(EU) 2018/395Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Publikováno: Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/395

ze dne 13. března 2018,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 Komise přijme nezbytná prováděcí pravidla, jimiž se stanoví podmínky bezpečného provozu balonů, pokud takové letadlo splňuje podmínky upřesněné v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) daného nařízení.

(2)

S ohledem na specifickou povahu provozu balonů jsou zapotřebí vlastní provozní pravidla, stanovená v samostatném nařízení. Tato pravidla by se měla opírat o obecná pravidla letového provozu stanovená v nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2), ale měla by být přepracována a zjednodušena, aby bylo zajištěno, že budou přiměřená a budou vycházet z přístupu založeného na posouzení rizik, a aby byl současně zajištěn bezpečný provoz balonů.

(3)

Specifická pravidla letového provozu balonů by se však neměla rozšiřovat o požadavky týkající se dozoru příslušných úřadů členských států nad letovým provozem, jelikož tyto požadavky nejsou specifické pro žádnou konkrétní činnost v rámci letového provozu, ale uplatňují se horizontálně s ohledem na všechny takové činnosti. Pokud jde o dozor, měly by se požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 965/2012 a příloze II tohoto nařízení tudíž uplatňovat nadále i v souvislosti s letovým provozem balonů.

(4)

V zájmu bezpečnosti a s cílem zajistit soulad se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 se na všechny provozovatele balonů, na které se tohoto nařízení vztahuje, s výjimkou projekčních nebo výrobních organizací vykonávajících určité provozní činnosti, vztahuje soubor základních požadavků.

(5)

Za účelem poskytnutí další ochrany pro cestující v balonech by měly být stanoveny určité doplňující požadavky pro provozovatele zapojené do obchodního provozu balonů, které by se měly kromě základních požadavků uplatňovat.

(6)

Tyto doplňující požadavky by měly zohledňovat méně složitou povahu obchodního provozu balonů v porovnání s jinými formami obchodního letectví, měly by být přiměřené a postaveny na přístupu založeného na posouzení rizik. Z tohoto důvodu je vhodné nahradit požadavek osvědčení obchodního provozu stanovený v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 požadavkem předložení předběžného prohlášení příslušnému úřadu a stanovit podrobná pravidla pro předkládání takových prohlášení, jakož i určité další doplňující požadavky.

(7)

Avšak vzhledem k poměrně menší složitosti a s ohledem na přístup založený na posouzení rizik by měli být provozovatelé zapojení do určitého obchodního provozu balonů osvobozeni od požadavku certifikace a od těchto doplňujících požadavků, včetně požadavku předložení předběžného prohlášení. Místo toho by se na ně měly vztahovat pouze základní požadavky stanovené v tomto nařízení, které se uplatňují na veškerý letový provoz balonů, na něž se vztahuje toto nařízení.

(8)

Aby byl zajištěn hladký přechod a předešlo se v maximální možné míře jakýmkoli narušením při zavádění nového, specifického režimu pro provoz balonů stanoveného v tomto nařízení, měla by zůstat v platnosti veškerá osvědčení, oprávnění a schválení vydaná provozovatelům balonů v souladu s pravidly, která jsou použitelná před datem použití tohoto nařízení, a měla by být pokládána za prohlášení učiněné v souladu s tímto nařízením na omezenou dobu. Po uplynutí tohoto období by všichni provozovatelé zapojení do obchodního provozu balonů měli učinit prohlášení v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

(9)

Aby byl zajištěn hladký přechod a všechny dotčené strany získaly dostatek času na přípravu na uplatňování tohoto nového režimu, by se toto nařízení mělo používat až od vhodného pozdějšího data.

(10)

Agentura připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej ve formě stanoviska (3) Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízeni stanoví podrobná pravidla letového provozu balonů, pokud takové letadlo splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na letový provoz s upoutanými plynovými balony.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„balonem“ se rozumí letadlo s posádkou, které je lehčí než vzduch, není poháněné motorem a udržuje se v letu buď pomocí plynu lehčího než vzduch nebo palubního hořáku, včetně plynových balonů, horkovzdušných balonů, kombinovaných balonů a horkovzdušných vzducholodí, i když jsou poháněny motorem;

2)

„plynovým balonem“ se rozumí volný balon, který k získání vztlaku využívá plyn lehčí než vzduch;

3)

„upoutaným plynovým balonem“ se rozumí plynový balon s poutacím systémem, který balon nepřetržitě během provozu ukotvuje v pevném bodě;

4)

„volným balonem“ se rozumí balon, který není během provozu nepřetržitě ukotven v pevném bodě;

5)

„horkovzdušným balonem“ se rozumí volný balon, který k získání vztlaku využívá ohřátý vzduch;

6)

„kombinovaným balonem“ se rozumí volný balon, který k získání vztlaku využívá kombinaci ohřátého vzduchu a nehořlavého plynu lehčího než vzduch;

7)

„horkovzdušnou vzducholodí“ se rozumí poháněný horkovzdušný balon, přičemž se motor nijak nepodílí na vztlaku;

8)

„soutěžním letem“ se rozumí jakýkoli letový provoz balonu prováděný pro účely účasti v leteckých závodech či soutěžích, včetně použití balonu pro přípravu na takový provoz a k letu na místo konání leteckých závodů či soutěže a zpět;

9)

„leteckým veřejným vystoupením“ jakýkoli letový provoz balonu prováděný jako letová ukázka nebo jako součást zábavního programu v rámci oznámené akce pro veřejnost, včetně použití balonu pro přípravu na provoz a k letu na místo konání oznámené akce a zpět;

10)

„seznamovacím letem“ se rozumí jakýkoli krátký let provozovaný za úplatu či jiné protiplnění provozovaný organizací pro výcvik schválenou v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 (4) nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik;

11)

„hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí ústředí nebo sídlo provozovatele balonu, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení;

12)

„dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky“ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je balon provozován na odpovědnost nájemce.

Článek 3

Letový provoz

1.   Provozovatelé balonů provozují balon v souladu s požadavky stanovenými v hlavě BAS přílohy II.

První pododstavec se však nevztahuje na projekční nebo výrobní organizace, které splňují články 8 a 9 nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (5) a které v oblasti působnosti svých práv provozují balon pro účely zavedení nebo změnu typu balonu.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 se požadavek certifikace v něm stanovený neuplatňuje na provozovatele zapojené do obchodního provozu balonů.

Tito provozovatelé jsou oprávněni zapojit se do takového obchodního provozu až poté, co příslušnému úřadu předloží prohlášení o své kapacitě a prostředcích k plnění povinností souvisejících s provozem balonu. Kromě splnění požadavků stanovených v hlavě BAS se při předkládání tohoto prohlášení a provozu balonu řídí požadavky stanovenými v hlavě ADD přílohy II.

Druhý pododstavec se však nevztahuje na provozovatele zapojené do následujícího provozu balonů:

a)

provoz s maximálně čtyřmi osobami se sdílenými náklady, včetně pilota, za předpokladu, že přímé náklady na let balonu a poměrnou část příspěvku na úhradu ročních nákladů na uskladnění, pojištění a údržbu balonu sdílejí všechny tyto osoby;

b)

soutěžní lety nebo letecká veřejná vystoupení za předpokladu, že úplata či jiné protiplnění za takové lety jsou omezeny na výši náhrady přímých nákladů na let balonu a přiměřeného příspěvku na úhradu poměrné části ročních nákladů na uskladnění, pojištění a údržbu balonu a že získané ceny nepřevyšují hodnotu stanovenou příslušným úřadem;

c)

seznamovací lety s maximálně čtyřmi osobami včetně pilota a výsadkové lety prováděné buď organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byla schválena podle nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání za předpokladu, že organizace balon provozuje na základě vlastnictví nebo dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že takové lety představují pouze okrajovou činnost organizace;

d)

výukové lety prováděné organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byla schválena podle nařízení (EU) č. 1178/2011.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Certifikáty, oprávnění a schválení vystavené provozovatelům balonů členskými státy před 8. dubnem 2019 v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012 nebo v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva, která jsou ve shodě s čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 965/2012, zůstanou v platnosti až do 8. října 2019.

Do 8. října 2019 je jakýkoli odkaz na prohlášení v tomto nařízení chápán též jako odkaz na certifikáty, oprávnění nebo povolení vystavené členskými státy před 8. dubnem 2019.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 01/2016 ze dne 6. ledna 2016 k nařízení Komise o revizi evropských provozních pravidel pro balony.

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

DEFINICE

[ČÁST DEF]

Pro účely přílohy II se použijí tyto definice:

1.

„přijatelnými způsoby průkazu“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

2.

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumějí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

3.

„velícím pilotem“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu;

4.

„členem posádky“ se rozumí osoba, jíž provozovatel přidělil povinnosti na palubě balonu nebo na zemi, jsou-li tyto povinnosti přímo spjaty s provozem balonu;

5.

„členem letové posádky“ se rozumí člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený během doby letové služby povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla;

6.

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, vyjma kávy a tabáku;

7.

„nehodou“ se rozumí událost spojená s provozem balonu, k níž dojde mezi okamžikem zahájení nafukování balonu a okamžikem úplného vyfouknutí balonu, při níž:

a)

některá osoba utrpí smrtelné nebo vážné zranění v důsledku svého pobytu v balonu nebo v důsledku přímého kontaktu s kteroukoli jeho částí, včetně částí, které byly od balonu odpojeny, avšak kromě zranění vyplývajících z přirozených příčin nebo zranění, která si daná osoba přivodila sama nebo které jí přivodily jiné osoby;

b)

je balon poškozen nebo má konstrukční závadu, což vede k negativnímu dopadu na jeho konstrukční pevnost, výkonnost nebo letové charakteristiky a vyžaduje větší opravu nebo výměnu dotčené součásti nebo

c)

je balon pohřešován nebo je na zcela nepřístupném místě;

8.

„incidentem“ se rozumí událost jiná než nehoda, spojená s provozem balonu, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost jeho provozu;

9.

„vážným incidentem“ se rozumí událost spojená s provozem balonu, k níž dojde mezi okamžikem zahájení nafukování balonu a okamžikem úplného vyfouknutí balonu, při níž byla vysoká pravděpodobnost nehody;

10.

„kritickými fázemi letu“ se rozumí vzlet, konečné přiblížení, nezdařené přiblížení, přistání a veškeré další fáze letu, které velící pilot označí za kritické pro bezpečný provoz balonu;

11.

„letovou příručkou letadla (AFM)“ se rozumí dokument obsahující platná a schválená provozní omezení a informace týkající se balonu;

12.

„nebezpečným zbožím“ se rozumějí předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny v seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích nebo které mají být jako takové podle těchto instrukcí klasifikovány;

13.

„technickými instrukcemi“ se rozumí poslední platné vydání technických instrukcí pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží, včetně doplňků a dodatků vydaných organizací ICAO v dokumentu 9284-AN/905;

14.

„provozním místem“ se rozumí místo vybrané velícím pilotem nebo provozovatelem pro přistání, vzlet nebo manipulaci s vnějším nákladem;

15.

„plněním paliva“ se rozumí plnění tlakových láhví nebo palivových nádrží z externího zdroje, vyjma výměny tlakových láhví s palivem;

16.

„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak končí večer v okamžiku, kdy se střed slunečního disku dostane 6° pod horizont, a občanské svítání začíná ráno okamžikem, kdy je střed slunečního disku 6° pod horizontem;

17.

„zvláštním provozem balonu“ se rozumí každý obchodní i neobchodní provoz balonu, jehož hlavním účelem není přeprava cestujících při vyhlídkovém nebo zážitkovém letu, nýbrž seskoky s padákem, seskok se závěsným létáním, letecká veřejná vystoupení, soutěžní lety nebo podobné zvláštní činnosti;

18.

„provozním nákladem“ se rozumí celková hmotnost cestujících, zavazadel a specializovaného vybavení na palubě;

19.

„hmotností prázdného balonu“ se rozumí hmotnost stanovená vážením balonu s veškerým zastavěným vybavením stanoveným v letové příručce letadla;

20.

„dohodou o nájmu/pronájmu s posádkou (wet lease)“ se rozumí dohoda mezi provozovateli, podle níž je balon provozován na odpovědnost pronajímatele;

21.

„obchodní přepravou osob balonem (CPB)“ se rozumí forma obchodní letecké dopravy balonem, při níž jsou cestující přepravováni na vyhlídkových nebo zážitkových letech za úplatu nebo jiné protiplnění;

22.

„provozem v obchodní letecké dopravě (CAT)“ provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné protiplnění.


PŘÍLOHA II

LETOVÝ PROVOZ BALONU

[ČÁST BOP]

HLAVA BAS

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ POŽADAVKY

Oddíl 1

Obecné požadavky

BOP.BAS.001   Oblast působnosti

V souladu s článkem 3 stanoví tato hlava požadavky, které musí splnit každý provozovatel balonů, který není projekční nebo výrobní organizací podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce.

BOP.BAS.005   Příslušný úřad

Příslušným úřadem je úřad určený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, nebo místo, v němž má provozovatel sídlo nebo kde je usazený, nemá-li žádné hlavní místo obchodní činnosti. Na tento úřad se vztahují požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 965/2012 v souladu s čl. 1 odst. 7 uvedeného nařízení.

BOP.BAS.010   Způsoby průkazu

a)

Požaduje-li to příslušný úřad, který ověřuje průběžný soulad provozovatele podle čl. ARO.GEN.300 písm. a) bodu 2 přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012, prokáže provozovatel soulad se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení.

b)

Provozovatel použije k prokázání tohoto souladu některý z následujících způsobů:

1)

přijatelné způsoby průkazu;

2)

alternativní způsoby průkazu.

BOP.BAS.015   Seznamovací lety

Seznamovací lety jsou:

a)

provozovány podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) ve dne a

b)

kontrolovány z hlediska bezpečnosti osobou, kterou jmenovala organizace provádějící takové lety.

BOP.BAS.020   Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

Provozovatel zavede:

a)

opatření související s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c) přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012 a

b)

příkazy k zachování letové způsobilosti a další povinné informace vydané agenturou v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 216/2008.

BOP.BAS.025   Ustanovení do funkce velícího pilota

Provozovatel ustanoví velícího pilota, který má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Povinnosti velícího pilota

a)

Velící pilot:

1)

nese odpovědnost za bezpečnost balonu a všech osob či majetku přepravovaného na palubě během provozu balonu;

2)

nese odpovědnost za zahájení, pokračování nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti;

3)

zajišťuje, aby byly dodrženy všechny použitelné provozní postupy a kontrolní seznamy;

4)

zahájí let pouze tehdy, jestliže je přesvědčen, že byla dodržena veškerá provozní omezení, takže:

i)

balon je způsobilý k letu;

ii)

balon je řádně zapsaný v rejstříku;

iii)

přístroje a vybavení požadované pro provedení letu jsou na palubě balonu a jsou funkční;

iv)

hmotnost balonu je taková, že je let možno provést v rámci mezních hodnot předepsaných v letové příručce;

v)

veškeré vybavení a zavazadla jsou řádně naložena a zajištěna a

vi)

během letu nebudou překročena provozní omezení balonu upřesněná v letové příručce;

5)

zajistí, aby byla provedena předletová prohlídka v souladu s požadavky přílohy I nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (1);

6)

odpovídá za předletovou instruktáž osob asistujících při plnění a vypouštění obalu;

7)

zajistí, aby osoby asistující při plnění a vypouštění obalu byly oblečeny do vhodného ochranného oděvu;

8)

ujistí se, že veškeré nouzové vybavení je snadno dostupné k okamžitému použití;

9)

zajistí, že na palubě nebo v bezprostřední blízkosti balonu nebude nikdo kouřit;

10)

nedovolí v balonu přepravu osoby, která se jeví natolik pod vlivem psychoaktivních látek, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost balonu nebo osob či majetku na jeho palubě;

11)

udrží si po celou dobu letu kontrolu nad balonem, ledaže řízení převezme jiný pilot;

12)

přijme v nouzové situaci, která vyžaduje okamžité rozhodnutí a činnost, všechna opatření, která považuje za daných okolností za nezbytná. V takových případech se může v zájmu bezpečnosti odchýlit v nezbytné míře od platných pravidel, provozních postupů a metod;

13)

nepokračuje v letu dál než k nejbližšímu provoznímu místu s přípustným počasím, pokud jeho způsobilost k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou nemoc, únava, nedostatek kyslíku nebo jakákoli jiná příčina;

14)

po skončení letu nebo série letů zapíše do palubního deníku balonu údaje o využití balonu a všechny známé nebo domnělé závady;

15)

neprodleně nejrychlejšími dostupnými prostředky uvědomí bezpečnostní vyšetřovací orgán státu, na jehož území došlo k události, a záchranné služby tohoto státu o jakémkoli vážném incidentu nebo nehodě, jejímž účastníkem byl balon;

16)

příslušnému orgánu předloží neprodleně hlášení o protiprávním činu a informuje místní úřad určený státem, na jehož území k protiprávnímu činu došlo a

17)

neprodleně oznámí příslušnému stanovišti letových provozních služeb (ATS) jakékoli nebezpečné meteorologické nebo letové podmínky, s nimiž se setkal a které by pravděpodobně ovlivnily bezpečnost jiných letadel.

b)

Velící pilot neplní povinnosti v balonu v jedné z následujících situací:

1)

když je nezpůsobilý k výkonu služby z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, užívání léků, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky, nebo se cítí z jiného důvodu nezpůsobile;

2)

pokud nejsou splněny příslušné zdravotní požadavky.

c)

Pokud se provozu balonu účastní členové posádky, velící pilot:

1)

zajistí, aby během kritických fází letu nebo vždy, když to pokládá za nezbytné v zájmu bezpečnosti, byli všichni členové posádky na přiděleném pracovním místě a vykonávali pouze činnosti vyžadované pro bezpečný provoz balonu;

2)

nezahájí let, pokud je některý člen posádky nezpůsobilý k výkonu služby z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, užívání léků, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky, nebo se cítí z jiného důvodu nezpůsobile;

3)

nepokračuje v letu dál než k nejbližšímu provoznímu místu s přípustným počasím, pokud způsobilost některého člena posádky k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou nemoc, únava nebo nedostatek kyslíku, nebo z jiného důvodu a

4)

zajistí, aby se všichni členové posádky mohli navzájem dorozumívat společným jazykem.

BOP.BAS.035   Oprávnění velícího pilota

Velící pilot je oprávněn:

a)

vydat všechny příkazy a přijmout všechna odpovídající opatření za účelem zajištění bezpečnosti balonu a osob nebo majetku přepravovaného na jeho palubě a

b)

odmítnout nástup nebo přepravu kterékoli osoby či zavazadla, které podle jeho názoru mohou představovat potenciální ohrožení bezpečnosti osoby nebo majetku na palubě.

BOP.BAS.040   Povinnosti členů posádky

a)

Každý člen posádky nese odpovědnost za řádné plnění svých povinností v souvislosti s provozem balonu.

b)

Členové posádky nevykonávají povinnosti v balonu, jsou-li nezpůsobilí z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, užívání léků, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky, nebo se cítí z jiného důvodu nezpůsobilí.

c)

Členové posádky hlásí velícímu pilotovi obě z těchto skutečností:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž jsou přesvědčeni, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz balonu, včetně nouzových systémů;

2)

jakýkoli incident.

d)

Každý člen letové posádky, který plní povinnosti pro více než jednoho provozovatele:

1)

vede záznamy ohledně doby své letové služby a případně ohledně doby odpočinku a

2)

poskytuje každému provozovateli údaje potřebné k vytvoření harmonogramu činností v souladu s příslušnými omezeními doby letové služby a služby a s požadavky na dobu odpočinku.

BOP.BAS.045   Dodržování právních a správních předpisů a postupů

a)

Velící pilot a všichni členové posádky dodržují právní a správní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje.

b)

Velící pilot musí být obeznámen s právními a správními předpisy a postupy, které se týkají výkonu jeho povinností stanovených pro oblasti, přes které letí, provozní místa, která mají být využita, a související zařízení letecké navigace.

BOP.BAS.050   Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie veškerých dokumentů, příruček a informací:

1)

provozní omezení, běžné, mimořádné a nouzové postupy a další příslušné informace týkající se provozních vlastností balonu;

2)

podrobnosti z vyplněného letového plánu letových provozních služeb (ATS), je-li to vyžadováno v souladu s oddílem 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (2);

3)

aktuální a vhodné letecké mapy pro oblast předpokládaného letu.

b)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie veškerých dokumentů, příruček a informací nebo jsou uloženy v doprovodném vozidle:

1)

osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku;

2)

osvědčení letové způsobilosti, včetně příloh;

3)

letová příručka letadla (AFM) nebo rovnocenný dokument (dokumenty);

4)

povolení rádiové stanice, je-li balon vybaven rádiovým komunikačním vybavením v souladu s čl. BOP.BAS.355 písm. a);

5)

osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti;

6)

palubní deník balonu nebo rovnocenný dokument (dokumenty);

7)

veškeré další dokumenty týkající se letu nebo požadované dotčeným státem či státy pro daný let.

c)

Vyžaduje-li to příslušný úřad, zpřístupní velící pilot nebo provozovatel tomuto úřadu originální dokumentaci ve lhůtě stanovené úřadem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 24 hodin.

BOP.BAS.055   Nebezpečné zboží

a)

Přeprava nebezpečného zboží na palubě balonu se provádí v souladu s požadavky stanovenými v příloze 18 Chicagské úmluvy v platném znění a rozšířené o technické instrukce.

b)

Velící pilot přijme veškerá přiměřená opatření s cílem zabránit neúmyslnému vnesení nebezpečného zboží na palubu balonu.

c)

Přiměřené množství předmětů a látek, které by jinak byly klasifikovány jako nebezpečné zboží a které se používají k usnadnění bezpečnosti letu, pokud se přeprava na palubě balonu doporučuje v zájmu zajištění jejich včasné dostupnosti pro provozní účely, je považováno za povolené podle bodu 2.2.1 písm. a) části 1 technických instrukcí bez ohledu na to, zda je požadována přeprava těchto předmětů a látek nebo je zamýšleno jejich použití v souvislosti s daným konkrétním letem či nikoli. Velící pilot zajistí, aby tyto předměty a látky byly zabaleny a naloženy na palubu balonu takovým způsobem, který minimalizuje rizika pro členy posádky, cestující a balon během provozu.

d)

Velící pilot nebo provozovatel, je-li velící pilot nezpůsobilý, oznámí jakoukoli nehodu či incident s nebezpečným zbožím úřadu pro šetření příslušného státu, na jehož území k události došlo, záchranným službám tohoto státu, jakémukoli jinému orgánu určenému tímto státem a příslušnému úřadu.

BOP.BAS.060   Vypouštění nebezpečného zboží

a)

Velící pilot nesmí vypouštět nebezpečné zboží při provozu balonu nad hustě zastavěnými oblastmi velkoměst, měst nebo osad nebo nad shromážděním osob na volném prostranství.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), mohou parašutisté opustit balon k provedení ukázky padákového seskoku nad těmito hustě zastavěnými oblastmi nebo nad shromážděním osob na volném prostranství s použitím zařízení na vypouštění kouřové stopy, které bylo pro tento účel vyrobeno.

BOP.BAS.065   Palubní deník balonu

Podrobnosti o balonu, jeho posádce a každé trase pro každý let nebo sérii letů se uchovávají ve formě palubního deníku nebo rovnocenného dokumentu.

Oddíl 2

Provozní postupy

BOP.BAS.100   Používání provozních míst

Velící pilot používá pouze taková provozní místa, která jsou přiměřená pro daný typ balonu a daný druh provozu.

BOP.BAS.105   Postupy omezování hluku

Velící pilot vezme v úvahu zveřejněné postupy omezování hluku tak, aby byl minimalizován dopad hluku systému ohřevu, přičemž však zajistí, že bezpečnost má přednost před omezováním hluku.

BOP.BAS.110   Zásoba paliva a zátěže a plánování

Velící pilot zahájí let pouze tehdy, jestliže množství záložního paliva nebo zátěže na palubě balonu postačuje na zajištění bezpečného přistání.

BOP.BAS.115   Instruktáž cestujících

Velící pilot zajistí, že před letem, popřípadě během letu se cestujícím dostane instruktáže o běžných, mimořádných a nouzových postupech.

BOP.BAS.120   Přeprava zvláštních kategorií cestujících

Velící pilot zajistí, aby osoby vyžadující zvláštní podmínky, pomoc nebo zařízení během letu balonem byly přepravovány za podmínek zajišťujících bezpečnost balonu a osob nebo majetku na palubě.

BOP.BAS.125   Předkládání letového plánu letových provozních služeb

a)

Pokud nebyl předložen letový plán letových provozních služeb (ATS), protože není vyžadován v souladu s čl. SERA.4001 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, předloží velící pilot přiměřené informace, které v případě nutnosti umožní aktivovat pohotovostní služby.

b)

Pokud let probíhá z provozního místa, kde není možné předložit letový plán ATS, ačkoli je vyžadován v souladu s čl. SERA.4001 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, předloží velící pilot letový plán ATS po vzletu.

BOP.BAS.130   Příprava letu

Před zahájením letu se velící pilot seznámí se všemi dostupnými meteorologickými a leteckými informacemi, které souvisejí s plánovaným letem a které zahrnují obojí z níže uvedeného:

a)

prostudování dostupných aktuálních meteorologických hlášení a předpovědí;

b)

plánování alternativního postupu pro případ, že let nemůže být dokončen, jak bylo plánováno.

BOP.BAS.135   Kouření na palubě

Na palubě balonu během kterékoli fáze letu nebo v přímé blízkosti balonu nesmí nikdo kouřit.

BOP.BAS.140   Přeprava a použití zbraní

a)

Velící pilot zajistí, aby na palubě balonu nikdo neměl u sebe a nepoužíval zbraň.

b)

Odchylně od písmene a) smí velící pilot povolit nošení a použití zbraní na palubě balonu, je-li to vyžadováno v zájmu bezpečnosti členů posádky nebo cestujících. V takových případech velící pilot zajistí, aby nepoužívané zbraně byly zabezpečeny.

BOP.BAS.145   Meteorologické podmínky

Velící pilot zahájí let podle pravidel letu za viditelnosti nebo v něm pokračuje pouze tehdy, pokud nejnovější dostupné meteorologické informace naznačují, že meteorologické podmínky na trati a v plánovaném místě určení budou v předpokládané době použití takovéto:

a)

stejné nebo lepší než příslušná provozní minima pro lety podle pravidel letu za viditelnosti a

b)

v rámci meteorologických omezení stanovených v letové příručce.

BOP.BAS.150   Podmínky vzletu

Velící pilot se před zahájením vzletu balonu přesvědčí, že podle posledních dostupných informací umožňuje počasí na provozním místě bezpečný vzlet a odlet.

BOP.BAS.155   Podmínky pro přiblížení a přistání

S výjimkou nouzových situací se velící pilot před zahájením přiblížení k zemi přesvědčí, že podle posledních dostupných informací umožňují podmínky na zamýšleném provozním místě bezpečné přiblížení a přistání.

BOP.BAS.160   Simulované situace za letu

a)

Při přepravě cestujících nesimuluje velící pilot situace vyžadující použití mimořádných nebo nouzových postupů.

b)

Odchylně od písmene a) může velící pilot takové situace simulovat během jiného provozu než obchodního provozu balonu, při provádění výcvikového letu buď se zaučujícími se piloty, nebo s cestujícími za předpokladu, že cestující byli o simulaci řádně informováni předem a souhlasili s ní.

BOP.BAS.165   Řízení palivového systému za letu

Velící pilot v pravidelných intervalech během letu kontroluje, aby množství použitelného zbývajícího paliva nebo zátěže za letu nebylo menší než množství paliva nebo zátěže potřebné pro dokončení zamýšleného letu a zásoba plánovaná pro přistání.

BOP.BAS.170   Plnění paliva s cestujícími na palubě

a)

Plnění paliva do balonů nesmí být prováděno, když jsou na palubě osoby.

b)

Odchylně od písmene a) smí být palivo plněno do motoru horkovzdušných vzducholodí, když je velící pilot na palubě.

BOP.BAS.175   Použití zádržného systému

Je-li v souladu s článkem BOP.BAS.320 vyžadován zádržný systém, používá ho velící pilot alespoň při přistávání.

BOP.BAS.180   Použití doplňkové dodávky kyslíku

Velící pilot zajistí, aby:

a)

všichni členové posádky zapojení do výkonu povinností zásadních pro bezpečný provoz balonu používali trvale doplňkovou dodávku kyslíku, kdykoli určí, že v nadmořské výšce zamýšleného letu by nedostatek kyslíku mohl zhoršit schopnosti členů posádky a

b)

doplňková dodávka kyslíku byla k dispozici cestujícím, pokud by nedostatek kyslíku mohl mít pro ně škodlivý účinek.

BOP.BAS.185   Provozní omezení v noci

a)

Horkovzdušné balony:

1)

nesmí přistávat v noci s výjimkou nouzových situací a

2)

mohou vzlétnout v noci, jestliže je na palubě dostatečné množství paliva pro přistání ve dne.

b)

Plynové balony a smíšené balony:

1)

nesmí přistávat v noci s výjimkou nouzových situací nebo preventivního přistání a

2)

mohou vzlétnout v noci, jestliže je na palubě dostatečné množství paliva pro přistání ve dne.

c)

Horkovzdušné vzducholodě jsou provozovány v souladu se svými schválenými provozními omezeními pro noční lety podle pravidel letu za viditelnosti a informacemi.

BOP.BAS.190   Zvláštní provoz balonů – posouzení rizik a kontrolní seznam

a)

Před zahájením zvláštního provozu balonu provede velící pilot posouzení rizik, přičemž posoudí složitost dané činnosti s cílem stanovit možnosti ohrožení a s nimi spojená rizika zamýšleného provozu a v případě potřeby zavést opatření ke zmírnění dopadů.

b)

Zvláštní provoz balonu se provádí v souladu s kontrolním seznamem. Velící pilot sestaví takový kontrolní seznam a zajistí, aby odpovídal zvláštní činnosti a používanému balonu, a to na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k veškerým požadavkům stanoveným v této hlavě. Kontrolní seznam musí být při každém letu velícímu pilotovi a dalším členům posádky snadno dostupný, je-li to relevantní pro výkon jejich povinností.

c)

Velící pilot pravidelně provádí přezkum a aktualizaci kontrolního seznamu, je-li to nezbytné pro náležité zohlednění posouzení rizik.

Oddíl 3

Výkonnost a provozní omezení

BOP.BAS.200   Provozní omezení

Velící pilot zajistí, aby během kterékoli fáze provozu balon nepřekročil žádná z omezení stanovených v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (dokumentech).

BOP.BAS.205   Vážení

a)

Vážení balonu provede jeho výrobce, případně se uskuteční v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1321/2014.

b)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost balonu byla stanovena skutečným zvážením před jeho prvním uvedením do provozu. Započítávají se a správně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost. Tyto informace jsou zpřístupněny velícímu pilotovi. Pokud vliv modifikací nebo oprav na hmotnost není znám, je balon zvážen znovu.

BOP.BAS.210   Výkonnost – obecná ustanovení

Velící pilot provozuje balon jen tehdy, pokud je výkonnost balonu přiměřená pro dodržení požadavků stanovených v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a všech dalších omezení týkajících se letu, vzdušného prostoru nebo používaných provozních míst, přičemž zajistí, aby veškeré používané mapy byly v poslední dostupné verzi.

Oddíl 4

Přístroje a vybavení

BOP.BAS.300   Přístroje a vybavení – obecná ustanovení

a)

Přístroje a vybavení požadované v tomto oddíle jsou schvalovány v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 748/2012 za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

používají se s cílem splnit články BOP.BAS.355 a BOP.BAS.360;

2)

jsou trvale nainstalovány v balonu.

b)

Odchylně od písmene a) nevyžadují všechny následující přístroje nebo vybavení, jsou-li požadovány v tomto oddíle, schválení:

1)

přístroje a vybavení používané letovou posádkou k určení dráhy letu;

2)

samostatné přenosné kapesní svítilny;

3)

chronometr;

4)

souprava první pomoci;

5)

vybavení pro přežití a signalizační vybavení;

6)

doplňková zásoba kyslíku a dýchací přístroj;

7)

náhradní zapalovací zdroj;

8)

hasicí deka nebo ohnivzdorná pokrývka;

9)

ruční hasicí přístroj;

10)

manévrovací lano;

11)

nůž.

c)

Přístroje a vybavení, které nejsou požadovány v tomto oddíle, a jakékoli jiné vybavení, které není požadováno v této příloze, ale jsou za letu na palubě balonu, splňují obě tyto podmínky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji nebo vybavením nepoužívá letová posádka k dosažení souladu se základními požadavky ohledně letové způsobilosti stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 216/2008;

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost balonu ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.

d)

Přístroje a vybavení musí být snadno ovladatelné nebo přístupné z pracovního místa člena letové posádky, kterým mají být používány.

e)

Veškeré požadované nouzové vybavení musí být snadno dostupné k okamžitému použití.

BOP.BAS.305   Minimální přístroje a vybavení pro let

Let balonu nesmí být zahájen, když některý přístroj nebo vybavení vyžadované pro zamýšlený let balonem chybí, je nefunkční nebo nesplňuje požadované funkce.

BOP.BAS.310   Provozní světla

Balony provozované v noci musí být vybaveny všemi těmito prostředky:

a)

antikolizním světlem;

b)

prostředky, které zabezpečují přiměřené osvětlení všech přístrojů a vybavení, které je nezbytné pro bezpečný provoz balonu;

c)

samostatnou přenosnou kapesní svítilnou.

BOP.BAS.315   Letové a navigační přístroje a vybavení

Balony provozované podle pravidel letu za viditelnosti ve dne musí být vybaveny oběma těmito prostředky:

a)

prostředky pro zobrazování směru snosu;

b)

prostředky pro měření a zobrazování:

1)

času v hodinách, minutách a sekundách;

2)

vertikální rychlosti (variometr), je-li to předepsáno letovou příručkou a

3)

tlakové nadmořské výšky, požaduje-li to letová příručka, stanoví-li to požadavky vzdušného prostoru nebo pokud musí být známa nadmořská výška kvůli použití kyslíku.

BOP.BAS.320   Zádržné systémy

Balony musí být vybaveny zádržným systémem pro velícího pilota, když je balon vybaven jedním z těchto zařízení:

a)

odděleným prostorem pro velícího pilota;

b)

otočným průduchem (průduchy).

BOP.BAS.325   Doplňková dodávka kyslíku

Balony, pro které je předepsána dodávka kyslíku v souladu s článkem BOP.BAS.180, musí být vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji, které zajistí požadované množství a dodávku kyslíku.

BOP.BAS.330   Souprava první pomoci

a)

Balony musí být vybaveny soupravou první pomoci.

b)

Souprava první pomoci je:

1)

snadno dostupná pro použití a

2)

obměňována tak, aby nedošlo k zastarání vybavení.

BOP.BAS.335   Ruční hasicí přístroje

Balony, kromě plynových balonů, musí být vybaveny alespoň jedním ručním hasicím přístrojem.

BOP.BAS.340   Záchranné a signalizační vybavení – lety nad vodou

Velící pilot balonu provozovaného nad vodou určí před zahájením letu rizika ohrožující životy osob na palubě balonu v případě nouzového přistání na vodě. S ohledem na tato rizika určí, zda je nutné použít záchranné a signalizační vybavení.

BOP.BAS.345   Záchranné a signalizační vybavení – potíže při pátrání a záchraně

Balony provozované v oblastech, v nichž by pátrání a záchrana byly zvlášť obtížné, musí být vybaveny takovým záchranným a signalizačním vybavením, které je vhodné pro přelétávanou oblast.

BOP.BAS.350   Různé vybavení

a)

Balony musí být vybaveny ochrannými rukavicemi pro každého člena posádky.

b)

Smíšené balony, horkovzdušné balony a horkovzdušné vzducholodě musí být vybaveny všemi těmito předměty:

1)

náhradním a nezávislým zapalovacím zdrojem;

2)

prostředky pro měření a indikaci množství paliva;

3)

hasicí dekou nebo ohnivzdornou pokrývkou;

4)

manévrovacím lanem o délce alespoň 25 m.

c)

Plynové balony musí být vybaveny oběma těmito předměty:

1)

nožem;

2)

manévrovacím lanem o délce alespoň 20 m z přírodního vlákna nebo elektrostaticky vodivého materiálu.

BOP.BAS.355   Rádiové komunikační vybavení

a)

Balony musí mít rádiové komunikační vybavení, které jim umožňuje spojení vyžadované v souladu s dodatkem 4 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a právními předpisy třetí země, probíhá-li let ve vzdušném prostoru této třetí země.

b)

Rádiové komunikační vybavení umožňuje spojení na leteckém tísňovém kmitočtu 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Odpovídač

Balony musí mít odpovídač sekundárního přehledového radaru (SSR) vyhovující všem předepsaným požadavkům v souladu s čl. SERA.6005 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a právními předpisy třetí země, probíhá-li let ve vzdušném prostoru této třetí země.

HLAVA ADD

DALŠÍ POŽADAVKY V OBLASTI OBCHODNÍHO PROVOZU

Oddíl 1

Obecné organizační požadavky

BOP.ADD.001   Oblast působnosti

V souladu s článkem 3 stanoví tato hlava požadavky, které má kromě požadavků hlavy BAS splnit každý provozovatel zapojený do obchodního provozu balonů, který není provozovatelem podle čl. 3 odst. 2 posledního pododstavce.

BOP.ADD.005   Povinnosti provozovatele

a)

Provozovatel je odpovědný za provoz balonu v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008, s požadavky této hlavy a svým prohlášením.

b)

Každý let musí být prováděn v souladu s ustanoveními provozní příručky.

c)

Provozovatel zajistí, aby balon byl vybaven a všichni členové posádky byli kvalifikováni tak, jak je požadováno pro oblast a druh provozu.

d)

Provozovatel zajistí, aby všichni členové posádky, kteří jsou přiděleni k letovému provozu, nebo kteří se na něm přímo podílejí, splňovali všechny tyto podmínky:

1)

byli řádně vyškoleni a absolvovali instruktáž;

2)

byli seznámeni s pravidly a postupy, které se týkají plnění jejich konkrétních povinností;

3)

prokázali schopnosti při plnění konkrétních povinností;

4)

byli si vědomi své odpovědnosti a vztahu svých povinností k provozu balonu jako celku.

e)

Provozovatel zavede postupy a pokyny pro bezpečný provoz jednotlivých typů balonů, obsahující povinnosti a odpovědnosti členů posádek pro všechny druhy provozu. Tyto postupy a pokyny nesmí od členů posádky vyžadovat, aby vykonávali v kritických fázích letu jinou činnost než činnosti nezbytné pro bezpečný provoz balonu.

f)

Provozovatel přijme opatření v oblasti dozoru nad členy posádky a personálem, který je zapojen do provozu balonu, osobami, které mají dostatečné zkušenosti a schopnosti, aby mohly zajistit dodržování standardů uvedených v provozní příručce.

g)

Provozovatel zajistí, aby si všichni členové posádky a personál zapojený do provozu balonu byli vědomi své povinnosti dodržovat právní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje a které se vztahují k plnění jejich povinností.

h)

Provozovatel stanoví postupy plánování letu s cílem zajistit bezpečné provedení letu zohledňující výkonnost balonu, další provozní omezení a příslušné očekávané podmínky na trati a v dotčených provozních místech. Tyto postupy jsou zahrnuty v provozní příručce.

BOP.ADD.010   Oznámení alternativních způsobů průkazu

Při podávání prohlášení v souladu s článkem BOP.ADD.100 sdělí provozovatel příslušnému úřadu seznam alternativních způsobů průkazu, pokud zamýšlí alternativní způsoby průkazu použít k prokázání souladu na základě žádosti v souladu s článkem BOP.BAS.010. Tento seznam obsahuje odkazy na přijatelné způsoby průkazu, které se nahrazují, v případě, že agentura přijala související způsoby průkazu.

BOP.ADD.015   Přístup

a)

Pro účely určení souladu se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení poskytne provozovatel jakékoli osobě oprávněné příslušným úřadem kdykoli přístup ke všem provozním prostorám, balonu, dokumentu, záznamům, údajům, postupům nebo jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se jeho činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení bez ohledu na to, zda je tato činnost zajišťována smluvně či nikoli.

b)

Přístup k balonu zahrnuje v případě obchodní přepravy cestujících balonem možnost vstoupit do balonu a setrvat v něm během letového provozu kromě případů, že by tím byla ohrožena bezpečnost letu.

BOP.ADD.020   Nálezy

Po obdržení oznámení nálezů příslušného úřadu v souladu s články ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 a ARO.GEN.360 přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012 učiní provozovatel všechna tato opatření:

a)

zjistí hlavní příčinu nesouladu;

b)

vytvoří plán nápravných opatření;

c)

ve lhůtě stanovené příslušným úřadem v souladu s článkem ARO.GEN.350 přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012 tomuto úřadu prokáže, že plán nápravných opatření plní.

BOP.ADD.025   Hlášení událostí

a)

Provozovatel zavede v rámci svého systému řízení program hlášení událostí, jehož účelem je podávání povinných a dobrovolných zpráv v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3).

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), hlásí provozovatel příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh balonu veškeré selhání, technické závady, překročení technických omezení nebo události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích vypracovaných v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 748/2012 jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, nebo další události, které představují incident, nikoli však nehodu ani vážný incident.

c)

Provozovatel přijme opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že velící pilot, všichni další členové posádky a veškerý jeho personál dodrží v souvislosti s jakýmkoli vážným incidentem nebo nehodou spojenou s provozem balonu článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (4).

BOP.ADD.030   Systém řízení

a)

Provozovatel vytvoří, zavede a spravuje systém řízení, který zahrnuje všechny tyto součásti:

1)

jednoznačně stanovené povinnosti a sféry odpovědnosti v celé organizaci provozovatele, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou nese odpovědný vedoucí pracovník;

2)

popis celkových přístupů a zásad provozovatele v oblasti bezpečnosti, takzvaná bezpečnostní politika;

3)

určení možností ohrožení bezpečnosti letectví spojených s činnostmi provozovatele, jejich vyhodnocení a řízení souvisejících rizik, včetně přijetí opatření ke zmírnění těchto rizik, je-li to nezbytné, a ověřování účinnosti těchto opatření;

4)

zajištění průběžného výcviku a způsobilosti personálu k výkonu jejich úkolů;

5)

dokumentace veškerých klíčových procesů systému řízení, včetně procesu seznamování zaměstnanců s jejich povinnostmi a postupu pro úpravy této dokumentace;

6)

funkce zajišťující sledování souladu provozovatele s požadavky této přílohy. Toto sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu provozovatele v případě nálezů, který zajistí, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena nápravná opatření;

7)

procesy nezbytné k zajištění souladu s požadavky článků 4, 5, 6 a 13 nařízení (EU) č. 376/2014.

b)

Systém řízení odpovídá velikosti provozovatele a povaze a složitosti jeho činností a zohledňuje možnosti ohrožení a s nimi spojených rizik, které s sebou tyto činnosti nesou.

BOP.ADD.035   Smluvní činnosti

Zadává-li provozovatel některou část své činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení jiné organizaci, odpovídá za zajištění toho, že smluvní organizace bude činnost vykonávat v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení. Provozovatel též zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn do smluvní organizace přístup s cílem zjistit, zda provozovatel tyto požadavky plní.

BOP.ADD.040   Požadavky na personál

a)

Provozovatel jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc zajistit, aby všechny činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení mohly být financovány a prováděny v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.

b)

Provozovatel:

1)

určí povinnosti svého personálu ohledně všech úkolů a činností, které mají být vykonávány;

2)

má dostatek kvalifikovaného personálu k výkonu těchto úkolů a činností a

3)

vede řádné záznamy o praxi, kvalifikaci a výcviku svého personálu.

c)

Provozovatel jmenuje jednu či více osob odpovědných za řízení a dozor ve všech těchto oblastech:

1)

letový provoz;

2)

pozemní provoz;

3)

zachování letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Požadavky na provozní prostory

Provozovatel musí mít provozní prostory, které jsou dostatečné na to, aby umožnily výkon a řízení všech úkolů a činností vyžadovaných k zajištění souladu se základními požadavky stanovenými v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení.

Oddíl 2

Prohlášení, letová způsobilost a nájem/pronájem letadla s posádkou nebo bez posádky

BOP.ADD.100   Prohlášení

a)

V prohlášení podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce potvrdí provozovatel, že splňuje a bude nadále splňovat základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky tohoto nařízení.

b)

Provozovatel zahrne do prohlášení všechny tyto informace:

1)

své jméno;

2)

místo, kde má své hlavní místo obchodní činnosti;

3)

jméno a kontaktní údaje svého odpovědného vedoucího pracovníka;

4)

datum zahájení obchodního provozu a případně datum, ke kterému nabude účinnosti změna stávajícího obchodního provozu;

5)

v souvislosti se všemi balony používanými pro obchodní provoz, typ balonu, registraci, hlavní základnu, druh provozu a organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

c)

V případě potřeby připojí provozovatel k prohlášení seznam alternativních způsobů průkazu v souladu s článkem BOP.ADD.010.

d)

Při podávání prohlášení použije provozovatel formulář v dodatku k této příloze.

BOP.ADD.105   Změny prohlášení a ukončení obchodního provozu

a)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad neprodleně o jakýchkoli změnách okolností ovlivňujících splnění základních požadavků stanovených v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavků tohoto nařízení, jak je uvedeno v prohlášení předloženém příslušnému úřadu, a o jakýchkoli změnách týkajících se informací uvedených v čl. BOP.ADD.100 písm. b) a seznamu alternativních způsobů průkazu podle čl. BOP.ADD.100 písm. c) zahrnutého do prohlášení nebo k němu přiloženého.

b)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad neprodleně, jakmile již nevykonává obchodní provoz balonů.

BOP.ADD.110   Požadavky na letovou způsobilost

Balony musí mít osvědčení o letové způsobilosti vystavené v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 nebo v případě balonu registrovaného ve třetí zemi musí být pronajaty na základě dohody o nájmu/pronájmu s posádkou nebo dohody o nájmu/pronájmu bez posádky v souladu s článkem BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Dohoda o nájmu/pronájmu balonu registrovaného ve třetí zemi s posádkou nebo bez posádky

a)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad o jakékoli dohodě o nájmu/pronájmu s posádkou nebo bez posádky týkající se balonu registrovaného ve třetí zemi.

b)

Pokud je balon registrovaný ve třetí zemi předmětem dohody o nájmu/pronájmu s posádkou, zajistí provozovatel, aby úroveň bezpečnosti vyplývající z uplatňování bezpečnostních standardů v souvislosti se zachováním letové způsobilosti a letovým provozem, jimiž se řídí provozovatel balonu z třetí země, přinejmenším odpovídala úrovni vyplývající z uplatňování požadavků přílohy I nařízení (EU) č. 1321/2014 a tohoto nařízení.

c)

Pokud je balon registrovaný ve třetí zemi předmětem dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, zajistí provozovatel soulad se základními požadavky stanovenými v přílohách I a IV nařízení (ES) č. 216/2008 a s požadavky tohoto nařízení.

Oddíl 3

Příručky a záznamy

BOP.ADD.200   Provozní příručka

a)

Provozovatel vypracuje provozní příručku.

b)

Obsah provozní příručky odráží požadavky stanovené v této příloze a nesmí být v rozporu s žádnými informacemi obsaženými v prohlášení provozovatele.

c)

Provozní příručka může být vypracována jako samostatné části.

d)

Veškerý personál provozovatele musí mít snadný přístup k částem provozní příručky, které mají význam pro plnění jeho povinností.

e)

Provozní příručka musí být průběžně aktualizována. Veškerý personál provozovatele musí být informován o jakýchkoli změnách provozní příručky, které mají význam pro plnění jeho povinností.

f)

Provozovatel zajistí, aby veškeré informace použité jako základ pro obsah provozní příručky a veškeré jeho změny byly v provozní příručce správně uvedeny.

g)

Provozovatel zajistí, aby veškerý personál rozuměl jazyku, v němž jsou sepsány ty části provozní příručky, které se týkají jeho povinností. Obsah provozní příručky je předkládán ve formě, která umožňuje její bezproblémové používání.

BOP.ADD.205   Vedení záznamů

a)

Provozovatel vytvoří systém vedení záznamů, který umožní patřičné ukládání a spolehlivé zpětné sledování všech jeho činností.

b)

Formát těchto záznamů je upřesněn v postupech nebo příručkách provozovatele.

Oddíl 4

Letová posádka

BOP.ADD.300   Složení letové posádky

a)

Složení letové posádky musí přinejmenším odpovídat specifikacím v letové příručce nebo provozním omezením předepsaným pro balon.

b)

Letová posádka musí být v případě potřeby podle druhu provozu doplněna o další členy letové posádky. Počet jejích členů nesmí být menší než počet stanovený v provozní příručce.

c)

Všichni členové letové posádky musí být držiteli průkazů způsobilosti a kvalifikace vydaných nebo uznaných v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1178/2011, které odpovídají jim přiděleným povinnostem.

d)

Členové letové posádky mohou být během letu vystřídáni při plnění svých povinností při řízení jiným, vhodně kvalifikovaným členem letové posádky.

e)

Při najímání členů letových posádek, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo pracují na částečný pracovní úvazek, provozovatel ověří, že byly splněny všechny tyto požadavky:

1)

požadavky této hlavy;

2)

požadavky přílohy I nařízení (EU) č. 1178/2011, včetně požadavků na nedávnou praxi;

3)

omezení doby letové služby a požadavky na dobu odpočinku v souladu s vnitrostátním právem členského státu, kde má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, přičemž vezme v úvahu veškeré služby prováděné tímto členem posádky pro jiné provozovatele.

BOP.ADD.305   Ustanovení do funkce velícího pilota

a)

Provozovatel určí jednoho pilota z letové posádky jako velícího pilota.

b)

Provozovatel může ustanovit pilota velícím pilotem pouze v případě, že:

1)

má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1178/2011;

2)

splňuje minimální úroveň praxe stanovené v provozní příručce a

3)

má odpovídající znalost oblasti, do níž má letět.

BOP.ADD.310   Poskytování výcviku a přezkoušení

Veškerý výcvik a přezkoušení členů letové posádky vyžadované podle článku BOP.ADD.315 jsou poskytovány takto:

a)

v souladu s programy a osnovami výcviku, které provozovatel stanoví v provozní příručce;

b)

personálem s odpovídající kvalifikací, a pokud jde o letecký výcvik a přezkoušení, osobami kvalifikovanými v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Opakovací výcvik a přezkoušení

a)

Každý člen letové posádky absolvuje jednou za dva roky opakovací letový a pozemní výcvik odpovídající třídě balonu, na jehož provozu se podílí, včetně výcviku na místě a použití veškerého vybavení pro případ nouze a bezpečnostního vybavení na palubě.

b)

Každý člen letové posádky absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, aby prokázal dostatečnou schopnost provádět normální, mimořádné a nouzové postupy zahrnující veškerá hlediska spojená s výkonem specializovaných úkolů popsaných v provozní příručce. Při provádění tohoto přezkoušení je třeba věnovat náležitou pozornost členům posádky, kteří provoz provádějí podle pravidel letu za viditelnosti v noci.

c)

Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem je platné 24 kalendářních měsíců, počínaje koncem měsíce, během kterého přezkoušení proběhlo, nebo v případě, že přezkoušení proběhlo v posledních třech měsících období platnosti předchozího přezkoušení, počínaje posledním dnem období platnosti tohoto předchozího přezkoušení.

Oddíl 5

Obecné provozní požadavky

BOP.ADD.400   Odpovědnost velícího pilota

Velící pilot dodržuje všechny tyto požadavky:

a)

příslušné požadavky programu hlášení událostí provozovatele podle článku BOP.ADD.025;

b)

veškerá omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku týkající se jeho činností v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, kde má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti.

BOP.ADD.405   Pravomoci velícího pilota

Bez ohledu na článek BOP.BAS.035 přijme provozovatel veškerá přiměřená opatření k tomu, aby všechny osoby přepravované na palubě balonu uposlechly všech oprávněných rozkazů udělených velícím pilotem k zajištění bezpečnosti balonu, osob nebo majetku přepravovaného na jeho palubě či osob nebo majetku na zemi.

BOP.ADD.410   Dodatečný člen posádky balonu

Pokud balon přepravuje více než 19 cestujících, musí být na jeho palubě přítomen navíc k letové posádce požadované podle čl. BOP.ADD.300 písm. a) a b) nejméně jeden dodatečný člen posádky, aby cestujícím pomohl v případě nouzové situace. Tento dodatečný člen posádky musí mít odpovídající praxi a výcvik.

BOP.ADD.415   Způsobilost týkající se hloubkového potápění a darování krve

Členové posádky nesmí vykonávat žádné povinnosti v balonu, pokud by jejich způsobilost mohla být v důsledku hloubkového potápění nebo darování krve zhoršena.

BOP.ADD.420   Společný jazyk

Provozovatel zajistí, aby se všichni členové posádky mohli navzájem dorozumívat společným jazykem.

BOP.ADD.425   Psychoaktivní látky

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistil, že do balonu nevstoupí ani se v něm nebude zdržovat žádná osoba, která je natolik pod vlivem psychoaktivních látek, že by její přítomnost pravděpodobně ohrozila bezpečnost balonu nebo osob či majetku na jeho palubě nebo osob či majetku na zemi.

BOP.ADD.430   Ohrožení

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nejednala úmyslně, nebezpečně či nedbale nebo aby opomněla provést úkon, čímž by buď:

a)

ohrozila balon nebo osoby na jeho palubě nebo na zemi nebo

b)

způsobila či umožnila, aby balon ohrozil osobu nebo majetek.

BOP.ADD.435   Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie veškerých dokumentů, příruček a informací:

1)

prohlášení provozovatele;

2)

informace týkající se služeb pátrání a záchrany pro oblast zamýšleného letu;

3)

provozní letový plán.

b)

Originály veškerých těchto dokumentů, příruček a informací jsou uloženy na bezpečném místě, nikoli však na palubě balonu během letu:

1)

dokumenty, příručky a informace podle písmene a), pokud jsou jejich kopie přepravovány během letu na palubě balonu;

2)

platné části provozní příručky nebo standardních provozních postupů, jež jsou důležité pro povinnosti členů posádky a které jim musí být snadno přístupné;

3)

seznamy cestujících, pokud jsou přepravováni cestující;

4)

dokumentace o hmotnosti podle čl. BOP.ADD.600 písm. c).

c)

Vyžaduje-li to příslušný úřad, zpřístupní velící pilot nebo provozovatel tomuto úřadu originální dokumentaci, příručky a informace ve lhůtě stanovené úřadem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 24 hodin.

BOP.ADD.440   Nebezpečné zboží

Provozovatel:

a)

stanoví postupy, jež zajistí, že budou přijata veškerá přiměřená opatření, jež zabrání neúmyslnému umístění nebezpečného zboží na palubu balonu a

b)

poskytne členům posádky nezbytné informace, které jim umožní náležitě provést jejich povinnosti v souvislosti s jakýmkoli nebezpečným zbožím přepravovaným nebo zamýšleným pro přepravu na palubě balonu.

Oddíl 6

Provozní postupy

BOP.ADD.500   Výpočty zásoby paliva nebo zátěže

Provozovatel zajistí, aby výpočty týkající se záložního paliva nebo zátěže byly zdokumentovány v provozním letovém plánu.

BOP.ADD.505   Přeprava zvláštních kategorií cestujících

Provozovatel stanoví postupy pro přepravu osob vyžadujících zvláštní podmínky, pomoc nebo zařízení během letu balonem za podmínek zajišťujících bezpečnost balonu a osob nebo majetku na palubě.

BOP.ADD.510   Zvláštní obchodní provoz balonu – standardní provozní postupy

Bez ohledu na článek BOP.BAS.190:

a)

Před zahájením zvláštního obchodního provozu balonu provede provozovatel posouzení rizik, přičemž posoudí složitost zamýšleného provozu s cílem stanovit možnosti ohrožení a s nimi spojená rizika provozu a v případě potřeby zavést opatření ke zmírnění dopadů.

b)

Na základě posouzení rizik provozovatel stanoví před zahájením zvláštního obchodního provozu balonu standardní provozní postupy vhodné pro zamýšlený provoz a použitý balon. Tyto standardní provozní postupy jsou součástí provozní příručky nebo jsou stanoveny v samostatném dokumentu. Provozovatel provádí pravidelně přezkum a aktualizaci standardních provozních postupů, je-li to nezbytné pro náležité zohlednění posouzení rizik.

c)

Provozovatel zajistí, aby se zvláštní obchodní provoz balonu uskutečňoval v souladu se standardními provozními postupy.

Oddíl 7

Výkonnost a provozní omezení

BOP.ADD.600   Systém pro stanovení hmotnosti

a)

Provozovatel zavede systém stanovující, jak jsou pro každý let přesně určovány následující položky, které umožňují velícímu pilotovi ověřit, zda jsou dodržena omezení uvedená v letové příručce:

1)

hmotnost prázdného balonu;

2)

hmotnost provozního nákladu;

3)

hmotnost paliva a zátěže na palubě;

4)

vzletová hmotnost;

5)

naložení balonu prováděné pod dohledem velícího pilota nebo kvalifikované osoby;

6)

příprava a uspořádání veškeré dokumentace.

b)

Výpočet hmotnosti založený na elektronických výpočtech musí být velící pilot schopen opakovat.

c)

Dokumenty týkající se hmotnosti, upřesňující položky vyjmenované v písmenu a), se připraví před každým letem a zdokumentují se v provozním letovém plánu.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35).


Dodatek

Image Text obrazu Image Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU