(EU) 2018/562Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/562 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

Publikováno: Úř. věst. L 94, 12.4.2018, s. 4-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. dubna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 1. května 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/562

ze dne 9. dubna 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení komise (EU) č. 1354/2011 (2) stanoví otevření ročních dovozních celních kvót Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso, včetně těch pocházejících z Islandu.

(2)

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 stanoví, že celní kvóty otevřené tímto nařízením by se měly spravovat v souladu s čl. 308a, 308b a 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3). Nařízení (EHS) č. 2454/93 bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4) a zrušeno prováděcím nařízením komise (EU) 2016/481 (5) s účinností od 1. května 2016. Odkazy na nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto měly být aktualizovány.

(3)

Kromě toho čl. 5 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 stanoví pravidla týkající se dokladu o původu zboží ve formě osvědčení o původu zboží v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 v případě celních kvót, které nejsou součástí preferenční celní dohody. Zdá se, že osvědčení o původu zboží již není nezbytné, jelikož v souladu s článkem 61 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (6) mohou celní orgány vyžadovat, aby deklarant prokázal původ zboží jinými prostředky, než je formální osvědčení o původu. Nicméně osvědčení o původu vydaná v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 obsahovala rovněž informace, které jsou stále nezbytné k odlišení produktů pro účely výpočtu ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla, jak je stanoveno článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011. Proto by měl být vyžadován nový dokument, který bude takové informace obsahovat.

(4)

Evropská unie a Island podepsaly 23. března 2017 dohodu ve formě výměny dopisů (dále jen „dohoda“) o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Podepsání této dohody jménem Unie bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2016/2087 (7) a její uzavření rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (8).

(5)

V souladu s přílohou V dohody navýší Unie o celkové množství 1 200 tun současné bezcelní kvóty na skopové a kozí maso pocházející z Islandu, které spadá pod kódy společného celního sazebníku 0204 a 0210, a otevře novou roční bezcelní kvótu Unie pro 300 tun zpracovaného skopového masa kódu 1602 90. Dodatečného množství 1 200 tun a nového množství 300 tun bude dosaženo podle tabulky uvedené v příloze V dohody.

(6)

Množství produktů, které mají být dovezeny v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 1354/2011, jsou vyjádřena ekvivalenty hmotnosti jatečně upravených těl, které se vypočítají pomocí koeficientů stanovených v článku 3 uvedeného nařízení. Pro nově otevřenou kvótu pro zpracované skopové maso by měl být stanoven koeficient pro přepočet ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 je proto nutné odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Vstup dohody v platnost je stanoven na 1. května 2018. Na rok 2018 by se dodatečné množství skopového a kozího masa v rámci nové kvóty pro zpracované skopové maso, která by měla být k dispozici podle dohody, mělo vypočítat na poměrném základě v závislosti na vstupu dohody v platnost.

(9)

V zájmu usnadnění hladkého provádění nových ustanovení prováděcího nařízení (EU) č. 1354/2011 by všechna opatření stanovená tímto nařízením měla začít platit od stejného data, kterým by mělo být datum vstupu dohody v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

u zpracovaného skopového masa: 1,00.“

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Odchylně od hlavy II A a B nařízení (ES) č. 1439/95 se celní kvóty stanovené v tomto nařízení spravují v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1). Nepožadují se žádné dovozní licence.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

3)

Vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

1.   Původ produktů podléhajících jiným celním kvótám než těm, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s platnými předpisy Unie.

2.   Původ produktů podléhajících celním kvótám, které jsou součástí preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s ustanoveními těchto dohod.“

4)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Za účelem využívání celních kvót stanovených v příloze musí být celním orgánům Unie předložen platný doklad o původu spolu s celním prohlášením k propuštění do volného oběhu pro dotyčné produkty.

2.   V případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, je dokladem o původu uvedeným v odstavci 1 doklad o původu stanovený danou dohodou.

V případě jiných celních kvót než těch, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se použije článek 61 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*2).

V případě, že dojde ke sloučení celních kvót, které pocházejí ze stejné třetí země a spadají do prvního a druhého pododstavce, musí být celním orgánům Unie předložen doklad o původu stanovený v příslušné dohodě spolu s celním prohlášením k propuštění do volného oběhu pro dotčené produkty.

3.   V případě jiných celních kvót než těch, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, musí být celním orgánům Unie předloženo celní prohlášení k propuštění do volného oběhu pro dotčené produkty spolu s dokladem vydaným příslušným orgánem nebo agenturou ve třetí zemi původu. Tento doklad obsahuje následující údaje:

a)

jméno odesílatele;

b)

typ produktu a jeho kód KN;

c)

počet, povahu, značky a čísla nákladových kusů;

d)

pořadové číslo nebo pořadová čísla dotyčné celní kvóty;

e)

celkovou čistou hmotnost na kategorii koeficientu, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

5)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2018.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016 o zrušení nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 24).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie (Úř. věst. L 324, 30.11.2016, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

CELNÍ KVÓTY UNIE PRO SKOPOVÉ A KOZÍ MASO (v tunách (t) ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla

Živá zvířata

(koeficient = 0,47)

Vykostěné jehněčí (1)

(koeficient = 1,67)

Vykostěné skopové/ovčí maso (2)

(koeficient = 1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla

(koeficient = 1,00)

Zpracované ovčí maso

(koeficient = 1,00)

0204

Nula

Nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204 ,

0210 99 21 ,

0210 99 29 ,

ex 0210 99 85

Nula

Nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

Rok 2018

2 117

Rok 2019

2 783

Od roku 2020

3 050

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92

ex 1602 90 10 ,

1602 90 91

Nula

Nula

09.2118

Island

Od 1. května 2018

67

Rok 2019

233

Od roku 2020

300


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(4)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny členské státy WTO mimo Argentinu, Austrálii, Nový Zéland, Uruguay, Chile, Grónsko a Island.

(5)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU