(EU) 2018/643Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy

Publikováno: Úř. věst. L 112, 2.5.2018, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. dubna 2018 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. května 2018 Nabývá účinnosti: 22. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/643

ze dne 18. dubna 2018

o statistice železniční dopravy

(přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Železnice jsou důležitou součástí dopravních sítí Unie.

(3)

K tomu, aby Komise mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku, jakož i dopravní prvky týkající se regionálních politik a politik transevropských sítí, jsou nezbytné statistické údaje o železniční přepravě zboží a cestujících.

(4)

K tomu, aby Komise mohla připravovat a sledovat činnosti Unie v oblasti bezpečnosti dopravy, jsou rovněž nezbytné statistické údaje o bezpečnosti železniční dopravy. Agentura Evropské unie pro železnice shromažďuje údaje o nehodách podle přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (5), pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

(5)

Ke splnění kontrolních úkolů stanovených v článku 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (6) jsou rovněž potřebné statistické údaje na úrovni Unie o železniční dopravě.

(6)

Statistické údaje na úrovni Unie o všech druzích dopravy by měly být shromažďovány podle společných pojmů a norem s cílem dosáhnout co nejvyšší porovnatelnosti mezi druhy dopravy.

(7)

Je důležité, aby nedocházelo ke zdvojování činností a aby se optimalizovalo využívání existujících informací, které lze využít pro statistické účely. Za tímto účelem a s cílem poskytovat občanům Unie a dalším zainteresovaným stranám snadno dostupné a užitečné informace o bezpečnosti železniční dopravy a o interoperabilitě železničního systému, včetně železniční infrastruktury, by mezi útvary Komise a příslušnými subjekty, a to i na mezinárodní úrovni, měly být uzavřeny vhodné dohody o spolupráci týkající se statistických činností.

(8)

Při tvorbě evropských statistik by měla být dosažena rovnováha mezi potřebami uživatelů a zatížením respondentů.

(9)

Ve zprávě Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení (ES) č. 91/2003 poukazuje Komise na to, že dlouhodobý vývoj povede pravděpodobně ke zmenšení objemu údajů již shromažďovaných na základě uvedeného nařízení nebo k jejich zjednodušení a že cílem je zkrátit lhůtu pro předávání ročních údajů o cestujících po železnici. Komise by měla i nadále v pravidelných intervalech předkládat zprávy o provádění tohoto nařízení.

(10)

Koexistence železničních podniků v soukromém a veřejném vlastnictví působících na komerčním trhu železniční dopravy vyžaduje výslovné stanovení statistických informací, které by měly poskytovat všechny železniční podniky a šířit Eurostat.

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožňují vytváření harmonizovaných údajů a které mají být v každém členském státě zaváděny pod vedením orgánů a institucí příslušných pro sestavování úředních statistik, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (7) poskytuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení.

(13)

Aby mohl být zohledněn nový vývoj v členských státech při současném zachování harmonizovaného shromažďování údajů o železniční dopravě v celé Unii a aby byla zachována vysoká kvalita údajů předávaných členskými státy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu tohoto nařízení za účelem přizpůsobení technických definic a doplnění dalších technických definic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 (8) o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)

Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další významnou zátěž pro členské státy či pro respondenty.

(15)

Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků a o opatřeních k šíření těchto výsledků ze strany Komise (Eurostatu). Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).

(16)

Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro vypracovávání statistik železniční dopravy na úrovni Unie.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny železnice v Unii. Každý členský stát poskytuje statistické údaje, které se vztahují k železniční dopravě na jeho území. Pokud železniční podnik působí ve více než jednom členském státě, vyžadují příslušné vnitrostátní orgány po tomto podniku, aby poskytoval údaje odděleně pro každou zemi, ve které působí, aby tak umožnil vypracování statistik za členský stát.

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout:

a)

železniční podniky působící výhradně nebo hlavně v průmyslových nebo podobných zařízeních, včetně přístavů;

b)

železniční podniky poskytující hlavně místní turistické služby, jako například chráněné historické parní železnice.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„vykazující zemí“ členský stát předávající údaje Eurostatu;

2)

„vnitrostátními orgány“ národní statistické úřady a jiné orgány příslušné v každém členském státě pro vypracovávání evropské statistiky;

3)

„železnicí“ kolejová dopravní komunikace používaná výlučně železničními vozidly;

4)

„železničním vozidlem“ mobilní zařízení jezdící výlučně po kolejích, které se pohybuje buď vlastní silou (hnací vozidla) nebo je taženo silou jiného vozidla (osobní vozy, přídavné vozy, zavazadlové vozy a železniční vozy);

5)

„železničním podnikem“ každý veřejný nebo soukromý podnik, který poskytuje služby v oblasti železniční přepravy zboží nebo cestujících. Vyjímají se podniky, jejichž jediná činnost spočívá v poskytování služeb v oblasti přepravy cestujících metrem, tramvají nebo městskou dráhou;

6)

„železniční přepravou zboží“ přeprava zboží železničními vozidly mezi místem nakládky a místem vykládky;

7)

„železniční přepravou cestujících“ přeprava cestujících železničními vozidly mezi místem nástupu a místem výstupu. Vyjímá se přeprava cestujících metrem, tramvají nebo městskou dráhou;

8)

„metrem“ (také označovaným jako „podzemní dráha“) elektrifikovaná železnice pro přepravu cestujících s dostatečnou kapacitou pro zvládnutí silného přepravního objemu, která vykazuje tyto znaky: výlučné právo cesty, vlaky složené z více vozů, vysoká rychlost a velké zrychlení, důmyslně propracovaná signalizace a absence úrovňových přechodů umožňující vysokou frekvenci vlaků a vysoké obsazení nástupišť. Metro se dále vyznačuje stanicemi umístěnými v krátké vzdálenosti od sebe, která mezi stanicemi obvykle činí 700 až 1 200 metrů. „Vysokou rychlostí“ se rozumí rychlost ve srovnání s rychlostí tramvají a městské dráhy a znamená rychlost přibližně 30 až 40 kilometrů za hodinu na krátké vzdálenosti a 40 až 70 kilometrů za hodinu na delší vzdálenosti;

(9)

„tramvají“ silniční vozidlo pro přepravu cestujících vybavené místy k sezení pro více než devět osob (včetně řidiče), které je napojeno na elektrické troleje nebo poháněno dieselovým motorem a které jezdí po kolejích;

(10)

„městskou dráhou“ železnice pro přepravu cestujících, která často používá elektricky poháněné kolejové vozy jezdící jednotlivě nebo jako krátké vlaky po dvojkolejných tratích. Vzdálenost mezi stanicemi/zastávkami je zpravidla menší než 1 200 metrů. Městská dráha má ve srovnání s metrem lehčí konstrukci, je určena pro menší přepravní objemy a obvykle jezdí nižší rychlostí. Někdy je obtížné přesně odlišit městskou dráhu od tramvají; zatímco tramvaje nejsou zpravidla odděleny od silniční dopravy, městská dráha může být oddělená od ostatních dopravních systémů;

(11)

„vnitrostátní dopravou“ železniční doprava mezi dvěma místy (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu) ve vykazující zemi. Může zahrnovat průjezd jinou zemí;

(12)

„mezinárodní dopravou“ železniční doprava mezi místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) ve vykazující zem a místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) v jiné zemi;

(13)

„tranzitní dopravou“ železniční doprava přes vykazující zemi mezi dvěma místy (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu) mimo vykazující zemi. Dopravní operace, které zahrnují nakládku či vykládku zboží nebo nástup či výstup cestujících na hranici vykazující země z jiného druhu dopravy nebo na jiný druh dopravy, se nepovažují za tranzitní dopravu;

(14)

„cestujícím v železniční dopravě“ osoba cestující po železnici kromě obsluhy vlaku. Pro účely statistiky nehod k nim patří také cestující, kteří se snaží nastoupit do jedoucího vlaku nebo z jedoucího vlaku vystoupit;

(15)

„počtem cestujících“ počet jízd cestujících v železniční dopravě, přičemž je každá jízda po železnici definována jako přeprava z místa nástupu do místa výstupu s přestupem nebo bez přestupu z jednoho železničního vozidla na jiné železniční vozidlo. Jestliže cestující využijí služeb více než jednoho železničního podniku, započítávají se pokud možno pouze jednou;

(16)

„osobokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jednoho cestujícího po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

(17)

„hmotností“ množství zboží vyjádřené v tunách (1 000 kilogramů). Kromě hmotnosti dopravovaného zboží se zohlední také hmotnost obalu a vlastní hmotnost kontejnerů, výměnných nástaveb, palet a silničních vozidel, která jsou v kombinované přepravě dopravována po železnici. Jestliže se na přepravě zboží podílí více než jeden železniční podnik, započítává se hmotnost zboží pokud možno pouze jednou;

(18)

„tunokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jedné tuny zboží po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

(19)

„vlakem“ jedno nebo několik železničních vozidel, která jsou tažena jednou nebo několika lokomotivami nebo kolejovými vozidly, nebo jedno samostatně jedoucí železniční vozidlo, které pod určitým číslem nebo určitým označením jede ze stanoveného výchozího bodu do stanoveného koncového bodu. Nezatížená lokomotiva, tj. lokomotiva jedoucí sama, se nepovažuje za vlak;

(20)

„vlakovým kilometrem“ měrná jednotka odpovídající pohybu vlaku na vzdálenost jednoho kilometru. Je-li známa, použije se skutečně ujetá vzdálenost, v opačném případě se použije standardní síťová vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

(21)

„ucelenou vlakovou zásilkou“ zásilka skládající se z nákladu jednoho nebo několika vozů, kterou současně zasílá stejný odesílatel ze stejného nádraží a která se dopravuje beze změny seřazení vlaku na adresu stejného příjemce na stejné cílové nádraží;

(22)

„ucelenou vozovou zásilkou“ zásilka zboží, pro jejíž přepravu je použito samostatného nákladního vozu, nezávisle na tom, zda je plně využita jeho nosnost či nikoli;

(23)

„TEU (Twenty-foot Equivalent Unit — jednotkou odpovídající 20 stopám)“ standardní jednotka odpovídající kontejneru ISO o délce 20 stop (6,10 m) používaná jako statistická měrná jednotka dopravních toků nebo kapacit. Standardní kontejner ISO 40' série 1 se rovná 2 TEU. Výměnné nástavby přepravníky o délce menší než 20 stop odpovídají 0,75 TEU, o délce od 20 do 40 stop 1,5 TEU a délce větší než 40 stop 2,25 TEU.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny tohoto článku s cílem přizpůsobit technické definice uvedené v odst. 1 bodech 8, 9, 10, 21, 22 a 23 tohoto článku a stanovit další technické definice v případě, kdy je třeba zohlednit nejnovější vývoj, v jehož důsledku je nezbytné definovat určitou úroveň technických podrobností v zájmu zajištění harmonizace statistik.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další významnou zátěž pro členské státy a respondenty. Komise kromě toho statistické akce stanovené těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní s využitím případné odpovídající analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 4

Sběr údajů

1.   Statistické údaje, které se sbírají, jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení. Zahrnují tyto typy údajů:

a)

roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha I);

b)

roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha II);

c)

čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících (příloha III);

d)

regionální statistika přepravy zboží a cestujících (příloha IV);

e)

statistika dopravních proudů v železniční síti (příloha V).

2.   Podle příloh I a II členské státy předávají údaje za podniky:

a)

jejichž celkový objem přepravy zboží je alespoň 200 000 000 tunokilometrů nebo alespoň 500 000 tun;

b)

jejichž celkový objem přepravy cestujících je alespoň 100 000 000 osobokilometrů.

Pro podniky, jejichž objemy přepravy jsou nižší než prahové hodnoty uvedené v písmenech a) a b), je vykazování podle příloh I a II nepovinné.

3.   Podle přílohy VIII předávají členské státy celkové údaje za podniky, jejichž objemy přepravy jsou nižší, než jsou prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, pokud tyto údaje nejsou předávány podle příloh I a II, jak je blíže uvedeno v příloze VIII.

4.   Pro účely tohoto nařízení se zboží klasifikuje v souladu s přílohou VI. Nebezpečné věci se dále klasifikují v souladu s přílohou VII.

Článek 5

Zdroje údajů

1.   Členské státy určí veřejnou nebo soukromou organizaci, která se účastní sběru údajů požadovaných v souladu s tímto nařízením.

2.   Potřebné údaje mohou být získávány pomocí jakékoli kombinace těchto zdrojů:

a)

povinné zjišťování;

b)

administrativní údaje včetně údajů shromážděných regulačními orgány, zejména údaje ze železničního nákladního listu, pokud je k dispozici;

c)

postupy statistických odhadů;

d)

údaje předávané profesními organizacemi v odvětví železnic;

e)

studie ad hoc.

3.   Vnitrostátní orgány přijmou opatření nezbytná pro koordinaci používaných zdrojů údajů a k zajištění kvality statistických údajů předávaných Eurostatu.

Článek 6

Předávání statistických údajů Eurostatu

1.   Členské státy předávají statistické údaje uvedené v článku 4 Eurostatu.

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví opatření pro předávání statistických údajů uvedených v článku 4. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 7

Šíření

1.   Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách I až V a VIII šíří Komise (Eurostat).

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví opatření k šíření výsledků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 8

Kvalita statistických údajů

1.   Za účelem pomoci členským státům s udržováním kvality statistických údajů v oblasti železniční dopravy Eurostat připraví a zveřejní metodologická doporučení. Tato doporučení zohlední osvědčené postupy vnitrostátních orgánů, železničních podniků a profesních organizací v odvětví železnic.

2.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění kvality předávaných údajů.

3.   Kvalitu statistických údajů hodnotí Eurostat. Proto členské státy na žádost Eurostatu poskytnou informace o metodách používaných při vypracovávání statistik.

4.   Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

5.   Komise přijme prováděcí akty, kterými určí podrobná pravidla pro standardní zprávy o kvalitě, strukturu, periodicitu a prvky srovnatelnosti těchto zpráv. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 9

Zpráva o provádění

Komise po konzultaci s Výborem pro Evropský statistický systém předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 a poté každé čtyři roky zprávu o provádění tohoto nařízení a o dalším vývoji.

V této zprávě Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy ohledně kvality předávaných údajů, metod shromažďování údajů a informací o potenciálních zlepšeních a potřebách uživatelů.

Ve zprávě se zejména:

a)

posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na jejich vypracování;

b)

posoudí kvalita předávaných údajů, použité metody shromažďování údajů a kvalita vypracovaných statistik.

Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 13. prosince 2016. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 91/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 18. dubna 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA


(1)  Stanovisko ze dne 6. prosince 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1).

(4)  Viz příloha IX.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(8)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

ROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ – PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

tunách

tunokilometrech

Dopravní výkon nákladních vlaků v:

vlakových kilometrech

Počet přepravených jednotek kombinované dopravy:

počet

TEU (jednotka odpovídající 20 stopám) (pro kontejnery a výměnné nástavby)

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka I1: Přepravené zboží podle druhu přepravy

Tabulka I2: Přepravené zboží podle druhu zboží (příloha VI)

Tabulka I3: Přepravené zboží (pro mezinárodní a tranzitní dopravu) podle země nakládky a země vykládky

Tabulka I4: Přepravené zboží podle kategorií nebezpečných věcí (příloha VII)

Tabulka I5: Přepravené zboží podle typu zásilky (nepovinné)

Tabulka I6: Přepravené zboží v jednotkách kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka I7: Počet naložených přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka I8: Počet prázdných přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka I9: Dopravní výkon nákladních vlaků

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období pro tabulky I1, I2 a I3

2003

První referenční období pro tabulky I4, I5, I6, I7, I8 a I9

2004

Poznámky:

1.

Druhy přepravy se dělí na tyto:

vnitrostátní

mezinárodní – dovoz

mezinárodní – vývoz

tranzitní

2.

Typy zásilek lze rozdělit takto:

ucelené vlakové zásilky

ucelené vozové zásilky

jiné

3.

Typy přepravních jednotek se dělí na:

kontejnery a výměnné nástavby

návěsy (nedoprovázené)

silniční vozidla (doprovázená)

4.

U tabulky I3 se mohou Eurostat a členské státy dohodnout na usnadnění sjednocení údajů pocházejících od podniků v jiných členských státech, aby byla zajištěna jednotnost údajů.

5.

U tabulky I4 členské státy případně označí, na které druhy přepravy se údaje nevztahují.

6.

U tabulek I2 až I8, nejsou-li k dispozici úplné informace o tranzitní přepravě, uvedou členské státy všechny dostupné údaje.


PŘÍLOHA II

ROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH – PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující:

v počtu cestujících

v osobokilometrech

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy:

ve vlakových kilometrech

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka II1: Přepravení cestující podle druhu přepravy

Tabulka II2: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu

Tabulka II3: Dopravní výkon vlaků osobní dopravy

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2016

Poznámky:

1.

Druhy přepravy se rozlišují takto:

vnitrostátní

mezinárodní

2.

U tabulek II1 a II2 uvádí členské státy údaje včetně informací o prodeji jízdenek mimo vykazující zemi. Tyto informace se dají získat přímo od vnitrostátních orgánů jiných zemí nebo prostřednictvím mezinárodního clearingového vyúčtování jízdného.


PŘÍLOHA III

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

tunách

tunokilometrech

Přepravení cestující v:

počtu cestujících

osobokilometrech

Referenční období

Jedno čtvrtletí

Četnost

Čtvrtletní

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka III1: přepravené zboží

Tabulka III2: přepravení cestující

Termín pro předání údajů

Tři měsíce po skončení referenčního období

První referenční období

První čtvrtletí 2004

Poznámky:

1.

Tabulky III1 a III2 lze předávat na základě předběžných údajů, včetně odhadů. U tabulky III2 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek ve vykazující zemi nebo na jiném dostupném zdroji.

2.

Tyto statistické údaje předávají podniky spadající pod přílohy I a II.


PŘÍLOHA IV

REGIONÁLNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

tunách

Přepravení cestující v:

počtu cestujících

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka IV1: Vnitrostátní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka IV2: Mezinárodní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka IV3: Vnitrostátní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Tabulka IV4: Mezinárodní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Termín pro předání údajů

12 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky:

1.

Pokud je místo nakládky nebo vykládky (tabulky IV1, IV2) nebo nástupu nebo výstupu (tabulky IV3, IV4) mimo Evropský hospodářský prostor, uvádějí členské státy pouze zemi.

2.

Jako pomoc členským státům s přípravou těchto tabulek poskytne Eurostat členským státům seznam kódů UIC stanic a odpovídající kódy NUTS.

3.

U tabulek IV3 a IV4 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek nebo jakémkoli jiném dostupném zdroji.

4.

Tyto statistické údaje se předávají za podniky spadající pod přílohy I a II.


PŘÍLOHA V

STATISTIKA DOPRAVNÍCH TOKŮ V ŽELEZNIČNÍ SÍTI

Seznam proměnných a měrných jednotek

Nákladní doprava:

počet vlaků

Osobní doprava:

počet vlaků

Ostatní doprava (služební vlaky atd.) (nepovinné):

počet vlaků

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka V1: Nákladní doprava, podle traťových úseků

Tabulka V2: Osobní doprava, podle traťových úseků

Tabulka V3: Ostatní doprava (služební vlaky atd.) podle traťových úseků (nepovinné)

Termín pro předání údajů

18 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky

1.

Členské státy definují soubor traťových úseků, který musí zahrnovat alespoň železniční transevropskou síť (TEN) na jejich území. Členské státy sdělí Eurostatu:

geografické souřadnice a jiné údaje nutné k identifikaci a mapování každého traťového úseku, a také spojů mezi úseky;

informace o vlastnostech (včetně kapacity) vlaků používajících každý traťový úsek.

2.

Každý traťový úsek, který je částí železniční transevropské sítě (TEN) se označí pomocí dalšího atributu v záznamu údajů, aby bylo možné kvantifikovat provoz na železniční síti TEN.


PŘÍLOHA VI

NST 2007

Oddíl

Popis

01

Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu

02

Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn

03

Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium

04

Potravinářské výrobky, nápoje a tabák

05

Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně

06

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média

07

Koks a rafinované ropné produkty

08

Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo

09

Jiné nekovové anorganické produkty

10

Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

11

Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravní prostředky a zařízení

13

Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady

15

Zásilky, balíky

16

Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí

17

Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené

18

Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně

19

Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01–16

20

Jiné věci jinde neuvedené


PŘÍLOHA VII

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

1.

Výbušné látky a předměty

2.

Plyny

3.

Hořlavé kapalné látky (kapaliny)

4.1.

Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky

4.2.

Samozápalné látky

4.3.

Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

5.1.

Látky podporující hoření

5.2.

Organické peroxidy

6.1.

Jedovaté látky

6.2.

Látky působící infekce

7.

Radioaktivní látky

8.

Žíravé látky

9.

Různé nebezpečné látky

Poznámka:

Tyto kategorie jsou kategorie definované v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), přijatého podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (1).


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).


PŘÍLOHA VIII

Tabulka VIII.1

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

tunách celkem

v tunokilometrech celkem

Dopravní výkon nákladních vlaků ve:

vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za podniky, u kterých celkový objem přepravy v přepravě zboží nepřesáhne 200 milionů tunokilometrů a nepřesáhne 500 000 tun a které se nevykazují podle přílohy I (podrobné vykazování).


Tabulka VIII.2

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

počtu cestujících celkem

osobokilometrech celkem

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za podniky, u kterých celkový objem přepravy v přepravě cestujících nepřesáhne 100 milionů osobokilometrů a které se nevykazují podle přílohy II (podrobné vykazování).


PŘÍLOHA IX

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A SEZNAM JEHO NÁSLEDNÝCH ZMĚN

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003

(Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1192/2003

(Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 13)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007

(Úř. věst. L 290, 8.11.2007, s. 14)

Pouze článek 3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109)

Pouze bod 4.4 přílohy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032

(Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 105)

 


PŘÍLOHA X

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 91/2003

Toto nařízení

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Čl. 4 odst. 1, návětí

Čl. 4 odst. 1, návětí

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst.1 písm. f)

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 1 písm. g)

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 2, 3 a 4

Čl. 4 odst. 2, 3 a 4

Čl. 4 odst. 5

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1a

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 8 odst. 5

Články 9, 10 a 11

Články 9, 10 a 11

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Příloha A

Příloha I

Příloha C

Příloha II

Příloha E

Příloha III

Příloha F

Příloha IV

Příloha G

Příloha V

Příloha J

Příloha VI

Příloha K

Příloha VII

Příloha L

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU