(EU) 2018/669Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíText s významem pro EHP.

Publikováno: Úř. věst. L 115, 4.5.2018, s. 1-755 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/669

ze dne 16. dubna 2018,

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulky 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahují seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, ale pouze v angličtině pro všechny jazykové verze uvedeného nařízení.

(2)

Dne 2. prosince 2008 (2) se Komise zavázala zajistit, aby chemické názvy odpovídající mezinárodní identifikaci chemických látek v tabulkách 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly zveřejněny ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo zveřejněno uvedené nařízení.

(3)

Tabulka 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byla doplněním, vyjmutím nebo změnou látek nebo jejich klasifikace několikrát změněna tak, aby zohledňovala vědecký a technický pokrok. Pro zohlednění těchto změn a pro zajištění toho, aby všechny chemické názvy v tabulce 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo uvedené nařízení zveřejněno, musí být tabulka 3.1 zčásti nahrazena.

(4)

Vzhledem k odchylce (3), která se vztahuje na překlady aktů, které nejsou přijaty společně Evropským parlamentem a Radou, do irštiny, by chemické názvy v tabulce 3.1 přílohy VI, neměly být do irštiny překládány.

(5)

V tabulce 3.2 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (4), která byla zrušena s účinností ode dne 1. června 2015. V důsledku toho se má tabulka 3.2 v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2016/1179 (5) zrušit s účinkem ode dne 1. června 2017. Uvedená tabulka by se proto neměla měnit. Výsledkem je, že tabulka 3.1 byla přejmenována na tabulku 3 v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/776 (6) s účinkem ode dne 1. června 2017.

(6)

Dodavatelé by měli mít dostatek času na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým ustanovením o překladu a prodali stávající zásoby.

(7)

Dodavatelé by měli mít možnost uplatňovat toto nařízení před datem jeho použitelnosti, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Položky uvedené v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 odpovídající položkám uvedeným v příloze tohoto nařízení se nahrazují položkami uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2019.

Odchylně od druhého pododstavce mohou být látky a směsi přede dnem 1. prosince 2019 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Oprava postoje Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení dne 3. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a změně nařízení (ES) č. 1907/2006 – P6_TA(2008)0392 (KOM(2007) 355 – C6-0197/2007 – 2007/0121 (COD)).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005 (Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 5).

(4)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 11).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Indexové číslo

Mezinárodní identifikace chemických látek

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory

Poznámky

Kódy tříd a

kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

vodík

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

tetrahydridohlinitan lithný; hydrid lithno-hlinitý; lithiumaluminiumhydrid

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

hydrid sodný

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

hydrid vápenatý

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lithium

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-hexyllithium

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

beryllium

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

sloučeniny beryllia, s výjimkou křemičitanů beryllnato-hlinitých a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

oxid beryllnatý

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

fluorid boritý

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

chlorid boritý

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

bromid boritý

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkylborany, tuhé

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkylborany, kapalné

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimethyl-borát

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol; dibutylcín-hydrogenborát

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

kyselina boritá [1];

kyselina boritá [2];

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5  %

 

005-008-00-8

dibortrioxid;

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1  %

 

005-009-00-3

tetrabutylamonium-butyltrifenylborát

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

tetraboritan sodný, bezvodý; disodná sůl kyseliny orthoborité [1];

tetraboritan disodný, monohydrát [2];

sodná sůl kyseliny orthoborité [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5  %

 

005-011-01-1

tetraboritan disodný, dekahydrát;

borax, dekahydrát

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5  %

 

005-011-02-9

tetraboritan disodný, pentahydrát;

borax, pentahydrát

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5  %

 

005-012-00-X

diethyl(4-{1,5,5-tris[4-diethylamino)fenyl]penta-2,4-dien-1-yliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium-butyltrifenylborát

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

diethyl(methoxy)boran

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

(4-formylfenyl)boronová kyselina

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-[bis(tetrafluorborát)]

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutylamonium-butyltris-(4-terc-butylfenyl)boritan

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

perboritan sodný [1];

peroxymetaboritan sodný [2];

peroxyboritan sodný;

[obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥9 % Repr.1B; H360 D: 6,5  % ≤ C <9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

perboritan sodný [1];

peroxymetaboritan sodný [2];

peroxyboritan sodný;

[obsahující ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥9 % Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát [1];

kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát [2];

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát [3];

peroxyboritan sodný, hexahydrát; [obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-018-01-X

kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát [1];

kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát [2];

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát [3];

peroxyboritan sodný, hexahydrát; [obsahující ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

kyselina perboritá, sodná sůl [1];

kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát [2];

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát [3];

peroxyboritan sodný;

[obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

kyselina perboritá, sodná sůl [1];

kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát [2];

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát [3];

peroxyboritan sodný;

[obsahující ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-001-00-2

oxid uhelnatý

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

fosgen; chlorid karbonylu

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

sirouhlík

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2  %

≤ C < 1 %

 

006-004-00-9

karbid vápníku

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

thiram (ISO);

bis(dimethylthiokarbamoyl)disulfid

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

kyanovodík;

kyanovodíková kyselina

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

kyanovodík … %;

kyanovodíková kyselina … %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

soli kyanovodíku (kyanidy), s výjimkou komplexních kyanidů, jako jsou hexakyanidoželeznatany (ferrokyanidy), hexakyanidoželezitany (ferrikyanidy) a oxykyanid (kyanid-oxid) rtuťnatý, a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naftyl)thiomočovina

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

(1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl)-dimethylkarbamát;

isolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimethyl-3-oxocyklohex-1-en-1-yl-dimethylkarbamát; (5,5-dimethyl-3-oxocyklohex-1-en-1-yl)-dimethylkarbamát; dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaryl (ISO);

1-naftyl-methylkarbamát

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

bis(N, N-dimethyldithiokarbamát) zinečnatý; zink-N, N-dimethyldithiokarbamát

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metam-sodium (ISO);

N-methyldithiokarbamát sodný

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

N, N'-ethylenbis(dithiokarbamát) disodný

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoxur (ISO);

2-isopropoxyfenyl-N-methylkarbamát;

2-isopropoxyfenylmethylkarbamát

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(N-methylkarbamoyl)oxim

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO);

(4-dimethylamino-3-methylfenyl)-methylkarbamát

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

diallát (ISO);

S-(2,3-dichlorallyl)-N, N-diisopropylthiokarbamát

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-chlorbut-2-yn-1-yl-N-(3-chlorfenyl)karbamát

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofuran (ISO);

(2-methyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-N-methylkarbamát

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimethur (ISO);

methiokarb (ISO);

3,5-dimethyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-N-methylkarbamát

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proxan-sodium (ISO);

natrium-O-isopropyl-dithiokarbonát

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

allethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]; bioallethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát] [1];

S-bioallethrin [3];

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát] [2];

Esbiothrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát] [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofuran (ISO);

2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-N-methylkarbamát

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-isopropyl-karbonát

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioxakarb (ISO);

2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl-N-methylkarbamát

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-ethyl-dipropylthiokarbamát

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanát (ISO);

3-[(EZ)-(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-chlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoxuron (ISO);

3-(3-chlor-4-methoxyfenyl)-1,1-dimethylmočovina

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulát (ISO);

S-propyl-(N-butyl-N-ethylthiokarbamát)

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benzthiazuron (ISO);

1-(benzothiazol-2-yl)-3-methylmočovina

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO);

3-isopropyl-5-methylfenyl-N-methylkarbamát

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfallát (ISO);

(2-chlorallyl)-N, N-diethyldithiokarbamát

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

triallát (ISO);

S-(2,3,3-trichlorallyl)-N, N-diisopropylthiokarbamát

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

(3-methylpyrazol-5-yl)-N, N-dimethylkarbamát; monometilan

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

N, N-dimethylkarbamoylchlorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001  %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-chlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-chlorfenyl)-1,1-dimethyluronium-trichloracetát;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

methomyl (ISO);

methyl-[(N-methylkarbamoyloxy)thioacetimidát]

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-047-00-3

bufenkarb (ISO);

3-(1-methylbutyl)fenyl-N-methylkarbamát, 3-(1-ethylpropyl)fenyl-N-methylkarbamát (směs 3: 1)

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

ethiofenkarb (ISO);

2-[(ethylsulfanyl)methyl]fenyl-N-methylkarbamát

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

dixanthogen;

O, O'-diethyl-(disulfandiyl)bis(thioformiát)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

(fenylkarbamoyl)dimethylamonium-trichloracetát;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

N, N-dimethyldithiokarbamát železitý

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanát-hydrochlorid;

3-[(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

isoprokarb (ISO);

(2-isopropylfenyl)-N-methylkarbamát

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

mexakarbát (ISO);

4-(dimethylamino)-3,5-dimethylfenyl)-N-methylkarbamát

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

xylylkarb (ISO);

(3,4-dimethylfenyl)-methylkarbamát;

3,4-xylyl-methylkarbamát;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO);

(3-tolyl)-N-methylkarbamát;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapyrin (ISO);

2-chlor-6-(trichlormethyl)pyridin

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

3-(4,7-methano-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroindan-5-yl)-1,1-dimethylmočovina

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oxamyl (ISO);

{[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethyliden]iminyl}-N-methylkarbamát

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oxykarboxin (ISO);

2-methyl-4,4-dioxo-5,6-dihydro-4λ4-1,4-oxathiin-3-karboxanilid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-ethyl-N-(3-dimethylaminopropyl)thiokarbamát-hydrochlorid;

prothiokarb-hydrochlorid

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

methyl-N-(3,4-dichlorfenyl)karbamát;

SWEP

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

thiobenkarb (ISO);

(4-chlorbenzyl)-N, N-diethyldithiokarbamát

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

thiofanox (ISO);

3,3-dimethyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl)oxim

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

5-chlor-6-{[(N-methylkarbamoyl)oxy]imino}bicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonitril;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolát (ISO);

S-propyl-N, N-dipropylthiokarbamát

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

(3,5-dimethylfenyl)-methylkarbamát

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazomethan

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

thiofanát-methyl (ISO);

1,2-di[3-(methoxykarbonyl)thioureido]benzen

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecyklox (ISO);

N-cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

(cyklookt-4-en-1-yl)-methyl-karbonát

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfokarb (ISO);

S-benzyl-N, N-dipropylthiokarbamát

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

1-[3-(dimethylamino)propyl]močovina

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

[2-(4-isopropenylfenyl)propan-2-yl]isokyanát

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

N, N'-

ethylenbis(dithiokarbamát) manganatý,

polymerní komplex se zinečnatou solí

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

N, N'

-ethylenbis(dithiokarbamát) manganatý

(polymerní)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-078-00-2

zineb (ISO);

N, N'-ethylenbis(dithiokarbamát) zinečnatý (polymerní)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

tetraethylthiuramdisulfid

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetramethylthiuramsulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

bis(N, N-dibutyldithiokarbamát) zinečnatý

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

bis(N, N-diethyldithiokarbamát) zinečnatý

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboxim (ISO);

3-(methylsulfanyl)butan-2-on-oxim-O-(N-methylkarbamát)

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-[N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylkarbamát]

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

2-sek-butylfenyl-N-methylkarbamát

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoxykarb (ISO);

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furathiokarb (ISO);

[2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl]-2,4-dimethyl-5- oxo-6-oxa-3-thia-2,4-diazadekanoát

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

ethyl-N-[({[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]karbonyl} methylamino)sulfanyl]-N-isopropyl-β-alaninát

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

2-[(3-jodprop-2-yn-1-yl)oxy]ethyl-N-fenylkarbamát

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO);

homopolymerní propylen-bis(dithiokarbamát) zinku

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

terc-butyl-(1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-fenylethyl]karbamát

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-dithio-di(ethylamonium)-bis(dibenzyldithiokarbamát)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-isobutyl-N-ethoxy-karbonylthiokarbamát

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetyl-aluminium (ISO);

triethyltrifosfonát hlinitý

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

chlorprofam (ISO);

isopropyl-3-chlorkarbanilát

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-toluensulfonyl)močovina

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

terc-butyl-(1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-6-ylkarbamát

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

1-tosyl-3-[3-(tosyloxy)fenyl]močovina;

3-{[N-(4-methylbenzen-1-sulfonyl)karbamoyl]amino}fenyl-4- methylbenzen-1-sulfonát

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

reakční směs: 1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-fenylmočovina),

3-cyklohexyl-3'-fenyl-1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)dimočovina,

1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-cyklohexylmočovina)

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

1,1’-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-cyklohexylmočovina)

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

007-001-00-5

amoniak, bezvodý

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

amoniak, roztok …%

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

007-002-00-0

oxid dusičitý [1];

oxid dusičitý, dimer [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥0,5  %

5

007-003-00-6

chlormekvatchlorid (ISO);

(2-chlorethyl)trimethylamonium-chlorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

ethyl-nitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

ethyl-nitrát

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hydrazin

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

dicyklohexylamonium-nitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

dusitan sodný

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

dusitan draselný

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N, N-dimethylhydrazin

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

N, N'-dimethylhydrazin

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

007-014-00-6

soli hydrazinu

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-ethylhydroxylamin

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butyl-nitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

isobutyl-nitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sek-butyl-nitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

terc-butyl-nitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentyl-nitrit [1];

„amyl-nitrit“, směs isomerů [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hydrazobenzen;

1,2-difenylhydrazin

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hydrazin-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

3,5-bis{N-[3-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)propyl]karbamoyl}benzensulfonát sodný

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(decylsulfanyl)ethylamonium-chlorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

N-(4-hydrazinobenzyl)methansulfonamid-hydrochlorid

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

oxo[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino]acetohydrazid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis(3,3-bis{3-[(1-methylpentyliden)imino]propyl}ureido)hexan

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

hydroxylamonium-nitrát

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

diethyldimethylamoniumhydroxid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

kyslík

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

peroxid vodíku … %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥70 %****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

fluorovodík

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

kyselina fluorovodíková … %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤C < 1 %

B

009-004-00-7

fluorid sodný

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

fluorid draselný

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

fluorid amonný

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

hydrogendifluorid sodný

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1  % ≤

C < 1 %

 

009-008-00-9

hydrogendifluorid draselný

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

hydrogendifluorid amonný

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit.2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

kyselina tetrafluoroboritá … %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B

009-011-00-5

kyselina hexafluorokřemičitá … %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

hexafluorokřemičitan sodný [1];

hexafluorokřemičitan draselný [2];

hexafluorokřemičitan amonný [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

hexafluorokřemičitany s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

hexafluorokřemičitan olovnatý

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

difluorid sulfurylu

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

hexafluorohlinitan trisodný [1];

hexafluorohlinitan trisodný (kryolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

μ-fluoro-bis(triethylaluminium), draselná sůl

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

hexafluorokřemičitan hořečnatý

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

sodík

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

hydroxid sodný

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5  % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5  % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

peroxid sodný

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

azid sodný

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

uhličitan sodný

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

kyanatan sodný

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoxykarbazon-natrium

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

hořčík práškový nestabilizovaný

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

hořčík práškový stabilizovaný nebo hobliny

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

alkyly magnesia

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

chloristan-hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý, hydrát

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

hliník práškový (nestabilizovaný)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

hliník práškový (stabilizovaný)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

chlorid hlinitý, bezvodý

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

trialkylaluminium

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

diethyl[ethyl(dimethyl)silyloxy]aluminium

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

2-(dimethylamino)ethanolato)(ethyl-3-oxobutanoato-O 1,O 3)(1-methoxypropan-2-olato)hlinitý komplex (dimer)

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

katena-poly[[[(2-butoxyethyl)-acetoacetato-O1,O3 ]aluminium]-μ-oxo]

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

dioktylaluminiumjodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

butylethyldihydridohlinitan sodný (NaBu0,5Et1,5AlH2)

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

bis(2,4,8,10-tetra-terc-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g] [1.3.2]-dioxafosfosyn-6-oxid)hydroxid hlinitý

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

trichlorsilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

tetrachlorsilan

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dichlordimethylsilan

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trichlormethylsilan; methyltrichlorsilan

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraethoxysilan

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan-hydrochlorid

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

triethoxy(isobutyl)silan

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilan

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

isobutyl(isopropyl)dimethoxysilan

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

metakřemičitan disodný

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cyklohexyl(dimethoxy)methylsilan

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis[(3-(trimethoxysilyl)propyl]amin

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy{methyl[3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl]silandiyl})

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

(2-chlorethyl)tris(2-methoxyethoxy)silan

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimethylsilyl-ω-(trimethylsilyloxy)poly[oxy(dimethylsilandiyl)/oxy{3-[2-(2-methoxypropoxy)propoxy]propyl}methylsilandiyl]

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

reakční směs: 1,3-di(hex-5-en-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan;

1,3-di(hex-x-en-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluorfenyl)methyl[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)silan

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktamethylcyklotetrasiloxan

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

reakční směs: bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan;

bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis[1,1-dimethylprop-2-yn-1-yl)oxy]dimethylsilan

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

fenyltris(isopropenyloxy)silan

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

reakční produkt 2-hydroxy-4-(allyloxy)benzofenonu a triethoxysilanu s produktem hydrolýzy silikagelu a trimethoxy(methyl)silanu

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(hex-5-en-1-yl)methylsilandiyl] s produktem hydrolýzy silikagelu a trimethoxy(methyl)silanu

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-{[3-(3-chlor-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilyl}-4-ethoxybenzen

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-{3-[diethoxy(methyl)silyl]propoxy}-2,2,6,6-tetramethylpiperidin

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

dichlor[3-(3-chlor-4-fluorfenyl)propyl]methylsilan

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

chlor[3-(3-chlor-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α -({[3-(akryloyloxy)propyl]dimethoxysilyl}oxy)-ω-{[3-(akryloyloxy)propyl]dimethoxysilyl}poly(dimethylsiloxan)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

methylbis{[(4-methylpentan-2-yliden)amino]oxy}vinylsilan

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

dimethyl[1,1'-(dimethylsilandiyl)di((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl)]hafnium

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

diisopropyldimethoxysilan

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

dicyklopentyldimethoxysilan

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoát – produkt hydrolýzy s oxidem křemičitým

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-hexylheptamethyltrisiloxan

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoxycyklohexyl)ethyltrietoxysilan

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4- fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

O,O',O''-(fenylsilantriyl)tris(butan-2-on-oxim)

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-[3-(triethoxysilyl)propyl]-oktanthioát

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbutan-2-yl)trimethoxysilan

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

{3-[bis(trimethylsilyl)amino]propyl}diethoxy(methyl)silan

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

reakční směs: O,O',O'',O'''-silantetrayltetrakis(4-methylpentan-2-onoxim) (3 stereoisomery)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

reakční produkt amorfního oxidu křemičitého (50–85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesia (3–15 %), tetraethyl-orthosilikátu (5–15 %) a chloridu titaničitého (5–20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

[3-(4-acetoxy-3-methoxyfenyl)propyl]trimethoxysilan

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

fluorid-křemičitan sodno-hořečnatý

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

fosfor bílý

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

fosfor červený

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

fosfid hlinitý

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

fosfid hořečnatý;

trimagnesium-difosfid

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

trizink-difosfid;

fosfid zinečnatý

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-007-00-4

chlorid fosforitý

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

chlorid fosforečný

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

trichlorid fosforylu

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

oxid fosforečný

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

kyselina fosforečná … %, kyselina orthofosforečná … %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

trisulfid tetrafosforu

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

triethyl-fosfát

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributyl-fosfát

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

trikresyl-fosfát (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p- p-); tritolyl-fosfát (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2  % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

trikresyl-fosfát (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

tritolyl-fosfát (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorvinyl-dimethyl-fosfát

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-020-00-5

mevinfos (ISO);

2-(methoxykarbonyl)-1-methylvinyl-dimethyl-fosfát

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10000

 

015-021-00-0

trichlorfon (ISO);

dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethyl)fosfonát

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1000

 

015-022-00-6

fosfamidon (ISO);

[2-chlor-2-(dimethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pyrazoxon;

diethyl-(3-methylpyrazol-5-yl)-fosfát

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamifos (ISO);

2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraethyl-difosfát

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

schradan (ISO); oktamethyldifosforotetramid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraethyl-difosforodithioát

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O, O-diethyl-O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

O, O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-methyl (ISO);

O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-methyl (ISO);

S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

prothoát (ISO);

O, O-diethyl-(isopropylkarbamoyl)methyl-fosforodithioát

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forát (ISO);

O, O-diethyl-S-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-034-00-1

parathion (ISO);

O, O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

parathion-methyl (ISO);

O, O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioát;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkapton (ISO);

S-[(2,5-dichlorfenyl)sulfanyl]methyl-O, O-diethyl-fosforodithioát

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafos (ISO);

O-(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O, O-diethyl-fosforothioát

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinfos-methyl (ISO);

O, O-dimethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O, O-diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)-fosforothioát

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malathion (ISO);

diethyl-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]sukcinát;

[obsahující ≤ 0,03 % isomalathionu]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-042-00-5

chlorthion; O-(3-chlor-4-nitrofenyl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

fosnichlor (ISO);

O-(4-chlor-3-nitrofenyl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenothion (ISO);

S-[(4-chlorfenyl)sulfanyl]methyl-O, O-diethyl-fosforodithioát

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbam (ISO);

ethyl-N-{2-[(diethoxyfosforothioyl)sulfanyl]acetyl}-N-methylkarbamát

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oxydemeton-methyl;

S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

ethion (ISO);

O, O,O',O'-tetraethyl-S, S'-methylenbis(fosforodithioát);

diethion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10000

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O, O-dimethyl-O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosforothioát

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M=100

 

015-049-00-3

endothion (ISO);

S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

thiometon (ISO);

S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforodithioát

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimethoát (ISO);

O, O-dimethyl-S-(N-methylkarbamoyl)methyl-fosforodithioát

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenchlorfos (ISO);

O, O-dimethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-fosforothioát

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl-O, O-dimethyl-fosforodithioát

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrothion (ISO);

O, O-dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrofenyl)-fosforothioát

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibrom-2,2-dichlorethyl-dimethyl-fosfát

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1000

 

015-056-00-1

azinfos-ethyl (ISO);

O, O-diethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-057-00-7

formothion (ISO);

S-[(N-formyl-N-methylkarbamoyl)methyl]-O, O-dimethyl-fosforodithioát

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfothion (ISO);

O, O-dimethyl-S-[(morfolin-4-karbonyl)methyl]-fosforodithioát

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidothion (ISO);

N-methyl-2-{[2-(dimethoxyfosforylsulfanyl)ethyl]sulfanyl}propanamid

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

O, O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforodithioát

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefox (ISO); N, N,N',N'-tetramethylfosfordiamidoylfluorid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafox (ISO);

fluorid kyseliny N, N'-diisopropylfosforodiamidové

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioxathion (ISO);

S, S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl)-O, O,O',O'-tetraethylbis(fosforodithioát)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-064-00-5

bromofos-ethyl (ISO);

O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O, O-diethyl-fosforothioát

O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O, O-diethyl-fosforothioát

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforodithioát

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

omethoát (ISO);

N-methyl-2-(dimethoxyfosforylsulfanyl)acetamid

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

S-[(6-chlor-2(3H)-oxobenzoxazol-3-yl)methyl]-O, O-diethyl-fosforodithioát

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-068-00-7

dichlofenthion (ISO);

O-(2,4-dichlorfenyl)-O, O-diethyl-fosforothioát

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

methidathion (ISO);

S-(5-methoxy-2(3H)-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-3-yl)methyl-O, O-dimethyl-fosforodithioát

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

kyanthoát (ISO);

O, O-diethyl-S-{[N-(1-kyan-1-methylethyl)karbamoyl]methyl}-fosforothioát

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

chlorfenvinfos (ISO);

[2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofos (ISO);

(E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofos (ISO);

(Z)-[1-(N, N-dimethylkarbamoyl)prop-1-en-2-yl]-dimethyl-fosfát

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomát (ISO);

(4-terc-butyl-2-chlorfenyl)-methyl-N-methylfosforamidát

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-[2-(isopropylsulfinyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

O, O-diethyl-O-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-fosforothioát

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-077-00-6

2,2-dichlorvinyl-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-methyl-fosfát

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-methylsulfon (ISO);

O-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefát (ISO);

O, S-dimethyl-N-acetylfosforamidothioát

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidithion (ISO);

S-{[N-(2-methoxyethyl)karbamoyl]methyl}-O, O-dimethyl-fosforodithioát

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O,O,O',O'-tetrapropyl-difosforodithioát

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azothoát (ISO);

O-[4-(4-chlorfenylazo)fenyl]-O, O-dimethyl-fosforothioát

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulid (ISO);

O, O-diisopropyl-S-(2-benzensulfonamidoethyl)-fosforodithioát

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

chlorpyrifos (ISO);

O, O-diethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-fosforothioát

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10000

 

015-085-00-X

chlorfoniumchlorid (ISO);

tributyl(2,4-dichlorbenzyl)fosfonium-chlorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoát (ISO);

O, O-diethyl-O-(5-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[c]chromen-8-yl)-fosforothioát

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

kyanofos (ISO);

O-(4-kyanfenyl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

S-(2-chlor-1-ftalimidoethyl)-O, O-diethyl-fosforodithioát

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

ethoát-methyl (ISO); S-(N-ethylkarbamoyl)methyl-O, O-dimethyl-fosforodithioát

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfothion (ISO);

O, O-diethyl-O-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

fosacetim (ISO);

O, O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoylfosforamidothioát

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofos (ISO);

O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O-methyl-fenylfosfonothioát

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefosfolan (ISO);

diethyl-[N-(4-methyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát]

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

methamidofos (ISO);

O, S-dimethyl-fosforamidothioát

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oxydisulfoton (ISO);

O, O-diethyl-S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-fosforothioát

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fenthoát (ISO);

ethyl-2-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]-2-fenylacetát

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trichloronát (ISO);

O-ethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-ethylfosfonothioát

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimifos-ethyl (ISO);

O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O, O-diethyl-fosforothioát

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foxim (ISO);

diethyl-N-[fenyl(kyan)methyl]fosforamidát

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-ftalimidomethyl-O, O-dimethyl-fosforodithioát

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

tris(2-chlorethyl)-fosfát

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

bromid fosforitý

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

sulfid fosforečný;

sulfid fosforečný

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenyl-fosfit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

hexamethylfosforamid

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01  %

 

015-107-00-8

ethoprofos (ISO);

O-ethyl-S, S-dipropyl-fosforodithioát

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofos (ISO);

O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoxyfos (ISO);

(1-fenylethyl)-3-[(dimethoxyfosforyl)oxy]but-2-enoát

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

kyanofenfos (ISO);

O-ethyl-O-(4-kyanfenyl)-fenylfosfonothioát

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

fosfolan (ISO);

diethyl-N-(1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

thionazin (ISO);

O, O-diethyl-O-pyrazin-2-yl-fosforodithioát

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofos-methyl (ISO);

thiofosforečnan O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O, O-dimethylu

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

chlormefos (ISO);

S-chlormethyl-O, O-diethyl-fosforodithioát

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlorthiofos (ISO);

[isomerní reakční směs, ve které převažuje O-2,5-dichlorfenyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-O, O-diethyl-fosforothionát]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-116-00-7

demefion-O (ISO);

O, O-dimethyl-O-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefion-S (ISO);

O, O-dimethyl-S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O, O-diethyl-N-ftaloylfosforamidothioát

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenfos (ISO);

O-ethyl-S, S-difenyl-fosforodithioát

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO);

O-(6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

ethyl-3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-N-isopropylfosforamidát

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fosthietan (ISO);

diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glyfosin (ISO);

N, N-bis[(dihydroxyfosfonoyl)methyl]glycin

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofos (ISO);

(7-chlorbicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl)-dimethyl-fosfát

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfos (ISO);

S-benzyl-O, O-diisopropyl-fosforothioát

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

S-[(ethylsulfinyl)methyl]-O, O-diisopropyl-fosforodithioát

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

isofenfos (ISO);

ethyl-[2-(isopropoxykarbonyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidothioát

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

isothioát (ISO);

S-[2-(isopropylsulfanyl)ethyl]-O, O-dimethyl-fosforodithioát

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

isoxathion (ISO);

O, O-diethyl-O-(5-fenylisoxazol-3-yl)-fosforothioát

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-{[(4-chlorfenyl)sulfanyl]methyl}-O, O-dimethyl-fosforodithioát; methykarbofenothion

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1000

 

015-133-00-X

piperofos (ISO);

S-[(2-methylpiperidin-1-karbonyl)methyl]-O, O-dipropyl-fosforodithioát

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimifos-methyl (ISO);

O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O, O-dimethyl-fosforothioát

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO); O-(4-brom-2-chlorfenyl)-O-ethyl-S-propyl-fosforothioát

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1000

 

015-136-00-6

trans-isopropyl-(E, Z)-3-{[(ethylamino)methoxyfosforothioyl]oxy}but-2-enoát;

isopropyl-(E, Z)-3-{[(ethylamino)methoxyfosforothioyl]oxy}but-2-enoát; propetamfos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pyrazofos (ISO);

O-[6-(ethoxykarbonyl)-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl]-O, O-diethyl-fosforothioát

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

chinalfos (ISO);

O, O-diethyl-O-(chinoxalin-2-yl)-fosforothioát

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

S-(terc-butylsulfanyl)methyl-O, O-diethyl-fosforodithioát

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O, O-diethyl-O-(1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-fosforothioát

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-141-00-3

směs isomerů: ethylendiamonium-bis(O, O-dioktyl-fosforodithioát)

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butyl-{bis(alkyloxy)[(dibutoxyfosforyl)oxy]titanyl}-[tris(alkyloxy)titanyl]-fosfát

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

reakční směs isomerů: (2-chlorethyl)-, (2-chlor-1-methylethyl)- a (2-chlorpropyl)-(2-chlorethyl)fosfonáty, (2-chlorethyl)-, (2-chlor-1-methylethyl)- a (2-chlorpropyl)-(2-chlorpropyl)fosfonáty

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

reakční směs: pentyl-hydrogen-methylfosfinát a (2-methylbutyl)-hydrogen-methylfosfinát

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

reakční směs: O-isopropyl-O-(4-methylpentan-2-yl)-fosforodithioát měďný, O, O-diisopropyl-fosforodithioát měďný, O, O-bis(4-methylpentan-2-yl)-fosforodithioát měďný

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

O, O-bis(2-ethylhexyl) nebo O, O-diisobutyl nebo O, O-diisopropyl-S-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-8(nebo 9)-yl)-fosforodithioát

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

reakční směs: terc-alkyl (C12-C14) amonium-difenyl-thiofosfát a dinonyl-sulfid (nebo dinonyl-disulfid)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(difosfonomethyl)jantarová kyselina

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

reakční směs: hexyl(oktyl)fosfinoxid; dihexyl(oktyl)fosfinoxid; trioktylfosfinoxid

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

[2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]trifenylfosfonium-bromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

terc-butylovaný nebo isopropylovaný trifenyl-fosfát

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioxabenzofos (ISO);

2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxafosfinin-2-thion

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

isazofos (ISO);

O-(5-chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O, O-diethyl-fosforothiát

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

ethefon;

(2-chlorethyl)fosfonová kyselina

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosinát-amonium (ISO); amonium-2-amino-4-[hydroxy (methyl)fosforyl]butanoát

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

methyl-3-[(dimethoxythiofosforyl)oxy]-2-methylprop-2-enoát [1];

methakrifos (ISO);

methyl-(E)-3-[(dimethoxyfosfinothioyl)oxy]methakrylát [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

fosfonová kyselina [1];

fosforitá kyselina [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(N5-cyklopentadienyl)(N6-isopropylbenzen)železnatý komplex, hexafluorofosforečnan

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

2-fosfono-2-hydroxyoctová kyselina

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

divanadyl(IV)-difosfát

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanadyl(IV)-hydroxid-fosfát

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanadyl(IV)-hydrogenfosfát hemihydrát s příměsí lithia, zinku, molybdenu, železa a chloru

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimethoxybenzoyl)(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinoxid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

kalcium-dihydrogen-(1-hydroxyethylen)bisfosfonát, dihydrát

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

reakční směs: S, S,S',S'-tetrafenyl-[sulfandiylbis(4,1-fenylen)]disulfonium-bis(hexafluorofosfát) a

difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfonium-hexafluorofosfát

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propanová kyselina

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fosthiazát(ISO);

(RS)-S-sek-butyl-O-ethyl-(2-oxothiazolidin-3-yl)fosfonothioát

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributyl(tetradecyl)fosfonium-tetrafluoroborát

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

reakční směs: bis[trimethyl(oktyl)amonium]-oktyl-fosfát, [trimethyl(oktyl)amonium]-dioktyl-fosfát a [trimethyl(oktyl)amonium]-oktyl-fosfát

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-tris(2/4-isoalkyl(C9-C10)fenyl)-fosforothioát

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

reakční směs: bis(isotridecylamonium)-[2-({bis[(4-methylpentan-2-yl)oxy]fosforothioyl}sulfanyl)propan-2-yl]-fosfát a

(isotridecylamonium)-bis[2-({bis[(4-methylpentan-2-yl)oxy]fosforothioyl}sulfanyl)propan-2-yl]fosfát

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

O-(2-terc-butyl-6-methoxypyrimidin-4-yl)-O-methyl-ethylfosfonothioát

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-benzyl-1-chlor-N, N-diethyl-1,1-difenyl-λ5-fosfanamin

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

terc-butyl-(trifenyl-λ5-fosforanyliden)acetát

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

1,3-bis[bis(2-methoxyfenyl)fosfano]propan

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

[(4-fenylbutyl)hydroxyfosforyl)]octová kyselina

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

((R)-1-fenylethyl)amonium-(-)-((1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonát, monohydrát

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

reakční produkt tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-chloridu, močoviny a destilovaných hydrogenovaných alkyl(C16-C18)aminů získaných z hydrogenovaného loje

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-2-[(4-fenylbutyl)fosfanyl]-2-[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy]octová kyselina, sůl s (-)-cinchonidinem (1:1)

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

fosfin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetraisopropyldichlormethylenbisfosfonát

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

(1-hydroxydodecyliden) difosfonová kyselina

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

soli glyfosátu s výjimkou solí uvedených jinde v této příloze

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

chlorpyrifos-methyl (ISO); O, O-dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridyl-fosforothioát

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10000

 

015-187-00-4

reakční směs: tetranatrium-{[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bisfosfonát-N-oxid a trinatrium-[(2-oxido-2,4-dioxo-1,4λ5,2λ5-oxyzafosforinan-4-yl)methyl]fosfonát

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

O, O’-bis[2,4-bis(α, α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritolbisfosfit;

3,9-bis[2,4-bis(α, α-dimethylbenzyl)fenoxyl]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecyl-difenyl-fosfát

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-1,3-fenylen-bisfosfát

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

benzyltrifenylfosfonium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methylbutan-1-sulfonamidát (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutylfosfonium-nonafluorbutan-1-sulfonát

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

reakční směs: kalium-o-tolylfosfonát;

kalium-m-tolylfosfonát; kalium-p-tolylfosfonát

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

reakční směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát,

diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát,

ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinodithiová kyselina

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-fenylbutyl)fosfinová kyselina

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

tris[2-chlor-1-chlormethyl)ethyl]-fosfát

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

fosfid inditý

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (plíce)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (plíce)

 

STOT RE 1; H372: C ≥0,1  % Carc 1B;

H350: C

≥0,01  % STOT RE 2;

H373: 0,01  % ≤

C < 0,1  %

 

015-201-00-9

trixylyl-fosfát

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonylfenyl)-fosfit

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfin-oxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (způsobuje atrofii varlat)

GHS08

Wng

H361f (způsobuje atrofii varlat)

 

 

 

016-001-00-4

sulfan

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

sulfid barnatý

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

polysulfid barnatý

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

sulfid vápenatý

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

polysulfid vápenatý

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

dikalium-sulfid;

sulfid draselný

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

polysulfid draselný

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

polysulfid amonný

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥1 %

 

016-009-00-8

dinatrium-sulfid;

sulfid sodný

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

polysulfid sodný

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

dichlordisulfan;

dichlordisulfan

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-013-00-X

chlorid sirnatý

234-129-0

10545-99-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-014-00-5

chlorid siřičitý

13451-08-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-015-00-0

thionyl-chlorid;

chlorid thionylu

231-748-8

7719-09-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-016-00-6

chlorid sulfurylu

232-245-6

7791-25-5

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-017-00-1

chlorosírová kyselina

232-234-6

7790-94-5

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-018-00-7

fluorosírová kyselina

232-149-4

7789-21-1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

 

 

 

016-019-00-2

oleum, … % SO3

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

B

016-020-00-8

kyselina sírová … %

231-639-5

7664-93-9

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C

< 15 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C

< 15 %

B

016-021-00-3

methanthiol;

methylmerkaptan

200-822-1

74-93-1

Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

016-022-00-9

ethanthiol;

ethylmerkaptan

200-837-3

75-08-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

 

 

 

016-023-00-4

dimethyl-sulfát

201-058-1

77-78-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  % Muta. 2 H341: C ≥ 0,01  % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-024-00-X

dimexano (ISO); O, O'-dimethyl-disulfanbis(thioformiát)

215-993-8

1468-37-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-025-00-5

disul (ISO);

2-(2,4-Dichlorfenoxy)ethyl-hydrogensulfát;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

 

 

 

016-026-00-0

kyselina amidosírová;

kyselina amidosulfonová;

kyselina sulfámová

226-218-8

5329-14-6

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

 

 

 

016-027-00-6

diethyl-sulfát

200-589-6

64-67-5

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

 

 

 

016-028-00-1

dithioničitan sodný

231-890-0

7775-14-6

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 *

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031

 

 

016-029-00-7

4-methylbenzensulfonová kyselina, obsah H2SO4 větší než 5 %

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

 

016-030-00-2

4-methylbenzensulfonová kyselina, obsah H2SO4 maximálně 5 %

203-180-0

104-15-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 20 %

 

016-031-00-8

tetrahydrothiofen-1,1-dioxid; sulfolan

204-783-1

126-33-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

016-032-00-3

propan-1,3-sulton;

1,2-oxathiolan-2,2-dioxid

214-317-9

1120-71-4

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

016-033-00-9

N, N-dimethylsulfamoylchlorid

236-412-4

13360-57-1

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

 

 

 

016-034-00-4

3,3'-{piperazin-1,4-diylbis[(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-acetamido-4,1-fenylen)azo]}di(naftalen-1,5-disulfonát) tetrasodný

400-010-9

81898-60-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-035-00-X

5-anilino-3-[4-(4-{[4-chlor-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2,5-dimethylfenylazo)-2,5-disulfonatofenylazo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát pentasodný

400-120-7

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-036-00-5

8-[(4,6-dichlor-5-kyanpyrimidin-2-yl)amino]-1-hydroxy-2,2'-azonaftalen-3,6,1',5'-tetrasulfonát tetrasodný

400-130-1

Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

 

 

 

016-037-00-0

1-amino-4-(4-benzensulfonamido-3-sulfonatoanilino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonát disodný

400-350-8

85153-93-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-038-00-6

7-{[4-chlor-6-(N,2-dimethylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2-sulfonát disodný

400-380-1

86393-35-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-039-00-1

4'-(4-{[4-chlor-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-ureidofenylazo)-2',5'-dimethylazobenzen-2,5-disulfonát tetrasodný

400-430-2

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-040-00-7

reakční směs: 6-(2,4-dihydroxyfenylazo)-3-{4-(4-(2,4-dihydroxyfenylazo)anilino)-3-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát disodný a 6-(2,4-diaminofenylazo)-3-{4-(4-(2,4-diaminofenylazo)anilino)-3-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát disodný a 6-(2,4-dihydroxyfenylazo)-3-{4-(4-(7-(2,4-dihydroxyfenylazo)-1-hydroxy-3-sulfanato-2-naftylazo)anilino)-3-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát trisodný

400-570-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-041-00-2

2,5-dichlor-4-[4-(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl]benzensulfonát vápenatý

400-710-4

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

016-042-00-8

5-benzamido-3-(5-{[4-fluor-6-(1-sulfonato-2-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát tetrasodný

400-790-0

85665-97-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

016-043-00-3

6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2-sulfonát dilithný

401-010-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-044-00-9

dinatrium-S, S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát), dihydrát

401-320-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

016-045-00-4

4-amino-6-{5-[(5-chlor-2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenylazo}-5-hydroxy-3-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2,7-disulfonát lithno-sodný

401-560-2

108624-00-6

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-046-00-X

hydrogensíran sodný

231-665-7

7681-38-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-047-00-5

4'-(4-{[4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-methylfenylazo)-2,1'-azonaftalen-4,6,8,7'-tetrasulfonát hexasodný

401-650-1

85665-96-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-048-00-0

2-({2,6-bis[(3-hydroxypropyl)amino]-5-kyan-4-methylpyridin-3-yl}azo)- 3,5-dichlorbenzen-1-sulfonát sodný

401-870-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-049-00-6

dimethyl(oktadecyl)benzensulfonát vápenatý

402-040-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

 

 

016-050-00-1

2,2'-{(N-methylbenzen-1,4-diamin-N, N'-diyl)bis[(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfonatonaftalen-8,2-diyl)azo]}di(benzen-1-sulfonát) tridraselno-trisodný

402-150-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

 

 

 

016-051-00-7

7-(4-{[4-fluor-6-({2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-ureidofenylazo)naftalen-1,3,6-trisulfonát trisodný

402-170-5

106359-91-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-052-00-2

benzyl(tributyl)amonium-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát

402-240-5

102561-46-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

016-053-00-8

dialkylamonium-2-(N, N-dialkylkarbamoyl)benzensulfonát (alkyl n-C16 nebo n-C18)

402-460-1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

016-054-00-3

4-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]benzensulfonát sodný

400-030-8

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 **

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 ** H302

H319

H335

H317

 

 

 

016-055-00-9

2,2'{(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaftalen-2,7-diyl)bis[azo(4-sulfonato-3,1-fenylen)imino(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino]}di(ethan-1-ol), tetrasodná sůl (obsahující > 35 % chloridu sodného a octanu sodného)

400-510-7

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

016-056-00-4

hydrogensíran draselný

231-594-1

7646-93-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

016-057-00-X

4-vinylbenzen-1-sulfonylchlorid

404-770-2

2633-67-2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

 

 

 

016-058-00-5

reakční produkt thionylchloridu, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiolu, nonanthiolu a terc-alkyl(C12-C14)aminu

404-820-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

 

 

 

016-059-00-0

N, N,N',N'-tetramethyl-2,2'-dithiodi(ethan-1-amin)-dihydrochlorid

405-300-9

17339-60-5

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

 

 

 

016-060-00-6

diamonium-peroxodisulfát; peroxodisíran amonný

231-786-5

7727-54-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-061-00-1

dikalium-peroxodisulfát; peroxodisíran draselný

231-781-8

7727-21-1

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-062-00-7

bensultap (ISO);

S, S'-(2-dimethylaminopropen-1,3-diyl)-bis(benzenthiosulfonát)

17606-31-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-063-00-2

pyrosiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031

 

 

016-064-00-8

hydrogensiřičitan sodný… %

231-548-0

7631-90-5

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

EUH031

 

B

016-065-00-3

1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylbenzensulfonamido)anilino]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonát sodný

400-100-8

84057-97-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

016-066-00-9

1-{4-[(4-amino-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-karboxylatofenyl}-5-(2-hydroxy-3,5-disulfonatofenyl)-3-(2-sulfonatofenyl)formazan, měďnatý komplex, tetrasodná sůl

404-070-7

116912-62-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-067-00-4

4-methylfenyl-2,4,6-trimethylbenzensulfonát

407-530-5

67811-06-7

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-068-00-X

natrium-3,5-bis(tetradecyloxykarbonyl)benzensulfinát

407-720-8

155160-86-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-069-00-5

3,5-bis(tetradecyloxykarbonyl)benzensulfinová kyselina

407-990-7

141915-64-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-070-00-0

[(4-(benzyloxy)fenyl][4-(2,3-epoxy-2-methylpropoxy)fenyl]sulfon

408-220-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-071-00-6

3-amino-6,13-dichlor-10-[(3-{[4-chlor-6-(2-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propyl)amino]-1,4-benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonát trisodný

410-130-3

136248-03-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-072-00-1

3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)benzen-1-sulfonamid

411-520-6

112195-27-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

 

 

 

016-073-00-7

N, N,N',N'-tetrabenzyl-1,1'-disulfandiylbis(thioformamid)

404-310-0

10591-85-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-074-00-2

6-fluor-2-methyl-3-[4-(methylsulfanyl)benzyl]-1H-inden

405-410-7

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

016-075-00-8

2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldifenol

411-570-9

41481-66-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-076-00-3

2,3-bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol

411-290-7

131538-00-6

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 ** H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H410

 

 

 

016-077-00-9

2-chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid

412-890-1

42413-03-6

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

 

 

 

016-078-00-4

4-methyl-N, N-bis{2-[(4-methylbenzen-1-sulfonyl)oxy]ethyl}benzen-1-sulfonamid

413-300-5

56187-04-3

Aquatic Chronic 4

H413

 

 

 

 

016-079-00-X

N, N-bis[2-(tosyloxy)ethyl]tosylamid

412-920-3

16695-22-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

016-080-00-5

natrium-2-anilino-5-[2-nitro-4-(N-fenylsulfamoyl)anilino]benzen-1-sulfonát

412-320-1

31361-99-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-081-00-0

hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-2-ium-N-(ethoxykarbonyl)-N-tosylazanid

418-350-1

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

 

 

 

016-082-00-6

ethoxysulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethoxyfenoxy)sulfonyl]močovina

126801-58-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-083-00-1

acibenzolar-S-methyl; S-methyl-1,2,3-benzothiadiazol-7-karbothioát

420-050-0

135158-54-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)benzen-1-sulfonyl]močovina

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

016-085-00-2

flazasulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-sulfonyl]močovina

104040-78-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-086-00-8

tetranatrium-10-amino-6,13-dichlor-3-[(3-{[4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propyl)amino]-5,12-dioxa-7,14-diazapentacen-4,11-disulfonát

402-590-9

109125-56-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-087-00-3

reakční směs: S, S,S',S'-tetrafenyl-[sulfanyldi(4,1-fenylen)]disulfonium-bis(hexafluorofosfát),

difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfonium-hexafluorofosfát,

propylen-karbonát

403-490-8

104558-95-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

 

 

 

016-088-00-9

4-{bis[4-(diethylamino)fenyl]methyl}benzen-1,2-dimethansulfonová kyselina

407-280-7

71297-11-5

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-089-00-4

reakční směs esterů 3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan-5,5',6,6',7,7'-hexolu a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonové kyseliny

413-840-1

Self-react. C ****

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

 

016-090-00-X

N-mesyl-4-methylbenzen-1-sulfonamid

415-040-8

14653-91-9

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

 

 

016-091-00-5

(terc-alkyl C12-14)amonium-1-amino-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonát

414-110-5

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

016-092-00-0

reakční směs: 4,7-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol,

4,8-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol,

5,7-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

016-093-00-6

reakční směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a

4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) (2:1)

414-770-4

140698-96-0

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-094-00-1

síra

231-722-6

7704-34-9

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

016-095-00-7

reakční směs: reakční produkt 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenolu] a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu (1:2),

reakční produkt 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenolu] a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu (1:3)

417-980-4

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-096-00-2

thifensulfuron-methyl (ISO);

methyl-3-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-methylpropan-2-thiol-hydrochlorid

434-480-1

32047-53-3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

 

 

 

017-001-00-7

chlor

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

017-002-00-2

chlorovodík

231-595-7

7647-01-0

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

 

U5

017-002-01-X

kyselina chlorovodíková … %

231-595-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

EyeIrrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B

017-003-00-8

chlorečnan barnatý

236-760-7

13477-00-4

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-004-00-3

chlorečnan draselný

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-005-00-9

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

 

 

 

017-006-00-4

kyselina chloristá … %

231-512-4

7601-90-3

Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 % Skin Corr. 1B; H314: 10 % ≤ C < 50 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C

< 10 %

Ox. Liq. 1; H271: C > 50 %:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50 %:

B

017-007-00-X

chloristan barnatý

236-710-4

13465-95-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

 

 

 

017-008-00-5

chloristan draselný

231-912-9

7778-74-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-009-00-0

chloristan amonný

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

017-010-00-6

chloristan sodný

231-511-9

7601-89-0

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-011-00-1

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …%

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥5 %

B

017-012-00-7

chlornan vápenatý

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 5 %

Eye Dam.1; H318: 3 % ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5  % ≤ C < 3 %

M = 10

T

017-013-00-2

chlorid vápenatý

233-140-8

10043-52-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

017-014-00-8

chlorid amonný

235-186-4

12125-02-9

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

 

 

 

017-015-00-3

[2-(aminomethyl)fenyl]acetylchlorid-hydrochlorid

417-410-4

61807-67-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

 

 

017-016-00-9

trifenylmethylfosfonium-chlorid

418-400-2

1031-15-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

 

 

 

017-017-00-4

(Z)-dokos-13-enylbis(2-hydroxyethyl)methylamonium-chlorid

426-210-6

120086-58-0

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410