(EU) 2018/567Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/567 ze dne 12. dubna 2018 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 95, 13.4.2018, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. dubna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 1. května 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/567

ze dne 12. dubna 2018

o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na písmena a) a b) článku 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 (2) stanoví, že Evropská unie otevře ročně celní kvótu pro 100 tun uzenek a salámů pocházejících z Islandu, jak je stanoveno v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandem, schválené rozhodnutím Rady 2007/138/ES (3).

(2)

Evropská unie a Island podepsaly 23. března 2017 Dohodu ve formě výměny dopisů (dále jen „nová dohoda“) o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Podepsání nové dohody jménem Evropské unie bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2016/2087 (4) a její uzavření rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (5).

(3)

V souladu s přílohou V této nové dohody má Evropská unie otevřít nové bezcelní kvóty pro dovoz 500 tun vepřového masa pocházejícího z Islandu.

(4)

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení nařízení (ES) č. 759/2007 by měla být aktualizována, je vhodné nahradit uvedené nařízení novým nařízením, které by mělo rovněž stanovit otevření a správu nové kvóty ve výši 500 tun vepřového masa.

(5)

Podle obou dohod mají být celní kvóty otevírány každoročně, a proto je třeba dovoz spravovat na bázi kalendářního roku.

(6)

Celní kvóty by měla Komise spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s pravidly týkajícími se správy celních kvót stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (6).

(7)

Nová dohoda stanoví, že produkty, na které se vztahují celní kvóty, musí obdobně splňovat ustanovení stanovená v protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Island č. 2/2005 (7).

(8)

Vstup v platnost nové dohody je stanoven na 1. května 2018. Proto by se toto nařízení mělo používat od stejného data.

(9)

Pro rok 2018 by se nová kvóta pro vepřové maso, která by měla být k dispozici podle nové dohody, měla vypočítat na poměrném základě v závislosti na vstupu v platnost této dohody.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóty Unie se tímto otevírají pro vepřové maso kódu KN 0203 a uzenky a salámy kódu KN ex 1601 pocházející z Islandu (dále jen „celní kvóty“), jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Celní kvóty se otevírají na období od 1. ledna do 31. prosince.

Článek 2

Celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 3

Protokol č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Island č. 2/2005 se obdobně použije na produkty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 759/2007 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 ze dne 29. června 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 48).

(3)  Rozhodnutí Rady 2007/138/ES ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie (Úř. věst. L 324, 30.11.2016, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(7)  Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Island č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k dohodě (Úř. věst. L 131, 18.5.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Roční množství

(v tunách čisté hmotnosti)

Celní sazba v rámci kvóty

09.0832

ex 1601 00 10

1601 00 91

ex 1601 00 99

Uzenky a salámy

100

0

09.0831

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Od 1.5.2018 do 31.12.2018:

167

Pro každý kalendářní rok od 1.1.2019:

500

0


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU