(EU) 2018/675Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 4-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/675

ze dne 2. května 2018,

kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 a článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k uvedené příloze.

(2)

Látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení.

(3)

Od doby, kdy dodatky 1 až 6 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byly naposledy aktualizovány tak, aby odrážely nové klasifikace látek jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) 2017/776 (3).

(4)

Nařízením (EU) 2017/776 se rovněž změnily názvy a číslování v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, a proto je nezbytné změnit odkazy na uvedené nařízení ve sloupci 1 v záznamech 28 až 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(5)

Látka formaldehyd byla nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (4) klasifikována jako karcinogenní látka kategorie 1B; Komise se však rozhodla tuto látku do předcházející aktualizace nezařadit vzhledem ke specifickým omezením, která mohla vzejít z probíhajícího přezkumu všech použití této látky prováděného Evropskou agenturou pro chemické látky (5). Dne 16. března 2017 se konalo zasedání výboru zřízeného podle čl. 133 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, během něhož většina členských států dala přednost tomu, aby byl formaldehyd zařazen do záznamu 28 v příloze XVII nařízení REACH, bez ohledu na jakékoli další specifické návrhy na omezení této látky, a Komise souhlasila, že tak učiní při další vhodné příležitosti.

(6)

Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou používat harmonizované klasifikace uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 od dřívějšího data, měly by mít možnost používat na dobrovolném základě ustanovení tohoto nařízení také od dřívějšího data.

(7)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. prosince 2018, s výjimkou použití bodu 2 přílohy na látku „formaldehyd. … %“, kdy se uvedený bod použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

Sloupec 1 v záznamech 28 až 30 se nahrazuje tímto:

„28.

Látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, kategorie 1 A nebo 1B, v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 a jsou uvedeny v dodatku 1 nebo 2.

29.

Látky, které jsou klasifikovány jako mutagenní v zárodečných buňkách, kategorie 1 A nebo 1B, v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 a jsou uvedeny v dodatku 3 nebo 4.

30.

Látky, které jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B, v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 a jsou uvedeny v dodatku 5 nebo 6.“

2)

V dodatku 2 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel, které znějí:

„2,3-epoxypropyl-methakrylát;

glycidyl-methakrylát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Uhličitan kademnatý

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxid kademnatý

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Dusičnan kademnatý

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

Formaldehyd … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

Anthrachinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N?-methylenbismorfolin;

dimorfolinomethan;

[formaldehyd uvolněný z dimorfolinomethanu];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

Reakční produkty paraformaldehydu a 2-hydroxypropylaminu (poměr 3:2);

[formaldehyd uvolněný z 3,3?-methylenbis[5-methyloxazolidinu];

formaldehyd uvolněný z oxazolidinu];

[MBO]

612-290-00-1

 

Reakční produkty paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (poměr 1:1);

[formaldehyd uvolněný z ?,?,?-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanolu];

[HPT]

612-291-00-7

 

Methylhydrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

3)

V dodatku 4 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel, které znějí:

„Uhličitan kademnatý

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxid kademnatý

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Dusičnan kademnatý

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

4)

V dodatku 6 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel, které znějí:

„2-methyl-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxypropyl-methakrylát;

glycidyl-methakrylát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

Dibutylcín-dilaurát; dibutyl[bis(dodekanoyloxy)]stannan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

Nonadekafluordekanová kyselina; [1]

amonium-nonadekafluordekanoát; [2]

natrium-nonadekafluordekanoát [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

?-terc-butyl-?-(4-chlorfenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Chinolin-8-ol;

8-hydroxychinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Thiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenkyanamid;

{(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}kyanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

Karbetamid (ISO);

(R)-1-(ethylkarbamoyl)ethylkarbanilát; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-fenylkarbamát

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU