 80

60

1,1′-methandiylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

ex 2906 29 00

50

2,2′-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

ex 2907 29 00

75

Bifenyl-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2018

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

ex 2912 29 00

45

p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

ex 2914 29 00

70

2-sek-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2915 39 00

10

Cis-3-hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

ex 2915 39 00

30

4-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

ex 2915 90 70

20

Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

ex 2916 20 00

20

Směs (1S,2R,6R,7R)- a (1R,2R,6R,7S)-izomerů ethyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

ex 2918 30 00

15

2-fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

ex 2918 99 90

38

Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

ex 2921 59 90

10

Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

15

2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

15

2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

18

Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

33

Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2022

ex 2927 00 00

25

2,2′-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2022

ex 2931 90 00

10

(3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 850589-57-0)

0 %

31.12.2022

ex 2932 13 00

20

Furfurylalkohol (CAS RN 98-00-0)

0 %

31.12.2022

ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

31.12.2022

ex 2932 99 00

23

2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

38

(2-chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

39

2,6-dichlorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

51

2,5-Dichlor-4,6-dimethylnikotinnitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

22

6-chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

24

1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

26

5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)

0 %

31.12.2022

ex 2933 79 00

25

Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 99 80

48

5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)

0 %

31.12.2022

ex 2934 20 80

15

Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

31.12.2022

ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

31.12.2022

ex 2934 99 90

59

Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nebo dolutegravir-natrium (CAS RN 1051375-19-9)

0 %

31.12.2022

ex 2935 90 90

40

Venetoklax (INN) (CAS 1257044-40-8)

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

15

Barvivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a přípravky na jeho bází o obsahu barviva C.I. Basic Blue 41 50 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

25

Barvivo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva Basic C.I. Red 46 20 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

35

Barvivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Basic Yellow 28 75 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

45

Směs barviva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a barviva C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) s obsahem barviva Basic Blue 60 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3204 16 00

40

Vodný roztok barviva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)

s obsahem barviva C.I. Reactive Red 141 13 % hmotnostních nebo vyšším a

obsahující konzervant

0 %

31.12.2022

ex 3204 17 00

29

Barvivo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Red 268 80 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3206 49 70

40

Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 27 85 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2022

ex 3208 90 19

25

Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních

0 %

31.12.2022

ex 3904 69 80

89

ex 3707 10 00

60

Citlivá emulze obsahující:

nejvýše 5 % hmotnostních fotokyselinového generátoru (PAG),

2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních fenolických pryskyřic, a

nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů,

rozpuštěná v 2-heptanonu a/nebo ethyl-laktátu

0 %

31.12.2022

ex 3801 90 00

20

Pryskyřicí potažený grafitový prášek:

o průměrné velikosti částic 10,8 μm nebo větší, avšak nejvýše 13,0 μm,

s obsahem železa menším než 40 ppm,

s obsahem mědi menším než 5 ppm,

s obsahem niklu menším než 5 ppm,

o průměrném povrchu (v atmosféře N2) 3,0 m2/g nebo více, avšak nejvýše 4,36 m2/g a

s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 0,3 ppm

0 %

31.12.2022

ex 3802 10 00

20

Chemicky aktivní uhlík ve formě granulí s pracovní kapacitou pro butan ve výši 11 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228) používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro kontrolu emisí motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 3802 10 00

30

Aktivní uhlí, chemicky aktivované, ve formě pelet (válcovitých):

o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 mm, a

s pracovní kapacitou pro butan (BWC) ve výši 5 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228),

používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro regulaci emisí motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

ex 3808 93 90

60

Přípravek ve formě tablet obsahující:

0,55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,50 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o čistotě nejméně 96 % nebo více, a

méně než 0,05 % hmotnostních každé z těchto dvou nečistot, totiž 1-chlor-2-methylpropenu (CAS RN RN 513-37-1) a 3-chlor-2-methylpropenu (CAS RN 563-47-3)

k nanášení na povrch (2)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 93

38

Směs 4,4′-(perfluorisopropyliden)difenolu (CAS RN 1478-61-1) a 4,4′-(perfluorisopropyliden)difenolbenzyltrifenylfosfoniové soli (CAS RN 75768-65-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 96

30

Koncentrát vzácných zemin obsahující:

oxidu ceričitého (CAS RN 1306-38-3) 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

oxidu lanthanitého (CAS RN 1312-81-8) 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních,

oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9) 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních, a

oxidu zirkoničitého (CAS RN 1314-23-4) včetně přirozeně se vyskytujícího oxidu hafnia nejvýše 65 % hmotnostních

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 96

45

Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6):

o velikosti částic menší než 10 μm,

o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních

0 %

31.12.2022

ex 3901 90 80

91

Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

38

Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) zapouzdřený pomocí akrylonitril-styrenového kopolymeru (CAS RN 9003-54-7), s obsahem každého polymeru 50 % (± 1) hmotnostních

0 %

31.12.2022

ex 3904 69 80

88

ex 3906 90 90

23

Kopolymer methylmethakrylátu, butylakrylátu, glycidylmethakrylátu a styrenu (CAS RN 37953-21-2), s hmotnostním ekvivalentem epoxidu nejvýše 500, v podobě mletých vloček o velikosti částice nejvýše 1 cm

0 %

31.12.2022

ex 3906 90 90

43

Kopolymer methakrylových esterů, butylakrylátu a cyklických dimethylsiloxanů (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021

ex 3907 20 99

80

Ether polyoxyethylenisoamylalkoholu (CAS RN 62601-60-9)

0 %

31.12.2022

ex 3907 30 00

70

Přípravek z epoxidové pryskyřice (CAS RN 29690-82-2) a fenolické pryskyřice (CAS RN 9003-35-4) obsahující:

65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 60676-86-0), a

žádné nebo nejvýše 0,5 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4)

0 %

31.12.2022

ex 3907 40 00

45

α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 3909 20 00

10

Polymerová směs obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních melaminové pryskyřice (CAS RN 9003-08-1),

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 14808-60-7 nebo 60676-86-0),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních celulózy (CAS RN 9004-34-6), a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních fenolické pryskyřice (CAS RN 25917-04-8)

0 %

31.12.2022

ex 3912 90 10

10

Propionát acetátu celulózy, neměkčený, ve formě prášku:

obsahující 25 % hmotnostních nebo více propionylu (určené metodou ASTM D 817-72) a

s viskozitou nepřesahující 120 poise (určené metodou ASTM D 817-72)

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 80

21

Polytetrafluorethylenový film

o tloušťce 50 μm nebo větší, avšak nejvýše 155 μm,

o šířce 6,30 mm nebo větší, avšak nejvýše 585 mm,

s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a

na jehož jedné straně je nanesena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 40 μm

0 %

31.12.2022

ex 3919 90 80

22

Polyesterový, polyethylenový nebo polypropylenový film potažený na jedné straně nebo z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, též dodávaný s odstranitelnou vrstvou, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 160 cm

0 %

31.12.2019

ex 3920 62 19

05

Poly(ethylentereftalátový) film v rolích:

o tloušťce 0,335 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,365 mm, a

potažený zlatou vrstvou o tloušťce 0,03 μm nebo větší, avšak nejvýše 0,06 μm

0 %

31.12.2022

ex 3920 62 90

10

ex 3920 99 90

20

Anizotropický vodivý film, v rolích, o šířce 1,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,15 mm a o maximální délce 300 m, používaný pro spojování elektronických součástek při výrobě LCD displejů nebo plazmových displejů

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

35

Vícevrstvý film složený z těchto vrstev:

30 % nebo více, avšak nejvýše 60 % mikroporézní polypropylenové vrstvy (CAS RN 9003 07-0),

20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % mikroporézní polyethylenové vrstvy (CAS RN 9002-88-4), a

20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % potahové vrstvy boehmitu (CAS RN 1318-23-6),

pro použití při výrobě lithium-iontových baterií (2)

0 %

31.12.2022

ex 3926 30 00

10

Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty

0 %

p/st

31.12.2020

ex 3926 90 97

23

ex 8708 29 10

10

ex 8708 29 90

10

ex 3926 90 97

50

Knoflík na přední panel autorádia, vyrobený z polykarbonátu na bázi bisfenolu A, v bezprostředním obalu obsahujícím nejméně 300 kusů

0 %

p/st

31.12.2018

ex 3926 90 97

77

Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech, v bezprostředním obalu obsahujícím 2 500 kusů nebo více

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

30

Ochranný kolík třmene kotoučové brzdy z vulkanizovaného kaučuku:

o vnitřním průměru nejméně 5 mm a o vnějším průměru nejvýše 35 mm,

o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm a

se žebrovanou strukturou

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 5311 00 90

10

Tkanina z papírových přízí v plátnové vazbě nalepená na podkladové vrstvě z hedvábného papíru:

o plošné hmotnosti 230 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 280 g/m2, a

nařezaná do pravoúhelníků o délce stran 40 cm nebo více, avšak nejvýše 140 cm

0 %

31.12.2022

ex 5603 14 90

50

Netkané textilie z mikrovláken, skládající se z polyesterových vláken s jednotným příčným průřezem:

o hmotnosti nejvýše 150 g/m2,

o denieru 0,06 nebo více, avšak nejvýše 0,50 den,

obsahující 74 % hmotnostních nebo více polyethylentereftalátu

0 %

m2

31.12.2022

ex 5911 90 99

50

Tlumič vibrací reproduktoru vyrobený z kulaté, vlnité, pružné a oříznuté textilie z textilních vláken z polyesteru, bavlny nebo aramidu nebo jejich kombinace, typu používaného v automobilových reproduktorech

0 %

31.12.2022

ex 7020 00 10

20

Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého:

o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a

o hmotnosti 100 kg nebo větší

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 92

40

Ocelový plášť trysky s integrovanou přírubou v jednom kuse, kovaný v otevřené zápustce ze čtyř odlitků, opracovaný a obráběný:

o průměru 5 752 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 758  mm,

o výšce 3 452 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 454 mm,

o celkové hmotnosti 167 875 kg nebo více, avšak nejvýše 168 125 kg,

typu používaného při výrobě nádoby jaderného reaktoru

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 98

50

Povrchově kalená ocelová pístnice pro hydraulický nebo hydropneumatický tlumič motorových vozidel:

pochromovaná,

o průměru 11 mm nebo větším, avšak nejvýše 28 mm,

o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

s koncem opatřeným závitem nebo trnem pro odporové svařování

0 %

31.12.2022

ex 7409 19 00

10

Desky nebo listy:

s alespoň jednou vrstvou tkaného skleněného vlákna, impregnovaného umělou nebo syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření s teplotou skelného přechodu (Tg) vyšší než 130 °C měřenou podle IPC-TM-650, metoda 2.4.25,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 3,2 mm,

a obsahující alespoň jeden z těchto materiálů:

poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)

poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4)

epoxidovou pryskyřici o tepelné roztažnosti nejvýše 10 ppm na délku a na šířku a nejvýše 25 ppm na výšku

pro použití při výrobě desek plošných spojů (2)

0 %

31.12.2022

ex 7410 21 00

70

ex 7413 00 00

20

Středící kroužek reproduktoru sestávající z jednoho nebo více tlumičů vibrací a nejméně 2 neizolovaných měděných kabelů, vetkaných nebo vlisovaných, typu používaného v automobilových reproduktorech

0 %

31.12.2022

ex 8518 90 00

45

ex 7606 12 20

20

Kompozitní desky sestávající z polyethylenového porézního jádra a vnějších vrstev z hliníku, o celkové tloušťce 1,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,2 mm

0 %

31.12.2022

ex 8108 20 00

55

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší,

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia,

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

70

Deska ze slitiny titanu:

o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm,

o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm,

o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm,

o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8108 90 30

15

Pruty a dráty ze slitiny titanu:

s jednotným plným průřezem ve tvaru válce,

o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm,

s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních,

s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních,

s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a

s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních

0 %

31.12.2022

ex 8108 90 30

25

Tyče, pruty a drát ze slitiny titan-hliník-vanadu (TiAl6V4), odpovídající normám AMS 4928, 4965 nebo 4967

0 %

31.12.2020

ex 8108 90 50

45

Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu:

o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm,

o délce nejvýše 14 m a

o šířce nejvýše 4 m

0 %

31.12.2022

ex 8108 90 60

30

Bezešvé trouby a trubky z titanu nebo ze slitiny titanu:

o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 159 mm,

o tloušťce stěny 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 8 mm a

o délce nejvýše 18 m

0 %

31.12.2022

ex 8418 99 10

70

Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 10 99

20

Elektromagnetický redukční ventil

s plunžrem,

s vnitřní těsností alespoň 275 mPa,

s plastovým konektorem s 2 stříbrnými nebo cínovými kolíky

0 %

31.12.2022

ex 8481 10 99

30

Redukční ventily v mosazném pouzdře:

o délce nejvýše 18 mm (± 1 mm),

o šířce nejvýše 30 mm (± 1 mm),

typu používaného k zabudování do modulů dodávky paliva motorových vozidel

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

30

Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s pouzdrem:

s alespoň 5, avšak nejvýše 9 výtokovými otvory o průměru alespoň 0,110 mm, avšak nejvýše 0,134 mm,

o průtoku alespoň 640 cm3/min., avšak nejvýše 805 cm3/min.,

s provozním tlakem alespoň 19, avšak nejvýše 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Ventil pro regulaci průtoku

vyrobený z oceli,

s výtokovým otvorem o průměru alespoň 0,175 mm, avšak nejvýše 0,185 mm,

se vstupním otvorem o průměru alespoň 0,255 mm, avšak nejvýše 0,265 mm,

pokovený nitridem chromitým,

s drsnosti povrchu Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství

s plunžrem,

s povlakem z DLC (uhlík s vlastnostmi diamantu),

se solenoidem s odporem cívky alespoň 2,6 ohmů, avšak nejvýše 3 ohmy,

s napájecím napětím 12 V

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství

se solenoidem s odporem cívky alespoň 0,19 ohmů, avšak nejvýše 0,52 ohmů a s indukcí alespoň 0,083 mH, avšak nejvýše 0,172 mH,

s napájecím napětím 24 V,

pracující se stejnosměrným proudem alespoň 15,5 A, avšak nejvýše 16,5 A

0 %

31.12.2022

ex 8483 30 32

30

Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmychadlech:

z přesně lité šedé litiny odpovidající normě DIN EN 1561 nebo z přesně lité tvárné litiny odpovidající normě DIN EN 1560,

s olejovými komorami,

bez ložisek,

o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,

o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,

též s vodními komorami a přípojkami

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8483 30 38

60

ex 8483 40 90

20

Hydrostatická převodovka:

o rozměrech (bez hřídelí) nejvýše 154 mm × 115 mm × 108 mm,

o hmotnosti nejvýše 3,3 kg,

s maximální rychlostí otáčení vstupní hřídele 2 700 ot/min nebo více, avšak nejvýše 3 200 ot/min,

s točivým momentem na výstupní hřídeli nejvýše 10,4 Nm,

s rychlostí otáčení výstupní hřídele nejvýše 930 ot/min při vstupní rychlosti otáčení 2 800 ot/min a

s provozní teplotou v rozmezí od – 5 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 40 °C,

pro použití při výrobě ručně ovládaných sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8501 31 00

50

Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C,

s krouticím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot./min., při 20 °C,

též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,

typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily

0 %

31.12.2022

ex 8503 00 91

31

Rotor, na vnitřní straně vybavený jedním nebo dvěma magnetickými kroužky (celistvými nebo segmentovými), též zabudovanými do ocelového kroužku

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8503 00 99

32

ex 8503 00 99

55

Stator pro bezkomutátorový motor o:

vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm,

vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a

o šířce 37,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 47,8 mm,

typu používaného při výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených přímým pohonem bubnu

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8504 50 95

80

Samoindukční cívka

s jedním nebo více vinutími, s induktivitou jednotlivých vinutí nejvýše 62 mH, připojená k jednomu nebo více nosným materiálům,

s ferity,

s jedním nebo více rezistory na bázi negativního teplotního koeficientu jako teplotními snímači,

též s izolačními kryty, rozpěrkami a spojovacími kabely

0 %

31.12.2022

ex 8505 11 00

63

Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru

o vnějším průměru nejvýše 45 mm,

o výšce nejvýše 45 mm,

typu používaného při výrobě permanentních magnetů po magnetizaci

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8505 19 90

50

Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru pravoúhlého hranolu, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem:

též se sraženými hranami,

o délce 27 mm nebo větší, avšak nejvýše 32 mm (± 0,15 mm),

o šířce 8,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 9,5 mm (+ 0,05 mm/– 0,09 mm),

o tloušťce 5,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm) a

o hmotnosti 6,1 g nebo více, avšak nejvýše 8,3 g

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8506 50 30

10

Článek z oxidu manganito-lithného:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,

o délce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 6 mm,

s napětím 3 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,4 V

o kapacitě 200 mAh nebo větší, avšak nejvýše 600 mAh

s teplotním rozsahem pro testování motorových vozidel od – 40 °C do + 125 °C

pro použití jako součást při výrobě systémů měření tlaku v pneumatikách (TPMS) (2)

0 %

31.12.2022

ex 8507 50 00

40

Sestava nikl-metal-hydridových (NiMh) baterií:

s napětím 190 V nebo vyšším, avšak nejvýše 210 V,

o délce 220 mm nebo větší, avšak nejvýše 280 mm,

o šířce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8507 60 00

25

Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií:

o šířce 352,5 mm (± 1 mm) nebo 367,1 mm (± 1 mm)

o hloubce 300 mm (± 2 mm) nebo 272,6 mm (± 1 mm)

o výšce 268,9 mm (± 1,4 mm) nebo 229,5 mm (± 1 mm)

o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg

o kapacitě 75 Ah a

o jmenovitém napětí 60 V

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8512 20 00

50

Stropní svítilna kabiny v plastovém pouzdře, též s odkládací schránkou, s provozním napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, obsahující:

alespoň dva světelné zdroje,

spínač,

též tlačítko pro tísňové volání (eCall),

též spínač k panoramatické střeše,

též mikrofon,

též ultrazvukový snímač pohybu (snímač UIP)

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 8512 30 90

30

Zvukové poplašné zařízení na ochranu proti vloupání do vozidla:

s provozní teplotou – 45 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 95 °C,

o napětí 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

v plastovém pouzdře,

též s kovovým držákem,

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 8526 10 00

30

Zařízení radarových snímačů s řídicí jednotkou systému pro detekci mrtvého úhlu

s napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

v plastovém pouzdře,

s kabelem a konektorem

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 8529 90 92

33

LCD moduly kombinované s funkcí dotykové obrazovky

sestávající pouze z jedné nebo více buněk TFT,

s úhlopříčkou obrazovky 10,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 36 cm,

též s podsvícením LED,

s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

bez paměti EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory),

s digitálním rozhraním RGB (červené, zelené, modré), rozhraním dotykové obrazovky

používané výhradně pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8529 90 92

39

LCD moduly:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), mikrořadičem, časovým řadičem, modulem sběrnice LIN (Local Interconnect Network) nebo řídícím modulem APIX2 (Automotive Pixel Link) a dalšími aktivními a pasivními prvky,

se šestikolíkovým až osmikolíkovým konektorem pro napájení a dvoukolíkovým až čtyřkolíkovým konektorem pro signály LVDS (Low voltage differential signaling –- sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků)/signály LIN nebo s rozhraním APIX2 nebo rozhraním LVDS/LIN pro signály a napájení

též v pouzdře,

k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 92

55

Moduly OLED sestávající z:

jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk obsahujících organický materiál,

též s kombinovanou funkcí dotykové obrazovky a

s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pro adresování pixelů,

pro použití při výrobě televizorů a monitorů nebo pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8537 10 91

55

Elektronická řídící jednotka automatického parkovacího systému se schopností vyhodnotit okolí vozidla a řídit automatické zaparkování:

pro napětí 5 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

s programovatelnou pamětí,

s alespoň jedním konektorem,

v plastovém pouzdře,

též s kovovým držákem,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8537 10 91

65

Elektronická řídicí jednotka pro optimální výkon motoru:

s programovatelnou pamětí,

s napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

s nejméně jedním kompozitním konektorem,

v kovovém pouzdře,

též s kovovými držáky

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 8537 10 98

85

Elektronická řídicí jednotka airbagů:

s provozní teplotou – 45 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 90 °C,

s napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

se dvěma konektory,

v kovovém pouzdře,

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

ex 8540 91 00

20

Termoionický zdroj elektronů (zářič) hexaboridu lanthanitého (CAS RN 12008-21-8) nebo hexaboridu ceritého (CAS RN 12008-02-5) v kovovém pouzdře s elektrickými konektory s

grafitovým uhlíkovým štítem namontovaným na systém typu mini-Vogel

samostatnými pyrolytickými uhlíkovými bloky používanými jako topné prvky a

katodovou s teplotou nižší než 1 800 K se žhavicím proudem 1,26 A

0 %

31.12.2022

ex 8708 40 20

50

Sestava převodovky, která obsahuje 3 další vnitřní hřídele s rotačním měničem pro posun pozice sestávající z:

lité hliníkové skříně,

diferenciálu,

2 elektrických motorů a převodů,

o těchto rozměrech:

o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,

o výšce 420 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm

o délce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8708 40 50

40

ex 8708 50 20

50

Ložisko s dvojitou přírubou třetí generace pro motorová vozidla,

s dvouřadým kuličkovým ložiskem,

též s impulsním (kódovacím) kroužkem,

též se snímačem protiblokovacího brzdového systému (ABS),

též s instalovanými šrouby,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8708 50 55

20

ex 8708 50 91

10

ex 8708 50 99

40

ex 8708 99 10

35

Držák předního chladiče nebo mezichladiče, též s prýžovým odpružením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 97

35

ex 8714 99 10

20

Řídítka jízdních kol,

též s představcem,

vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice,

pro použití při výrobě jízdních kol (2)

0 %

31.12.2022

ex 8714 99 10

89

ex 9013 80 90

30

Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v pouzdře vhodné pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z:

jednoho nebo více mikroelektromechanických zrcadel (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s pohonem uspořádaným do trojrozměrných struktur na polovodičovém materiálu,

též v kombinaci s jedním nebo více monolitickými aplikačně specifickými integrovanými obvody (ASIC),

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU