(EU) 2018/545Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66-104 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. dubna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 16. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/545

ze dne 4. dubna 2018,

kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 21 odst. 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Praktická pravidla pro postup povolování vozidel uvedená ve směrnici (EU) 2016/797 by měla snížit složitost, délku a náklady postupu povolování vozidel, poskytnout jednotné podmínky pro harmonizaci povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh v Unii a posílit spolupráci mezi všemi účastníky procesu povolování vozidel. Aby se omezila délka postupu povolování vozidel a náklady na něj, měly by být lhůty v podstatě co nejkratší.

(2)

S přihlédnutím ke zkušenostem, které vnitrostátní bezpečnostní orgány získaly v rámci povolovacího procesu a přípravy dohod o spolupráci uvedených v čl. 21 odst. 14 směrnice (EU) 2016/797, se za osvědčený postup usnadňující rozvoj vztahu mezi stranami účastnícími se procesu povolování vozidel považuje včasný kontakt s žadatelem formou koordinace („přípravná komunikace“). Přípravná komunikace by měla být nabídnuta před podáním žádosti o povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh s cílem umožnit orgánu vydávajícímu povolení a dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům příslušným pro oblast použití seznámit se s projektem. V rámci uvedené přípravné komunikace by žadateli měla být vysvětlena platná pravidla, poskytnuty podrobné informace týkající se procesu povolování vozidel, včetně vlastního postupu rozhodování, a ověřeno, že žadatel obdržel dostatečné informace, aby věděl, co očekávat. Žadatel je povinen zajistit splnění všech požadavků při předkládání žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh. Při plnění povinností jsou mu nápomocny další subjekty, jako jsou subjekty posuzování shody, dodavatelé a poskytovatelé služeb.

(3)

V zájmu zajištění úspor z rozsahu a snížení administrativní zátěže by povolení typu vozidla mělo žadateli umožnit předložit určitý počet vozidel téže konstrukce a usnadnit jejich povolení. Typ vozidla označuje konstrukci a použije se na všechna vozidla odpovídající danému typu. Každý nový typ vozidla by měl projít povolovacím procesem a nový typ by měl být vyráběn pouze tehdy, je-li povolen.

(4)

Měly by být zavedeny pojmy varianta a verze typu vozidla, aby bylo možné označit možnosti konfigurace nebo změny během životního cyklu vozidla v rámci stávajícího typu, přičemž varianta a verze se liší v tom, že varianta vyžaduje povolení, zatímco verze nikoli.

(5)

Aby bylo zajištěno, že typ vozidla nadále splňuje požadavky a že případné změny konstrukce, které mají vliv na základní konstrukční vlastnosti, jsou zohledněny jako nové varianty nebo verze typu vozidla, měl by být uplatněn proces správy konfigurace typu vozidla. Za správu konfigurace typu vozidla odpovídá žadatel, jemuž bylo vydáno povolení typu vozidla.

(6)

Co se týče vozidel, je nezbytné mít zavedený proces správy konfigurace omezený na změny, které nejsou spravovány v rámci procesu správy konfigurace povoleného typu vozidla.

(7)

Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) by měla stanovit pokyny popisující a v příslušných případech vysvětlující požadavky stanovené v tomto nařízení. Pokyny by měly být aktualizovány, zveřejňovány a měly by být zdarma veřejně dostupné. S cílem přispět k harmonizaci přístupu k výměně a evidenci informací prostřednictvím jednotného kontaktního místa, na něž odkazuje článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (2), by pokyny měly rovněž obsahovat vzorové šablony připravené agenturou ve spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány.

(8)

Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly zavést interní pravidla nebo postupy zajišťující splnění požadavků vztahujících se k procesu povolování vozidel.

(9)

S ohledem na to, že dosavadní zkušenosti se uznávají za osvědčené postupy, vnitrostátní bezpečnostní orgány a agentura by měly být motivovány ke sdílení jakýchkoli relevantních informací. Za účelem poskytování takových služeb by agentura měla zavést protokol a postupy pro zaznamenávání a výměnu informací mezi agenturou a vnitrostátními bezpečnostními orgány.

(10)

Aby se zabránilo případnému zdvojování posuzování a aby se snížila administrativní zátěž a náklady žadatele, měly by agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány v příslušných případech přihlédnout k dohodám o spolupráci a mnohostranným dohodám uzavřeným podle čl. 21 odst. 14 a 15 směrnice (EU) 2016/797.

(11)

Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly evidovat veškeré relevantní informace a podložená odůvodnění rozhodnutí v jednotném kontaktním místě, aby mohly odůvodnit rozhodnutí v každé fázi procesu povolování vozidel. Jestliže agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány mají pro účely posouzení svoje vlastní informační systémy, měly by ze stejného důvodu zajistit přenos veškerých relevantních informací do jednotného kontaktního místa. V zájmu usnadnění komunikace mezi zúčastněnými stranami by pokyny agentury a vnitrostátních bezpečnostních orgánů měly stanovit praktická pravidla pro sdělení, která nejsou relevantní pro rozhodovací proces, a která tudíž není potřeba předkládat prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

(12)

Pokud je zamýšlená oblast použití typu vozidla omezena na síť či sítě v jednom členském státě, povolení je platné bez rozšíření oblasti použití pro vozidla jedoucí do stanic sousedních členských států s podobnými vlastnostmi sítě, jsou-li tyto stanice blízko hranic. V takovém případě může žadatel žádost o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh podat agentuře nebo vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu. Pokud agentura zastává úlohu orgánu vydávajícího povolení, vede konzultace s příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797 a zohlední příslušné přeshraniční dohody.

(13)

Pokud agentura zastává úlohu orgánu vydávajícího povolení, žadatel by měl mít právo předložit svoji žádost agentuře v některém z úředních jazyků Unie, aniž jsou dotčena ustanovení přílohy IV bodu 2.6 směrnice (EU) 2016/797. Při posuzování žádosti by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl mít právo zasílat dokumenty vztahující se k posouzení agentuře v jazyce svého členského státu bez povinnosti zajistit jejich překlad.

(14)

Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly vypracovat interní pravidla nebo postupy pro řízení vydávání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh za účelem snížení administrativní zátěže a nákladů žadatele. V tomto ohledu by měl mít žadatel možnost předložit v žádosti kopie dokumentů. Originály dokumentů by měly být k dispozici k ověření agenturou a vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh.

(15)

Je nezbytné zajistit harmonizaci kategorizace problémů v procesu posouzení tak, aby žadatel chápal závažnost případných problémů, na které agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán upozorní. Tato kategorizace je obzvláště důležitá v případě, kdy se procesu účastní několik vnitrostátních bezpečnostních orgánů. V zájmu usnadnění procesu povolování vozidel a snížení administrativní zátěže v případech, kdy neexistují žádné platné vnitrostátní předpisy, by konzultace agentury s dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití měla být omezena na kontrolu správnosti specifikace oblasti použití pro dotčený členský stát. Pokud technické specifikace pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) obsahují specifická ustanovení, mělo by být možné, aby oblast použití pokrývala síť v celé Unii, a kontroly provedené agenturou by měly být dostačující.

(16)

Vozidla a typy vozidel zůstávají povoleny v souladu s čl. 54 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, aniž je dotčen čl. 21 odst. 12 a čl. 24 odst. 3 uvedené směrnice. V případě obnovy nebo modernizace takových vozidel se ustanovení tohoto nařízení uplatní v souladu s čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797.

(17)

Podle čl. 54 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 začne nový režim vydávání povolení vozidel platit dne 16. června 2019. Členské státy však mají možnost oznámit agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice, že prodloužily lhůtu pro provedení směrnice, a mohou v důsledku toho pokračovat ve vydávání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (3) do 16. června 2020. V období od 16. června 2019 do 15. června 2020 by mohly souběžně platit dva různé zákonné režimy v případech, kdy se orgány vydávající povolení liší. Je tudíž nezbytné vyjasnit, zda by se nový režim měl uplatňovat vedle starého režimu, pokud zamýšlená oblast použití zahrnuje nejméně jeden z těchto členských států.

(18)

Jestliže vnitrostátní bezpečnostní orgán zjistí, že nebude schopen vydat povolení typu vozidla/povolení k uvedení vozidla do provozu podle směrnice 2008/57/ES buď do 16. června 2019, nebo do 16. června 2020, pokud jde o členské státy, které vyrozuměly agenturu a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, agentura by v případě, kdy zastává úlohu orgánu vydávajícího povolení, měla přijmout výsledky posouzení provedeného vnitrostátním bezpečnostním orgánem, aby se zamezilo duplikování posouzení a další zátěži pro žadatele.

(19)

V zájmu usnadnění uvádění vozidel na trh a snížení administrativní zátěže by povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydané agenturou mělo být uznáno jako rovnocenné k povolení typu vozidla uvedeného v článku 26 směrnice 2008/57/ES a povolení k uvedení vozidla do provozu uvedeného v článcích 22 a 24 směrnice 2008/57/ES.

(20)

TSI v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. f) směrnice (EU) 2016/797 i vnitrostátní předpisy by měly stanovit postupný přechod, zejména s přihlédnutím k projektům v pokročilé fázi vývoje, jak jsou vymezeny v čl. 2 bodě 23 směrnice (EU) 2016/797.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice Rady 96/48/ES (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky, jež musí splnit:

a)

žadatel při předkládání žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh prostřednictvím jednotného kontaktního místa uvedeného v článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796;

b)

agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány při zpracovávání žádosti o povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh a v souvislosti s přípravnou komunikací;

c)

orgán vydávající povolení při rozhodování o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh;

d)

provozovatelé infrastruktury při poskytování podmínek pro provádění zkoušek v rámci jejich sítě či sítí a poskytování informací pro povolení vozidla, pokud jde o oblast použití.

2.   Tímto nařízením není dotčen čl. 21 odst. 16 a 17 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„orgánem vydávajícím povolení“ subjekt, který vydává povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh;

2)

„základními konstrukčními vlastnostmi“ parametry, které se použijí k určení typu vozidla uvedeného ve vydaném povolení typu vozidla a zaregistrovaného v evropském registru povolených typů vozidel;

3)

„správou konfigurace“ systematický organizační, technický a administrativní proces vedený po celou dobu životnosti vozidla nebo typu vozidla v zájmu zajištění shody dokumentace a sledovatelnosti změn, aby byly:

a)

plněny požadavky stanovené v příslušných právních předpisech Unie a členských států;

b)

změny jsou kontrolovány a dokumentovány buď v technické dokumentaci, nebo v dokumentaci přiložené ke spisu vydaného povolení;

c)

informace a údaje aktuální a přesné;

d)

příslušné strany informovány o změnách podle potřeby;

4)

„datem přijetí žádosti“:

a)

je-li orgánem vydávajícím povolení agentura, pak první pracovní den po potvrzení přijetí žádosti agenturou i vnitrostátními bezpečnostními orgány, jichž se zamýšlená oblast použití týká;

b)

je-li orgánem vydávajícím povolení vnitrostátní bezpečnostní orgán, pak první pracovní den v dotčeném členském státě po potvrzení přijetí žádosti;

5)

„subjektem řídícím změnu“ držitel povolení typu vozidla, držitel vozidla nebo subjekt jimi pověřený;

6)

„držitelem povolení typu vozidla“ fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost o povolení typu vozidla a uvedené povolení obdržela, nebo její právní nástupce;

7)

„důvodnou pochybností“ problém zařazený do „4. kategorie“ v souladu s čl. 41 odst. 1 písm. d) s odůvodněním a podpůrnými důkazy, vznesený orgánem vydávajícím povolení nebo vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití týkající se informací, které žadatel poskytl ve své žádosti;

8)

„vnitrostátním bezpečnostním orgánem pro oblast použití“ vnitrostátní bezpečnostní orgán, který plní jeden či několik z těchto úkolů:

a)

posouzení stanovená v čl. 21 odst. 5 písm. b) směrnice (EU) 2016/797;

b)

konzultace, které vyžaduje čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797;

c)

v případě potřeby vydává dočasná povolení k použití vozidla při zkouškách na síti a přijímá opatření k zajištění, aby zkoušky na síti mohly proběhnout, jak stanoví čl. 21 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797;

9)

„přípravnou komunikací“ procesní fáze předcházející předložení žádosti o povolení provedená na žádost žadatele;

10)

„základem přípravné komunikace“ stanovisko orgánu vydávajícího povolení a dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití k dokumentaci přípravné komunikace;

11)

„zachycením požadavků“ proces identifikace, přidělení, provedení a ověření požadavků plněných žadatelem v zájmu zajištění dodržení příslušných unijních a vnitrostátních požadavků. Zachycení požadavků může být začleněno do procesů vývoje výrobku;

12)

„bezpečným začleněním“ splnění základního požadavku bezpečnosti stanoveného v příloze III směrnice (EU) 2016/797 při skládání dílů v nedílný celek, jako je vozidlo nebo subsystém, i mezi vozidlem a sítí, pokud jde o technickou kompatibilitu;

13)

„variantou typu vozidla“ možnost konfigurace typu vozidla, která se stanoví při prvním povolení typu vozidla v souladu s čl. 24 odst. 1, nebo změny stávajícího typu vozidla během jeho životnosti, které vyžadují nové povolení typu vozidla v souladu s čl. 24 odst. 1 a čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797;

14)

„verzí typu vozidla“ možnost konfigurace typu vozidla nebo varianty typu nebo změny stávajícího typu či varianty typu během životnosti vozidla provedené s cílem zohlednit změny základních konstrukčních vlastností, které nevyžadují nové povolení typu vozidla v souladu s čl. 24 odst. 1 a čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797;

15)

„povolením k uvedení vozidla na trh“ rozhodnutí vydané orgánem vydávajícím povolení na základě přiměřené jistoty, že žadatel a subjekty podílející se na návrhu, výrobě, ověření a potvrzení shody vozidla splnili své příslušné povinnosti a úkoly, aby byla zajištěna shoda se základními požadavky platných právních předpisů nebo shoda s povoleným typem, na základě čehož lze vozidlo uvést na trh a bezpečně používat v oblasti použití v souladu s podmínkami použití a případně dalšími omezeními specifikovanými v povolení vozidla a v povolení typu vozidla;

16)

„povolením typu vozidla“ rozhodnutí vydané orgánem vydávajícím povolení na základě přiměřené jistoty, že žadatel a subjekty podílející se na návrhu, výrobě, ověření a potvrzení shody typu vozidla splnili své povinnosti a úkoly, aby byla zajištěna shoda se základními požadavky platných právních předpisů, na základě čehož lze vozidlo vyrobené podle tohoto návrhu uvést na trh a bezpečně používat v oblasti použití typu vozidla v souladu s podmínkami použití vozidla a případně dalšími omezeními specifikovanými v povolení typu vozidla, které se uplatní na všechna vozidla povolená v souladu s tímto typem;

17)

„příslušným datem“16. červen 2019, s výjimkou těch členských států, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, že prodloužily lhůtu provedení směrnice, a v jejichž případě je příslušným datem 16. červen 2020.

Článek 3

Povinnosti žadatele

Žadatel předloží žádost o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Žadatel je při předkládání žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh povinen zajistit, aby byly zjištěny a splněny příslušné požadavky stanovené v platných právních předpisech.

Článek 4

Povinnosti orgánu vydávajícího povolení

1.   Orgán vydávající povolení vydává povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh (dále jen „povolení“) v souladu s články 21, 24 a 25 směrnice (EU) 2016/797 a s ustanoveními tohoto nařízení.

2.   Pro účely vydání povolení či zamítnutí žádosti orgán vydávající povolení:

a)

koordinuje přidělování úkolů příslušným účastníkům a stanovování koordinačních opatření mezi nimi;

b)

posuzuje žádost, aby se přiměřeným způsobem ujistil, že typ vozidla nebo vozidlo splňuje platné právní předpisy;

c)

shromažďuje veškerou podpůrnou dokumentaci, výsledky všech příslušných posouzení a podložené odůvodnění svého rozhodnutí vydat povolení či zamítnout žádost v souladu s tímto nařízením.

3.   Je-li orgánem vydávajícím povolení agentura, koordinuje činnosti vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití související s povolením typu vozidla nebo povolením k uvedení vozidla na trh.

4.   Orgán vydávající povolení na žádost žadatele poskytne přípravnou komunikaci.

5.   Orgán vydávající povolení plní své úkoly otevřeným, nediskriminujícím a transparentním způsobem, provádí odborné posouzení, jedná nestranně a přiměřeně a poskytne podložené odůvodnění každého rozhodnutí, k němuž dospěl.

6.   Orgán vydávající povolení zavede interní pravidla nebo postupy pro řízení vydávání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh. Tato pravidla nebo postupy přihlížejí k dohodám uvedeným v čl. 21 odst. 14 směrnice (EU) 2016/797 a v příslušných případech k mnohostranným dohodám uvedeným v čl. 21 odst. 15 směrnice (EU) 2016/797.

7.   Pokud žadatel v souladu s čl. 5 odst. 2 uvede, že byla ovlivněna platnost povolení typu, orgán vydávající povolení příslušným způsobem aktualizuje zápis v evropském registru povolených typů vozidel.

8.   Pokud žadatel ve své žádosti uvede, že zamýšlená oblast použití vozidla či vozidel nebo typu vozidla zahrnuje stanice v sousedních členských státech, které vykazují podobné vlastnosti sítě, pokud se dotčené stanice nacházejí poblíž hranice, orgán vydávající povolení:

a)

obdrží potvrzení od vnitrostátních bezpečnostních orgánů sousedních členských států, že jsou splněny příslušné oznámené vnitrostátní předpisy a povinnosti týkající se příslušných přeshraničních dohod předtím, než vydá povolení typu vozidla nebo povolení vozidla, a

b)

ve vydaném povolení uvede, že povolení typu vozidla nebo povolení vozidla je platné také pro dotčené stanice, aniž by bylo nutné rozšiřovat oblast použití.

Článek 5

Povinnosti držitele povolení typu vozidla

1.   Držitel povolení typu vozidla odpovídá za správu konfigurace typu vozidla a dokumentaci přiloženou k rozhodnutí vydanému v souladu s článkem 46.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení článků 53 a 54, informuje držitel povolení typu vozidla v rámci správy konfigurace typu vozidla orgán vydávající povolení, který povolení typu vozidla vydal, o jakýchkoli změnách právních předpisů Unie, které mají vliv na platnost povolení typu.

Článek 6

Povinnosti provozovatele infrastruktury

1.   Povinnosti provozovatele infrastruktury v rámci povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh týkající se oblasti použití jsou omezeny na určení a zajištění na základě informací předložených žadatelem podle článku 18:

a)

provozních podmínek, které se uplatní při použití vozidla při zkouškách na síti;

b)

nezbytná opatření, jež je potřeba přijmout na straně infrastruktury v zájmu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu během zkoušek na síti;

c)

nezbytná opatření na zařízeních infrastruktury k provedení zkoušek na síti.

2.   Dotčení provozovatelé infrastruktury pro danou oblast použití:

a)

jsou nápomocni žadateli z hlediska podmínek použití vozidla při zkouškách na síti;

b)

poskytují informace o infrastruktuře nediskriminujícím způsobem za účelem použití vozidla při zkouškách na síti;

c)

určí a zajistí podmínky a opatření k použití vozidla při zkouškách na síti ve lhůtě stanovené v čl. 21 odst. 3 a čl. 21 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797 na základě informací poskytnutých žadatelem;

d)

na základě dohody s žadatelem se zapojí do přípravné komunikace.

Článek 7

Povinnosti vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití

1.   Pro účely vydávání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití odpovídají za

a)

část posouzení, která jim přísluší podle článku 40;

b)

vypracování posudku a jeho poskytnutí orgánu vydávajícímu povolení v souladu s čl. 40 odst. 6.

2.   V rámci plnění svých povinností vnitrostátní bezpečností orgány pro oblast použití plní své úkoly otevřeným, nediskriminujícím a transparentním způsobem, provádějí odborné posouzení, jednají nestranně a přiměřeně a poskytnou podložená odůvodnění závěrů, k nimž dospěly.

3.   Dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití na žádost žadatele poskytnou přípravnou komunikaci.

4.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití s agenturou a všemi ostatními vnitrostátními bezpečnostními orgány sdílejí všechny informace na základě dosavadních zkušeností týkajících se technických a provozních záležitostí, které mohou být relevantní pro vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh, například:

a)

informace získané podle čl. 4 odst. 5 písm. b) směrnice (EU) 2016/798;

b)

nedodržení základních požadavků, které může vést ke změně nebo zrušení povolení v souladu s článkem 26 směrnice (EU) 2016/797;

c)

nedostatky v TSI v souladu s článkem 6 směrnice (EU) 2016/797.

5.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití zavedou interní pravidla nebo postupy pro řízení vydávání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh. Tato pravidla nebo postupy přihlížejí k dohodám uvedeným v čl. 21 odst. 14 směrnice (EU) 2016/797 a v příslušných případech k mnohostranným dohodám uvedeným v čl. 21 odst. 15 směrnice (EU) 2016/797.

6.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití stanoví, zveřejní a průběžně aktualizují pokyny týkající se jejich jazykové politiky, ustanovení o komunikaci a postupu vydávání dočasných povolení v případě potřeby v souladu s vnitrostátním právním rámcem a zdarma je zpřístupní veřejnosti.

Článek 8

Povinnosti agentury

1.   Agentura stanoví, vydá a průběžně aktualizuje pokyny popisující a vysvětlující požadavky stanovené v tomto nařízení a zdarma je zpřístupní veřejnosti ve všech úředních jazycích Unie. Pokyny rovněž zahrnují vzorové šablony, které může použít orgán vydávající povolení a vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití pro výměnu a zaznamenávání informací, a vzorové šablony žádosti, které může použít žadatel.

2.   Agentura zavede protokol a postupy pro zaznamenávání a výměnu informací uvedené v čl. 7 odst. 4. K příslušným informacím mohou mít přístup i jiné dotčené či zúčastněné strany, pokud je zajištěna důvěrnost informací.

Článek 9

Použití vozidla s povolením

Po provedení kontrol uvedených v článku 23 směrnice (EU) 2016/797 může železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vozidlo používat v oblasti použití v souladu s podmínkami použití a dalšími omezeními stanovenými v povolení typu vozidla a povolení k uvedení na trh.

Článek 10

Jazyk

1.   Má-li být vydáno povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh v souladu s ustanoveními čl. 21 odst. 5 a 7 směrnice (EU) 2016/797, žadatel:

a)

předloží žádost a dokumentaci přiloženou k žádosti v některém z úředních jazyků Unie;

b)

na žádost přeloží části dokumentace přiložené k žádosti v souladu s přílohou IV bodem 2.6 směrnice (EU) 2016/797. V tomto případě určí jazyk, který se má použít, vnitrostátní bezpečnostní orgán a uvede ho v pokynech uvedených v čl. 7 odst. 6.

2.   Jakékoli rozhodnutí týkající se vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh přijaté agenturou, včetně podloženého odůvodnění rozhodnutí a případně vydaného povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh se poskytnou v jazyce uvedeném v odst. 1 písm. a).

Článek 11

Proces povolování vozidel u tram-vlaků v jednotném evropském železničním prostoru

1.   Pro účely povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh u tram-vlaků, které mají být provozovány v rámci železničního systému Unie, může členský stát použít postup stanovený ve vnitrostátním právním rámci týkajícím se povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh u tram-vlaků, jak popisuje čl. 1 odst. 5 písm. b) směrnice (EU) 2016/797, aniž je dotčen článek 1 směrnice (EU) 2016/797 a pokud se na dotčený tram-vlak nevztahuje žádná technická specifikace pro interoperabilitu (dále jen „TSI“). V takovém případě se žadatel řídí vnitrostátním rámcem dotčeného členského státu, pokud jde o postup v případě povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh u tram-vlaků.

2.   V případě povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh u tram-vlaků, které mají být provozovány na železničním systému Unie v rámci přeshraničního provozu, a pokud se na dotčený typ vozidla tram-vlaku nevztahuje žádná TSI, žadatel předloží žádost orgánům vydávajícím povolení ustanoveným zúčastněnými členskými státy, které spolupracují za účelem vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh pro tram-vlak.

3.   V ostatních případech vozidlo tram-vlak a typ vozidla tram-vlak spadají do oblasti působnosti směrnice (EU) 2016/797 a povolují se postupem stanoveným v tomto nařízení.

Článek 12

Přeshraniční dohody

1.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány na svých internetových stránkách zveřejní postup týkající se přeshraničních dohod, aby se povolení vztahovalo i na stanice v sousedních členských státech, v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797, a to:

a)

jakékoli stávající přeshraniční dohody mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány, jejichž použití může být vyžadováno;

b)

postup pro případy, kdy takové přeshraniční dohody neexistují.

2.   V přeshraniční dohodě o postupu vydávání povolení, aby povolení zahrnovalo stanice v sousedních členských státech, v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797 vnitrostátní bezpečnostní orgány stanoví postup, který má být použit, a uvedou alespoň tyto podrobnosti:

a)

jednotlivé fáze procesu;

b)

lhůty;

c)

technickou a zeměpisnou oblast působnosti;

d)

úlohy a úkoly dotčených stran a

e)

praktická pravidla týkající se konzultace s příslušnými stranami.

KAPITOLA 2

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

Článek 13

Zachycení požadavků

1.   V souladu s celkovým cílem řídit zjištěná rizika a zmírňovat je na přijatelnou úroveň provede žadatel před předložením žádosti postup zachycení požadavků, který zajistí, že všechny nezbytné požadavky týkající se konstrukce vozidla po celou dobu životnosti vozidla byly:

a)

řádně určeny;

b)

přiřazeny funkcím či subsystémům nebo jsou řešeny prostřednictvím podmínek použití nebo dalších omezení a

c)

provedeny a ověřeny.

2.   Zachycení požadavků žadatelem zahrnuje zejména tyto požadavky:

a)

základní požadavky na subsystémy uvedené v článku 3 a specifikované v příloze III směrnice (EU) 2016/797;

b)

technickou kompatibilitu subsystémů ve vozidle;

c)

bezpečné začlenění subsystémů ve vozidle a

d)

technickou kompatibilitu vozidla se sítí v oblasti použití.

3.   Žadatel uplatní proces řízení rizik stanovený v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 (5) jako metodiku zachycení základních požadavků na „bezpečnost“ vozidel a subsystémů a bezpečného začlenění mezi subsystémy týkající se aspektů nezahrnutých v TSI a vnitrostátních předpisech.

Článek 14

Určení příslušného povolení

1.   Žadatel určí a zvolí příslušné povolení z těchto možností:

a)

první povolení: povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydané orgánem vydávajícím povolení pro nový typ vozidla, včetně jeho případných variant nebo verzí, a v příslušných případech pro první vozidlo určitého typu v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797;

b)

obnovené povolení typu vozidla: obnovení povolení typu vozidla v souladu s čl. 24 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797, v rámci něhož se nevyžaduje změna konstrukce typu vozidla;

c)

rozšířená oblast použití: povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydané příslušným orgánem vydávajícím povolení pro již povolený typ vozidla nebo vozidlo s cílem rozšířit oblast použití, aniž by došlo ke změně konstrukce, v souladu s čl. 21 odst. 13 směrnice (EU) 2016/797;

d)

nové povolení: povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydané příslušným orgánem vydávajícím povolení po změně již povoleného vozidla nebo typu vozidla v souladu s čl. 21 odst. 12 nebo čl. 24 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797;

e)

povolení ve shodě s typem: povolení k uvedení vozidla na trh u vozidla či řady vozidel, které jsou ve shodě s již povoleným a platným typem vozidla na základě prohlášení o shodě s daným typem v souladu s čl. 25 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797. V příslušných případech se jasně určí verze nebo varianta typu vozidla, s níž je vozidlo či řada vozidel ve shodě.

2.   V případech povolení typu vozidla navazujících na případy uvedené v písmenech c) a d) žadatel, je-li držitelem stávajícího povolení typu vozidla, rozhodne, zda výsledkem povolení bude vytvoření:

a)

nového typu vozidla nebo

b)

nové varianty typu vozidla v rámci stávajícího typu, z něhož vychází;

pokud žadatel není držitelem platného povolení typu, vytvoří se nový typ v souladu s čl. 15 odst. 4.

3.   Žadatel může kombinovat:

a)

žádost o nové povolení se žádostí o povolení rozšíření oblasti použití nebo

b)

žádost o první povolení se žádostí o povolení ve shodě s typem;

v případě kombinované žádosti se použijí lhůty stanovené v čl. 34 odst. 1 a 2. V příslušných případech může orgán vydávající povolení přijmout několik rozhodnutí o povolení.

Článek 15

Změny již povoleného typu vozidla

1.   Veškeré změny již povoleného typu vozidla se zanalyzují a zařadí pouze do jedné z těchto kategorií změn a jsou předmětem povolení, jak je stanoveno níže:

a)

změna, která nevede k odchylce od technické dokumentace přiložené k ES prohlášením o ověření subsystémů. V tomto případě není nutné ověření ze strany subjektu posuzování shody a původní ES prohlášení o ověření subsystémů i povolení typu vozidla jsou i nadále platná a nemění se;

b)

změna, která vede k odchylce od technické dokumentace přiložené k ES prohlášením o ověření subsystémů a která může vyžadovat nové kontroly, a vyžaduje tudíž ověření podle platných modulů pro posuzování shody, nemá však dopad na základní konstrukční vlastnosti typu vozidla a nevyžaduje nové povolení podle kritérií stanovených v čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797;

c)

změna základních konstrukčních vlastností typu vozidla, která podle kritérií stanovených v čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797 nevyžaduje nové povolení;

d)

změna, která podle kritérií stanovených v čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797 vyžaduje nové povolení.

2.   V případě změn podle odst. 1 písm. b) nebo c) se aktualizuje technická dokumentace připojená k ES prohlášením o ověření subsystémů a držitel povolení typu vozidla na žádost orgánu vydávajícího povolení nebo vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití předloží příslušné informace.

3.   V případě změny podle odst. 1 písm. c) držitel povolení typu vozidla vytvoří novou verzi typu vozidla nebo novou verzi varianty typu vozidla a poskytne orgánu vydávajícímu povolení příslušné informace. Orgán vydávající povolení v souladu s článkem 50 zaznamená novou verzi typu vozidla nebo novou verzi varianty typu vozidla do evropského registru povolených typů vozidel.

4.   Jestliže subjekt řídící změnu, není držitelem povolení typu vozidla a změny provedené na stávajícím typu vozidla náleží do kategorie podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), uplatní se toto ustanovení:

a)

vytvoří se nový typ vozidla;

b)

subjekt řídící změnu se stane žadatelem a

c)

žádost o povolení nového typu vozidla může vycházet ze stávajícího typu vozidla a žadatel si může zvolit případ schvalování stanovený v čl. 14 odst. 1 písm. d).

Článek 16

Změny již povoleného vozidla

1.   Změny již povoleného vozidla, které souvisejí s výměnou v rámci údržby a jsou omezeny na výměnu dílů za díly s totožnými funkcemi a výkonem při pravidelné údržbě nebo opravných pracích na vozidle, nevyžadují povolení k uvedení na trh.

2.   Veškeré ostatní změny na vozidle se analyzují a kategorizují v souladu s čl. 15 odst. 1.

3.   Subjekt řídící změnu požádá o nové povolení k uvedení na trh v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d), pokud změna spadá pod čl. 15 odst. 1 písm. d).

4.   Pokud subjekt řídící změnu kategorizované v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. b) a c) na již povoleném vozidle není držitelem povolení typu vozidla,

a)

posoudí odchylky od technické dokumentace přiložené k ES prohlášením o ověření subsystémů;

b)

prokáže, že nejsou splněna žádná kritéria stanovená v čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797;

c)

aktualizuje technickou dokumentaci přiloženou k ES prohlášením o ověření subsystémů;

d)

oznámí změny orgánu vydávajícímu povolení.

Toto ustanovení může být použito na vozidlo či soubor shodných vozidel.

Orgán vydávající povolení může do čtyř měsíců vydat odůvodněné rozhodnutí vyžadující žádost o povolení v případě nesprávné kategorizace nebo nedostatečně podložených informací.

5.   Každá změna na vozidle je předmětem správy konfigurace v rámci odpovědnosti držitele nebo subjektu jím pověřeného.

Článek 17

Určení předpisů včetně neuplatnění TSI

1.   Na základě zvoleného případu schvalování v souladu s článkem 14 a zachycení požadavků stanoveného v článku 13 žadatel určí všechny platné předpisy, zejména TSI a vnitrostátní předpisy.

Žadatel rovněž nahlédne do seznamu nedostatků TSI, který je zveřejněný na internetových stránkách agentury, a zohlední jej.

V takovém případě žadatel při určování shody s TSI určí přijatelný způsob prokazování shody vydaný agenturou, který se použije společně s TSI v rámci procesu povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh.

2.   Žadatel určí jakýkoli případ, který vyžaduje, aby TSI nebyla uplatňována, a předloží žádost dotčeným členským státům v souladu s ustanoveními článku 7 směrnice (EU) 2016/797. Pokud se neuplatnění TSI týká vozidel s oblastí použití zahrnující více než jeden členský stát, orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití vozidla musejí s žadatelem koordinovat postup týkající se alternativních opatření, která je třeba přijmout za účelem podpory konečné interoperability projektu.

3.   Pokud nová verze TSI stanoví přechodná opatření, může žadatel během uvedeného přechodného období vybírat požadavky již z této nové verze dané TSI, pokud to nová verze výslovně umožňuje.

4.   Jsou-li v souladu s odstavcem 3 vybrány požadavky z novější verze TSI, uplatní se tato ustanovení:

a)

žadatel může vybrat požadavky, které se mají uplatnit, z různých verzí TSI a:

i)

odůvodní a doloží konzistentnost mezi soubory požadavků vybranými z různých verzí TSI, které se mají uplatnit;

ii)

specifikuje částečný výběr požadavků z různých verzí TSI v žádosti o povolení, jak vyžaduje příloha I;

iii)

je-li stanoven základ předběžné komunikace a je-li to relevantní, požádá žadatel orgán vydávající povolení o změnu či aktualizaci uvedeného základu předběžné komunikace pro dotčenou TSI v souladu s ustanoveními čl. 24 odst. 4;

b)

orgán vydávající povolení při posuzování žádosti zkontroluje úplnost požadavků TSI navrhovaných žadatelem;

c)

žadatel nemusí předkládat žádost o neuplatnění TSI v souladu s článkem 7 směrnice (EU) 2016/797 v souvislosti s těmito požadavky.

5.   Je-li to stanoveno v právních předpisech členského státu, může žadatel vybrat požadavky z různých vnitrostátních právních předpisů stejným způsobem, jak je stanoveno v odstavci 3 pro TSI.

6.   Žadatel a oznámený subjekt či subjekty mohou v souvislosti s ES ověřováním shody použít přijatelný způsob prokázání shody, jak uvádí čl. 6 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797, a sice do přijetí dotčených TSI.

7.   Žadatel a určený subjekt či subjekty mohou při dokládání shody s vnitrostátními předpisy použít přijatelný způsob prokázání shody, jak uvádí čl. 13 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 18

Určení a definice nezbytných opatření pro použití vozidla při zkouškách na síti

Žadatel na základě vnitrostátních předpisů o zkouškách určí a definuje nezbytná opatření pro použití vozidla při zkouškách na síti.

Článek 19

Dočasné povolení k použití vozidla při zkouškách na síti

1.   Dočasné povolení k použití vozidla při zkouškách na síti může vydat pouze vnitrostátní bezpečnostní orgán, je-li to vyžadováno a stanoveno ve vnitrostátním právním rámci dotčeného členského státu.

2.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány posuzující žádosti o dočasné povolení k použití vozidla při zkouškách na síti postupují v souladu s příslušným vnitrostátním právním rámcem.

Článek 20

Určení zamýšlených podmínek použití vozidla a dalších omezení

Žadatel určí zamýšlené podmínky použití vozidla a další omezení související s typem vozidla.

Článek 21

Určení posuzování shody

Žadatel určí nezbytná posuzování shody v souladu s ustanoveními přílohy IV směrnice (EU) 2016/797.

KAPITOLA 3

PŘÍPRAVNÁ KOMUNIKACE

Článek 22

Přípravná komunikace

1.   Na žádost žadatele orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití vyřizují žádosti o stanovení základu pro přípravnou komunikaci před podáním žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh. Žadatel formálně předloží žádost o přípravnou komunikaci prostřednictvím jednotného kontaktního místa a přiloží k ní dokumentaci obsahující alespoň požadované informace specifikované v článku 23.

2.   Lhůta od vydání stanoviska uvedeného v čl. 24 odst. 2 do předložení žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh žadatelem nepřekročí 84 měsíců.

3.   Výběr orgánu vydávajícího povolení, jež žadatel učinil pro přípravnou komunikaci, je závazný buď do té doby:

a)

než žadatel předloží dotčenou žádost o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh;

b)

lhůta od vydání stanoviska uvedeného v čl. 24 odst. 2 do předložení žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh žadatelem vymezená v odstavci 2 vypršela; nebo

c)

než žadatel požádá o ukončení přípravné komunikace.

4.   Pokud si žadatel během přípravné komunikace přeje změnit orgán vydávající povolení, požádá o ukončení stávající přípravné komunikace. Poté může zaslat novou žádost o přípravnou komunikaci novému orgánu vydávajícímu povolení.

5.   Žadatel může žádost o povolení předložit prostřednictvím jednotného kontaktního místa kdykoli během přípravné komunikace. V takovém případě fáze přípravné komunikace končí.

6.   V případě přípravné komunikace se použijí body stanovené v článku 41, pokud jde o určení a kategorizaci problémů, aby orgán vydávající povolení a případně dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití mohly sledovat problémy, které se s žadatelem řešily.

Článek 23

Dokumentace přípravné komunikace

Dokumentace přípravné komunikace přiložená k žádosti o přípravnou komunikaci obsahuje tyto součásti:

a)

popis typu vozidla nebo vozidla, o jehož povolení se žádá, včetně případných zamýšlených variant nebo verzí, a popis úkolů a aktivit k jeho vývoji;

b)

informaci o tom, jaký orgán vydávající povolení a jaký případ či případy schvalování si žadatel zvolil v souladu s článkem 14;

c)

specifikaci zamýšlené oblasti použití;

d)

specifikaci předpokládaných podmínek použití vozidla a dalších omezení určených v souladu s článkem 20;

e)

plán žadatele týkající se části procesu povolování vozidel, za niž zodpovídá, případně včetně plánu zkoušek na síti;

f)

určení metodiky procesu zachycení požadavků v souladu s článkem 13;

g)

seznam předpisů a požadavků zjištěných žadatelem, které se uplatní v souladu s články 17 a 18;

h)

seznam posouzení shody zjištěných v souladu s článkem 21, včetně modulů, které se uplatní a případně použití průběžných prohlášení o ověření (dále jen „ISV“);

i)

případně popis praktických pravidel pro použití vozidla při zkouškách na síti;

j)

obsah dokumentace, kterou žadatel hodlá orgánu vydávajícímu povolení a dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům pro oblast použití předložit v souvislosti s povolením typu vozidla nebo povolením k uvedení vozidla na trh;

k)

návrh týkající se jazyka, který se použije při procesu povolování vozidel v souladu s článkem 10;

l)

popis organizace části procesu povolování vozidel, za niž žadatel odpovídá, včetně mj. kontaktních údajů žadatele, informací o kontaktních osobách, žádostí o zahájení koordinace a schůzek s orgánem vydávajícím povolení a dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití.

Článek 24

Základ přípravné komunikace

1.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití do jednoho měsíce od data přijetí žádosti o přípravnou komunikaci informují žadatele o tom, že dokumentace přípravné komunikace je kompletní, nebo ho požádají o příslušné doplňující informace, přičemž stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich poskytnutí.

2.   Jakmile je žadatel informován o tom, že dokumentace je úplná, orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití vydají prostřednictvím jednotného kontaktního místa stanovisko týkající se přístupu navrhovaného žadatelem v žádosti o přípravnou komunikaci nejpozději dva měsíce od potvrzení úplnosti. Takto vydané stanovisko stanoví základ přípravné komunikace a zároveň určí verzi TSI a vnitrostátní předpisy, které se uplatní na následnou žádost o povolení, aniž je dotčeno ustanovení odstavce 4.

3.   Na základě přípravné komunikace se vymezí, jaký jazyk se použije v souladu s článkem 10.

4.   Dojde-li ke změnám, které mají vliv na dokumentaci přípravné komunikace a které jsou relevantní pro základ přípravné komunikace, zašle žadatel změněnou a aktualizovanou žádost o přípravnou komunikaci, která zohlední pouze změny a rozhraní mezi částmi beze změn. To může nastat v těchto situacích:

a)

změny konstrukce nebo metodiky posuzování, které jsou výsledkem závažných bezpečnostních problémů;

b)

změny zákonných požadavků, v důsledku nichž je základ přípravné komunikace neplatný; nebo

c)

jakékoli změny dobrovolně provedené žadatelem.

5.   Orgán vydávající povolení a v příslušných případech dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití změněnou a aktualizovanou žádost o přípravnou komunikaci do jednoho měsíce přezkoumají a vydají k ní stanovisko, které zaznamenají do změněného a aktualizovaného základu přípravné komunikace.

KAPITOLA 4

POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 25

Posuzování shody

Každý subjekt posuzování shody odpovídá za sestavení dokumentů a vypracování všech potřebných zpráv týkajících se posouzení shody, které provedl v souladu s článkem 26.

Článek 26

Provedení ověření a získání důkazů

1.   Žadatel provede nezbytné kontroly podle případu schvalování, aby získal důkazy uvedené v příloze I.

2.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití nepředepisují požadavky na to, jaké důkazy je nutno zařadit do technické dokumentace přiložené k ES prohlášením o ověření subsystémů, pokud však existují důvodné pochybnosti, mohou požádat žadatele, aby provedl další ověření.

Článek 27

Odstranění nesouladu

1.   Odstranění nesouladu s požadavky, které stanoví TSI nebo vnitrostátní předpisy, provádí žadatel, pokud mu nebylo povoleno neuplatňovat TSI v souladu s článkem 7 směrnice (EU) 2016/797. To se může obdobně uplatnit pro vnitrostátní předpisy, pokud to dovoluje vnitrostátní právní rámec členského státu.

2.   Za účelem zmírnění případů nesouladu může žadatel případně přijmout jedno či několik z těchto opatření:

a)

změnit návrh; v takovém případě proces začíná znovu od zachycení požadavků stanoveného v článku 13, a to pouze pro změněné prvky a pro prvky, na něž měla změna vliv;

b)

stanovit podmínky použití vozidla a další omezení v souladu s článkem 20; v takovém případě žadatel vymezí podmínky použití vozidla a další omezení a příslušný subjekt posuzování shody je zkontroluje.

3.   Žadatelem navržené podmínky použití vozidla a další omezení v souladu s článkem 20 za účelem odstranění nesouladu jsou založeny na nezbytných posuzováních shody v souladu s článkem 25.

KAPITOLA 5

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Článek 28

Shromáždění důkazů pro předložení žádosti

Žadatel o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh shromáždí důkazy pro předložení žádosti:

a)

shromáždí ES prohlášení o ověření subsystémů, z nichž se vozidlo skládá, a v technické dokumentaci přiložené k ES prohlášení poskytne důkazy k závěrům posouzení shody provedených v návaznosti na určení v souladu s článkem 21;

b)

zajistí, že rozhraní mezi subsystémy, která nejsou vymezena v TSI nebo vnitrostátních předpisech, jsou zahrnuta v zachycení požadavků uvedeném v článku 13 a splňují základní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797;

Článek 29

Sestavení dokumentace přiložené k žádosti

1.   Žadatel strukturovaným způsobem připraví a sestaví obsah dokumentace, který se u dokumentace přiložené k žádosti vyžaduje v souladu s přílohou I.

2.   U povolení uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. b), c), d) a e) žadatel zkontroluje platnost stávajícího povolení typu vozidla.

3.   U povolení uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) žadatel předloží dokumentaci nezbytnou k tomu, aby orgán vydávající povolení mohl vydat rozhodnutí, případně včetně jakékoli dokumentace přiložené ke spisu předchozího povolení.

Článek 30

Obsah a úplnost žádosti

1.   Aby orgán vydávající povolení a případně dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití mohly žádost považovat za úplnou, musí obsahovat informace stanovené v příloze I.

2.   U povolení rozšíření oblasti použití uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. c) se použijí tyto body:

a)

dokumentace, již má žadatel připojit k původní kompletní dokumentaci přiložené k rozhodnutí vydanému v souladu s článkem 46, je omezena na aspekty týkající se příslušných vnitrostátních předpisů a technické kompatibility vozidla a sítě pro rozšířenou oblast použití;

b)

pokud se na původní povolení typu vozidla vztahovalo neuplatnění TSI, žadatel k původní kompletní dokumentaci přiložené k rozhodnutí vydanému v souladu s článkem 46 připojí příslušná rozhodnutí o neuplatnění TSI v souladu s článkem 7 směrnice (EU) 2016/797 týkající se rozšířené oblasti použití;

c)

v případě vozidel nebo typů vozidel povolených v souladu se směrnicí 2008/57/ES či dříve zahrnují informace, které žadatel musí doplnit k původní dokumentaci ohledně aspektů podle písmene a), také platné vnitrostátní předpisy.

Článek 31

Podání žádosti o povolení prostřednictvím jednotného kontaktního místa

1.   Žádost o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh musí být žadatelem formálně podána prostřednictvím jednotného kontaktního místa uvedeného v článku 12 nařízení (EU) 2016/796 a musí obsahovat informace stanovené v příloze I.

2.   Při podávání žádosti o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh žadatel zvolí orgán vydávající povolení v souladu s čl. 21 odst. 5 a čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797.

3.   Volba orgánu vydávajícího povolení, kterou žadatel učiní, je závazná do té doby, než orgán vydávající povolení přijme rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh či žádost zamítne nebo žadatel žádost stáhne.

4.   Spis žadatele se prostřednictvím jednotného kontaktního místa předá dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům pro oblast použití.

KAPITOLA 6

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Článek 32

Kontrola úplnosti žádosti

1.   Orgán vydávající povolení zkontroluje, zda jsou informace a dokumentace, které žadatel předložil v žádosti v souladu s článkem 30, úplné.

2.   Dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití:

a)

zkontrolují, zda je oblast použití, pro příslušnou část, která se jich týká, správně specifikována;

b)

vznesou případné dotazy týkající se úplnosti informací a dokumentace předložených za účelem posouzení platných vnitrostátních předpisů, jak stanoví příloha III.

3.   Kontrola úplnosti uvedená v odstavcích 1 a 2 zahrnuje ověření, které provádí orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití, zda:

a)

žadatel v žádosti o povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh poskytl všechny požadované informace a dokumenty, jak uvádí článek 30;

b)

jsou poskytnuté informace a dokumentace považované za relevantní k tomu, aby orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití mohly provést posouzení v souladu s články 38 a 40.

Článek 33

Potvrzení o přijetí žádosti

1.   Jednotné kontaktní místo žadateli vydá automatické potvrzení o přijetí žádosti.

2.   Posuzování žádosti je zahájeno dnem přijetí žádosti.

Článek 34

Lhůta pro posouzení žádosti

1.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití posoudí úplnost příslušné části žádosti, která se jich týká, jak stanoví článek 32, do jednoho měsíce od data přijetí žádosti. Orgán vydávající povolení odpovídajícím způsobem informuje žadatele.

2.   Pokud orgán žadateli potvrdí, že předložená dokumentace je úplná, bude konečné rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh přijato nejpozději do čtyř měsíců od tohoto potvrzení.

3.   V případě povolení ve shodě s typem podle čl. 14 odst. 1 písm. e) musí orgán vydávající povolení vydat rozhodnutí do jednoho měsíce od data přijetí žádosti.

4.   Je-li žadatel vyrozuměn o tom, že dokumentace není úplná, musí být konečné rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh přijato do čtyř měsíců ode dne, kdy žadatel předložil chybějících informace, pokud žádost nevykazuje zásadní nedostatky, přičemž v takovém případě se zamítne.

5.   Orgán vydávající povolení nebo dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití si během posuzování žádosti, i když je žádost v souladu s odstavcem 2 úplná, mohou vyžádat doplňující informace, přičemž stanoví přiměřenou lhůtu k jejich předložení. Posuzování není pozastaveno, pokud se neuplatní ustanovení odstavce 6.

6.   Jestliže orgán vydávající povolení nebo dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití vznesou důvodné pochybnosti a žadatel je vyzván, aby předložil doplňující informace, může orgán vydávající povolení posuzování žádosti pozastavit a na základě řádně zaznamenané dohody s žadatelem prodloužit lhůtu nad rámec stanovený v čl. 21 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797. Lhůta pro předložení doplňujících informací musí být přiměřená s ohledem na to, jak obtížné pro žadatele je požadované informace poskytnout. Posuzování a lhůta začínají běžet znovu, jakmile žadatel předloží požadované informace. Není-li s žadatelem dosaženo dohody, orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití přijmou rozhodnutí na základě dostupných informací.

Článek 35

Komunikace během posuzování žádosti

1.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití s žadatelem komunikují ohledně každého problému uvedeného v článku 41 prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

2.   Informace o stavu všech fází procesu povolování vozidel, rozhodnutí o žádosti a podložené odůvodnění daného rozhodnutí budou žadateli poskytovány prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

3.   Pravidla pro vzájemnou komunikaci a komunikaci s žadatelem budou uvedena v pokynech stanovených agenturou a vnitrostátními bezpečnostními orgány.

Článek 36

Řízení informací v souvislosti s posuzováním žádosti

1.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití evidují v jednotném kontaktním místě výsledky jednotlivých fází procesu povolování vozidel, jehož se účastní, a sice každý pro příslušnou část posuzování, kterou provádí, včetně všech dokumentů k žádosti týkajících se:

a)

jejího přijetí;

b)

vyřizování;

c)

posuzování;

d)

závěrů posouzení žádosti, jak specifikuje článek 45;

e)

konečného rozhodnutí vydat povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh či žádost zamítnout;

f)

závěrečné dokumentace k povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh v souladu s článkem 47.

2.   Konečné rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh či zamítnutí žádosti je žadateli sděleno prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

3.   V případě dokumentů uvedených v odstavci 1 orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití uplatní postup kontroly dokumentů stanovený jednotným kontaktním místem.

4.   Jestliže vnitrostátní bezpečnostní orgány používají ke zpracování žádostí, které jsou jim předloženy, systém pro správu informací, předají do jednotného kontaktního místa veškeré relevantní informace.

Článek 37

Koordinace mezi orgánem vydávajícím povolení a dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití za účelem posouzení žádosti

1.   Dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití za účelem posouzení žádosti plánují, organizují a schvalují nezbytná pravidla, aby zohlednily klasifikaci vnitrostátních předpisů a vzájemné uznávání uvedené v čl. 14 odst. 10 směrnice (EU) 2016/797. Schválená pravidla týkající se posuzování žádosti jsou sdělena orgánu vydávajícímu povolení a žadateli.

2.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití svoji činnost vzájemně koordinují s cílem řešit jakékoli problémy, včetně případů, které mohou vyžadovat změnu žádosti nebo vyžádání doplňujících informací, pokud má poskytnutí doplňujících informací vliv na lhůtu pro posouzení nebo může ovlivnit jejich činnost, a dohodnou se na postupu.

3.   Při uzavírání koordinačních aktivit uvedených v odstavci 2 orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití přijmou rozhodnutí ohledně příslušné části žádosti, která se jich týká, zda je potřeba žadatele prostřednictvím jednotného kontaktního místa informovat o případných situacích, kdy je potřeba žádost změnit nebo si vyžádat doplňující informace.

4.   Předtím, než orgán vydávající povolení přijme konečné rozhodnutí a než dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití předloží své posudky, orgán vydávající povolení a příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití:

a)

projednají výsledek svého příslušného posouzení a

b)

dohodnou se na podmínkách použití nebo dalších omezeních či výjimkách z oblasti použití obsažených v povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh.

5.   Na základě výsledku koordinačních aktivit uvedených v odstavci 4 tohoto článku poskytne orgán vydávající povolení žadateli podložené odůvodnění rozhodnutí. Při tom zohlední posudky dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití uvedené v čl. 40 odst. 6 týkající se vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh či zamítnutí žádosti, včetně případných podmínek použití vozidla a dalších omezení či výjimek z oblasti použití obsažených v povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh.

6.   Orgán vydávající povolení vede záznamy o koordinaci a eviduje je v jednotném kontaktním místě v souladu s článkem 36.

Článek 38

Posouzení žádosti

Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití posoudí žádost s cílem dostatečně se ujistit, že žadatel a subjekty, jež jsou žadateli nápomocny, splnili své povinnosti a úkoly v rámci fáze návrhu, výroby, ověření a potvrzení shody vozidla nebo typu vozidla, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků platných právních předpisů a vozidlo mohlo být uvedeno na trh a bezpečně používáno v oblasti použití typu vozidla v souladu s podmínkami používání a dalšími omezeními stanovenými v žádosti.

Článek 39

Posouzení žádosti orgánem vydávajícím povolení

1.   Orgán vydávající povolení posoudí aspekty specifikované v příloze II.

2.   Má-li být povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydáno pro oblast použití, která je omezena na sítě v jednom členském státě, a požádal-li žadatel, aby orgánem vydávajícím povolení byl vnitrostátní bezpečnostní orgán v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797, orgán vydávající povolení kromě posouzení specifikovaných v odstavci 1 posoudí také aspekty uvedené v příloze III. V takovém případě orgán vydávající povolení zkontroluje kromě aspektů uvedených v příloze III také, zda jsou zaznamenány jakékoli relevantní informace podle čl. 8 odst. 2, a při posuzování žádosti je zohlední. Jakékoli zjištěné problémy se zaznamenají do seznamu problémů specifikovaného v článku 41.

3.   Pokud žadatel pro zachycení požadavků použil nestandardizovanou metodiku, orgán vydávající povolení dotčenou metodiku posoudí, přičemž použije kritéria stanovená v příloze II.

4.   Orgán vydávající povolení zkontroluje úplnost, relevanci a konzistentnost důkazů získaných na základě metodiky uplatněné k zachycení požadavků bez ohledu na použitou metodu. U nového povolení, jak stanoví čl. 14 odst. 1 písm. d), se orgán vydávající povolení při posouzení zaměří pouze na části vozidla, které byly změněny, a jejich vliv na nezměněné části konstrukce vozidla. Kontroly, které orgán vydávající povolení provede v případě žádosti o povolení „rozšíření oblasti použití“, jak stanoví čl. 14 odst. 1 písm. c), jsou omezeny na platné vnitrostátní předpisy a technickou kompatibilitu vozidla a sítě pro rozšířenou oblast použití. Orgán vydávající povolení neopakuje kontroly provedené v rámci předchozího povolení.

5.   Orgán vydávající povolení vystaví posudek, který obsahuje tyto součásti:

a)

jasné prohlášení o tom, zda je výsledek posouzení záporný či kladný, pokud jde o dotčenou oblast použití, jíž se žádost žadatele týká, a v příslušných případech podmínek použití nebo omezení;

b)

shrnutí provedených posouzení;

c)

zprávu sestavenou na základě seznamu problémů týkajících se dotčené oblasti použití;

d)

vyplněný kontrolní seznam, který dokládá, že byly posouzeny všechny aspekty specifikované v příloze II a v příslušných případech v příloze III.

Článek 40

Posouzení žádosti dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití

1.   Dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití posoudí aspekty uvedené v příloze III. Posouzení, která provádějí vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití, se týkají pouze příslušných vnitrostátních předpisů pro oblasti použití s přihlédnutím k schváleným pravidlům uvedeným v čl. 37 odst. 1.

2.   Při posuzování zachycení požadavků vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití zkontrolují úplnost, relevanci a konzistentnost důkazů předložených žadatelem na základě metodiky použité pro zachycení požadavků.

3.   U nového povolení uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. d) se vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití při posouzení zaměří pouze na části vozidla, které byly změněny, a jejich vliv na nezměněné části vozidla.

4.   Kontroly, které vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití provedou v případě žádosti o povolení „rozšíření oblasti použití“ uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c), jsou omezeny na platné vnitrostátní předpisy a technickou kompatibilitu vozidla a sítě pro rozšířenou oblast použití. Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití neopakují kontroly provedené v rámci předchozího povolení.

5.   V souladu s články 6 a 14 směrnice (EU) 2016/797 vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití zkontrolují kromě aspektů specifikovaných v příloze III také, zda jsou zaznamenány jakékoli relevantní informace podle čl. 8 odst. 2 a při posuzování žádosti je zohlední. Jakékoli zjištěné problémy se zaznamenají do seznamu problémů specifikovaného v článku 41.

6.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití vystaví posudek, který obsahuje tyto součásti:

a)

jasné prohlášení o tom, zda je výsledek posouzení záporný či kladný, pokud jde o dotčenou oblast použití, jíž se žádost žadatele týká, a v příslušných případech podmínek použití a omezení;

b)

shrnutí provedených posouzení;

c)

zprávu sestavenou na základě seznamu problémů týkajících se dotčené oblasti použití;

d)

vyplněný kontrolní seznam, který dokládá, že byly posouzeny všechny aspekty specifikované v příloze III.

Článek 41

Kategorizace problémů

1.   Orgán vydávající povolení, případně dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití zaznamenají problémy zjištěné během posuzování žádosti do seznamu problémů a rozdělí je do těchto kategorií:

a)   „1. kategorie“: problém, který vyžaduje od žadatele odpověď pro pochopení žádosti;

b)   „2. kategorie“: problém, v jehož důsledku může dojít ke změně žádosti nebo drobnému opatření ze strany žadatele; přijaté opatření se ponechá na uvážení žadatele a nebrání vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh;

c)   „3. kategorie“: problém, který vyžaduje změnu žádosti žadatelem, avšak nebrání vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh s dodatečnými nebo více omezujícími podmínkami použití vozidla a dalšími omezeními v porovnání s těmi, která specifikoval žadatel ve své žádosti, problém je nicméně nutné vyřešit, aby bylo možné povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh vydat; případné opatření, které má problém vyřešit, navrhne žadatel, který se na tomto opatření dohodne se stranou, jež problém identifikovala;

d)   „4. kategorie“: problém, který vyžaduje změnu žádosti žadatelem; povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh nebude vydáno, dokud nebude problém vyřešen; případné opatření, které má problém vyřešit, navrhne žadatel, který se na tomto opatření dohodne se stranou, jež problém identifikovala. Problémy 4. kategorie zahrnují zejména nesoulad podle čl. 26 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

2.   Po odpovědi nebo opatření přijatém žadatelem v závislosti na problému orgán vydávající povolení nebo dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití zjištěné problémy znovu posoudí, případně změní jejich kategorizaci a přidělí každému z identifikovaných problémů jeden z následujících statusů:

a)

„nedořešený problém“, jestliže důkazy poskytnuté žadatelem nejsou uspokojivé a jsou stále zapotřebí další informace;

b)

„problém uzavřen“, jestliže byla žadatelem poskytnuta uspokojivá odpověď a veškeré otázky byly vyřešeny.

Článek 42

Důvodná pochybnost

1.   Existuje-li důvodná pochybnost, orgán vydávající povolení nebo dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití mohou případně učinit jeden či několik z těchto kroků:

a)

důkladněji a podrobněji zkontrolovat informace obsažené v žádosti;

b)

požádat žadatele o doplňující informace;

c)

požádat žadatele, aby provedl zkoušky na síti.

2.   Orgán vydávající povolení nebo dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití ve své žádosti specifikují záležitost, která vyžaduje, aby žadatel přijal určitá opatření, avšak nespecifikují povahu či obsah nápravných opatření, jež má žadatel přijmout. Žadatel rozhodne o nejvhodnějším způsobu vyhovění žádosti orgánu vydávajícího povolení nebo dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití.

3.   Orgán vydávající povolení koordinuje svoji činnost s dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití, pokud jde o opatření navrhovaná žadatelem.

4.   Orgán vydávající povolení a dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití k řešení jakýchkoli důvodných pochybností použijí seznam problémů uvedený v článku 41, aniž jsou dotčena ustanovení článku 35. Důvodná pochybnost musí být vždy:

a)

zařazena do 4. kategorie v souladu s čl. 41 odst. 1 písm. d);

b)

odůvodněna a

c)

musí obsahovat jasný popis záležitosti, kterou musí žadatel vyřešit.

5.   Pokud žadatel souhlasí s tím, že na žádost orgánu vydávajícího povolení nebo dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití předloží doplňující informace v souladu s odst. 1 písm. b) a c), je nutno stanovit lhůtu pro předložení těchto doplňujících informací v souladu s čl. 34 odst. 5 a 6.

6.   Je-li možné důvodnou pochybnost odstranit zavedením dodatečných nebo více omezujících podmínek použití vozidla nebo dalších omezení v porovnání s těmi, které žadatel specifikoval ve své žádosti, a žadatel s tím souhlasí, lze povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh za takových podmínek použití vozidla a dalších omezení vydat.

7.   Pokud žadatel nesouhlasí s poskytnutím dalších informací k odstranění důvodné pochybnosti vznesené orgánem vydávajícím povolení nebo dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití, rozhodne orgán vydávající povolení na základě dostupných informací.

Článek 43

Kontroly, které provádí orgán vydávající povolení v souvislosti s posudky dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití

1.   Orgán vydávající povolení zkontroluje, zda jsou posudky vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití vzájemně konzistentní, co se týče výsledků posouzení uvedených v čl. 40 odst. 6 písm. a).

2.   Prokážou-li výsledky kontroly uvedené v odstavci 1, že posudky vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití jsou konzistentní, orgán vydávající povolení ověří, zda:

a)

byly vyplněny kontrolní seznamy uvedené v čl. 40 odst. 6 písm. d);

b)

byly všechny příslušné problémy vyřešeny.

3.   Prokážou-li výsledky kontroly uvedené v odstavci 1, že posudky nejsou konzistentní, orgán vydávající povolení požádá dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití, aby důvody dále prošetřily. Na základě tohoto šetření, se použije jedna nebo obě z těchto možností:

a)

orgán vydávající povolení může přezkoumat svůj posudek uvedený v článku 39;

b)

dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití mohou přezkoumat svůj posudek.

4.   Výsledky šetření vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití uvedených v odstavci 3 se sdělí všem vnitrostátním bezpečnostním orgánům pro oblasti použití, jichž se žádost o povolení typu vozidla nebo povolení vozidla týká.

5.   Pokud je kontrolní seznam uvedený v odst. 2 písm. a) neúplný nebo nebyly některé problémy vyřešeny v souladu s odst. 2 písm. b), orgán vydávající povolení požádá dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití, aby důvody dále prošetřily.

6.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití odpoví na žádosti orgánu vydávajícího povolení týkající se nesrovnalostí v posudcích uvedených v odstavci 3, neúplnosti kontrolních seznamů uvedených v odst. 2 písm. a) nebo nevyřešených problémů v souladu s odst. 2 písm. b). Orgán vydávající povolení plně přihlédne k posudkům vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití týkajícím se platných vnitrostátních předpisů. Kontroly prováděné orgánem vydávajícím povolení se omezí na konzistentnost a úplnost posudků v souladu s odstavci 1 a 2.

7.   Nesouhlasí-li orgán vydávající povolení s dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití, uplatní se rozhodčí řízení v souladu s čl. 21 odst. 7 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 44

Rozhodčí řízení v souladu s čl. 21 odst. 7 směrnice (EU) 2016/797 a čl. 12 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2016/796

Jedná-li agentura jako orgán vydávající povolení, může po konzultaci s dotčenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití během spolupráce potřebné k dosažení vzájemně přijatelného posouzení postup povolování pozastavit, dokud odvolací senát nerozhodne, a to ve lhůtách stanovených v čl. 21 odst. 7 směrnice (EU) 2016/797. Agentura žadateli sdělí důvody pozastavení.

Článek 45

Závěr posouzení žádosti

1.   Orgán vydávající povolení zajistí, že posouzení žádosti proběhlo správně tak, že nezávisle zkontroluje, zda:

a)

jednotlivé fáze posuzování žádosti byly provedeny správně;

b)

existuje dostatek důkazů o tom, že byly posouzeny všechny příslušné aspekty žádosti;

c)

od žadatele byly obdrženy písemné odpovědi na problémy 3. a 4. kategorie a na žádosti o doplňující informace;

d)

všechny problémy 3. a 4. kategorie byly vyřešeny, nebo pokud nebyly vyřešeny, bylo to písemně odůvodněno;

e)

posudky a přijatá rozhodnutí jsou zdokumentované, spravedlivé a konzistentní;

f)

závěry, k nimž se dospělo, vycházejí z posudků a odrážejí posouzení jako celek.

2.   Je-li učiněn závěr, že posouzení žádosti proběhlo správně, postačí potvrzení správného uplatnění odstavce 1 doplněné případnými připomínkami.

3.   Je-li učiněn závěr, že posouzení žádosti neproběhlo správně, uvedou se jasné a konkrétní důvody, které k tomuto závěru vedly.

4.   Na závěr posouzení žádosti orgán vydávající povolení dokončí posudek v souladu s odstavci 2 nebo 3 na základě posudků vydaných v souladu s čl. 39 odst. 5 a čl. 40 odst. 6.

5.   Orgán vydávající povolení závěr v posudku uvedeném v odstavci 4 poskytne podložené odůvodnění.

Článek 46

Rozhodnutí o vydání povolení nebo zamítnutí žádosti

1.   Orgán vydávající povolení rozhodne, zda vydá povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh nebo zamítne žádost, do jednoho týdne od dokončení posouzení, aniž jsou dotčena ustanovení článku 34. Uvedené rozhodnutí musí být přijato na základě podloženého odůvodnění v souladu s čl. 45 odst. 5.

2.   Orgán vydávající povolení vydá povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh, pokud lze na základě posouzení aspektů uvedených v příloze II a případně příloze III s přiměřenou jistotou určit, že žadatel a subjekty, jež jsou žadateli nápomocny, splnili své povinnosti v požadovaném rozsahu v souladu s článkem 38.

3.   Pokud orgán vydávající povolení shledá, že na základě posouzení aspektů uvedených v příloze II a případně příloze III nelze s přiměřenou jistotou určit, že žadatel a subjekty, jež jsou žadateli nápomocny, splnili své povinnosti v požadovaném rozsahu v souladu s článkem 38, žádost zamítne.

4.   Orgán vydávající povolení v rozhodnutí uvede:

a)

jakékoli podmínky použití vozidla a další omezení;

b)

odůvodnění rozhodnutí;

c)

možnost a způsob podání odvolání vůči rozhodnutí a příslušné lhůty.

5.   Podmínky použití vozidla a další omezení jsou definovány podle základních konstrukčních vlastností typu vozidla.

6.   Rozhodnutí o povolení nesmí obsahovat žádné časově omezené podmínky použití vozidla a další omezení, pokud nejsou splněny tyto podmínky:

a)

je to vyžadováno, jelikož před vydáním povolení nelze zcela prokázat shodu s TSI nebo vnitrostátními předpisy nebo

b)

TSI nebo vnitrostátní předpisy vyžadují, aby žadatel předložil přijatelný odhad shody.

Povolení pak může obsahovat podmínku, že skutečné používání vykazuje výkonnost v souladu s odhadem po stanovenou dobu.

7.   Konečné rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh či zamítnutí žádosti je evidováno v jednotném kontaktním místě a prostřednictvím jednotného kontaktního místa společně s posudky sděleno žadateli a dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům pro oblast použití.

8.   V případě rozhodnutí, kterým se žádost zamítá nebo vydává povolení typu vozidla či povolení k uvedení vozidla na trh podmíněné odlišnými podmínkami použití vozidla a dalšími omezeními, než jaké specifikoval žadatel ve své žádosti, může žadatel orgán vydávající povolení požádat o přezkum rozhodnutí v souladu s článkem 51 tohoto nařízení. Není-li žadatel s odpovědí orgánu vydávajícího povolení spokojen, může podat odvolání k příslušnému orgánu v souladu s čl. 21 odst. 11 směrnice (EU) 2016/797.

KAPITOLA 7

ZÁVĚREČNÁ DOKUMENTACE

Článek 47

Závěrečná dokumentace k povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh

1.   Povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh má podobu dokumentu, který obsahuje informace uvedené v článku 48 nebo článku 49.

2.   Vydanému povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh je přiřazeno jedinečné evropské identifikační číslo (EIN), jehož strukturu a obsah definuje a spravuje agentura.

3.   V povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh mohou být uvedeny jiné podmínky použití vozidla a další omezení, než jaké specifikoval žadatel ve své žádosti.

4.   Orgán vydávající povolení opatří povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh datem a podpisem.

5.   Orgán vydávající povolení zajistí, aby rozhodnutí vydané v souladu s článkem 46 a kompletní dokumentace přiložená k danému rozhodnutí byly archivovány v souladu s článkem 52.

Článek 48

Informace ve vydaném povolení typu vozidla

Povolení typu vozidla vydané orgánem vydávajícím povolení obsahuje tyto informace:

a)

právní základ zmocňující orgán vydávající povolení k vydání povolení typu vozidla;

b)

identifikaci:

i)

orgánu vydávajícího povolení;

ii)

žádosti;

iii)

případu schvalování, jak stanoví článek 14;

iv)

žadatele o povolení typu vozidla;

v)

čísla EIN přiřazeného povolení typu vozidla;

c)

identifikaci základních konstrukčních vlastností typu vozidla:

i)

uvedených v certifikátu přezkoušení typu nebo certifikátu přezkoumání návrhu;

ii)

oblast použití vozidla;

iii)

podmínky použití vozidla a další omezení;

iv)

odkaz na písemné prohlášení navrhovatele podle čl. 3 odst. 11 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013 týkající se typu vozidla, včetně referenčního čísla a verze dokumentu, v souladu s ustanoveními článku 16 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013;

d)

identifikaci:

i)

ID typu vozidla v souladu s přílohou II prováděcího rozhodnutí Komise 2011/665/EU (6);

ii)

varianty typu vozidla (v příslušných případech);

iii)

verze typu vozidla (v příslušných případech);

iv)

hodnoty parametrů stanovených v TSI a případně ve vnitrostátních předpisech v míře důležité pro kontrolu technické kompatibility mezi vozidlem a oblastí použití;

v)

potvrzení o tom, že typ vozidla splňuje příslušné TSI a soubory vnitrostátních předpisů týkajících se parametrů uvedených v odst. 1 písm. d) bodě iv);

e)

odkaz na ES prohlášení o ověření subsystémů;

f)

odkaz na další právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, s nimiž je typ vozidla v souladu;

g)

odkaz na podložené odůvodnění rozhodnutí podle čl. 45 odst. 5;

h)

datum a místo rozhodnutí vydat povolení typu vozidla;

i)

jméno osoby podepisující rozhodnutí vydat povolení typu vozidla a

j)

možnost a způsob podání odvolání proti rozhodnutí a příslušné lhůty, včetně informací o vnitrostátním odvolacím řízení.

Článek 49

Informace ve vydaném povolení k uvedení vozidla na trh

Povolení k uvedení vozidla na trh vydané orgánem vydávajícím povolení obsahuje tyto informace:

a)

právní základ zmocňující orgán vydávající povolení k vydání povolení k uvedení vozidla na trh;

b)

identifikaci:

i)

orgánu vydávajícího povolení;

ii)

žádosti;

iii)

případu schvalování, jak stanoví článek 14;

iv)

žadatele o povolení k uvedení vozidla na trh;

v)

čísla EIN přiděleného povolení k uvedení vozidla na trh;

c)

odkaz na registraci typu vozidla v ERATV, případně včetně informací o variantě nebo verzi typu vozidla;

d)

identifikaci:

i)

vozidel;

ii)

oblastí použití;

iii)

podmínek použití vozidla a dalších omezení;

e)

odkaz na ES prohlášení o ověření subsystémů;

f)

odkaz na další právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, s nimiž je vozidlo v souladu;

g)

odkaz na podložené odůvodnění rozhodnutí podle čl. 45 odst. 5;

h)

v případě povolení ve shodě s typem podle čl. 14 odst. 1 písm. e) odkaz na prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla, případně včetně informací o variantě nebo verzi typu vozidla;

i)

datum a místo přijetí rozhodnutí vydat povolení k uvedení vozidla na trh;

j)

jméno osoby podepisující rozhodnutí vydat povolení k uvedení vozidla na trh a

k)

možnost a způsob podání odvolání proti rozhodnutí a příslušné lhůty, včetně informací o vnitrostátním odvolacím řízení.

Článek 50

Registrace v ERATV a ERADIS

1.   Registraci v ERATV provede orgán vydávající povolení za použití informací poskytnutých žadatelem v žádosti o povolení typu vozidla. Žadatel odpovídá za správnost údajů, které orgánu vydávajícímu povolení poskytuje. Orgán vydávající povolení odpovídá za ověření shody údajů poskytnutých žadatelem a za zveřejnění zápisu v ERATV.

2.   Orgán vydávající povolení zajistí, aby před doručením povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh byla aktualizována databáze interoperability a bezpečnosti (ERADIS) vedená Evropskou agenturou pro železnice.

3.   V případě změn podle čl. 15 odst. 1 písm. c) a čl. 15 odst. 3 orgán vydávající povolení do ERATV zaregistruje novou verzi typu vozidla nebo novou verzi varianty typu vozidla na základě informací, které poskytl držitel povolení typu vozidla. Držitel povolení typu vozidla odpovídá za správnost údajů, které orgánu vydávajícímu povolení poskytuje. Orgán vydávající povolení odpovídá za ověření shody údajů poskytnutých držitelem povolení typu vozidla a za zveřejnění zápisu v ERATV.

Během vyřizování registrace nové verze typu vozidla nebo nové verze varianty typu vozidla mohou být vozidla upravená tak, aby odpovídala nové verzi, již bez prodlení provozována.

Článek 51

Přezkum podle čl. 21 odst. 11 směrnice (EU) 2016/797

1.   Obsahuje-li rozhodnutí orgánu vydávajícího povolení zamítnutí žádosti nebo jiné podmínky použití vozidla a další omezení, než jaké žadatel specifikoval v žádosti, může žadatel do jednoho měsíce od data obdržení rozhodnutí požádat o přezkum dotčeného rozhodnutí. Žadatel předloží tuto žádost prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

2.   Žádost o přezkum musí obsahovat seznam aspektů, které podle žadatele nebyly během postupu povolování vozidla řádně zohledněny.

3.   Jakékoli doplňující informace vypracované a podané prostřednictvím jednotného kontaktního místa po vydání rozhodnutí o povolení nejsou jako důkaz přípustné.

4.   Orgán vydávající povolení případně v koordinaci s vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití zajistí nestrannost přezkumu.

5.   Přezkum se zaměří na aspekty, které odůvodňují zamítavé rozhodnutí orgánu vydávajícího povolení v souladu s požadavkem žadatele.

6.   Plní-li úlohu orgánu vydávajícího povolení agentura, musí být rozhodnutí zvrátit rozhodnutí či nikoli přezkoumáno, a to případně v koordinaci s příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro oblast použití.

7.   Orgán vydávající povolení potvrdí či zvrátí své první rozhodnutí do dvou měsíců od data přijetí žádosti o přezkum. Toto rozhodnutí se sdělí příslušným stranám prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Článek 52

Archivace rozhodnutí a kompletní dokumentace přiložená k vydanému rozhodnutí v souladu s článkem 46

1.   Rozhodnutí a kompletní dokumentace přiložená k rozhodnutí vydanému v souladu s článkem 46 se archivuje v jednotném kontaktním místě nejméně po dobu patnácti let.

2.   Kompletní dokumentace přiložená k rozhodnutí orgánu vydávajícího povolení vydanému v souladu s článkem 46 zahrnuje všechny dokumenty, které orgán vydávající povolení použil, a posudky dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití.

3.   Po vypršení lhůty pro uchovávání dokumentů stanovené v odstavci 1 se rozhodnutí o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh přijaté v souladu s článkem 46 a kompletní dokumentace přiložená k rozhodnutí přesunou do historického archivu, kde budou uloženy po dobu pěti let po skončení životnosti vozidla, jak je zaznamenáno v registru podle článku 47 směrnice (EU) 2016/797.

KAPITOLA 8

POZASTAVENÍ, ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNA VYDANÉHO POVOLENÍ

Článek 53

Pozastavení, zrušení nebo změna vydaného povolení

1.   Orgán vydávající povolení může v souladu s čl. 26 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797 přijmout dočasná bezpečnostní opatření v podobě pozastavení povolení typu vozidla.

2.   V případech uvedených v čl. 26 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797 a po přezkoumání opatření přijatých s cílem řešit závažné bezpečnostní riziko může orgán, který dotčené povolení vydal, rozhodnout v souladu s čl. 26 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 o zrušení nebo změně tohoto povolení.

3.   Žadatel se může proti rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení odvolat v souladu s čl. 26 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797.

4.   Orgán vydávající povolení informuje agenturu o rozhodnutí zrušit či změnit povolení a uvede důvody svého rozhodnutí. Agentura informuje všechny vnitrostátní bezpečnostní orgány o rozhodnutí zrušit či změnit povolení s uvedením důvodů pro toto rozhodnutí.

Článek 54

Účinek pozastavení, zrušení nebo změny vydaného povolení na registraci v ERATV, ERADIS a registrech vozidel

1.   Rozhodne-li se orgán vydávající povolení zrušit, pozastavit nebo změnit povolení typu vozidla, musí příslušným způsobem aktualizovat záznam v ERATV, s výhradou ustanovení čl. 26 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797, a zajistit, aby byla odpovídajícím způsobem aktualizována i databáze ERADIS.

2.   Členský stát, kde je vozidlo registrováno, zajistí, aby případné rozhodnutí o zrušení či změně povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh bylo zaznamenáno do registru uvedeného v článku 47 směrnice (EU) 2016/797.

KAPITOLA 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 55

Přechodná ustanovení

1.   Jestliže vnitrostátní bezpečnostní orgán zjistí, že nebude schopen vydat povolení vozidla podle směrnice 2008/57/ES do příslušného data v dotčeném členském státě, neprodleně o tom informuje žadatele a agenturu.

2.   V případě uvedeném v čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797 žadatel rozhodne, zda má být žádost dále posuzována vnitrostátním bezpečnostním orgánem nebo předložena agentuře. Žadatel informuje agenturu i vnitrostátní bezpečnostní orgán a použijí se tato ustanovení:

a)

v případě, že se žadatel rozhodl předložit žádost agentuře, vnitrostátní bezpečnostní orgán předá agentuře žádost a výsledky svého posouzení. Agentura akceptuje posouzení provedené vnitrostátním bezpečnostním orgánem;

b)

v případě, že se žadatel rozhodl nadále využívat vnitrostátní bezpečnostní orgán, vnitrostátní bezpečnostní orgán dokončí posouzení žádosti a rozhodne o vydání povolení typu vozidla nebo povolení k uvedení vozidla na trh v souladu s článkem 21 směrnice (EU) 2016/797 a tímto nařízením.

3.   Pokud oblast použití není omezena na jeden členský stát, je orgánem vydávajícím povolení agentura a použije se postup stanovený v odst. 2 písm. a).

4.   V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 musí žadatel prostřednictvím jednotného kontaktního místa předložit revidovanou žádost o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh v souladu s tímto nařízením. Žadatel může požádat zúčastněné orgány vydávající povolení o pomoc při doplnění dokumentace.

5.   Povolení vozidla nebo povolení typu vozidla vydané agenturou v období od 16. června 2019 do 16. června 2020 se nevztahuje na síť či sítě v členských státech, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a které dosud neprovedly směrnici ve vnitrostátním právu, ani neuvedly v platnost vnitrostátní prováděcí opatření. Vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které učinily toto oznámení:

a)

považují povolení typu vozidla vydané agenturou za rovnocenné povolením typů vozidel vydaným v souladu s článkem 26 směrnice 2008/57/ES a pokud jde o tento typ vozidla, uplatňují čl. 26 odst. 3 směrnice 2008/57/ES;

b)

akceptují povolení vozidla vydané agenturou jako rovnocenné prvnímu povolení vydanému v souladu s články 22 nebo 24 směrnice 2008/57/ES a vydají dodatečné povolení v souladu s články 23 nebo 25 směrnice 2008/57/ES.

6.   V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a v odstavci 5 vnitrostátní bezpečnostní orgán spolupracuje a koordinuje své činnosti s agenturou s cílem posoudit prvky stanovené v čl. 21 odst. 5 písm. a) směrnice (EU) 2016/797.

7.   Nákladní vozy v souladu s bodem 7.1.2. přílohy nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ a s povolením k uvedení vozidla na trh jsou v období od 16. června 2019 do 16. června 2020 považovány členskými státy, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a které dosud neprovedly směrnici ve vnitrostátním právu, ani neuvedly v platnost vnitrostátní prováděcí opatření, za vozidlo s povolením k uvedení do provozu pro účely směrnice 2008/57/ES.

Článek 56

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.

Ustanovení čl. 55 odst. 1 se však použije ode dne 16. února 2019 ve všech členských státech. Usnadňující opatření stanovená v čl. 55 odst. 2, 3, 4 a 6 jsou k dispozici ode dne 16. února 2019. Ustanovení čl. 55 odst. 5 se použije ode dne 16. června 2019 ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 8).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Úř. věst. L 264, 8.10.2011, s. 32).


PŘÍLOHA I

Obsah žádosti

 

(P) označuje požadované informace, které žadatel musí předložit.

 

(V) označuje volitelné informace, které žadatel může předložit.

1.   Druh žádosti (P):

1.1.

Povolení typu

a)

varianty typu vozidla (v příslušných případech)

b)

verze typu vozidla (v příslušných případech)

1.2.

Povolení k uvedení na trh

a)

jedno vozidlo nebo

b)

řada vozidel

2.   Případ schvalování (P):

2.1.

První povolení

2.2.

Nové povolení

2.3.

Rozšířená oblast použití

2.4.

Obnovené povolení typu

2.5.

Povolení ve shodě s typem

3.   Oblast použití (P):

3.1.

Členské státy

3.2.

Sítě (na členský stát)

3.3.

Stanice vykazující podobné vlastnosti sítě v sousedních členských státech, pokud se nacházejí poblíž hranice, jak stanoví čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797 (v příslušných případech)

3.4.

Vymezení rozšířené oblasti použití (použije se pouze u případu schvalování „rozšířená oblast použití“)

3.5.

Celá síť EU

4.   Orgán vydávající povolení (P):

4.1.

Agentura nebo

4.2.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán členského státu (použije se pouze tehdy, je-li oblast použití omezena na jeden členský stát a pokud o to požádá žadatel v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice (EU) 2016/797)

5.   Informace o žadateli:

5.1.

Právní název (P)

5.2.

Jméno žadatele (P)

5.3.

Zkratka (V)

5.4.

Úplná poštovní adresa (P)

5.5.

Telefon (P)

5.6.

Fax (V)

5.7.

E-mail (P)

5.8.

Internetové stránky (V)

5.9.

Číslo plátce DPH (V)

5.10.

Další relevantní informace (V)

6.   Údaje o kontaktní osobě:

6.1.

Křestní jméno (P)

6.2.

Příjmení (P)

6.3.

Titul nebo funkce (P)

6.4.

Úplná poštovní adresa (P)

6.5.

Telefon (P)

6.6.

Fax (V)

6.7.

E-mail (P)

6.8.

Používané jazyky (P)

7.   Současný držitel povolení typu vozidla (nepoužije se u žádosti o první povolení) (P):

7.1.

Právní název (P)

7.2.

Jméno držitele povolení typu (P)

7.3.

Zkratka (V)

7.4.

Úplná poštovní adresa (P)

7.5.

Telefon (P)

7.6.

Fax (V)

7.7.

E-mail (P)

7.8.

Internetové stránky (V)

7.9.

Číslo plátce DPH (P)

7.10.

Další relevantní informace (V)

8.   Informace o subjektech pro posuzování (P):

8.1.

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

a)

Právní název (P)

b)

Název oznámeného subjektu (P)

c)

IČ oznámeného subjektu (P)

d)

Zkratka (V)

e)

Úplná poštovní adresa (P)

f)

Telefon (P)

g)

Fax (V)

h)

E-mail (P)

i)

Internetové stránky (V)

j)

Číslo plátce DPH (P)

k)

Další relevantní informace (V)

8.2.

Určený subjekt/určené subjekty:

a)

Právní název (P)

b)

Název určeného subjektu (P)

c)

Zkratka (V)

d)

Úplná poštovní adresa (P)

e)

Telefon (P)

f)

Fax (V)

g)

E-mail (P)

h)

Internetové stránky (V)

i)

Číslo plátce DPH (P)

j)

Další relevantní informace (V)

8.3.

Subjekt pro posuzování (CSM pro posuzování rizik), nepoužije se v případě povolení ve shodě s typem

a)

Právní název (P)

b)

Název subjektu pro posuzování (CSM pro posuzování rizik) (P)

c)

Zkratka (V)

d)

Úplná poštovní adresa (P)

e)

Telefon (P)

f)

Fax (V)

g)

E-mail (P)

h)

Internetové stránky (V)

i)

Číslo plátce DPH (P)

j)

Další relevantní informace (V)

9.   Přípravná komunikace:

9.1.

Odkaz na základ přípravné komunikace (V)

9.2.

Další relevantní informace o projektu (V)

10.   Popis typu vozidla ((*) specifikuje se v souladu s přílohou II prováděcího rozhodnutí 2011/665/EU) (P):

10.1.

ID typu (*)

10.2.

Verze typu vozidla (v příslušných případech)

10.3.

Varianty typu vozidla (v příslušných případech):

10.4.

Datum zápisu do evropského registru povolených typů vozidel (*) (nepoužije se v případě žádosti o první povolení)

10.5.

Název typu (*)

10.6.

Alternativní název typu (*) (v příslušných případech)

10.7.

Kategorie (*)

10.8.

Podkategorie (*)

11.   Informace o vozidlech (specifikují se v souladu s rozhodnutím 2007/756/EU  (1), jsou-li k dispozici) (P)

11.1.

Čísla EVN nebo předem rezervovaná čísla vozidel

11.2.

Jiná specifikace vozidel, pokud čísla EVN nebo předem rezervovaná čísla vozidel nejsou k dispozici

12.   Odkaz na stávající povolení typu vozidla (nepoužije se v případě žádosti o první povolení) (P)

13.   Popis změn v porovnání s povoleným typem vozidla (použije se pouze v případě žádosti o nové povolení) (P)

14.   Podmínky použití vozidla a další omezení (specifikují se v souladu s přílohou II prováděcího rozhodnutí 2011/665/EU) (P):

14.1.

Kódovaná omezení

14.2.

Nekódovaná omezení

15.   Další funkce CCS (P)

16.   Použitelná pravidla (P):

16.1.

TSI, včetně odkazu na právní předpisy v Úředním věstníku Evropské unie

16.2.

Konkrétní ustanovení TSI týkající se oblasti použití zahrnující celou síť EU (v příslušných případech)

16.3.

Specifikace vybraných požadavků z novější verze TSI v porovnání s TSI platnými pro posouzení (včetně zrušených požadavků) (v příslušných případech)

16.4.

Vnitrostátní právní předpisy (v příslušných případech)

16.5.

Neuplatnění TSI v souladu s ustanoveními článku 7 směrnice (EU) 2016/797 (v příslušných případech)

16.6.

Právní předpisy platné pro rozšířenou oblasti použití

16.7.

Aktualizované TSI nebo vnitrostátní právní předpisy (použije se v případě žádosti o obnovené povolení typu)

17.   Potvrzení a podpis žadatele (P)

18.   Přílohy (P):

Informace, které se uvedou v žádosti, jsou specifikovány podle případu schvalování. Znaménko (x) ve sloupci u příslušného případu schvalování znamená, že jsou informace pro dotčený případ schvalování povinné (P).

 

 

První povolení

Obnovené povolení typu

Rozšířená oblast použití

Nové povolení

Povolení ve shodě s typem

18.1

Podpůrné důkazy pro zachycení požadavků v souladu s čl. 13 odst. 1.

Pokud žadatel používá metodiku uvedenou v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013, podpůrné důkazy sestávají z prohlášení navrhovatele uvedeného v článku 16 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013 a zprávy o posouzení bezpečnosti podle článku 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013.

Pokud je použita jiná metodika, musí požadovaný prokázat, že je poskytnuta stejná úroveň jistoty jako v případě metodiky stanovená v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013.

X

 

X

X

 

18.2

Mapovací tabulka znázorňující, kde lze najít potřebné informace týkající se aspektů, jež je třeba posoudit v souladu s přílohami II a III

X

X

X

X

 

18.3

Příslušná rozhodnutí týkající se neuplatnění TSI v souladu s článkem 7 směrnice (EU) 2016/797 (v příslušných případech)

X

X

X

X

X

18.4

Prohlášení o shodě s typem a související dokumentace (článek 24 směrnice (EU) 2016/797)

 

 

 

 

X

18.5

ES prohlášení o ověření mobilních subsystémů, včetně přiložené technické dokumentace (článek 15 směrnice (EU) 2016/797)

X

X

X

X

 

18.6

Dokumentace přiložená k žádosti a rozhodnutí ohledně předchozího povolení nebo případně odkaz na rozhodnutí vydané podle článku 46 a na kompletní dokumentaci přiloženou k rozhodnutí uloženou v jednotném kontaktním místě

 

X

X

X

 

18.7

Specifikace a v příslušných případech (2) popis metodiky použité k zachycení požadavků týkajících se:

a)

základních požadavků pro subsystémy stanovených v článku 3 a příloze III směrnice (EU) 2016/797;

b)

technické kompatibility subsystémů ve vozidle;

c)

bezpečného začlenění subsystémů ve vozidle a

d)

technické kompatibility vozidla se sítí v oblasti použití

X

 

X

X

 

18.8

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující zachycení základních požadavků na „bezpečnost“ subsystémů a bezpečné začlenění mezi subsystémy

X

 

X

X

 

18.9

Doklady o technické kompatibilitě vozidla se sítí v oblasti použití, pokud tyto informace nejsou plně zahrnuty v TSI nebo vnitrostátních předpisech

X

 

X

X

 

18.10

Prohlášení o rizicích (článek 16 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující zachycení základních požadavků na „bezpečnost“ subsystémů a bezpečné začlenění mezi subsystémy týkající se aspektů nezahrnutých v TSI a vnitrostátních předpisech

X

 

X

X

 

18.11

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující potenciální změnu celkové úrovně bezpečnosti vozidla

 

 

X

X

 

18.12

Prohlášení o rizicích (článek 16 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující potenciální změnu celkové úrovně bezpečnosti vozidla

 

 

X

X

 

18.13

Informace, které požaduje evropský registr povolených typů vozidel (podle přílohy II prováděcího rozhodnutí 2011/665/EU)

X

 

X

X

 

18.14

Dokumentace týkající se údržby a provozu (včetně vyprošťování osob), není-li zahrnuta v bodě 18.4 nebo 18.5

X

 

X

X

 


(1)  Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5357) (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  Nestandardizovaná metodika.


PŘÍLOHA II

Aspekty, které posuzuje orgán vydávající povolení

Informace, které posuzuje orgán vydávající povolení, jsou specifikovány podle případu schvalování. Znaménko (x) ve sloupci u příslušného případu schvalování znamená, že posouzení příslušného aspektu v rámci dotčeného případu schvalování je povinné.

 

 

První povolení

Obnovené povolení typu

Rozšířená oblast použití

Nové povolení

Povolení ve shodě s typem

1

Žádost je v souladu se základem přípravné komunikace (v příslušných případech)

X

X

X

X

X

2

Případ schvalování zvolený žadatelem je vhodný

X

X

X

X

X

3

TSI a další platné právní předpisy Unie uvedené žadatelem jsou správné

X

X

X

X

 

4

Zvolené subjekty posuzování shody (oznámený subjekt či subjekty), subjekt pro posuzování (CSM pro posuzování rizik) mají řádnou akreditaci, případně jsou uznány

X

X

X

X

 

5

Neuplatnění TSI v souladu s ustanoveními článku 7 směrnice (EU) 2016/797:

5.1.

platnost (čas a oblast použití);

5.2.

použitelnost na projekt a

5.3.

konzistentnost s určenými a uplatňovanými předpisy

X

X

X

X

X

6

6.1.

Je aplikovaná metodika použitá pro zachycení požadavků vhodná pro účely týkající se těchto aspektů:

a)

Byla použita standardizovaná/schválená metodika? a

b)

Je metoda určená a vhodná pro základní požadavky, jimiž se zabývá?

6.2.

Pokud aplikovaná metodika není standardizovaná nebo se týká jiných základních požadavků, než pro které je určena, je potřeba zkontrolovat následující aspekty s cílem posoudit, zda jsou danou metodikou dostatečně zohledněny a zahrnuty:

a)

použitá míra nezávislého posouzení;

b)

definice systému;

c)

identifikace a klasifikace nebezpečí;

d)

zásady přijatelnosti rizik;

e)

vyhodnocení rizik;

f)

stanovené požadavky;

g)

prokázání shody s požadavky;

h)

řízení nebezpečí (evidence)

X

 

X

X

 

7

Dostatečné důkazy na základě metodiky použité k zachycení požadavků:

7.1.

Byl-li jako metodika k zachycení požadavků použit proces řízení rizik stanovený v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013, je nutno zkontrolovat, zda:

a)

CSM pro posuzování rizik, prohlášení navrhovatele (článek 16 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) je podepsané navrhovatelem a dokládá, že veškerá zjištěná nebezpečí a s nimi spojená rizika jsou usměrňována na přijatelnou úroveň;

b)

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) podporuje prohlášení navrhovatele v rozsahu specifikovaném podle článku 13 a přinejmenším základní požadavek na bezpečnost subsystémů a bezpečné začlenění subsystémů ve vozidle.

7.2.

Byla-li k zachycení požadavků použita jiná metodika než proces řízení rizik stanovený v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013, je nutno zkontrolovat tyto prvky:

a)

Je definice systému kompletní a shodná s návrhem vozidla?

b)

Je identifikace a klasifikace nebezpečí odpovídající a věrohodná?

c)

Jsou všechna rizika řádně řízena a zmírňována?

d)

Vztahují se požadavky související s řízením rizik ve vhodné míře k riziku a k důkazu o shodě s požadavkem?

e)

Jsou nebezpečí řízena strukturovaným a konzistentním způsobem během celého procesu?

f)

Existuje kladné stanovisko z nezávislého posouzení?

X

 

X

X

 

8

U ES prohlášení o ověření a osvědčení ES (článek 15 směrnice (EU) 2016/797) zkontrolujte:

8.1.

Podpisy

8.2.

Platnost

8.3.

Oblast působnosti

8.4.

Podmínky použití vozidla a další omezení, nesoulad

8.5.

Neuplatnění TSI (v příslušných případech)

8.6.

Zda jsou zahrnuty veškeré platné právní předpisy, včetně dalších právních předpisů, které se netýkají železnic

8.7.

Prvky interoperability (platnost, oblast působnosti, podmínky použití a další omezení):

a)

Osvědčení ES o shodě

b)

Prohlášení ES o vhodnosti pro použití

X

X

X

X

 

9

U zpráv subjektů posuzování shody (článek 15 směrnice (EU) 2016/797) zkontrolujte:

9.1.

Shodu s ES prohlášeními o ověření a osvědčeními ES

9.2.

Zda jsou zahrnuty všechny platné právní předpisy

9.3.

Zda byly určeny (případné) odchylky a nesoulad a odpovídají žádostem o neuplatnění

9.4.

Zda je použitá kombinace modulů povolená

9.5.

Zda jsou podmínky použití vozidla a další omezení řádně určeny a v souladu s podmínkami v žádosti o povolení

9.6.

Zda podpůrné důkazy použité subjekty posuzování shody odpovídají příslušným fázím posuzování popsaným v TSI (přezkum návrhu, zkouška typu atd.)

X

X

X

X

 

10

Kontrola posudků vnitrostátních bezpečnostních orgánů pro oblast použití, jak je vymezena v článku 43

X

X

X

X

 

11

Platnost původního povolení typu vozidla

 

X

X

X

X

12

Původní povolení typu vozidla je platné pro dotčenou oblast použití

 

X

 

X

X

13

Stávající podmínky použití vozidla a další omezení

 

X

X

X

 

14

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující zachycení základních požadavků na „bezpečnost“ subsystémů a kladné stanovisko k bezpečnému začlenění mezi subsystémy

X

 

X

X

 

15

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení rizik (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující kladné stanovisko k potenciální změně celkové úrovně bezpečnosti vozidla (významná změna)

 

 

X

X

 

16

Změny v porovnání s povoleným typem vozidla jsou dostatečně popsány a odpovídají CSM pro posuzování rizik, zprávě o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013)

 

 

 

X

 

17

ES prohlášení o ověření a osvědčení ES byla řádně aktualizována v souvislosti se změněnými nebo aktualizovanými předpisy

 

X

 

 

 

18

Zprávy subjektů posuzování shody byly řádně aktualizovány v souvislosti se změněnými nebo aktualizovanými předpisy:

18.1

Změněné nebo aktualizované předpisy jsou zahrnuty

18.2

Je doloženo, že typ vozidla stále splňuje požadavky

 

X

 

 

 

19

Důkazy, že konstrukce typu vozidla se nezměnila

 

X

X

 

 

20

Označení vozidla či řady vozidel, na něž se vztahuje prohlášení o shodě s typem vozidla

 

 

 

 

X

21

Prohlášení o shodě s typem a podklady (článek 24 směrnice (EU) 2016/797)

 

 

 

 

X


PŘÍLOHA III

Aspekty, které posoudí dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití

Tato příloha se nepoužije, pokud oblast použití zahrnuje celou síť EU a TSI v tomto případě stanoví specifické podmínky.

Informace, které posuzují dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast použití v souvislosti s příslušnými vnitrostátními předpisy, jsou uvedené podle případu schvalování. Znaménko (x) ve sloupci u příslušného případu schvalování znamená, že posouzení příslušného aspektu v rámci dotčeného případu schvalování je povinné.

 

 

První povolení

Nové povolení

Rozšířená oblast použití

Obnovené povolení typu

1

Žádost je v souladu se základem přípravné komunikace (v příslušných případech)

X

X

X

X

2

Oblast použití pro dotčený členský stát je správně specifikována

X

X

X

X

3

Vnitrostátní předpisy a požadavky pro dotčenou oblast použití určenou žadatelem jsou správné

X

X

X

 

4

Zvolené subjekty posuzování shody příslušné pro dotčenou oblast použití (určený subjekt či subjekty, subjekt pro posuzování (CSM pro posuzování rizik)) mají řádnou akreditaci, případně jsou uznány.

X

X

X

X

5

Dostatečné důkazy na základě metodiky použité k zachycení požadavků pouze pro vnitrostátní předpisy týkající se dotčené oblasti použití:

5.1.

Byla-li k zachycení požadavků použita jiná metodika než proces řízení rizik stanovený v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013, je nutno zkontrolovat tyto prvky:

a)

Je definice systému kompletní a shodná s návrhem vozidla?

b)

Je identifikace a klasifikace nebezpečí odpovídající a věrohodná?

c)

Jsou všechna rizika řádně řízena a zmírňována?

d)

Vztahují se požadavky související s řízením rizik ve vhodné míře k riziku a k důkazu o shodě s požadavkem?

X

X

X

 

6

U ES prohlášení o ověření a osvědčení (vnitrostátní předpisy) (článek 15 směrnice (EU) 2016/797) zkontrolujte:

6.1.

Podpisy

6.2.

Platnost

6.3.

Oblast působnosti

6.4.

Podmínky použití vozidla, další omezení, nesoulad

X

X

X

X

7

U zpráv subjektů posuzování shody (článek 15 směrnice (EU) 2016/797) zkontrolujte:

7.1.

Shodu s ES prohlášeními o ověření a osvědčeními

7.2.

Zda byly zjištěny (případné) odchylky a nesoulad

7.3.

Zda jsou podmínky použití a další omezení řádně určeny a v souladu s podmínkami v žádosti o povolení

7.4.

Zda podpůrné důkazy použité subjekty posuzování shody odpovídají příslušným fázím posuzování popsaným ve vnitrostátních předpisech

X

X

X

X

8

Stávající podmínky použití vozidla a další omezení

 

X

X

X

9

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující zachycení základních požadavků na „bezpečnost“ subsystémů a kladné stanovisko k bezpečnému začlenění mezi subsystémy

X

X

X

 

10

CSM pro posuzování rizik, zpráva o posouzení rizik (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013) zahrnující kladné stanovisko k potenciální změně celkové úrovně bezpečnosti vozidla (významná změna)

 

X

X

 

11

Změny v porovnání s povoleným typem vozidla jsou dostatečně popsány a odpovídají CSM pro posuzování rizik, zprávě o posouzení bezpečnosti (článek 15 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013)

 

X

 

 

12

ES prohlášení o ověření a osvědčení ES byla řádně aktualizována v souvislosti se změněnými nebo aktualizovanými vnitrostátními předpisy

 

 

 

X

13

Zprávy subjektů posuzování shody byly řádně aktualizovány v souvislosti se změněnými/aktualizovanými předpisy:

13.1.

Změněné/aktualizované vnitrostátní předpisy jsou zahrnuty

13.2.

Je doloženo, že typ vozidla stále splňuje požadavky

 

 

 

X


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU