(EU) 2018/480Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 81, 23.3.2018, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/480

ze dne 4. prosince 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (1), a zejména na čl. 9 odst. 3, čl. 18 odst. 7, čl. 21 odst. 3 a čl. 26 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo nařízení (EU) 2015/760 uplatňováno stejným způsobem, je nezbytné přijmout ustanovení, která vymezí kritéria pro určení okolností, za nichž použití finančních derivátových nástrojů slouží výhradně k účelům zajištění, a okolností, za nichž je doba trvání evropského fondu dlouhodobých investic (dále jen „fond ELTIF“) považována za dostatečně dlouhou, kritéria, která se použijí pro některé prvky podrobného harmonogramu pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF, a zařízení pro neprofesionální investory.

(2)

Pro zajištění souladu mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a k umožnění komplexního přehledu a jednoduchého přístupu k těmto ustanovením je vhodné přijmout dotčené regulační technické normy v jednom nařízení.

(3)

Pokud jde o okolnosti, za nichž použití finančních derivátových nástrojů slouží výhradně k účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic fondu ELTIF, je nezbytné zohlednit finanční derivátové nástroje, jejichž podkladové aktivum odpovídá aktivům, do kterých fond ELTIF investoval, a jejichž expozice mají být zajištěny, jakož i obchody s aktivy, která přestože nejsou stejná jako ta, do kterých fond ELTIF investoval, patří do stejné třídy aktiv. Je tomu tak zejména v případech, kdy finanční derivátový nástroj k zajištění expozice vůči určité položce není k dispozici jako zvláštní druh derivátu, ale jako položka mezi jinými položkami v indexu, který je podkladovým aktivem finančního derivátového nástroje. Použití finančních derivátových nástrojů navíc může v některých případech představovat zajišťovací strategii pouze tehdy, pokud se provádí v kombinaci s obchody s některými aktivy, přičemž by takový druh strategie neměl být zakázán. Aby použití finančních derivátových nástrojů sloužilo výhradně k účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic fondu ELTIF, měl by správce fondu ELTIF učinit všechny přiměřené kroky k zajištění toho, že použité finanční derivátové nástroje skutečně snižují příslušné riziko na úrovni fondu ELTIF a jsou účinné i při napjaté situaci na trhu. Snížení rizika by mělo být ověřitelné pomocí přiměřených systémů řízení rizik, jež určí riziko, které má být zmírněno, a způsob, jakým by derivát takové riziko zmírnil.

(4)

V situacích, ve kterých fond ELTIF investuje do aktiv, která mají různé profily splatnosti, by měla být doba trvání fondu ELTIF stanovena podle toho aktiva v portfoliu fondu ELTIF, které má nejdelší investiční horizont, s přihlédnutím k likviditě daného aktiva.

(5)

Při hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců, kteří mají být zahrnuti do harmonogramu pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF, by se měla zohlednit tržní rizika včetně toho, zda jsou potenciální kupci obvykle závislí na získání úvěrů od třetích stran, zda existuje riziko nelikvidity aktiv před prodejem, zda existují rizika spojená s legislativními změnami, jako jsou fiskální reformy, či politickými změnami a zda existuje riziko, že se zhorší hospodářská situace na trhu relevantním pro aktiva fondu ELTIF. Toto nařízení by v případě jiných než způsobilých investičních aktiv nemělo vyžadovat žádné specifické hodnocení uvedených rizik, protože aktiva uvedená v čl. 50 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (2) mají být ze své povahy likvidní.

(6)

Aktiva, která mají být zahrnuta do harmonogramu pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF, by měla být oceněna v okamžiku, který je z časového hlediska dostatečně blízko začátku prodeje aktiv. Pokud však fond ELTIF provedl v okamžiku, který je dostatečně blízko začátku prodeje aktiv, ocenění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (3), nemělo by být požadováno dodatečné ocenění. Nicméně příprava harmonogramu pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF by měla být zahájena, jakmile je to vhodné, a v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro zpřístupnění harmonogramu příslušnému orgánu fondu ELTIF.

(7)

Zařízení, která je třeba dát k dispozici neprofesionálním investorům v každém členském státě, v němž správce fondu ELTIF fond nabízí, může osobně, telefonicky nebo elektronicky poskytovat jeden či více subjektů, a to správce fondu ELTIF nebo jiný subjekt, na nějž se vztahují právní předpisy upravující úkoly, které mu svěřil správce fondu ELTIF.

(8)

S cílem zabránit případnému narušení trhu je nezbytné, aby fondy ELTIF, které byly povoleny před vstupem tohoto nařízení v platnost, jejich správci a příslušné orgány měli dostatek času na přizpůsobení se požadavkům uvedeným v tomto nařízení.

(9)

Ustanovení o dostatečně dlouhé době trvání fondu ELTIF by se měla vztahovat pouze na fondy ELTIF, které podají žádost o povolení po vstupu tohoto nařízení v platnost, protože podle nařízení (EU) 2015/760 musí být doba trvání fondu ELTIF stanovena před podáním žádosti o udělení povolení ELTIF příslušnému orgánu fondu ELTIF.

(10)

Aby se mohli příslušné orgány a správci fondů ELTIF, které získaly povolení podle nařízení (EU) 2015/760 před vstupem tohoto nařízení v platnost, přizpůsobit novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, mělo by se nařízení stát použitelným po uplynutí jednoho roku od jeho vstupu v platnost. Požadavek dostatečně dlouhé doby trvání fondu ELTIF se podle tohoto nařízení považuje za splněný v případě fondů ELTIF, které již byly povoleny podle nařízení (EU) 2015/760 před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(11)

Toto nařízení vychází z regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(12)

Orgán ESMA provedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zajišťovací deriváty

1.   Okolnosti, za nichž lze mít za to, že použití finančních derivátových nástrojů slouží výhradně k účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z ostatních investic evropského fondu dlouhodobých investic (dále jen „fond ELTIF“), jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2015/760, jsou splněny, jestliže splňují všechna kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Finanční derivátový nástroj se používá pouze k zajištění proti rizikům vyplývajícím z expozic vůči aktivům uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/760.

Účel zajištění proti rizikům vyplývajícím z expozic vůči aktivům uvedený v prvním pododstavci lze považovat za splněný, pouze pokud použití finančního derivátového nástroje vede k ověřitelnému a objektivně měřitelnému snížení těchto rizik na úrovni fondu ELTIF.

Pokud finanční derivátové nástroje k zajištění rizik vyplývajících z expozice vůči aktivům podle prvního pododstavce nejsou k dispozici, lze použít finanční derivátové nástroje, jejichž podkladové aktivum patří do stejné třídy aktiv.

3.   V případě finančních derivátových nástrojů používaných ke generování výnosu fondu ELTIF nelze mít za to, že slouží k účelu zajištění proti rizikům.

4.   Správce fondu ELTIF přijme veškeré přiměřené kroky, aby zajistil, že finanční derivátové nástroje používané k zajištění proti rizikům vyplývajícím z ostatních investic fondu ELTIF snižují rizika na úrovni fondu ELTIF v souladu s odstavcem 2, a to i při napjaté situaci na trhu.

Článek 2

Dostatečně dlouhá doba trvání fondu ELTIF

Pro účely čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2015/760 je doba trvání fondu ELTIF považována za dostatečně dlouhou, aby pokryla životní cyklus každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

fond ELTIF sladí datum ukončení doby svého trvání s datem uplynutí investičního horizontu toho aktiva v portfoliu fondu ELTIF, které má v okamžiku podání žádosti o povolení ELTIF příslušnému orgánu fondu ELTIF nejdelší investiční horizont;

b)

veškeré investice učiněné fondem ELTIF po dni získání povolení ELTIF nesmějí již mít v okamžiku, kdy se provádějí, investiční horizont delší, než je zbývající doba trvání fondu ELTIF.

Článek 3

Kritéria pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců

Pro účely čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2015/760 hodnotí správce fondu ELTIF u každého aktiva, do kterého fond ELTIF investuje, všechny tyto prvky:

a)

zda jsou na trhu přítomni jeden či více potenciálních kupců;

b)

zda správce fondu ELTIF na základě hodnocení provedeného s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v době dokončení harmonogramu očekává, že potenciální kupci budou při koupi příslušného aktiva závislí na vnějším financování;

c)

pokud pro aktivum neexistují žádní potenciální kupci, dobu, která bude pravděpodobně potřeba k nalezení jednoho či více kupců pro dané aktivum;

d)

specifický profil splatnosti aktiva;

e)

zda správce fondu ELTIF na základě hodnocení provedeného s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v době dokončení harmonogramu očekává, že se naplní tato rizika:

i)

riziko spojené s legislativními změnami, které by mohly mít vliv na trh z hlediska potenciálních kupců;

ii)

politické riziko, které by mohlo mít vliv na trh z hlediska potenciálních kupců;

f)

hodnocení správce, zda na prvky uvedené v písmenech a) a b) mohou mít během období prodeje negativní dopad celkové hospodářské podmínky na trhu nebo trzích, které jsou pro aktivum relevantní.

Článek 4

Kritéria pro ocenění aktiv určených k prodeji

1.   Pro účely čl. 21 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2015/760 musí ocenění aktiv určených k prodeji splňovat tato kritéria:

a)

je zahájeno, jakmile je to vhodné, a v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro zpřístupnění podrobného harmonogramu pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF příslušnému orgánu fondu ELTIF;

b)

je dokončeno nejvýše šest měsíců před uplynutím lhůty uvedené v písmenu a).

2.   Pokud bylo ocenění dokončeno nejvýše šest měsíců před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, lze zohlednit ocenění provedená v souladu s článkem 19 směrnice 2011/61/EU.

Článek 5

Specifikace týkající se zařízení pro neprofesionální investory

1.   Pro účely čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2015/760 zajišťuje správce fondu ELTIF zařízení, která plní tyto úkoly:

a)

zpracovávají pokyny neprofesionálních investorů k úpisu, platbě, zpětné koupi a odkupu podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF v souladu s podmínkami stanovenými v marketingových dokumentech fondu ELTIF;

b)

poskytují neprofesionálním investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácí výnosy ze zpětné koupě a odkupu;

c)

usnadňují nakládání s informacemi o uplatňování práv neprofesionálních investorů vyplývajících z jejich investic do fondu ELTIF v členském státě, ve kterém je fond ELTIF nabízen;

d)

zpřístupňují neprofesionálním investorům ke kontrole a k získání kopií:

i)

statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF;

ii)

poslední výroční zprávu fondu ELTIF;

e)

poskytují investorům informace týkající se úkolů, které plní, na trvalém nosiči vymezeném v čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice 2009/65/ES.

2.   Správce fondu ELTIF zajišťuje, aby zařízení uvedená v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2015/760 měla následující technickou infrastrukturu:

a)

plní své úkoly v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, ve kterém je fond ELTIF nabízen;

b)

plní své úkoly osobně, telefonicky nebo elektronicky.

3.   Správce fondu ELTIF zajišťuje, aby zařízení uvedená v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2015/760 byla následujícího typu a měla tyto náležitosti:

a)

jsou poskytována jedním či více subjekty, které jsou buď správcem fondu ELTIF, nebo třetím subjektem, na nějž se vztahují právní předpisy upravující úkoly, které mají být plněny;

b)

pokud zařízení poskytuje třetí subjekt, obdrží veškeré relevantní informace a dokumenty od správce fondu ELTIF;

c)

pokud zařízení poskytuje třetí subjekt, je jmenování subjektu doloženo písemnou smlouvou. V písemné smlouvě je vymezeno, které z úkolů uvedených v odstavci 1 neplní správce fondu ELTIF.

Článek 6

Přechodná ustanovení

V případě fondu ELTIF povoleného podle nařízení (EU) 2015/760 před vstupem tohoto nařízení v platnost se má za to, že splňuje požadavky stanovené v článku 2 tohoto nařízení.

Pro fond ELTIF povolený podle nařízení (EU) 2015/760 před vstupem tohoto nařízení v platnost se články 1, 3, 4 a 5 tohoto nařízení použijí od 1. května 2019.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 301, 17.11.2009, s. 32).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU