(EU) 2018/674Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. května 2018 Nabývá účinnosti: 24. května 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1745 Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/674

ze dne 17. listopadu 2017,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 4 odst. 14, čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Normalizační práce Komise má zajistit, aby byly v evropských nebo mezinárodních normách stanoveny technické specifikace pro interoperabilitu dobíjecích a plnicích stanic, a to určením požadovaných technických specifikací s přihlédnutím ke stávajícím evropským normám a související mezinárodní činnosti v oblasti normalizace.

(2)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (2) požádala (3) Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), aby vypracovaly a přijaly odpovídající evropské normy (EN), nebo změnily již existující evropské normy pro: dodávky elektřiny pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu; dodávky vodíku pro silniční dopravu; dodávky zemního plynu, včetně biomethanu, pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu.

(3)

Normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC byly přijaty ze strany evropského průmyslu, aby byla v celé Unii zajištěna mobilita s vozidly a plavidly na různá paliva.

(4)

Dopisem ze dne 13. července 2017 informovaly organizace CEN a CENELEC Komisi o normách, které se mají uplatňovat na veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud pro motorová vozidla kategorie L.

(5)

V červenci 2016 přijaly organizace CEN a CENELEC normu EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“, kterou zveřejnily v listopadu 2016.

(6)

V únoru 2017 přijaly a zveřejnily organizace CEN a CENELEC normu EN ISO 20519 „Lodě a lodní technika – Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn“.

(7)

Ještě dříve, v prosinci 2009, byla přijata norma EN 15869-2 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost“, která byla zveřejněna v únoru 2010.

(8)

Normy, které jsou předmětem tohoto aktu v přenesené pravomoci, byly konzultovány se skupinou odborníků v rámci fóra pro udržitelnou dopravu a tato skupina k nim poskytla poradenství.

(9)

Komise by měla odpovídajícím způsobem doplnit a změnit směrnici 2014/94/EU, pokud jde o odkazy na evropské normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC.

(10)

Kde mají být prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanoveny, aktualizovány či doplněny nové technické specifikace uvedené v příloze II směrnice 2014/94/EU, by mělo platit přechodné období v délce 24 měsíců. Data zveřejnění norem byla dohodnuta po jednání s organizacemi CEN-CENELEC a s přihlédnutím k datu, ke kterému budou k dispozici nové plnicí a dobíjecí stanice, jak je stanoveno ve směrnici 2014/94/EU, ke zdokonalování příslušných technologií a k aktuální práci mezinárodních normalizačních organizací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem nejvýše 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L by měly být pro účely interoperability vybaveny alespoň:

a)

zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 3a, jak je popsáno v normě EN 62196-2 (u režimu nabíjení 3);

b)

zásuvkami a zásuvkovými přípojkami vyhovujícími normě IEC 60884 (u režimů nabíjení 1 nebo 2).

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem vyšším než 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L by měly být pro účely interoperability vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2.

Článek 2

Dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby musí vyhovovat normě EN 15869-2 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost“.

Článek 3

LNG plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby nebo námořní lodě, na které se nevztahuje mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis IGC), musí vyhovovat normě EN ISO 20519.

Článek 4

V příloze II směrnice 2014/94/EU se bod 2.4 nahrazuje tímto:

„2.4

Přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku musí vyhovovat normě EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“.“

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 24. května 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 1330 final ze dne 12. března 2015 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012, o vypracování evropských norem pro infrastrukturu pro alternativní paliva.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU