(EU) 2018/415Nařízení Komise (EU) 2018/415 ze dne 16. března 2018, kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/35/EHS, příloha II směrnice Rady 2000/75/ES a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 75, 19.3.2018, s. 18-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/415

ze dne 16. března 2018,

kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/35/EHS, příloha II směrnice Rady 2000/75/ES a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (1), a zejména na článek 18 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (2), a zejména na čl. 19 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 15 směrnice 92/35/EHS stanoví, že referenční laboratoř Evropské unie pro mor koní je uvedena v příloze II zmíněné směrnice a její úkoly a povinnosti jsou uvedeny v příloze III zmíněné směrnice.

(2)

Článek 16 směrnice 2000/75/ES stanoví, že referenční laboratoř Evropské unie pro katarální horečku ovcí je uvedena v příloze II části A zmíněné směrnice a její úkoly jsou uvedeny v příloze II části B zmíněné směrnice.

(3)

V čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 se stanoví oblasti odpovědnosti referenčních laboratoří Evropské unie v oblasti zdraví zvířat. V příloze VII části II zmíněného nařízení jsou uvedeny referenční laboratoře Evropské unie pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata, včetně referenčních laboratoří Evropské unie pro mor koní a pro katarální horečku ovcí.

(4)

V návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii bude muset laboratoř uvedená v příloze II části A směrnice 2000/75/ES ukončit svou činnost jako referenční laboratoř Evropské unie pro katarální horečku ovcí.

(5)

Vzhledem k synergiím v oblasti technických poznatků, laboratorní kapacity a vytváření sítí s národními referenčními laboratořemi, které vyplývají z genetické a epizootologické příbuznosti moru koní a katarální horečky ovcí, by měla referenční laboratoř Evropské unie pro mor koní uvedená v příloze II směrnice 92/35/EHS převzít rovněž pravomoci referenční laboratoře Evropské unie pro katarální horečku ovcí.

(6)

Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Španělsko, která působí pod španělským ministerstvem zemědělství, rybolovu a výživy jako referenční laboratoř Evropské unie pro mor koní, by měla i nadále plnit své úkoly a povinnosti podle směrnice 92/35/EHS a navíc by měla převzít úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro katarální horečku ovcí podle směrnice 2000/75/ES.

(7)

Kromě toho byly změněny některé kontaktní údaje referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Španělsko, a proto je nezbytné odpovídajícím způsobem změnit přílohu II směrnice 92/35/EHS.

(8)

Název laboratoře přebírající pravomoci referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a katarální horečku ovcí by měl rovněž uvádět, že se jedná o referenční laboratoř Evropské unie pro katarální horečku ovcí. Část A přílohy II směrnice 2000/75/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Příloha VII nařízení (ES) č. 882/2004 by měla být změněna tak, aby odkazovala na referenční laboratoř Evropské unie pro mor koní a katarální horečku ovcí.

(10)

Aby nedošlo k narušení činností referenční laboratoře Evropské unie pro katarální horečku ovcí a aby nově určená referenční laboratoř Evropské unie měla dostatek času k plnému zprovoznění, je vhodné, aby se opatření stanovená tímto nařízením použila od 1. ledna 2019.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Španělsko, zastává pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a pro katarální horečku ovcí, jak je stanoveno v příloze III směrnice 92/35/EHS a příloze II části B směrnice 2000/75/ES.

Článek 2

Příloha II směrnice 92/35/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 3

Příloha II část A směrnice 2000/75/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Příloha VII nařízení (ES) č. 882/2004 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

V příloze II směrnice 92/35/EHS se název a kontaktní údaje laboratoře nahrazují tímto:

„Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ŠPANĚLSKO“.


PŘÍLOHA II

V příloze II části A směrnice 2000/75/ES se název a kontaktní údaje laboratoře nahrazují tímto:

„Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ŠPANĚLSKO“.


PŘÍLOHA III

Část II přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se mění takto:

1)

body 2 a 9 se zrušují;

2)

doplňuje se nový bod 21, který zní:

„21.   Referenční laboratoř EU pro mor koní a katarální horečku ovcí

Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ŠPANĚLSKO“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU