(EU) 2018/659Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1-121 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. dubna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. října 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/404 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/659

ze dne 12. dubna 2018

o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (3), a zejména na čl. 2 písm. i), čl. 12 odst. 1, 4 a 5, čl. 13 odst. 2 a články 15, 16, 17 a 19 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární požadavky pro dovoz koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženi pouze koňovití, kteří pocházejí ze třetí země nebo části třetí země uvedených na seznamu třetích zemí sestaveném v souladu s uvedenou směrnicí a kteří jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru rovněž vyhotoveného v souladu se zmíněnou směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že koňovití splňují veterinární podmínky stanovené v souladu s uvedenou směrnicí v příslušném veterinárním osvědčení.

(2)

Seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a regionalizace některých těchto třetích zemí by měly být stanoveny na základě veterinárního statusu uvedených třetích zemí a měly by být založeny na seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí stanoveném v rozhodnutí Komise 2004/211/ES (4).

(3)

V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/156/ES by veterinární požadavky stanovené tímto nařízením měly být založeny na posouzení rizika. Zásada seskupení zemí do veterinárních zón, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 4 směrnice 2009/156/ES, na základě společných rizik se ukázala být účinná. Nicméně, vzhledem k tomu, že výraz „zóny“ naznačuje určitou blízkost a některá rizika téhož typu mohou převládat ve vzdálených oblastech, měly by být země zařazeny do specifických „sanitárních skupin“.

(4)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženy pouze komodity, které pocházejí ze třetí země nebo části třetí země uvedených na seznamu třetích zemí sestaveném v souladu s uvedenou směrnicí a které jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru rovněž vyhotoveného v souladu se zmíněnou směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že dané komodity pocházejí ze schválených středisek pro odběr a skladování spermatu nebo od schválených týmů pro odběr a produkci embryí, a musí poskytovat záruky přinejmenším rovnocenné zárukám, které jsou stanoveny v kapitole I přílohy D uvedené směrnice.

(5)

Směrnice 92/65/EHS ve znění směrnice Rady 2008/73/ES (5) zavedla zjednodušený postup tvorby seznamů středisek pro odběr a skladování spermatu a týmů pro odběr a produkci embryí ve třetích zemích schválených pro dovoz těchto komodit do Unie. Uvedené seznamy jsou k dispozici na internetových stránkách Komise (6).

(6)

Příloha D směrnice 92/65/EHS stanoví určité požadavky na sperma, vajíčka a embrya koňovitých a pravidla pro schvalování a provoz středisek pro odběr a skladování spermatu a týmů pro odběr a produkci embryí a dozor nad nimi a podrobné podmínky pro nákazový status dárcovských zvířat. Proto je nutné stanovit vzory veterinárních osvědčení pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie.

(7)

Kromě toho by mělo být přijato ustanovení pro dovoz do Unie pro stávající zásoby komodit, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 92/65/EHS stanovenými před tím, než vstoupily v platnost změny zavedené nařízením Komise (EU) č. 176/2010 (7). Je proto nutné stanovit zvláštní vzory veterinárních osvědčení pro dovoz zásilek spermatu, vajíček a embryí koňovitých, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s přílohou D směrnice 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

(8)

Možnost dlouhodobého skladování takových komodit znemožňuje v současné době stanovit pevné datum pro vyčerpání stávajících zásob. Proto není možné stanovit pevné datum pro ukončení používání uvedených vzorů veterinárních osvědčení pro stávající zásoby.

(9)

Aby byla zajištěna plná sledovatelnost zmíněných komodit, měly by být v tomto nařízení stanoveny vzory veterinárních osvědčení pro dovoz spermatu koňovitých do Unie odebraného ve schválených střediscích pro odběr spermatu a odeslaného ze schváleného střediska pro skladování spermatu bez ohledu na to, zda je, či není součástí střediska pro odběr spermatu schváleného pod jiným číslem schválení.

(10)

Kromě toho je vhodné, aby zásilky komodit dovezené do Unie ze Švýcarska byly doprovázeny veterinárními osvědčeními vyhotovenými podle vzorů používaných pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi druhů koňovitých uvnitř Unie stanovených v rozhodnutí Komise 2010/470/EU (8), s úpravami uvedenými v dodatku 2 k příloze 11 kapitole IX oddíle B bodech 8 a 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, která byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (9).

(11)

Sperma, vajíčka a embrya druhů koňovitých zasílané z Kanady do Unie mohou být doprovázeny veterinárními osvědčeními stanovenými v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (10), schválenou rozhodnutím Rady 1999/201/ES (11).

(12)

Sperma, vajíčka a embrya druhů koňovitých zasílané z Nového Zélandu do Unie mohou být doprovázeny veterinárními osvědčeními stanovenými v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (12), schválenou rozhodnutím Rady 97/132/ES (13).

(13)

V zájmu zjednodušení právních předpisů Unie je vhodné sloučit do jediného nařízení veterinární požadavky a požadavky na osvědčení vztahující se na vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, včetně seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž členské státy povolí dovoz těchto zásilek do Unie.

(14)

V zájmu zachování potvrzeného nákazového statusu koňovitých během jejich přemísťování z vyvážející třetí země do Unie je nezbytné stanovit veterinární požadavky týkající se přepravy koňovitých.

(15)

Měla by být přijata ustanovení týkající se kvality zdravotních vyšetření a záznamů o očkování. Rovněž by měla být přijata ustanovení týkající se potvrzení výsledků vyšetření provedeném referenční laboratoří Evropské unie pro nákazy koňovitých kromě moru koní, určenou v souladu s nařízením Komise (ES) č. 180/2008 (14), pokud odběr vzorků u koňovitých na základě posouzení rizika v souladu s rozhodnutím Komise 97/794/ES (15) přinese výsledky odlišné od výsledků, jež osvědčila odesílající třetí země.

(16)

Vyšetření používaná k diagnostice infekční arteritidy koní a kategorie hřebců koňovitých, na něž se vztahují požadavky vyšetření na infekční arteritidu koní, by měla být vymezena na základě doporučení Vědeckého veterinárního výboru (16), jež jsou obsažena v rozhodnutí Komise 95/329/ES (17), a na základě nejnovějších doporučení uvedených v kapitole 12.9 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), vydání z roku 2016 (18).

(17)

Měl by být stanoven zvláštní vzor veterinárního osvědčení pro tranzit živých koňovitých přes Unii z jedné třetí země nebo části území třetí země do jiné třetí země nebo do jiné části území téže třetí země.

(18)

Pro kontroly nezbytné pro zajištění toho, aby členské státy jednotně prováděly ustanovení o dočasném dovozu evidovaných koní, zpětném dovozu evidovaných koní po jejich dočasném vývozu, tranzitu koňovitých a o změně dočasného dovozu evidovaných koní na trvalý vstup, je nezbytné stanovit zvláštní a doplňková ustanovení o používání integrovaného počítačového veterinárního systému „TRACES“ stanoveného v rozhodnutích Komise 2003/24/ES (19) a 2004/292/ES (20) od stanoviště hraniční veterinární kontroly v místě vstupu schváleného v souladu s rozhodnutím Komise 2009/821/ES (21) až do místa výstupu z Unie.

(19)

V zájmu jednotnosti a zjednodušení právních předpisů Unie by formát vzorů veterinárních osvědčení pro vstup koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie měl vycházet z jednotných vzorů veterinárních osvědčení stanovených v příloze I rozhodnutí Komise 2007/240/ES (22).

(20)

Je třeba přijmout ustanovení k tomu, aby mohly být v souladu s čl. 19 písm. c) směrnice 2009/156/EHS určeny podmínky pro změnu dočasného vstupu na trvalý vstup, včetně ustanovení o potřebných informacích v systému TRACES a výměně společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) stanoveného v příloze I nařízení Komise (ES) č. 282/2004 (23).

(21)

Měly by být stanoveny zvláštní veterinární podmínky pro zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu do třetích zemí za účelem účasti na dostizích, soutěžích a kulturních akcích a v příloze tohoto nařízení by měly být stanoveny odpovídající vzory osvědčení.

(22)

Rozhodnutí Komise 93/444/EHS (24) definuje „místo výstupu“ a mimo jiné vyžaduje, aby zvířata určená pro vývoz do třetí země byla na cestě do místa výstupu doprovázena veterinárním osvědčením použitelným přinejmenším na obchod s jatečnými zvířaty dotčeného druhu. Vyžaduje rovněž, aby příslušný orgán v místě odeslání informoval místo výstupu o zamýšleném přemístění. Je třeba upřesnit, že pro zajištění sledovatelnosti by „místem výstupu“ mělo být stanoviště hraniční kontroly a že veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 93/444/EHS by mělo být veterinární osvědčení stanovené v příloze III směrnice 2009/156/ES rovněž v případě evidovaných koní určených pro dočasný vývoz.

(23)

Z důvodů právní jistoty by měla být zrušena rozhodnutí Komise 92/260/EHS (25), 93/195/EHS (26), 93/196/EHS (27), 93/197/EHS (28), 94/699/ES (29), 95/329/ES, 2003/13/ES (30), 2004/177/ES (31), 2004/211/ES, 2010/57/EU (32) a 2010/471/EU (33).

(24)

S cílem umožnit hospodářským subjektům přizpůsobit se novým pravidlům stanoveným v tomto nařízení je vhodné stanovit přechodné období, během nějž členské státy povolí vstup do Unie pro koňovité a sperma, vajíčka a embrya koňovitých, kteří splňují podmínky stanovené ve vzorech veterinárních osvědčení použitelných přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí do Unie.

Tímto nařízením se rovněž stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení vztahující se na uvedené zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„regionalizací“

se rozumí úřední uznání části území třetí země s přesným zeměpisným vymezením, kde se nachází subpopulace koňovitých s jednoznačným nákazovým statusem, pokud jde o specifickou nákazu nebo specifické nákazy, na něž se vztahují odpovídající opatření týkající se dozoru, tlumení nákaz a biologické bezpečnosti;

b)

„identifikačním dokladem“

se rozumí jakýkoli doklad, který lze použít k prokázání totožnosti koňovitého a který zahrnuje alespoň tyto informace:

i)

slovní popis zvířete a záznamy o jeho odznacích vyobrazených na vyplněném podrobném schématu;

ii)

odkaz na specifické odznaky, charakteristiky nebo identifikátory, které zakládají jednoznačnou spojitost mezi zvířetem a dokladem;

iii)

informace stanovené v bodech 1, 2, 3 a 6 až 10 části A a v bodech 12 až 18 v části B oddílu 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 (34);

c)

„evidovaným koněm“

se rozumí zvíře druhu Equus caballus evidované podle směrnice Rady 90/427/EHS (35) a identifikované pomocí identifikačního dokladu vydaného:

i)

chovatelským úřadem nebo jiným příslušným orgánem země původu zvířete, který vede plemennou knihu nebo evidenci pro dané plemeno zvířat; nebo

ii)

jakýmkoli mezinárodním sdružením nebo organizací, která se zabývá koňmi určenými pro soutěže nebo dostihy;

d)

„vstupem“

se rozumí přemísťování koňovitých nebo jejich spermatu, vajíček nebo embryí na některé z území uvedených v příloze I směrnice Rady 97/78/ES (36);

e)

„typem vstupu“

se rozumí dočasný dovoz, zpětný dovoz po dočasném vývozu, dovoz a tranzit;

f)

„dočasným dovozem“

se rozumí status evidovaného koně pocházejícího ze třetí země a přemístěného na území Unie na dobu kratší než 90 dní;

g)

„dočasným vývozem“

se rozumí přemístění evidovaného koně z Unie na dobu kratší než 90 dní;

h)

„zpětným dovozem“

se rozumí přemístění evidovaného koně ze třetí země do Unie po jeho dočasném vývozu z Unie;

i)

„dovozem“

se rozumí přemístění zásilky koňovitých nebo jejich spermatu, vajíček nebo embryí do Unie na dobu neurčitou;

j)

„tranzitem“

se rozumí přemístění zásilky koňovitých přes území Unie po silnici, železnici nebo po vodě z jedné třetí země do druhé nebo z jedné části území třetí země do jiné části území téže třetí země;

k)

„stanovištěm hraniční kontroly“

se rozumí jakékoli stanoviště kontroly podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. f) směrnice 91/496/EHS a čl. 2 odst. 2 písm. g) směrnice 97/78/ES, které je schválené pro dotčenou komoditu v souladu s rozhodnutím 2009/821/ES;

l)

„kategorií koňovitých“

se rozumí evidovaní koňovití, jateční koňovití a plemenní a užitkoví koňovití podle definice v článku 2 směrnice 2009/156/ES a evidovaní koně;

m)

„vajíčky“

se rozumí haploidní fáze ootidogeneze včetně sekundárních oocytů a vajíček;

n)

„hospodářským subjektem“

se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahuje jedno nebo více pravidel stanovených tímto nařízením a která nese odpovědnost za koňovité nebo jejich zárodečné produkty;

o)

„izolací“

se rozumí oddělení koňovitých od jiných zvířat na určitou dobu, aby se zabránilo přenosu prostřednictvím přímého nebo nepřímého kontaktu specifikovaného patogenu (specifikovaných patogenů), během níž jsou koňovití pozorováni a případně vyšetřováni a léčeni pod dozorem veterinárního orgánu;

p)

„karanténou“

se rozumí izolace koňovitých v prostorách provozovaných v souladu se zvláštními pravidly pro biologickou bezpečnost pod kontrolou veterinárního orgánu;

q)

„karanténou chráněnou před vektory“

se rozumí karanténa koňovitých, která

i)

se provádí ve vyhrazených prostorách, které jsou:

chráněny a podrobovány kontrole proti vniknutí příslušných vektorů,

zahrnuty do systému sledování vektorů v daných prostorách a systému opatření k omezení výskytu příslušných vektorů kolem prostor;

ii)

může zahrnovat výcvik zvířete umístěného do karantény pod úředním dozorem během denní doby s nízkým výskytem vektorů a s výhradou použití insekticidů a repelentů a pokud možno pokrývky těla;

r)

„karanténou zabezpečenou před vektory“

se rozumí karanténa koňovitých v uzavřené budově:

která je vybavena přetlakovou ventilací a vstupy vzduchu s filtrem,

která je přístupná pouze prostřednictvím systému vstupu a výstupu s dvojitými dveřmi (37),

ve které funguje systém sledování vektorů;

ve které se provádí standardní operační postupy, včetně popisu záložních a poplašných systémů, pro účely provozu karantény a přepravy koňovitých na místo nakládky;

s)

„systémem TRACES“

se rozumí integrovaný počítačový veterinární systém stanovený v rozhodnutích 2003/24/ES a 2004/292/ES.

ODDÍL 2

Seznam třetích zemí a jejich částí pro vstup koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

Článek 3

Seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup koňovitých do Unie

1.   Členské státy povolí vstup do Unie pro zásilky koňovitých ze třetích zemí nebo, pokud Unie uplatňuje regionalizaci, částí území třetích zemí uvedených ve sloupcích 2 a 4 tabulky v příloze I v souladu s údaji stanovenými v uvedené příloze, a sice takto:

a)

dočasný dovoz evidovaných koní podle údajů ve sloupci 6 tabulky uvedené v příloze I, kteří jsou doprovázeni individuálním veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle A části 1 přílohy II;

b)

tranzit koňovitých podle údajů ve sloupci 15 tabulky uvedené v příloze I, kteří jsou doprovázeni individuálním veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle B části 1 přílohy II;

c)

zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu podle údajů ve sloupci 7 tabulky uvedené v příloze I, kteří jsou doprovázeni individuálním veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu s příslušným vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle A nebo B části 2 přílohy II;

d)

dovoz evidovaných koní podle údajů ve sloupci 8 tabulky uvedené v příloze I, kteří jsou doprovázeni individuálním veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle A části 3 přílohy II;

e)

dovoz zásilky jatečných koňovitých podle údajů ve sloupci 9 tabulky uvedené v příloze I, která je doprovázena veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle B části 3 přílohy II;

f)

dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých podle údajů ve sloupci 10 tabulky uvedené v příloze I, kteří jsou doprovázeni individuálním veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v oddíle A části 3 přílohy II.

2.   Příslušný orgán třetí země odeslání použije opatření nezbytná ke splnění zvláštních podmínek nebo časových omezení pro danou zemi uvedených ve sloupci 16 tabulky v příloze I.

Článek 4

Třetí země a části území třetích zemí, z nichž je povolen vstup spermatu koňovitých do Unie

Členské státy povolí vstup do Unie pro zásilky spermatu koňovitých ze třetích zemí nebo, pokud Unie uplatňuje regionalizaci, částí území třetích zemí uvedených ve sloupcích 2 a 4 tabulky v příloze I, jak je uvedeno ve sloupcích 11, 12 a 13 zmíněné tabulky, a za předpokladu, že zásilka splňuje tyto podmínky:

a)

zásilka je odesílána ze střediska pro odběr nebo skladování spermatu uvedeného na seznamu v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. b) směrnice 92/65/EHS;

b)

zásilka je doprovázena veterinárním osvědčením vyhotoveným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části 1 přílohy III.

Článek 5

Třetí země a části území třetích zemí, z nichž je povolen vstup vajíček a embryí koňovitých do Unie

Členské státy povolí vstup do Unie pro zásilky vajíček a embryí koňovitých ze třetích zemí nebo, pokud Unie uplatňuje regionalizaci, částí území třetích zemí uvedených ve sloupcích 2 a 4 tabulky v příloze I, jak je uvedeno ve sloupci 14 zmíněné tabulky, a za předpokladu, že zásilka splňuje tyto podmínky:

a)

zásilka je odesílána týmem pro odběr nebo produkci embryí uvedeným na seznamu v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. b) směrnice 92/65/EHS;

b)

zásilka je doprovázena veterinárním osvědčením vyhotoveným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části 2 přílohy III.

ODDÍL 3

Obecné požadavky na vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

Článek 6

Osvědčení

1.   Veterinární osvědčení stanovená v článcích 3, 4 a 5 se vyhotoví a vystaví v souladu s:

a)

použitelnými doplňkovými zárukami nebo podmínkami specifikovanými ve sloupci 16 přílohy I;

b)

vysvětlivkami stanovenými v části 4 přílohy II, resp. v části 3 přílohy III.

2.   Ustanoveními odstavce 1 není dotčeno použití elektronického osvědčení nebo jiných dohodnutých systémů v případech, kdy byly na úrovni Unie zavedeny harmonizované postupy.

Článek 7

Doba platnosti veterinárních osvědčení

1.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých nebo spermatu, vajíček nebo embryí koňovitých určenou pro vstup do Unie zajistí, že zásilka je předložena na schváleném stanovišti hraniční kontroly povoleném pro dotčenou zásilku nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla zásilka osvědčena ve třetí zemi odeslání.

2.   Pokud jsou koňovití přepravováni po moři, lhůta 10 dnů uvedená v odstavci 1 se prodlouží na dobu trvání přepravy po moři.

ODDÍL 4

Požadavky na přepravu pro vstup koňovitých do Unie

Článek 8

Obecné veterinární požadavky

1.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých určených pro vstup do Unie zajistí, že uvedení koňovití jsou přepravováni v souladu s těmito požadavky:

a)

koňovití jsou přepravováni v dopravních prostředcích přepravujících pouze koňovité, kteří jsou určeni pro Unii nebo jsou případně doprovázeni veterinárním osvědčením požadovaným pro tranzit;

b)

koňovití jsou přepravováni v dopravních prostředcích přepravujících pouze koňovité s týmž potvrzeným nákazovým statusem, pokud neexistuje jiné povolení na základě zvláštních veterinárních požadavků stanovených v oddílech A a B části 1 a oddíle A části 3 přílohy II;

c)

koňovití jsou přepravováni po silnici nebo železnici nebo přeháněni pouze ve třetí zemi nebo v části území třetí země, která má povolení nejméně pro jeden typ vstupu nejméně jedné kategorie koňovitých.

2.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých určených pro vstup do Unie zajistí soulad s těmito požadavky:

a)

bedny, kontejnery, kotce nebo přepravní kotce a dopravní prostředky nebo oddíly dopravních prostředků, v nichž se budou koňovití přepravovat, jsou vyčištěny a vydezinfikovány před nakládkou zvířat dezinfekčním přípravkem, který je úředně schválen v zemi odeslání;

b)

dopravní prostředky použité pro silniční nebo železniční dopravu jsou navrženy, konstruovány a provozovány tak, aby se během zamýšlené cesty zabránilo vypadávání nebo vytékání výkalů, moči a krmiva;

c)

opatření na ochranu zvířat před útoky hmyzích vektorů se použijí v případě výskytu jedné z těchto nákaz:

i)

moru koní nebo venezuelské encefalomyelitidy koní ve třetí zemi odeslání nebo tranzitu;

ii)

jedné nebo více nákaz přenášených vektory, jež jsou uvedeny v čl. 11 odst. 1, s výjimkou nakažlivé chudokrevnosti koní, pokud nejsou koňovití vůči danému patogenu imunní nebo proti němu nejsou očkováni.

V případě nákaz uvedených v bodě i) zahrnuje ochrana před vektory opatření, jako je vybavení beden, kontejnerů, kotců nebo přepravních kotců sítí a větracím zařízením a uzavření přepravního oddílu, kromě doby nakládky a vykládky zvířat nebo péče o zvířata.

3.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých určených pro vstup do Unie zajistí, aby byli koňovití během cesty vyloženi pouze ve třetí zemi nebo v části území třetí země, která má povolení pro vstup koňovitých do Unie v souladu s přílohou I.

Článek 9

Zvláštní veterinární požadavky na leteckou přepravu

1.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých určených pro vstup do Unie letecky zajistí soulad s těmito požadavky:

a)

bedny, kontejnery nebo přepravní kotce a okolní vzdušný prostor v přepravním oddílu jsou ihned po uzavření dveří letadla postříkány vhodným repelentem působícím v kombinaci s insekticidem;

b)

kapitán letadla vyplní a podepíše prohlášení stanovené v části 1 přílohy V.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 3 mohou členské státy na žádost hospodářského subjektu odpovědného za zásilku povolit přímou překládku z jednoho letadla do jiného letadla v zemi, která není uvedena v příloze I, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

překládka se provádí na tomtéž letišti v oblasti téhož celního úřadu pod přímým dozorem úředního veterinárního lékaře nebo příslušného celního úředníka;

b)

během překládky jsou koňovití chráněni před napadením hmyzími vektory nákaz přenosných na koňovité;

c)

koňovití nepřijdou do styku s koňovitými odlišného nákazového statusu;

d)

opatření stanovená v odst. 1 písm. a) a b) se použijí v souvislosti s letadlem, jež se použije k další cestě;

e)

dodržení podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce je osvědčeno úředním veterinárním lékařem nebo příslušným celním úředníkem v prohlášení o překládce vyhotoveném v souladu se vzorem stanoveným v části 3 přílohy V.

Článek 10

Zvláštní veterinární požadavky na námořní přepravu

1.   Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku koňovitých určených pro vstup do Unie po moři zajistí soulad s těmito požadavky:

a)

plavidlo má podle plánu přistát přímo v přístavu v Unii, aniž by mezitím přistálo v přístavu některé třetí země nebo části území třetí země neuvedených v příloze I;

b)

bedny, kontejnery nebo kotce a okolní vzdušný prostor v přepravním oddílu jsou ihned po uzavření oddílu postříkány vhodným repelentem působícím v kombinaci s insekticidem;

c)

kapitán plavidla vyplní a podepíše prohlášení stanovené v části 2 přílohy V.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou členské státy povolit přímou překládku z jednoho plavidla do jiného plavidla v zemi, která není uvedena v příloze I, pokud:

a)

se překládka provádí v tomtéž přístavu v oblasti téhož celního úřadu pod přímým dozorem úředního veterinárního lékaře nebo příslušného celního úředníka;

b)

koňovití jsou během překládky chráněni před napadením hmyzími vektory nákaz přenosných na koňovité;

c)

koňovití nepřijdou do styku s koňovitými odlišného nákazového statusu;

d)

dodržení podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) a v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce je osvědčeno úředním veterinárním lékařem nebo příslušným celním úředníkem v prohlášení o překládce vyhotoveném v souladu se vzorem stanoveným v části 3 přílohy V.

ODDÍL 5

Obecné požadavky na vyšetření a očkování koňovitých určených pro vstup do Unie a dárcovských koňovitých, jejichž sperma, vajíčka nebo embrya jsou určeny pro vstup do Unie

Článek 11

Obecné požadavky na laboratorní vyšetření pro osvědčení zásilek koňovitých nebo jejich spermatu, vajíček nebo embryí určených pro vstup do Unie

1.   Příslušný orgán třetí země odesílající koňovité nebo sperma, vajíčka nebo embrya koňovitých určené pro vstup do Unie zajistí, aby laboratorní vyšetření stanovená ve veterinárních osvědčeních stanovených v přílohách II a III na vozhřivku, hřebčí nákazu, nakažlivou chudokrevnost koní, venezuelskou encefalomyelitidu koní, západní a východní encefalomyelitidu koní, japonskou encefalitidu, západonilskou horečku, vezikulární stomatitidu, infekční arteritidu koní a nakažlivou metritidu klisen splňovala alespoň požadavky na citlivost a specifičnost stanovené pro dotčené nákazy v příslušné kapitole oddílu 2.5 posledního vydání Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

2.   Příslušný orgán třetí země odesílající koňovité, kteří jsou určeni pro Unii, zajistí, aby se laboratorní vyšetření stanovená ve veterinárních osvědčeních stanovených v příloze II pro mor koní prováděla v souladu s přílohou IV směrnice 2009/156/ES.

3.   Příslušný orgán třetí země odesílající koňovité nebo sperma, vajíčka nebo embrya koňovitých určené pro Unii zajistí soulad s těmito požadavky:

a)

vyšetření uvedená v odstavcích 1 a 2 se provádí v laboratoři uznané příslušným orgánem ve třetí zemi odeslání;

b)

podrobnosti o odběru vzorků a výsledky vyšetření jsou příslušným způsobem uvedeny ve veterinárním osvědčení stanoveném pro dotčenou zásilku v příloze II nebo III na základě laboratorní zprávy, jež byla zpřístupněna osvědčujícímu úřednímu veterinárnímu lékaři.

Článek 12

Vyšetření prováděné po příjezdu do Unie

1.   Pokud vyšetření provedené v členském státě vstupu nebo jeho jménem na vzorku odebraném v souladu s článkem 4 rozhodnutí 97/794/ES nepotvrdí výsledek laboratorního vyšetření potvrzený ve veterinárním osvědčení doprovázejícím koňovité nebo sperma, vajíčka nebo embrya koňovitých přicházející do Unie, jak je stanoveno v příloze II nebo III tohoto nařízení, příslušný orgán uvedeného členského státu vstupu zajistí, aby se vyšetření opakovalo v národní referenční laboratoři určené pro dotčenou nákazu v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (38).

2.   V případě, že výsledkem opatření stanovených v odstavci 1 není jednoznačný výsledek kontrol souladu prováděných podle článku 4 rozhodnutí 97/794/ES, příslušný orgán uvedený v odstavci 1 zajistí, aby byl vzorek uvedený ve zmíněném odstavci podroben konečnému vyšetření, a sice takto:

a)

v případě moru koní v referenční laboratoři Evropské unie pro mor koní určené v souladu se směrnicí Rady 92/35/EHS (39);

b)

v případě nákaz uvedených v čl. 11 odst. 1 v referenční laboratoři Evropské unie pro nákazy koňovitých kromě moru koní určené v souladu s nařízením (ES) č. 180/2008.

Článek 13

Aplikace očkovacích látek a záznamy o očkování

1.   Příslušný orgán třetí země odesílající koňovité nebo sperma, vajíčka nebo embrya koňovitých určené pro Unii zajistí, aby se očkování potvrzené v jakémkoli osvědčení stanoveném v přílohách II nebo III provedlo v souladu s těmito požadavky:

a)

očkování se provádí v souladu s pokyny výrobců nebo vnitrostátními právními předpisy, podle toho, které z těchto požadavků jsou přísnější;

b)

očkování se provádí s použitím licencované očkovací látky, která splňuje alespoň požadavky na bezpečnost, sterilitu a účinnost stanovené pro dotčenou očkovací látku v posledním vydání Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

2.   V případě, že příslušný orgán třetí země potvrdí, že pozitivní laboratorní výsledek při sérologickém vyšetření na mor koní souvisí s předchozím očkováním, očkování se zdokumentuje v identifikačním dokladu doprovázejícím daného koňovitého, je-li takový identifikační doklad k dispozici.

Článek 14

Požadavky týkající se infekční arteritidy koní

1.   Nekastrovaní samci koňovitých určení pro vstup do Unie, s výjimkou těch, kteří jsou uvedeni v bodě 1 přílohy IV, se podrobí vyšetření na infekční arteritidu koní s cílem zaručit, že jejich sperma je prosté viru infekční arteritidy koní.

2.   Očkování proti infekční arteritidě koní, včetně vyšetření požadovaných v souladu s bodem 1 písm. a) přílohy IV, se provede pod úředním veterinárním dozorem.

3.   Očkování proti virové arteritidě koní je platné, pokud existuje zdokumentovaný důkaz doprovázející daného koňovitého o nepřerušené historii základního očkovacího postupu provedeného podle jednoho z očkovacích protokolů stanovených v bodě 1 písm. a) přílohy IV a pravidelných přeočkování podle doporučení výrobců a v každém případě v intervalech ne delších než 12 měsíců.

ODDÍL 6

Identifikace koňovitých určených pro vstup do Unie

Článek 15

Identifikace koňovitých určených pro vstup do Unie

1.   Koňovití určení pro vstup do Unie musí být individuálně identifikováni tak, aby byla zajištěna jednoznačná spojitost mezi zvířetem a jeho osvědčeným nákazovým statusem.

Uvedená identifikace musí:

a)

buď být v souladu s požadavky článku 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/262; nebo

b)

poskytovat alespoň informace popsané v bodech 1, 2, 3 a 6 až 10 části A a v bodech 12 až 18 části B oddílu I části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

2.   Jateční koňovití, jež mají být dovezeni do Unie, se označí jednotlivě elektronickým transpondérem nebo ušní značkou, jejichž číslo se zaznamená ve veterinárním osvědčení doprovázejícím zvířata během přepravy.

3.   Jateční koňovití, jež mají být dovezeni do Unie, musí mít na levém předním kopytu zřetelně a nesmazatelně vypáleno písmeno „S“ o velikosti nejméně poloviny délky kopytní stěny, a to v těchto případech:

a)

pokud jsou jednotlivě označeni, odchylně od odstavce 2, alternativní metodou, která je uvedena ve veterinárním osvědčení, a v takovém případě musí být zvířata odeslána na jatka určení v souladu s čl. 21 písm. a);

b)

pokud jsou určeni k odeslání na jatka určení v souladu s čl. 21 písm. b).

ODDÍL 7

Zvláštní veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro vstup zásilek koňovitých do Unie

Článek 16

Opatření, jež mají přijmout příslušné orgány pro zajištění sledovatelnosti dočasně dovezeného evidovaného koně

1.   Pokud byly splněny podmínky pro vstup, příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu:

a)

uchová kopii veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a);

b)

informuje prostřednictvím systému TRACES o vstupu dočasně dovezeného evidovaného koně daný příslušný orgán nebo v příslušném případě výstupní stanoviště hraniční kontroly, a sice:

i)

příslušný orgán místa určení uvedený v kolonce I.6 společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) stanoveného v příloze I nařízení (ES) č. 282/2004;

ii)

výstupní stanoviště hraniční kontroly uvedené v prohlášení majitele nebo zástupce majitele evidovaného koně připojeném k veterinárnímu osvědčení uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. a) tím, že vyplní kolonku I.24 SVVD;

iii)

příslušné orgány odpovědné za místa dočasného pobytu uvedená v prohlášení majitele nebo zástupce majitele evidovaného koně připojeném k veterinárnímu osvědčení uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. a);

c)

vydá hospodářskému subjektu, který je označen jako „hospodářský subjekt odpovědný za zásilku“ v kolonce I.7 SVVD podle odst. 1 písm. b), alespoň jeden výtisk SVVD.

2.   Pokud má být evidovaný kůň během doby trvání jeho dočasného dovozu přemístěn z jednoho členského státu do jiného členského státu, příslušný orgán místa odeslání:

a)

pokud jsou splněny veterinární podmínky stanovené v článcích 4 a 5 směrnice 2009/156/ES, vydá veterinární osvědčení v souladu s přílohou III směrnice 2009/156/ES buď pro jednotlivého evidovaného koně, nebo pro zásilku evidovaných koní téhož původu a téhož místa určení a v kolonce I.6 zmíněného osvědčení uvede odkaz na veterinární osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) u každého dočasně dovezeného evidovaného koně, který je součástí zásilky, a odkaz na SVVD uvedený v odst. 1 písm. b) bodě i);

b)

informuje prostřednictvím systému TRACES příslušný orgán v místě určení o přemístění evidovaného koně do uvedeného členského státu a vyžádá si potvrzení o příjezdu tím, že vyplní další část III SVVD uvedeného v odst. 1 písm. b) bodě i);

c)

vydá hospodářskému subjektu, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v odst. 1 písm. b) bodě i), nový výtisk SVVD, kde je zobrazena část III doplněná v souladu s písmenem b) tohoto odstavce;

d)

zruší platnost jakéhokoli výtisku SVVD vydaného hospodářskému subjektu v souladu s odst. 1 písm. c) nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, v souladu s písmenem c) tohoto odstavce, nebo jej odejme.

3.   Příslušný orgán místa určení uvedený v odst. 1 písm. b) bodě i) a odst. 2 písm. b) potvrdí prostřednictvím systému TRACES příjezd evidovaného koně a zdokumentuje provedené kontroly tím, že vyplní část III SVVD.

4.   Na konci doby trvání dočasného dovozu příslušný orgán uvedený v odst. 1 písm. b) bodě i) nebo iii), který vydává osvědčení týkající se dočasně dovezeného evidovaného koně pro třetí zemi původu nebo pro jinou třetí zemi:

a)

informuje prostřednictvím systému TRACES výstupní stanoviště hraniční kontroly o odjezdu dočasně dovezeného evidovaného koně z Unie tím, že vyplní další část III SVVD uvedeného v odst. 1 písm. b) bodě i);

b)

vydá hospodářskému subjektu, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v odst. 1 písm. b) bodě i), nový výtisk SVVD, kde je zobrazena část III doplněná v souladu s písmenem a) tohoto odstavce;

c)

v případě, že se výstupní stanoviště hraniční kontroly nachází v jiném členském státě,

i)

vydá v souladu s rozhodnutím 93/444/EHS osvědčení v souladu s přílohou III směrnice 2009/156/ES buď pro jednotlivého evidovaného koně, nebo pro zásilku evidovaných koní téhož původu a téhož místa určení;

ii)

uvede v kolonce I.6 osvědčení uvedeného v bodě i) odkaz na veterinární osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) u každého dočasně dovezeného evidovaného koně, který je součástí zásilky, a odkaz na SVVD uvedený v odst. 1 písm. b) bodě i).

5.   Výstupní stanoviště hraniční kontroly uvedené v odst. 4 písm. a) zdokumentuje ukončení dočasného dovozu evidovaného koně tím, že odpovídajícím způsobem vyplní část III SVVD.

6.   Pokud dočasný dovoz evidovaného koně nebyl ukončen v souladu s odstavcem 5 ve lhůtě kratší než 90 dnů následujících po datu vydání SVVD uvedeného v odst. 1 písm. b) bodě i), zašle se prostřednictvím systému TRACES automatické upozornění stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu a příslušným orgánům uvedeným v tomto článku, dokud uvedené příslušné orgány neurčí status evidovaného koně.

Článek 17

Povinnosti hospodářského subjektu týkající se dočasně dovezeného evidovaného koně

1.   Hospodářský subjekt odpovědný za evidovaného koně dočasně dovezeného do Unie, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i), zajistí, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

evidovaný kůň je po celou dobu svého dočasného dovozu doprovázen originálem veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a) a SVVD vydaným na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie;

b)

evidovaný kůň zůstane v příslušném členském státě a v prostorách uvedených v prohlášení, které doprovází veterinární osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a);

c)

pokud má být evidovaný kůň přemístěn do jiného členského státu, je doprovázen veterinárním osvědčením v souladu s přílohou III směrnice 2009/156/ES a upraveným SVVD vydaným příslušným orgánem v souladu s čl. 16 odst. 2;

d)

veškeré dřívější výtisky SVVD se odevzdají příslušnému orgánu za účelem zrušení jejich platnosti nebo odnětí;

e)

evidovaný kůň opustí Unii přes stanoviště hraniční kontroly uvedené ve veterinárním osvědčení uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. a) nejpozději 89 dní po datu vstupu do Unie uvedeném v příslušném SVVD.

2.   Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 zůstává odpovědný za přemístění evidovaného koně během jeho dočasného dovozu do Unie, a zejména informuje:

a)

příslušný orgán uvedený v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodech i) a iii) o jakýchkoli změnách, které mají být provedeny u přemístění uvedených v prohlášení, které doprovází veterinární osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a);

b)

výstupní stanoviště hraniční kontroly o datu, kdy má dočasně dovezený evidovaný kůň opustit Unii;

c)

příslušný orgán uvedený v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodech i) a iii) odpovědný za dané hospodářství o úhynu nebo ztrátě evidovaného koně nebo o jakékoli naléhavé situaci, jako jsou například zdravotní podmínky, jež vyžadují pozornost veterinárního lékaře, po uplynutí 89 dnů dočasného dovozu.

Článek 18

Zpětný dovoz po dočasném vývozu evidovaných koní dočasně dovezených do Unie

1.   U evidovaných koní dočasně dovezených do Unie může být povolen zpětný dovoz po dočasném vývozu do třetí země nebo části území třetí země, která má povolení pro zpětný dovoz evidovaných koní za účelem jejich účasti na specifických dostizích, soutěžích a kulturních akcích, pro něž jsou vzory veterinárních osvědčení pro zpětný dovoz do Unie stanoveny v souladu s čl. 20 odst. 3, pokud se zpětný dovoz do Unie uskuteční v době kratší než 90 dnů po datu vydání SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i).

2.   Aby se povolil zpětný dovoz evidovaného koně podle odstavce 1, příslušný orgán uvedený v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodech i) a iii) vydávající osvědčení pro dočasný vývoz:

a)

uplatní opatření stanovená v čl. 16 odst. 4 písm. a), b) a v příslušném případě c);

b)

informuje prostřednictvím systému TRACES stanoviště hraniční kontroly o plánovaném zpětném dovozu tím, že vyplní část III SVVD;

c)

vydá hospodářskému subjektu, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i), nový výtisk SVVD, kde je zobrazena část III doplněná v souladu s písmenem b) tohoto odstavce;

d)

zruší platnost jakéhokoli výtisku SVVD vydaného v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c) nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. c), nebo jej odejme.

3.   Stanoviště hraniční kontroly v místě zpětného dovozu:

a)

uchová originál veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. c);

b)

informuje prostřednictvím systému TRACES o zpětném dovozu evidovaného koně:

i)

příslušný orgán místa určení, jak je uvedeno v prohlášení, které doprovází veterinární osvědčení uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a), nebo jak bylo změněno v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. a);

ii)

výstupní stanoviště hraniční kontroly, jak je uvedeno v prohlášení, které doprovází veterinární osvědčení uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a), nebo jak bylo změněno v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. a), tím, že vyplní kolonku I.24 SVVD uvedeného v písmenu d);

c)

požádá příslušný orgán místa určení, aby ověřil a v příslušném případě potvrdil příjezd evidovaného koně vyplněním kolonky I.6 SVVD uvedeného v písmenu d);

d)

vydá hospodářskému subjektu výtisk nového SVVD, v němž je v kolonce II.1 vyplněn odkaz na číslo SVVD, který byl vydán dříve v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. c) a v němž je kolonka II.14 vyplněna v rámci lhůty pro opuštění Unie uvedené v SVVD uvedeném v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i);

e)

zruší platnost jakéhokoli výtisku SVVD vydaného hospodářskému subjektu v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c) nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. c), nebo jej odejme.

4.   Po zpětném dovozu po dočasném vývozu dočasně dovezeného evidovaného koně v souladu s odstavcem 1 se pravidla stanovená v článku 16 použijí na zbývající období kratší než 90 dnů po datu vydání SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i).

Článek 19

Změna dočasného dovozu na trvalý vstup a úhyn nebo ztráta evidovaného koně

1.   Pokud hospodářský subjekt, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i), předloží příslušnému orgánu uvedenému v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i) nebo iii) nebo v čl. 16 odst. 2 písm. b) žádost o změnu dočasného dovozu evidovaného koně na trvalý vstup, může členský stát tuto změnu povolit, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

v souladu s přílohou I je povolen dovoz evidovaných koní z dané třetí země nebo z části území dotčené třetí země;

b)

příslušný orgán odpovědný za místo dočasného pobytu splnil tyto podmínky:

i)

uvedený příslušný orgán provedl s uspokojivými výsledky kontroly nezbytné pro ověření souladu s požadavky na vyšetření a očkování pro dovoz evidovaných koní z dané třetí země nebo z části území dotčené třetí země, jak jsou stanoveny v části 3 přílohy II;

ii)

uvedený příslušný orgán zajistil, že evidovaný kůň zůstal pod úředním veterinárním dozorem v uvedeném členském státě, dokud neuplynuly tři měsíce od data jeho vstupu do Unie uvedeného v SVVD uvedeném v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i).

2.   Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 nebo stanoviště hraniční kontroly pověřené k provedení tohoto úkolu členským státem:

a)

ukončí dočasný dovoz v systému TRACES tím, že zaškrtne možnost „Změna na trvalý vstup“ v části III SVVD vydaného hospodářskému subjektu buď v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, s čl. 16 odst. 2 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k zpětnému dovozu po dočasném vývozu, s čl. 18 odst. 3 písm. c);

b)

vydá hospodářskému subjektu uvedenému v kolonce I.7 SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i) nový výtisk SVVD uvedeného v písmenu a) nebo nový SVVD, kde se v kolonce I.21 zaškrtne možnost „Pro vnitřní trh“;

c)

zruší platnost jakéhokoli výtisku SVVD vydaného hospodářskému subjektu nebo jej odejme v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, s čl. 16 odst. 2 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k zpětnému dovozu po dočasném vývozu, s čl. 18 odst. 3 písm. c);

d)

zruší platnost originálu veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo jej odejme.

3.   Během období této změny přijme hospodářský subjekt, který je uveden v kolonce I.7 SVVD vydaného v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b) bodem i) nebo čl. 18 odst. 3 písm. b) a který je odpovědný za evidovaného koně, tato opatření:

a)

zajistit, aby byly veterinárním lékařem provedeny a zaznamenány pravidelné návštěvy za účelem vyšetření evidovaného koně na klinické příznaky možných infekčních chorob;

b)

vést záznamy o přemísťování evidovaného koně a o přemísťování koňovitých do a z hospodářství, kde je evidovaný kůň držen;

c)

dokončit celní postupy, jak jsou uvedeny v článku 15 prováděcího nařízení (EU) 2015/262;

d)

podat žádost v souladu s čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/262 o vydání identifikačního dokladu nebo o úpravu stávajícího identifikačního dokladu.

4.   V případě úhynu nebo ztráty evidovaného koně dočasně dovezeného do Unie příslušný orgán v místě úhynu nebo ztráty, pokud to vyžaduje dotčený členský stát, v úzké spolupráci se stanovištěm hraniční kontroly:

a)

ukončí dočasný dovoz v systému TRACES tím, že v části III SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i) nebo čl. 18 odst. 3 písm. b) zaškrtne možnost „Úhyn/ztráta“;

b)

zruší platnost jakéhokoli výtisku SVVD vydaného hospodářskému subjektu nebo jej odejme v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k přemístění do jiného členského státu, s čl. 16 odst. 2 písm. c), nebo, pokud dříve došlo k zpětnému dovozu po dočasném vývozu, s čl. 18 odst. 3 písm. c).

Článek 20

Zvláštní veterinární podmínky týkající se zpětného dovozu evidovaných koní po dočasném vývozu za účelem účasti na dostizích, soutěžích a kulturních akcích

1.   Členské státy povolí zpětný dovoz evidovaných koní, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

evidovaný kůň zůstal mimo Unii po dobu nepřesahující 30 dnů, není-li v odstavci 3 výslovně stanoveno jinak;

b)

evidovaný kůň nepobýval ani nebyl přepravován po souši v žádné třetí zemi nebo části území třetí země, která není zařazena do téže sanitární skupiny jako třetí země nebo část území třetí země, v níž bylo úředním veterinárním lékařem podepsáno veterinární osvědčení v souladu s oddílem A části 2 přílohy II;

c)

veterinární osvědčení pro dočasný vývoz podepsané úředním veterinárním lékařem v členském státě původu nebo jeho ověřený opis je na požádání předložen na stanovišti hraniční kontroly v místě zpětného dovozu na území Unie.

2.   Příslušný orgán osvědčující evidovaného koně pro dočasný vývoz do třetí země zajistí, aby byl při použití čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 93/444/EHS evidovaný kůň doprovázen až do místa výstupu v jiném členském státě veterinárním osvědčením v souladu s přílohou III směrnice 2009/156/ES.

3.   Na zpětný dovoz po dočasném vývozu na dobu delší než 30 dnů u evidovaných koní, kteří se účastní specifických dostihů, soutěží nebo kulturních akcí, se vztahují zvláštní veterinární požadavky obsažené v příslušných vzorech veterinárních osvědčení stanovených v oddíle B části 2 přílohy II v souvislosti s příslušnou akcí.

4.   Hospodářský subjekt, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD, který je odpovědný za zásilku, zajistí, aby během dočasného vývozu evidovaný kůň nepobýval ani nebyl přepravován po souši v žádné třetí zemi nebo části území třetí země, která není zařazena do téže sanitární skupiny jako třetí země nebo část území třetí země, v níž bylo úředním veterinárním lékařem podepsáno veterinární osvědčení v souladu s oddílem A části 2 přílohy II.

Článek 21

Zvláštní veterinární podmínky týkající se dovozu jatečných koňovitých

Hospodářský subjekt, jak je uveden v kolonce I.7 SVVD uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodě i), který je odpovědný za zásilku jatečných koňovitých, zajistí, že po kontrolách provedených na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zvířata:

a)

jsou buď přímo, bez prodlení a aniž by přišla do styku s koňovitými odlišného nákazového statusu, odeslána na jatka určení, kde jsou poražena do 72 hodin od příjezdu na jatka; nebo

b)

prošla přes jeden schválený trh nebo schválené sběrné středisko podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2009/156/ES, jak je uvedeno ve veterinárním osvědčení podle čl. 3 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení, z nějž mají být odvezena po skončení trhu podle vnitrostátních pravidel, která zajišťují sledovatelnost, přímo na jatka, kde mají být poražena, co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne příjezdu do Unie, aniž by přišla do styku s koňovitými odlišného nákazového statusu.

ODDÍL 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 22

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do 31. prosince 2018 povolí členské státy vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých, které jsou doprovázeny veterinárními osvědčeními vyhotovenými v souladu se vzory veterinárních osvědčení použitelnými před datem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 24 druhém pododstavci, do Unie.

Článek 23

Zrušení

Rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 94/699/ES, 95/329/ES, 2003/13/ES, 2004/177/ES, 2004/211/ES, 2010/57/ES a 2010/471/EU se zrušují.

Veškeré odkazy na uvedená rozhodnutí se považují za odkaz na toto nařízení.

Článek 24

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2018.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu iii), čl. 16 odst. 2 písm. b), c) a d), čl. 16 odst. 3, čl. 16 odst. 4 písm. a) a b), čl. 16 odst. 5 a čl. 17 odst. 1 písm. d) se však použijí ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 2008/73/ES ze dne 15. července 2008, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 176/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o inseminační stanice, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr a produkci embryí a podmínky pro dárcovská zvířata živočišných druhů koní, ovcí a koz a pro manipulaci se spermatem, vajíčky a embryi těchto druhů (Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 14).

(8)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(9)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002, o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 3.

(11)  Rozhodnutí Rady 1999/201/ES ze dne 14. prosince 1998 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 5.

(13)  Rozhodnutí Rady 97/132/ES ze dne 17. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 4).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 o referenční laboratoři Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní a o změně přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4).

(15)  Rozhodnutí Komise 97/794/ES ze dne 12. listopadu 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/496/EHS, pokud jde o veterinární kontroly živých zvířat dovážených ze třetích zemí (Úř. věst. L 323, 26.11.1997, s. 31).

(16)  Zpráva Vědeckého veterinárního výboru o infekční arteritidě koní, 12. prosince 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

(17)  Rozhodnutí Komise 95/329/ES ze dne 25. července 1995, kterým se stanoví kategorie hřebců koňovitých, na které se vztahuje požadavek týkající se virové arteritidy podle čl. 15 písm. b) bodu ii) směrnice Rady 90/426/EHS (Úř. věst. L 191, 12.8.1995, s. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(20)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(21)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).

(22)  Rozhodnutí Komise 2007/240/ES ze dne 16. dubna 2007, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 37).

(23)  Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11).

(24)  Rozhodnutí Komise 93/444/EHS ze dne 2. července 1993 o prováděcích pravidlech k obchodu uvnitř Společenství s některými živými zvířaty a produkty určenými na vývoz do třetích zemí (Úř. věst. L 208, 19.8.1993, s. 34).

(25)  Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67).

(26)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).

(27)  Rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7).

(28)  Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16).

(29)  Rozhodnutí Komise 94/699/ES ze dne 19. října 1994, kterým se stanoví méně časté kontroly totožnosti a fyzické kontroly, pokud jde o dočasný dovoz některých koňovitých ze Švédska, Norska a Finska a kterým se zrušuje rozhodnutí 93/321/EHS (Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 88).

(30)  Rozhodnutí Komise 2003/13/ES ze dne 10. ledna 2003 o dočasném dovozu koní účastnících se předolympijské zkoušky v Řecku v roce 2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 86).

(31)  Rozhodnutí Komise 2004/177/ES ze dne 20. února 2004 o dočasném dovozu evidovaných koní, kteří se zúčastní Olympijských her nebo Paralympijských her v Řecku v roce 2004 (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 64).

(32)  Rozhodnutí Komise 2010/57/EU ze dne 3. února 2010, kterým se stanoví veterinární záruky pro tranzit koňovitých přepravovaných přes území uvedená v příloze I směrnice Rady 97/78/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2010, s. 9).

(33)  Rozhodnutí Komise 2010/471/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, pokud jde o seznamy inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu a seznamy týmů pro odběr a produkci embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 52).

(34)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1).

(35)  Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 55).

(36)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(39)  Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 19).


PŘÍLOHA I

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ  (1) A ČÁSTÍ ÚZEMÍ TŘETÍCH ZEMÍ  (2) PRO VSTUP ZÁSILEK KOŇOVITÝCH A SPERMATU, VAJÍČEK A EMBRYÍ KOŇOVITÝCH DO UNIE

Kód ISO

Třetí země

Kód části území třetí země

Popis části území třetí země

Sanitární skupina

Dočasný dovoz

Zpětný dovoz

Dovoz

Dovoz

Tranzit

Zvláštní podmínky

Evidovaní koně

Evidovaní koně

Evidovaní koně

Jateční koňovití

Evidovaní koňovití + Plemenní a užitkoví koňovití

Sperma

Vajíčka/embrya

Koňovití

 

Evidovaní koně

Evidovaní koňovití

Plemenní a užitkoví koňovití

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Spojené arabské emiráty

AE-0

Celá země

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Austrálie

AU-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrajn

BH-0

Celá země

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudy

BM-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolívie

BO-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brazílie

BR-0

Celá země

 

 

BR-1

Státy:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal a Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Bělorusko

BY-0

Celá země

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

Celá země

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Švýcarsko (1)

CH-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Čína

CN-0

Celá země

 

 

CN-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých ve městě Cchung-chua v aglomeraci Kuang-čou v provincii Kuang-tung včetně dálničního spojení podléhajícího pravidlům biologické bezpečnosti z letiště a na letiště v Kuang-čou a Hongkongu (podrobné informace viz TABULKA 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Místo konání soutěže Global Champions Tour na parkovišti č. 15 výstaviště Expo 2010 a spojení na mezinárodní letiště Šanghaj Pchu-tung v severní části nové oblasti Pchu-tung a ve východní části okrsku Min-chang metropolitní oblasti Šanghaj (podrobné informace viz TABULKA 1)

G

X

 

Pouze pokud mají osvědčení v souladu s kapitolou 1 oddílu B části 2 přílohy II

CR

Kostarika

CR-0

Celá země

 

 

CR-1

Metropolitní oblast San José

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

Celá země

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

Celá země

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egypt

EG-0

Celá země

 

 

 

EG-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých vytvořené ve veterinární klinice egyptských ozbrojených sil na silnici El Nasr, naproti klubu Al Ahly v Káhiře a dálniční spojení na mezinárodní letiště Káhira (podrobné informace viz TABULKA 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandské ostrovy

FK-0

Celá země

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grónsko

GL-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

IL

Izrael (3)

IL-0

Celá země

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Island (5)

IS-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamajka

JM-0

Celá země

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordánsko

JO-0

Celá země

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japonsko

JP-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kyrgyzstán

KG-0

Celá země

 

 

KG-1

Region Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Korejská republika

KR-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuvajt

KW-0

Celá země

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

Celá země

E

X

X

X

X

 

MA

Maroko

MA-0

Celá země

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Černá Hora

ME-0

Celá země

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0

Celá země

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malajsie

MY-0

Celá země

 

 

MY-1

Poloostrov

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauricius

MU-0

Celá země

E

X

X

 

MX

Mexiko

MX-0

Celá země

C

 

 

 

 

MX-1

Metropolitní oblast Mexico City

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouze pokud mají osvědčení v souladu s kapitolou 1 oddílu B části 2 přílohy II

NO

Norsko (5)

NO-1

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Omán

OM-0

Celá země

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Celá země

 

 

PE-1

Region Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Celá země

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Katar

QA-0

Celá země

E

X

X

X

 

X

 

RS

Srbsko (6)

RS-0

Celá země

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rusko

RU-0

Celá země

 

 

RU-1

Provincie Kaliningrad, Archangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Brjansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orel, Rjazaň, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nižní Novgorod, Kirov, Bělgorod, Voroněž, Kursk, Lipeck, Tambov, Astrachaň, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm a Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Regiony Stavropol a Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Karelská republika, Marijská republika, Mordovská republika, Čuvašská republika, Kalmycká republika, Tatarská republika, Dagestánská republika, Kabardinsko-balkarská republika, Severoosetinská republika, Ingušská republika a Karačajevo-čerkeská republika

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saúdská Arábie

SA-0

Celá země

 

 

SA-1

Celá země, s výjimkou SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Ochranná pásma a pásma dozoru v provinciích Džizán, Asír a Nadžrán, jak jsou popsána v TABULCE 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

TH

Thajsko

TH-0

Celá země

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunisko

TN-0

Celá země

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turecko

TR-0

Celá země

 

 

TR-1

Provincie Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli a Tekirdag

E

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Celá země

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Spojené státy americké

US-0

Celá země

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Celá země

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Jihoafrická republika

ZA-0

Celá země

 

 

ZA-1

Metropolitní oblast Kapské Město (podrobné informace viz TABULKA 4)

F

 

Rozhodnutí Komise 2008/698/ES

LEGENDA K PŘÍLOZE I:

Zvíře/produkt

Kategorie/podmínky

Evidovaní koně

Evidovaní koně podle definice v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení.

Jateční koňovití

Jateční koňovití podle definice v čl. 2 písm. d) směrnice 2009/156/ES.

Evidovaní koňovití

Evidovaní koňovití podle definice v čl. 2 písm. c) směrnice 2009/156/ES.

Plemenní a užitkoví koňovití

Plemenní a užitkoví koňovití podle definice v čl. 2 písm. e) směrnice 2009/156/ES.

Sperma

Sperma druhů koňovitých odebrané v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) bodem ii) směrnice 92/65/EHS.

Vajíčka/embrya

Vajíčka a embrya druhů koňovitých odebraná nebo vyprodukovaná v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) bodem ii) směrnice 92/65/EHS.


Sloupce

Informace/popis zboží

Požadované veterinární osvědčení

1–4

Popis území

Nepoužije se

5

Sanitární skupina

Nepoužije se

6

Dočasný dovoz evidovaných koní

PŘÍLOHA II část 1 oddíl A

7

Zpětný dovoz evidovaných koní po dočasném vývozu za účelem účasti na dostizích, soutěžích a kulturních akcích

PŘÍLOHA II část 2 oddíl A

PŘÍLOHA II část 2 oddíl B kapitola 1

PŘÍLOHA II část 2 oddíl B kapitola 2

8

Dovoz evidovaných koní

PŘÍLOHA II část 3 oddíl A

9

Dovoz jatečných koňovitých

PŘÍLOHA II část 3 oddíl B

10

Dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých

PŘÍLOHA II část 3 oddíl A

11

Dovoz spermatu odebraného od evidovaných koní

Příloha III část 1 oddíl A

Příloha III část 1 oddíl B

Příloha III část 1 oddíl C

Příloha III část 1 oddíl D

12

Dovoz spermatu odebraného od evidovaných koňovitých

Příloha III část 1 oddíl A

Příloha III část 1 oddíl B

Příloha III část 1 oddíl C

Příloha III část 1 oddíl D

13

Dovoz spermatu odebraného od plemenných a užitkových koňovitých

Příloha III část 1 oddíl A

Příloha III část 1 oddíl B

Příloha III část 1 oddíl C

Příloha III část 1 oddíl D

14

Dovoz vajíček a embryí druhů koňovitých

Příloha III část 2 oddíl A

Příloha III část 2 oddíl B

15

Tranzit koňovitých

PŘÍLOHA II část 1 oddíl B

16

Odkaz na zvláštní podmínky/doplňkové záruky

Nepoužije se

Kolonky

X

Vstup povolen

Vstup nepovolen

Sanitární skupiny

Sanitární skupina

Zvláštní veterinární záruky požadované pro vstup koňovitých do Unie

A

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní

B

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní, vozhřivka, hřebčí nákaza

C

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní, západní a východní encefalomyelitida koní, vezikulární stomatitida

D

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní, vozhřivka, hřebčí nákaza, západní a východní encefalomyelitida koní, venezuelská encefalomyelitida koní, vezikulární stomatitida

E

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní, vozhřivka, hřebčí nákaza, mor koní

F

nakažlivá chudokrevnost koní, hřebčí nákaza, mor koní

G

nakažlivá chudokrevnost koní, infekční arteritida koní, vozhřivka, hřebčí nákaza, japonská encefalitida

TABULKA 1

CN

Čína

CN-1

Zvláštní pásmo prosté nákaz koňovitých v provincii Kuang-tung s následujícím vymezením:

Centrální pásmo

:

jezdecký areál ve vesnici Že-šuej spadající pod město Ling-kchou v okrsku města Cchung-chua s přilehlou oblastí v okruhu pěti km v kompetenci kontrolního silničního stanoviště státní dálnice 105

Pásmo dozoru

:

veškeré správní celky města Cchung-chua kolem centrálního pásma o rozloze 2 009 km2

Ochranné pásmo

:

vnější hranice s následujícími přilehlými správními celky kolem pásma dozoru:

okrsky Paj-jün a Luo-kang spadající pod město Cchung-chua,

okrsek Chua-tu města Kuang-čou,

město Ceng-čcheng,

správní celky okrsku Čchin-čeng města Čchin-jüan,

okres Fo-kang,

okres Sin-feng,

okres Lung-men

Dálniční spojení podléhající pravidlům biologické bezpečnosti

:

z jezdeckého areálu v centrálním pásmu na mezinárodní letiště Kuang-čou Paj-jün po státní dálnici 105, dálnici T'ie-pej a letištní rychlostní komunikaci včetně pásma s vyloučením koňovitých v okruhu jednoho km kolem mezinárodního letiště Paj-jün ve městě Kuang-čou,

z jezdeckého areálu v centrálním pásmu do přístavu Šen-čen Chang-kang na hranicích Číny s Hongkongem po státní dálnici 105, dálnici T'ie-pej, severním rychlostním obchvatu č. 2 a dálnici Kuang-šen s pásmem s vyloučením koňovitých o šířce nejméně jednoho km po obou stranách uvedené dálnice

Předvstupní karanténa

:

karanténní zařízení v ochranném pásmu určené příslušným orgánem k přípravě koňovitých z jiných částí Číny na vstup do pásma prostého nákaz koňovitých

CN

Čína

CN-2

Vymezení pásma v metropolitní oblasti Šanghaj:

Západní hranice

:

řeka Chuang-pchu od ústí na severu k bifurkaci řeky Ta-č'

Jižní hranice

:

od bifurkace řeky Chuang-pchu k ústí řeky Ta-č' na východě

Severní a východní hranice

:

pobřeží


TABULKA 2

EG

Egypt

EG-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých (dále také „pásmo EDFZ“) o rozloze zhruba 0,1 km2 vytvořené okolo veterinární kliniky egyptských ozbrojených sil na silnici An-Nasr, naproti klubu Al Ahly na východním předměstí Káhiry (lokalizace: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) a koridor o délce 10 km na silnici An-Nasr a silnice vedoucí na mezinárodní letiště v Káhiře.

a)

Vymezení hranic pásma EDFZ:

od křižovatky silnice An-Nasr se silnicí Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch (lokalizace: 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) podél silnice Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch zhruba 500 m na sever až k první křižovatce s koridorem uvnitř ozbrojených sil, zabočit vpravo a pokračovat koridorem zhruba 100 m na východ, znovu zabočit vpravo a pokračovat koridorem 150 m na jih, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 300 m na východ, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na jih až k silnici An-Nasr, zabočit vpravo a pokračovat silnicí An-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na sever, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 120 m na západ, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 200 m na jih, zabočit vpravo a pokračovat silnicí An-Nasr 100 m na západ až ke křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch.

b)

Vymezení hranic předvývozní karanténní oblasti v rámci pásma EDFZ:

od místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún pokračovat koridorem 100 m na sever, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 250 m na východ, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 50 m na jih až k silnici An-Nasr, zabočit vpravo a po silnici An-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún.


TABULKA 3

SA

Saúdská Arábie

SA-1

Schválené karanténní stanice:

1.

Letiště Rijád

2.

Dostihové závodiště krále Abd al-Azíze (Džanadríja)

 

 

SA-2

Vymezení ochranných pásem a pásem dozoru vytvořených podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce písm. a) a b) směrnice 2009/156/ES:

1.

Provincie Džizán

Ochranné pásmo: celá provincie s výjimkou území severně od silničního kontrolního stanoviště v Aš-Šuqajq na silnici č. 5 a severně od silnice č. 10.

Pásmo dozoru: část provincie severně od silničního kontrolního stanoviště v Aš-Šuqajq na silnici č. 5, kontrolovaná silničním kontrolním stanovištěm v Al-Qahma, a severně od silnice č. 10.

2.

Provincie Asír

Ochranné pásmo: část provincie ohraničená severně silnicí č. 10, mezi Ad-Darb, Abhá a Chamís Mušajt, kromě jezdeckých klubů na leteckých a vojenských základnách, část provincie ohraničená severně silnicí č. 15 vedoucí z Chamís Mušajt přes Džaraš, Al-'Utfa a Dhahrán al-Džanúb k hranici s provincií Nadžrán a část provincie ohraničená severně silnicí vedoucí z Al-'Utfa přes Al-Fajd do Badr al-Džanúb (provincie Nadžrán).

Pásmo dozoru: jezdecké kluby na leteckých a vojenských základnách, část provincie mezi hranicí ochranné zóny a silnicí č. 209 od Aš-Šuqajq k silničnímu kontrolnímu stanovišti Muhájil na silnici č. 211, část provincie mezi kontrolním stanovištěm na silnici č. 10 jižně od Abhá, městem Abhá a silničním kontrolním stanovištěm Ballasmar 65 km od Abhá na silnici č. 15 vedoucí na sever, část provincie mezi Chamís Mušajt a silničním kontrolním stanovištěm 90 km od Abhá na silnici č. 255 do Samach a silničním kontrolním stanovištěm v Jarah, 90 km od Abhá, na silnici č. 10 vedoucí do Rijádu a část provincie jižně od myšlené čáry mezi silničním kontrolním stanovištěm v Jarah na silnici č. 10 a Chašm Ghuráb na silnici č. 177 až k hranici provincie Nadžrán.

3.

Provincie Nadžrán

Ochranné pásmo: část provincie ohraničená silnicí z Al-'Utfa (provincie Asír) do Badr al-Džanúb a do As-Sabt a z As-Sabt podél Wádí Habúná ke křižovatce se silnicí č. 177 mezi Nadžránem a Rijádem na sever a od této křižovatky po silnici č. 177 vedoucí na jih ke křižovatce se silnicí č. 15 z Nadžránu do Šarwara a část provincie jižně od silnice č. 15 mezi Šarwara a hranicí s Jemenem.

Pásmo dozoru: část provincie jižně od spojnice silničního kontrolního stanoviště v Jarah na silnici č. 10 a Chašm Ghuráb na silnici č. 177, od hranice provincie Nadžrán až k silničnímu kontrolnímu stanovišti v Chašm Ghuráb 80 km od Nadžránu a západně od silnice č. 175 vedoucí do Šarwara.


TABULKA 4

ZA

Jihoafrická republika

ZA-1

Schválené karanténní stanice:

1.

Karanténní stanice Kenilworth:

Vymezení metropolitní oblasti Kapské Město (ZA-1):

Severní hranice

:

Blaauwberg Road (M14)

Východní hranice

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), dálnice N7, dálnice N1 a dálnice M5

Jižní hranice

:

Ottery Road, Prince Georges Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive až k Newslands Forestry Station a přes Echo Gorge Stolové hory až ke Camps Bay

Západní hranice

:

pobřeží Camps Bay až k Blaauwberg Road


(1)  Aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na osvědčení stanovené v rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom.

(2)  V případě uplatnění úřední regionalizace v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/156/ES.

(3)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie – definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(5)  Aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na osvědčení stanovené v článku 17 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3).

(6)  Nezahrnuje Kosovo ve smyslu rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. června 1999.


PŘÍLOHA II

VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ A VZORY PROHLÁŠENÍ PRO VSTUP ŽIVÝCH KOŇOVITÝCH DO UNIE

ČÁST 1

Dočasný dovoz a tranzit

Oddíl A

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení pro dočasný dovoz evidovaných koní do Unie na dobu kratší než 90 dnů

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl B

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení pro tranzit živých koňovitých přes Unii z jedné třetí země nebo části území třetí země do jiné třetí země nebo do jiné části území téže třetí země

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

ČÁST 2

Zpětný dovoz po dočasném vývozu

Oddíl A

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 30 dnů

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl B

Vzory veterinárních osvědčení a vzory prohlášení vztahující se na zpětný dovoz evidovaných koní do Unie po jejich dočasném vývozu za účelem účasti na specifických soutěžích nebo dostizích

Kapitola 1

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení vztahující se na zpětný dovoz evidovaných závodních koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)

(Přípravná zkouška na olympijské hry, olympijské hry, paralympijské hry, Světové jezdecké hry, Asijské jezdecké hry, Americké jezdecké hry, Endurance World Cup ve Spojených arabských emirátech)

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Kapitola 2

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení vztahující se na zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru

(mezinárodní setkání ve skupinách nebo kategoriích, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races)

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

ČÁST 3

Dovoz

Oddíl A

Vzory veterinárních osvědčení a vzor prohlášení pro dovoz jednotlivého evidovaného koně, evidovaného koňovitého nebo plemenného a užitkového koňovitého do Unie

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl B

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení pro dovoz zásilek domácích jatečných koňovitých do Unie

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

ČÁST 4

Vysvětlivky k osvědčení

Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ PRO VSTUP SPERMATU, VAJÍČEK A EMBRYÍ KOŇOVITÝCH DO UNIE

ČÁST 1

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu

Oddíl A

VZOR 1 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl B

VZOR 2 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl C

VZOR 3 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl D

VZOR 4 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 nebo před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro skladování spermatu

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

ČÁST 2

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz vajíček a embryí

Oddíl A

VZOR 1 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Oddíl B

VZOR 2 – Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek zásob vajíček a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odesílaných po 31. srpnu 2010 schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

ČÁST 3

Vysvětlivky k osvědčení

Image Text obrazu

PŘÍLOHA IV

KATEGORIE SAMCŮ KOŇOVITÝCH, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ PODMÍNKY PRO INFEKČNÍ ARTERITIDU KONÍ V SOULADU S ČL. 15 PÍSM. b) BODEM ii) SMĚRNICE 2009/156/ES

1.

Požadavek týkající se infekční arteritidy koní stanovený v čl. 15 písm. b) bodě ii) směrnice 2009/156/ES se vztahuje na nekastrované samce koňovitých kromě:

a)

koňovitých očkovaných proti infekční arteritidě koní pod úředním dozorem očkovací látkou schválenou příslušným orgánem v souladu s jedním z těchto protokolů:

i)

koňovití se očkují v průběhu izolace trvající nejméně 28 dnů poté, co byli podrobeni buď sérumneutralizačnímu testu na infekční arteritidu koní provedenému s negativním výsledkem při rozředění séra v poměru 1:4 na vzorku krve odebraném ne dříve než 7 dnů po začátku izolace, nebo testu izolace viru provedenému s negativním výsledkem na alikvotní části veškerého spermatu odebraného ne dříve než 7 dnů po začátku izolace a byli drženi odděleně od jiných koňovitých po dobu 21 dnů po očkování;

ii)

koňovití se očkují ve věku 180 až 270 dnů, poté, co byli podrobeni virusneutralizačnímu testu na infekční arteritidu koní provedenému s negativním výsledkem při rozředění séra v poměru 1:4 nebo provedenému na dvou vzorcích krve odebraných v rozmezí nejméně 14 dnů, který prokázal stabilní nebo klesající titry. Koňovití jsou odděleni od jiných koňovitých po dobu 21 dnů po očkování;

b)

koňovitých mladších než 180 dnů;

c)

jatečných koňovitých zasílaných přímo na jatka.

2.

Vyšetření musí být provedeno a potvrzeno a výsledky očkování musí být potvrzeny pod úředním veterinárním dozorem. Očkování se opakuje v pravidelných intervalech v souladu s pokyny výrobce.

Čísla šarží schválené očkovací látky, podrobné údaje o očkování a přeočkování a výsledky sérologického vyšetření nebo vyšetření k identifikaci původce se zdokumentují v identifikačním dokladu (průkazu), je-li k dispozici, a zpřístupní se pro účely osvědčení.

3.

Zkušební páření, jak je popsáno v čl. 12.9.2 bodě 4 písm. a) Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) se pro účely prokázání absence viru arteritidy koní ve spermatu považuje za rovnocenné testu izolace viru uvedenému v bodě 1 písm. a) podbodě i).


PŘÍLOHA V

VZORY PROHLÁŠENÍ

ČÁST 1

Prohlášení kapitána letadla

Image Text obrazu

ČÁST 2

Prohlášení velitele lodi

Image Text obrazu

ČÁST 3

Vzor prohlášení o překládce

Image Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU