(EU) 2018/913Nařízení Rady (EU) 2018/913 ze dne 25. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 162, 27.6.2018, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. června 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/913

ze dne 25. června 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu s některými zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v mezích těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Z těchto důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2018 celní kvóty s nulovou sazbou pro vhodný objem týkající se sedmi nových výrobků.

(3)

V případě dalších osmi produktů a výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť je jejich zvýšení v zájmu hospodářských subjektů Unie.

(4)

V případě tří produktů je třeba změnit popis.

(5)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), musí se změny stanovené v tomto nařízení týkající se kvót na dotčené produkty a výrobky použít ode dne 1. července 2018. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

v tabulce se v pořadových číslech v prvním sloupci zrušují hvězdičky;

2)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 a 09.2736 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do tabulky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci;

3)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2700, 09. 2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 a 09.2643 se v tabulce nahrazují odpovídajícími řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2018.

Za Radu

předseda

N. DIMOV


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci této tabulky:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2726

ex 2906 11 00

10

Levomenthol (INN) (CAS RN 2216-51-5)

1.7.-31.12.

185 tun

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1)

1.7.-31.12.

200 tun

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.7.-31.12.

125 tun

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) ve formě granulí, k výrobě předpolymerů (2)

1.7.-31.12.

100 tun

0 %

09.2732

ex 2933 39 99

66

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

100 tun

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Desky nebo listy sestávající z

vrstvy keramiky na bázi nitridu křemičitého o tloušťce 0,32 mm (± 0,1 mm) nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm (± 0,1 mm),

pokryté na obou stranách fólií z rafinované mědi o tloušťce 0,8 mm (± 0,1 mm) a

na jedné straně částečně pokryté vrstvou stříbra

1.7.-31.12.

3 500 000 kusů

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:

ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19,

ve svitcích o vnějším průměru nepřesahujícím 1 350 mm,

o tloušťce (tolerance –0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nebo 0,20 mm,

o šířce (tolerance ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nebo 356 mm,

s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,5 mm/750 mm,

s rovinností měřenou v jednotkách I = ± 5,

s pevností v tahu vyšší než 365MPa (5182-H19) nebo 320MPa (5052-H19) a

s prodloužením při přetržení větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5 % (5052-H19)

pro použití při výrobě lamel pro žaluzie (2)

1.7.-31.12.2018

300 tun

0 %


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 a 09.2643 nahrazují tímto:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tun

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tun

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8)

s podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,

pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) (2)

1.1.-31.12.

140 tun

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

18 000 tun

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

150 000 tun

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních

1.1.-31.12.

50 tun

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:

více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4′-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4′-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (2)

1.1.-31.12.

900 tun

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:

se třemi vrstvami,

jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,

druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,

střední vrstva je z chlorobutylové pryže,

střední vrstva má hmotnost 452 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 569 g/m2,

textilie má celkovou hmotnost 952 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 1 159 g/m2,

textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,

používaná k výrobě stahovatelných střech motorových vozidel (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528  (2)

1.1.-31.12.

15 000 000 kusů

0 %


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU