(EU) 2018/827Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/827 ze dne 4. června 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 140, 6.6.2018, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. června 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. června 2018 Nabývá účinnosti: 7. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/827

ze dne 4. června 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 7 nařízení (EU) č. 267/2012 provedla Rada přezkum seznamu určených osob a subjektů obsaženého v přílohách IX a XIV uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že údaje týkající se některých osob a subjektů uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by měly být aktualizovány.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 4. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

T. TSACHEVA


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

v oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ části „B. Subjekty“ se položky týkající se následujících subjektů nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„42. g)

Shetab Gaman (subjekt také znám jako Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adresa: Norouzi Alley, No. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teherán

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (subjekt také znám jako Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (nebo Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company nebo Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (nebo Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherán

Podílí se na výrobě a dodávkách specializovaného elektrického vybavení a materiálů pro přímé použití v íránském jaderném odvětví.

23.5.2011“

2)

v oddíle „II. Íránské revoluční gardy“ části „A. Osoby“ se položky týkající se následujících osob nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Bývalý náměstek na ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci, odpovědný za veškeré vybavení a zařízení ministerstva, který je i nadále napojen na MODAFL, jakož i na IRGC, mimo jiné tím, že jim poskytuje služby.

23.6.2008

8.

Brigádní generál IRGC Mohammad Reza NAQDI

Narozen v roce 1953 v Nadžáfu (Irák)

Zástupce velitele IRGC pro kulturní a sociální otázky. Bývalý velitel odbojových sil Basídž.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (také znám jako Rostam GHASEMI)

Narozen v roce 1961

Bývalý velitel Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

19.

Brigádní generál IRGC Amir Ali Haji ZADEH (také znám jako Amir Ali HAJIZADEH)

 

Velitel vzdušných sil IRGC

23.1.2012“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU