(EU) 2018/521Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/521 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

Publikováno: Úř. věst. L 87, 3.4.2018, s. 12-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/521

ze dne 28. března 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 (2) stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska.

(2)

V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1296/2008 se může použít paušální snížení dovozního cla určeného v souladu s nařízením Komise (EU) č. 642/2010 (3). Toto snížení bylo stanoveno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/94 (4) pro clo na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí. Snížení se uplatní na zbývající dostupné množství čiroku, které se má dovézt do Španělska v rámci celní kvóty otevřené dne 1. ledna 2017.

(3)

Aby bylo možné využít uvedeného paušálního snížení, vztahují se na dané množství zvláštní pravidla. Konkrétně čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1296/2008 stanoví, že v případech, kdy Komise přijala paušální snížení, doba platnosti licence odpovídá období stanovenému v článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (5). Příslušné písmeno uvedeného ustanovení však bylo zrušeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (6), které spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1239 (7) stanoví pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty stanovenému v nařízení (EU) č. 1308/2013. Pro účely nařízení (ES) č. 1296/2008 je proto vhodné znovu zavést pravidlo týkající se doby platnosti licence. Z důvodu jasnosti by uvedené pravidlo mělo být přímo začleněno do nařízení (ES) č. 1296/2008.

(4)

Nařízení (ES) č. 1296/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu právní jistoty by se mělo vysvětlit, že pravidlo týkající se doby platnosti se použije na všechny licence vydané na základě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/94. Toto nařízení by se tudíž mělo použít se zpětnou platností ode dne vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/94 v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 12 nařízení (ES) č. 1296/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dobou platnosti licence je:

a)

období ode dne vydání licence do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána, v případech, kdy Komise přijala paušální snížení;

b)

období stanovené v nařízení, kterým se vyhlašuje nabídkové řízení v případech licencí vydaných na základě nabídkového řízení na snížení cla.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/94 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí (Úř. věst. L 17, 23.1.2018, s. 7).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU