(EU) 2018/405Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/405 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 74, 16.3.2018, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2018 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/405

ze dne 21. listopadu 2017,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 456 odst. 1 písm. j) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nizozemské znění nařízení (EU) č. 575/2013 obsahuje v čl. 429a odst. 3 třetím pododstavci, jenž byl vložen nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 (2), chybu v odkazu, která zužuje rozsah podmínek, jež musí hospodářské subjekty splnit. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(2)

České znění nařízení (EU) č. 575/2013 obsahuje v čl. 429b odst. 4, jenž byl vložen nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/62, chybu, která dává podmínce upravující použití jednoduché metody finančního kolaterálu opačný význam než znění v ostatních jazycích. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Litevské znění nařízení (EU) č. 575/2013 obsahuje v čl. 429b odst. 4, jenž byl vložen nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/62, chybu, pokud jde o stanovení navýšení. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Nařízení (EU) č. 575/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(5)

V zájmu právní jistoty by se toto nařízení mělo použít ode dne vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 575/2013 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

V článku 429b se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou instituce použít metodu stanovenou v článku 222, za podmínky uplatnění příslušné rizikové váhy v minimální výši 20 %, ke stanovení navýšení pro repo obchody, půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit, transakce s delší dobou vypořádání a maržové obchody včetně těch, které jsou podrozvahovými položkami. Instituce mohou tuto metodu použít pouze tehdy, pokud ji používají také ke stanovení hodnoty expozice těchto transakcí pro účely splnění požadavků na kapitál uvedených v článku 92.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 37).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU