(EU) 2018/732Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/732 ze dne 17. května 2018 o společné metodice srovnávání jednotkových cen alternativních paliv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 123, 18.5.2018, s. 85-88 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2018 Nabývá účinnosti: 7. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/732

ze dne 17. května 2018

o společné metodice srovnávání jednotkových cen alternativních paliv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely stanovení nejvhodnější metodiky podle čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/94/EU a na základě výzvy k podávání nabídek Komise požádala německou energetickou agenturu (Dena) o provedení studie, jež identifikuje možné podoby společné metodiky srovnávání jednotkových cen alternativních paliv (2).

(2)

Ve studii byly analyzovány čtyři hlavní možnosti. Komise posoudila všechny z nich. Jako nejucelenější se jeví možnost, aby ceny paliv byly vyjádřeny jako částka v použité měně za 100 km, se zohledněním jednotkové ceny paliv, jak je uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES (3), a spotřeby vozidel uvedené v prohlášení o shodě, a zakládaly se na měřitelných údajích. Tato možnost bere v úvahu nejen energetický obsah paliva, ale také další faktory související s cenou paliva za ujetou vzdálenost, zejména energetickou účinnost příslušných technologií vázaných na používání různých paliv ve vozidlech.

(3)

Jak vyplynulo ze spotřebitelského průzkumu o srovnávání cen paliv (4), který na základě výzvy k podávání nabídek provedla organizace Fédération Internationale de l'Automobile, metodiku, v níž jsou ceny paliv vyjádřeny jako částka v použité měně za 100 km, upřednostňují spotřebitelé.

(4)

Zvolená metodika by měla umožnit uživatelům provádět přímé srovnání zahrnující všechny nejvýznamnější faktory, a to i s ohledem na budoucí rozhodnutí při nákupu. Metodika se tedy jeví jako nejvhodnější ke zvýšení informovanosti spotřebitelů a zajištění transparentnosti cen paliv. Je také nejvhodnější z hlediska obecnějších cílů směrnice 2014/94/EU, zohledněných rovněž v Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu (5), přijaté v rámci energetické unie, konkrétně zvýšení rozmanitosti zdrojů energie v dopravě a snížení hodnot CO2 a jiných znečišťujících látek v této oblasti.

(5)

Pro výpočet cen paliv by se měla použít hodnota spotřeby vozidla uvedená v prohlášení o shodě vozidla. Tato hodnota se stanoví podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) (6), který se pro nové typy vozidel používá od září 2017 a pro všechna nová vozidla se bude používat od září 2018. Uvedený zkušební postup nahrazuje nyní používaný nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Postup WLTP stanoví ve prospěch spotřebitelů přísnější zkušební podmínky a realističtější spotřebu paliva. Odkaz na tyto hodnoty je v souladu s informacemi pro spotřebitele poskytovanými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (7) o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva uváděných při prodeji nových osobních automobilů, a to i s ohledem na doporučení Komise (EU) 2017/948 (8).

(6)

Vzhledem k tomu, že v prohlášení o shodě vozidel nejsou uvedeny žádné hodnoty spotřeby paliva pro směsi biopaliv s benzinem nebo motorovou naftou (9), mohou členské státy použít pro stanovení těchto hodnot své údaje.

(7)

Aby zvolená metodika fungovala kdykoli, měla by se jako cena paliv použít průměrná cena příslušného paliva za obvyklou jednotku nejvýše za poslední kalendářní čtvrtletí před provedením výpočtu.

(8)

Vzhledem k přirozeným omezením při uvádění porovnání cen na plnicích stanicích je třeba uvést, že používání této metodiky vyžaduje vytvoření vzorků osobních automobilů, jež jsou srovnatelné alespoň z hlediska své hmotnosti a síly, avšak používají různá paliva.

(9)

K dalšímu zjednodušení srovnání na základě metodiky stanovené v tomto nařízení mají členské státy možnost využívat příležitostí, které nabízí digitalizace, například online nástrojů. Ty by měly umožnit získávání konkrétních informací o všech nebo většině modelů vozidel na trhu. Dovolovaly by také doplnit další informace.

(10)

Víceletý pracovní program Komise pro finanční pomoc v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) – odvětví dopravy na období 2014–2020 (10) stanoví opatření, jež má členským státům pomoci při provádění směrnice 2014/94/EU. Podle pracovního programu je cílem především podporovat jednotné provádění čl. 7 odst. 3 směrnice ve všech členských státech a napomáhat členským státům při zveřejňování dostupných informací pro spotřebitele prostřednictvím digitálních nástrojů.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2014/94/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společná metodika srovnávání jednotkových cen alternativních paliv ve smyslu čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/94/EU, založená na cenách vyjádřených jako částka v použité měně za 100 km, je stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se po uplynutí 24 měsíců od vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27).

(4)  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1

(5)  COM(2016) 501 final.

(6)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů (Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 16).

(8)  Doporučení Komise (EU) 2017/948 ze dne 31. května 2017 týkající se používání hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 100).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88).

(10)  Rozhodnutí Komise C(2014) 1921 ze dne 26. března 2014 ve znění pozdějších předpisů.


PŘÍLOHA

1.

Společná metodika stanovená v této příloze se týká alternativních paliv definovaných v čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/94/EU.

2.

Pro účely uvádění cen na plnicích stanicích podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2014/94/EU tato metodika stanoví, jak se provádí základní výpočet umožňující orientační srovnání cen, jenž je založen na vzorcích modelů osobních automobilů, které určí členské státy a jež jsou srovnatelné alespoň z hlediska své hmotnosti a síly, avšak používají různá paliva.

3.

Metodika definuje, jak se pro účely srovnávání vyjadřují ceny benzinu, motorové nafty a alternativních paliv jako částka v použité měně za 100 km. Výpočet se zakládá na těchto údajích:

a)

spotřeba paliva vozidla na 100 km podle prohlášení o shodě vozidel uvedeného v článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1);

b)

v případě potřeby hodnoty spotřeby paliva na 100 km stanovené členskými státy pro směsi biopaliv s benzinem nebo motorovou naftou (2);

c)

tržní ceny za jednotku příslušného paliva, vyjádřené jako částka v použité měně za jednotky uváděné v dotčeném členském státě, v souladu se směrnicí 98/6/ES (dále jen „obvyklá jednotka“).

4.

Cena vyjádřená jako částka v použité měně za 100 km se vypočte takto:

Cena paliva v použité měně za obvyklou jednotku × spotřeba paliva na 100 km.

5.

Jako cena paliv v obvyklých jednotkách se použije průměrná cena nejvýše za poslední kalendářní čtvrtletí před provedením výpočtu.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU