(EU) 2018/274Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

Publikováno: Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60-95 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. března 2018 Nabývá účinnosti: 3. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/274

ze dne 11. prosince 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 70 a 72, čl. 91 písm. d) až g), článek 123 a čl. 145 odst. 3, čl. 147 odst. 4 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Kapitola III hlavy I a oddíl 2 kapitoly II hlavy II části II nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje pravidla, která se týkají systému povolení pro výsadbu révy a jejího řízení, registru vinic, průvodních dokladů, evidenční knihy vstupů a výstupů, příslušných orgánů pro účely kontrol a požadavků na komunikaci v odvětví vína, a zmocňuje Komisi v tomto ohledu k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Tyto akty by měly nahradit příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (4) a (ES) č. 436/2009 (5), a také některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (6) a (ES) č. 607/2009 (7), která byla zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (8).

(2)

Článek 62 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví obecný požadavek, aby členské státy udělovaly povolení pro výsadbu révy na základě žádostí producentů, kteří hodlají provádět výsadbu nebo opětovnou výsadbu révy. Článek 63 tohoto nařízení stanoví ochranný mechanismus pro novou výsadbu, podle něhož musejí členské státy každý rok udělit povolení pro novou výsadbu odpovídající 1 % celkové plochy, která je na jejich území skutečně osazena révou, ale podle něhož může být na základě řádného odůvodnění rozhodnuto o nižších limitech. Článek 64 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla týkající se udělování povolení pro novou výsadbu a zavádí kritéria způsobilosti a prioritní kritéria, která mohou členské státy použít.

(3)

Na úrovni Unie by měla být stanovena pravidla postupu, který mají členské státy použít při rozhodování o ochranném mechanismu a o výběru kritérií způsobilosti a prioritních kritérií. Tato pravidla by měla zahrnovat lhůty pro přijetí příslušných rozhodnutí a důsledky v případě nepřijetí některých rozhodnutí.

(4)

Aby se zajistilo, že právo Unie bude v členských státech uplatňováno jednotně a že pro unijní producenty budou platit stejná pravidla, když žádají o povolení pro novou výsadbu, měla by pravidla pro udělování povolení pro novou výsadbu upravovat také zpracování žádostí, výběrové řízení a roční dotace pro tyto producenty. Cílem těchto pravidel by mělo být zajistit transparentní, spravedlivé a včasné fungování systému přizpůsobené potřebám odvětví vína. Pravidla by také měla zabránit tomu, aby se žadatelé setkávali s neodůvodněnými nerovnostmi, příliš dlouhými prodlevami nebo nepřiměřenou administrativní zátěží. Zejména je zřejmé, že vzhledem k tomu, že vinařský rok v odvětví vína začíná dnem 1. srpna, je udělování povolení pro novou výsadbu do uvedeného data řádně uzpůsobeno potřebám odvětví vína a zajišťuje, že výsadba révy může proběhnout ještě v daném kalendářním roce. Je třeba stanovit vhodné datum, aby se zajistilo, že veškerá příslušná rozhodnutí přijatá členským státem budou zveřejněna včas před zahájením výzvy k podávání žádostí, a aby se producentům umožnilo dobře se před podáním žádosti seznámit s platnými pravidly.

(5)

Pokud je celkový počet hektarů, o něž bylo požádáno ve způsobilých žádostech, výrazně vyšší než počet hektarů vyčleněný členskými státy, může se stát, že velká část individuálních žadatelů obdrží pouze zlomek hektarů, o něž žádali, a proto odpovídající povolení odmítne, čímž se vystavuje správním sankcím. V zájmu řešení těchto situací je vhodné, aby se takové sankce neuplatnily, pokud udělená povolení odpovídají méně než určitému procentnímu podílu z počtu hektarů, o nějž bylo požádáno. Dále, aby se předešlo ztrátě takových povolení, by mělo být možné, aby je členské státy buď převedly do následujícího roku, nebo je během téhož roku rozdělily mezi žadatele, jejichž žádostem nebylo v plném rozsahu vyhověno, ale kteří udělené povolení neodmítli.

(6)

V článku 66 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v článcích 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (9) jsou stanovena pravidla pro udělování povolení pro opětovnou výsadbu ve stejném zemědělském podniku. Na úrovni Unie by měla být také stanovena pravidla týkající se postupu, který mají členské státy použít při udělování těchto povolení pro opětovnou výsadbu, spolu s časovým rámcem, v němž mají členské státy tato povolení udělit. S cílem umožnit producentům řešit problémy s opětovnou výsadbou ve stejném zemědělském podniku, které vznikly v důsledku fytosanitárních, environmentálních nebo provozních důvodů, by členské státy měly mít možnost povolit producentům podání nové žádosti v přiměřené, ale omezené době po vyklučení. Navíc, vzhledem k tomu, že podávání a zpracovávání žádostí o povolení pro opětovnou výsadbu představuje pro členské státy i pro producenty administrativní zátěž, by mělo být rovněž možné uplatňovat zjednodušený postup ve specifických případech, kdy plocha, která má být nově osázena, odpovídá vyklučené ploše, nebo pokud nebyla uložena žádná omezení pro opětovnou výsadbu.

(7)

V článku 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou stanovena pravidla pro udělování povolení na základě převodu práv na výsadbu udělených před 31. prosincem 2015. Na úrovni Unie by měla být také stanovena pravidla týkající se postupu, který mají členské státy dodržovat při udělování těchto povolení. Měl by být stanoven časový rámec pro podávání a zpracování žádostí, aby členské státy mohly žádosti o převod přijímat a zpracovávat přiměřeným způsobem a včas.

(8)

V souladu s čl. 62 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí být povolení udělována pro konkrétní plochu v zemědělském podniku producenta určenou v žádosti. V řádně odůvodněných případech by žadatelé měli mít možnost změnit tuto konkrétní plochu během doby platnosti povolení. V některých případech by však tato možnost měla být vyloučena, aby se zabránilo obcházení systému povolení pro výsadbu révy.

(9)

Ustanovení čl. 120 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 uvádí, že členské státy mají zavést zákony, nařízení a správní předpisy k zajištění certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů, aby se zajistila pravdivost informací poskytovaných na etiketách a obchodní úprava vín bez chráněného označení původu (CHOP) či chráněného zeměpisného označení (CHZO). Aby se zajistila ochrana spotřebitelů a jejich řádné informování, jakož i rovné zacházení s hospodářskými subjekty, měla by být stanovena pravidla upravující postup a technická kritéria certifikace, schvalování a ověřování vinařských výrobků bez CHOP či CHZO určených k uvedení na trh. Rovněž by měla být stanovena pravidla týkající se nákladů spojených se správním osvědčením a podmínky, za nichž mohou hospodářské subjekty vypracovávat certifikáty pro své výrobky pod dohledem příslušných orgánů pověřených v souladu s článkem 146 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(10)

Podle čl. 147 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 si musí fyzické nebo právnické osoby, které mají v držení vinařské produkty vést evidenční knihu vstupů a výstupů těchto produktů. Má-li být zajištěna sledovatelnost vinařských výrobků a možnost členských států ověřovat jejich původ, charakteristiky a soulad s povolenými enologickými postupy či bezpečnostními normami pro potraviny, je nutné stanovit pravidla ohledně produktů zadávaných do evidenční knihy a informací o těchto produktech. Ze stejných důvodů je také třeba stanovit pravidla v oblasti informací o operacích prováděných s těmito produkty.

(11)

U látek používaných při určitých enologických postupech, např. obohacování, přikyselování a slazení, je riziko jejich podvodného použití zvláště vysoké. O těchto postupech a látkách je tedy třeba vést záznamy a uvádět podrobné informace, aby příslušné orgány mohly provádět dohled nad jejich pohybem a používáním během celého procesu výroby vína.

(12)

Protože do šumivých a likérových vín se při procesu zpracování přidávají další produkty, je u nich třeba oproti záznamům vedeným u tichých vín uvádět ještě dodatečné informace.

(13)

Aby se zajistilo harmonizované uplatňování a rovné zacházení s hospodářskými subjekty, je třeba stanovit požadavky na vedení evidenční knihy vstupů a výstupů a přizpůsobit je jednotlivým typům operací a produktů. Proto by se v tomto nařízení měla stanovit opatření, která upravují složení evidenční knihy, lhůty pro záznam údajů do evidenční knihy a pro její uzávěrku, a rovněž přijatelné procento ztrát způsobených vypařováním produktů nebo jinými změnami v jejich objemu.

(14)

V zájmu usnadnění řízení a sledování tržních operací by měl být stanoven časový limit pro podání prohlášení o produkci, zásobách a sklizni. Termíny pro podání prohlášení producentů by měly být rozloženy, protože v různých členských státech se koná sklizeň v různou dobu.

(15)

V zájmu usnadnění podávání hlášení by členské státy měly stanovit, v jaké podobě a jakým způsobem mají hospodářské subjekty poskytovat informace uváděné v prohlášeních o produkci, zásobách, sklizni a v prohlášeních o zpracování a uvedení na trh.

(16)

Kapitola VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 o kontrolách, příslušných orgánech, kontaktních místech a vzájemné pomoci umožňuje, aby si kontaktní subjekt členského státu vyžádal od kontaktního subjektu jiného členského státu odběr vzorků vína, hroznového moštu či dalších tekutých vinařských výrobků pro kontrolní účely. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla platná pro odběr, zpracování, držení a rozbory shromažďovaných vzorků a určit laboratoř, kde se rozbory mají provádět.

(17)

Databanka analytických hodnot s údaji o izotopech musí být spravována a aktualizována na úrovni Unie v souladu s článkem 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273. V zájmu usnadnění výkladu výsledků izotopových rozborů prováděných v laboratořích Unie k tomu vybavených a zajištění srovnatelnosti výsledků rozborů získaných v těchto laboratořích je třeba stanovit jednotná pravidla pro odběr vzorků hroznů a pro jejich vinifikaci. Aby byla dále zaručena kvalita a srovnatelnost analytických údajů, je třeba, aby laboratoře, které jsou členskými státy pověřeny izotopovým rozborem vzorků pro databanku, vyhovovaly uznávaným kritériím kvality.

(18)

Izotopový rozbor vinařských výrobků a výklad výsledků jsou technicky složité postupy. Databanka analytických hodnot by měla pomoci harmonizovat výklad výsledků získaných pověřenými laboratořemi členských států při uplatňování příslušných metod rozboru. Aby se dosáhlo jednotného výkladu výsledků těchto analytických rozborů, měla by být databanka analytických hodnot na vyžádání zpřístupněna pověřeným laboratořím, které oznamují údaje s využitím metod izotopového rozboru, a příslušným orgánům, které na základě pověření od členských států zajišťují soulad s předpisy Unie v odvětví vína. Zároveň by se však měla respektovat ochrana soukromých údajů a účel, k němuž byla databanka zřízena.

(19)

V článku 62 nařízení (EU) č. 1306/2013 je stanoveno, že v souvislosti s prováděním systému povolení pro výsadbu révy je třeba zavést audity na místě, které budou zajišťovat členské státy. Je třeba zavést obecná pravidla pro kontroly, aby se upřesnilo, že hlavním nástrojem pro ověření shody se systémem je registr vinic. Tato ustanovení by členským státům měla poskytnout obecný rámec, na jehož základě by mohly na vnitrostátní úrovni vypracovat podrobnější ustanovení, aby se zabránilo nepovolené výsadbě a zajistilo se dodržování pravidel systému povolení, včetně dodržování lhůty pro využití povolení a pro vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby, stejně jako plnění závazků, které producenti přijali pro získání povolení.

(20)

Aby bylo možno ověřit soulad opatření prováděných členskými státy v rámci vnitrostátních programů podpory uvedených v oddíle 4 kapitoly II hlavy I části II nařízení (EU) č. 1308/2013 s unijním právem v odvětví vína, mělo by toto nařízení zavést ustanovení o kontrolách a zajistit za tímto účelem využívání registru vinic uvedeného v článku 145 nařízení (EU) č. 1308/2013. Rovněž by měly být stanoveny podmínky pro ověřování informací v registru vinic, včetně dostupnosti aktualizovaných informací pro účely sledování a ověřování shody s předpisy platnými v odvětví vína, k nimž se informace vztahují. Za tímto účelem by mělo být ustanoveno provádění administrativních kontrol a ročních auditů na místě u všech pěstitelů vedených v registru vinic a současně zaveden minimální procentní podíl kontrol prováděných za rok a stanovena obecná pravidla.

(21)

V souladu s článkem 223 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měla být stanovena pravidla, která budou upravovat informace sdělované podniky, členskými státy a třetími zeměmi, metody oznamování a opatření pro správu oznamovaných informací.

(22)

Za účelem usnadnění sdělování informací, které členské státy poskytují Komisi ohledně všech relevantních aspektů řízení a kontroly systému povolení pro výsadbu révy, a za účelem řádného sledování jeho provádění, je třeba zavést pravidla upravující obsah, podobu, načasování, četnost a lhůty výročních oznámení v rámci tohoto systému.

(23)

V zájmu řádného řízení odvětví vína je vhodné ustanovit, aby všechna oznámení podávaná členskými státy Komisi, která vyžadují nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a toto nařízení, byla prováděna v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (10) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (11), a současně určit, jak dlouho mají být uchovávány průvodní doklady, informace, záznamy a evidenční knihy.

(24)

Pravidla týkající se povolení pro výsadbu vína stanovená prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/561 (12) jsou uvedena v tomto nařízení. Prováděcí nařízení (EU) 2015/561 by proto mělo být zrušeno.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1306/2013 a nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o:

a)

systém povolení pro výsadbu révy;

b)

certifikaci;

c)

evidenční knihu vstupů a výstupů;

d)

povinné deklarace;

e)

kontroly a databanku analytických hodnot s údaji o izotopech;

f)

oznámení.

KAPITOLA II

SYSTÉM POVOLENÍ PRO VÝSADBU VINNÉ RÉVY

Článek 2

Povolení pro výsadbu révy

1.   Povolení pro výsadbu révy stanovená v části II hlavě I kapitole III nařízení (EU) č. 1308/2013 se udělují v souladu s tímto nařízením.

2.   Povolení pro výsadbu vína uvedená v odstavci 1 se týkají nové výsadby, opětovné výsadby a práv na výsadbu, která mají být převedena.

3.   Povolení pro novou výsadbu podle článku 64 nařízení (EU) č. 1308/2013 se udělují ročně.

Článek 3

Rozhodnutí předem o plochách, které budou vyčleněny pro novou výsadbu

1.   Pokud se členské státy rozhodnou podle čl. 63 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 omezit celkovou plochu vyčleněnou pro novou výsadbu, která má být rozdělena ve formě povolení, zveřejní taková rozhodnutí a příslušná odůvodnění do 1. března daného roku.

2.   Pokud členské státy zohlední doporučení profesních organizací nebo zainteresovaných skupin producentů v souladu s článkem 65 nařízení (EU) č. 1308/2013, musí být tato doporučení předložena dostatečně včas na to, aby je členský stát mohl posoudit před přijetím rozhodnutí o omezení celkové oblasti pro novou výsadbu, které je uvedeno v odstavci 1. Doporučení se rovněž zveřejní.

Článek 4

Kritéria pro udělování povolení pro novou výsadbu

1.   Jestliže se členské státy rozhodnou používat při udělování povolení pro novou výsadbu kritéria stanovená v čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, zveřejní taková rozhodnutí do 1. března daného roku.

2.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 se týkají:

a)

použití jednoho nebo několika kritérií uvedených ve druhém pododstavci čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, včetně řádného odůvodnění v případě, že se členské státy rozhodnou použít ustanovení čl. 64 odst. 1 písm. d), případně ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273;

b)

počtu hektarů, který je na vnitrostátní úrovni vyčleněn k udělení povolení:

i)

na poměrném základě;

ii)

podle prioritních kritérií vyjmenovaných v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i v čl. 4 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

3.   Jestliže členské státy hodlají použít prioritní kritéria uvedená v odst. 2 písm. b) bodě ii), stanoví, která z těchto prioritních kritérií budou použita. Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že každému zvolenému prioritnímu kritériu přidělí jiný význam. Taková rozhodnutí členským státům umožní na vnitrostátní úrovni sestavit pořadí jednotlivých žádostí pro rozdělení počtu hektarů uvedeného v odst. 2 písm. b) bodě ii) podle souladu těchto žádostí s vybranými prioritními kritérii.

Článek 5

Standardní pravidla pro novou výsadbu

1.   Jestliže členské státy nezveřejní příslušná rozhodnutí ve lhůtách stanovených v článcích 3 a 4 do 1. března daného roku, použijí se v daném roce pro udělování povolení pro novou výsadbu tato pravidla:

a)

pro povolení pro novou výsadbu se vyčlení plocha odpovídající 1 % celkové plochy, která je na jejich území skutečně osázena révou, jak je uvedeno v čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, a bez dalších omezení;

b)

pokud se žádosti týkají větší než vyčleněné plochy, hektary se rozdělí poměrně mezi všechny způsobilé žadatele podle plochy, o jejíž povolení požádali.

2.   Členské státy zajistí, aby byly zveřejněny informace o předpisech platných v oblasti udělování povolení v daném roce podle odstavce 1.

Článek 6

Podávání žádostí o novou výsadbu

1.   Po zveřejnění rozhodnutí uvedených v článcích 3 a 4 nebo informací o pravidlech vztahujících se na udělování povolení v daném roce uvedených v čl. 5 odst. 2 a nejpozději 1. května zahájí členské státy nejméně jeden měsíc dlouhou lhůtu pro předkládání individuálních žádostí.

2.   V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha a umístění plochy v zemědělském podniku žadatele, pro niž je povolení vyžadováno.

Pokud nebylo rozhodnuto o žádných omezeních podle článků 3 a 4, mohou členské státy žadatele osvobodit od povinnosti uvést v žádosti konkrétní umístění plochy v zemědělském podniku žadatele, pro niž je povolení vyžadováno. Pokud je to vhodné pro provádění systému povolení, mohou členské státy od žadatelů požadovat dodatečné informace.

3.   Jestliže se členské státy rozhodnou používat v souladu s článkem 4 při udělování povolení pro novou výsadbu určitá kritéria, použijí se tato pravidla:

a)

kritéria způsobilosti uvedená v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 a v čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273: v žádostech se uvede, který produkt nebo které produkty z révy vinné hodlá žadatel na nově osázené ploše (nově osázených plochách) produkovat, s upřesněním, zda žadatel hodlá produkovat jedno nebo několik z následujících vín:

i)

vína s chráněným označením původu (CHOP);

ii)

vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO);

iii)

vína bez zeměpisného označení, včetně vína s označením moštové odrůdy;

b)

prioritní kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013: žádosti zahrnují informace ekonomické povahy, které prokazují ekonomickou udržitelnost příslušného projektu na základě jedné nebo více standardních metodik finanční analýzy pro zemědělské investiční projekty uvedených v části E přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273;

c)

prioritní kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013: žádosti zahrnují informace ekonomické povahy, které prokazují potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti na základě prvků uvedených v části F přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273;

d)

prioritní kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1308/2013: žádosti zahrnují informace, které prokazují potenciál pro zlepšení produktů se zeměpisným označením na základě jedné z podmínek uvedených v části G přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273;

e)

prioritní kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013: žádosti obsahují informace, které prokazují, že velikost zemědělského podniku žadatele v okamžiku podání žádosti splňuje prahové hodnoty, které mají být stanoveny členskými státy na základě ustanovení části H přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273;

f)

pokud členské státy požadují, aby žadatelé přijali ve vztahu k příslušným kritériím závazky uvedené v částech A a B přílohy I, částech A, B, D, E, F a G bodu II části I přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, musejí žádosti obsahovat tyto závazky.

Pokud mohou být některé z informací uvedených v písmenech a) až f) prvního pododstavce shromážděny přímo členskými státy, mohou členské státy žadatele osvobodit od zahrnutí takových informací do jejich žádostí.

4.   Po uplynutí lhůty pro podávání žádostí podle odstavce 1 členské státy informují nezpůsobilé žadatele o nezpůsobilosti jejich žádostí podle rozhodnutí o kritériích způsobilosti, které členské státy přijaly v souladu s článkem 4. Takové žádosti jsou vyloučeny z dalších fází postupu.

Článek 7

Udělování povolení pro novou výsadbu

1.   Pokud celková plocha, k níž se vztahují podané způsobilé žádosti, nepřesahuje plochu vyčleněnou (plochy vyčleněné) v souladu s čl. 3 odst. 1, členské státy udělí v plném rozsahu povolení, o nějž producenti požádali.

2.   Pokud celková plocha, k níž se vztahují podané způsobilé žádosti, přesahuje plochu vyčleněnou (plochy vyčleněné) v souladu s čl. 3 odst. 1, členské státy použijí výběrové řízení stanovené v příloze I.

Členské státy udělí povolení žadatelům vybraným podle výsledků výběrového řízení uvedeného v prvním pododstavci nejpozději do 1. srpna. Pokud způsobilým žádostem nebylo plně vyhověno, musí být žadatelé informováni o důvodech takového rozhodnutí.

3.   Pokud udělené povolení odpovídá méně než 50 % plochy požadované v příslušné žádosti, může žadatel takové povolení odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo uděleno.

V případě uvedeném v prvním pododstavci žadatel nepodléhá správním sankcím podle čl. 62 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013. Členské státy mohou rozhodnout, že odpovídající počet hektarů vyčlení během téhož roku, nejpozději do 1. října, pro udělení povolení žadatelům, jimž byla v souladu s výsledky výběrového řízení uvedeného v odstavci 2 udělena pouze část plochy, o niž požádali, a kteří příslušná povolení neodmítli. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že tyto hektary vyčlení v následujícím roce jako navýšení nad 1 % celkové plochy osazené révou podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 8

Omezení při udělování povolení pro opětovnou výsadbu

1.   Pokud se členské státy rozhodnou omezit udělování povolení pro opětovnou výsadbu v oblastech způsobilých pro produkci vín s CHOP nebo CHZO podle čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, zveřejní tato rozhodnutí do 1. března.

Profesní organizace nebo zainteresované skupiny producentů uvedené v článku 65 nařízení (EU) č. 1308/2013 předloží doporučení, jež mají být v souladu s uvedeným článkem dotyčným členským státem zohledněna, dostatečně včas pro jejich posouzení před přijetím rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci. Dotyčný členský stát tato doporučení zveřejní.

2.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 se použijí po dobu jednoho roku ode dne, kdy byla zveřejněna.

Pokud se doporučení profesní organizace nebo zainteresované skupiny producentů týká období delšího než jeden rok, avšak nejvýše tři roky, jak je stanoveno v čl. 65 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou se tato rozhodnutí rovněž použít po dobu až tří let.

Pokud taková profesní organizace nebo zainteresovaná skupina producentů nepředloží příslušná doporučení s dostatečným časovým předstihem pro jejich posouzení, jak je stanoveno v odstavci 1, nebo členské státy nezveřejní příslušná rozhodnutí do 1. března, povolují členské státy automaticky opětovnou výsadbu, jak je stanoveno v článku 9.

Článek 9

Postup udělování povolení pro opětovnou výsadbu

1.   Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu podle čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze podat kdykoli během téhož vinařského roku, v němž se provádí klučení. Členské státy však mohou rozhodnout, že žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu lze podávat do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno vyklučení. Pokud tyto lhůty nejsou dodrženy, členské státy povolení pro opětovnou výsadbu neudělí.

V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha a umístění vyklučené plochy (vyklučených ploch) a plochy (ploch) ve stejném zemědělském podniku žadatele, pro niž (něž) se žádá o povolení k opětovné výsadbě. Pokud nebylo rozhodnuto o žádných omezeních podle článku 8 a žadatel nepřijal žádné závazky podle bodu 2 písm. b) části A a bodu 2 písm. b) části B přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a podle bodu 4 části B a části D přílohy II k tomuto nařízení v přenesené pravomoci, mohou členské státy žadatele osvobodit od povinnosti uvádět v žádosti konkrétní umístění plochy (ploch), pro niž (něž) se žádá o povolení k opětovné výsadbě. Pokud je to vhodné pro provádění systému povolení, mohou členské státy od žadatelů požadovat dodatečné informace.

Členské státy udělují povolení automaticky do tří měsíců od podání žádostí. Členské státy však mohou rozhodnout, že použijí lhůty pro podávání žádostí a pro udělení povolení pro novou výsadbu uvedené v článcích 6 a 7.

2.   Pokud plocha, která má být opětovně osazena, odpovídá stejné vyklučené ploše nebo pokud nebylo rozhodnuto o žádných omezeních podle čl. 8 odst. 1, lze na vnitrostátní úrovni nebo pro některé oblasti na území členského státu použít zjednodušený postup. V takovém případě lze mít za to, že povolení pro opětovnou výsadbu bylo uděleno v den vyklučení dané plochy. Za tímto účelem dotčený producent předloží nejpozději do konce vinařského roku, v němž bylo provedeno vyklučení, následné sdělení, které se rovná žádosti o povolení.

3.   Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze podat kdykoli během roku.

V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha a umístění vyklučené plochy (vyklučených ploch) a plochy (ploch) ve stejném zemědělském podniku žadatele, pro niž (něž) se žádá o povolení k opětovné výsadbě. Žádosti musí rovněž obsahovat závazek k vyklučení plochy osazené révou nejpozději do konce čtvrtého roku ode dne, kdy byly vysazeny nové vinice. Pokud je to vhodné pro provádění systému povolení, mohou členské státy od žadatelů požadovat dodatečné informace.

Členské státy udělují povolení automaticky do tří měsíců od podání žádostí. Členské státy však mohou rozhodnout, že pro podávání žádostí a udělování povolení pro novou výsadbu použijí lhůtu uvedenou v článcích 6 a 7.

Článek 10

Postup pro udělování povolení podle přechodných ustanovení

1.   V případech, kdy se v souladu s čl. 68 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy rozhodly prodloužit lhůtu pro předložení žádosti o převod práv na výsadbu na povolení pro období po 31. prosinci 2015 a toto rozhodnutí zveřejnily do 14. září 2015, mohou být žádosti producenta o převod předkládány kdykoli do konce lhůty stanovené členskými státy v tomto rozhodnutí.

V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha a umístění plochy v zemědělském podniku žadatele, pro niž má být uděleno povolení. Členské státy mohou žadatele osvobodit od povinnosti uvést v žádosti konkrétní umístění plochy v zemědělském podniku žadatele, pro niž má být uděleno povolení. Pokud je to vhodné pro provádění systému povolení, mohou členské státy od žadatelů požadovat dodatečné informace.

2.   Po ověření, zda jsou práva na výsadbu, u nichž se žádá o převod v souladu s odstavcem 1, stále platná, udělují členské státy povolení automaticky. Období mezi podáním žádosti o převod a udělením povolení nepřesáhne tři měsíce.

Článek 11

Změna konkrétní plochy, pro niž je vydáno povolení

V řádně odůvodněných případech mohou členské státy na žádost žadatele rozhodnout, že lze révu vysázet na ploše v zemědělském podniku, která se liší od konkrétní plochy, pro niž bylo uděleno povolení, pokud má nová plocha stejnou velikost v hektarech a povolení je stále platné v souladu s čl. 62 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013.

První odstavec se nepoužije, pokud bylo povolení uděleno na základě splnění specifických kritérií způsobilosti nebo prioritních kritérií souvisejících s místem uvedeným v žádosti a žádost o změnu se týká konkrétní nové plochy mimo takové místo.

KAPITOLA III

CERTIFIKACE VINAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Článek 12

Postup a technická kritéria certifikace

1.   V rámci postupu certifikace, schvalování a ověřování vín bez CHOP nebo CHZO podle ustanovení čl. 120 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 je při obchodní úpravě dotyčných vín vyžadován správní důkaz o pravdivosti moštové odrůdy resp. moštových odrůd nebo ročníku sklizně, které jsou uvedeny na etiketě nebo jinak prezentovány.

Členské státy mohou rovněž rozhodnout o:

a)

provedení organoleptické zkoušky u anonymních vzorků vína týkající se vůně a chuti k ověření, zda je základní vlastnost vína dána použitou moštovou odrůdou resp. použitými moštovými odrůdami;

b)

analytické zkoušce v případě vína vyrobeného z jedné moštové odrůdy.

Postup musí být prováděn ve členských státech, kde se víno vyrábí. V případě směsí vín z různých členských států uvedených v ustanovení čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 může být certifikace provedena ve kterémkoli z příslušných členských států.

2.   Certifikace se provádějí formou náhodných kontrol v souladu s články 36 a 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a kapitoly VI tohoto nařízení.

Náklady na certifikaci nese příslušný hospodářský subjekt, pokud nerozhodne členský stát jinak.

3.   Hospodářské subjekty zajišťující uvádění na trh vinařských výrobků, které vyrábějí, zpracovávají či stáčejí, musí být uznány příslušnými orgány členských států a obdržet od nich povolení za účelem certifikace původu či provenience, charakteristických vlastností, sklizně či moštové odrůdy resp. moštových odrůd v souladu s články 11 a 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 pod dohledem příslušných orgánů pověřených v souladu s článkem 146 nařízení (EU) č. 1308/2013.

KAPITOLA IV

EVIDENČNÍ KNIHA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Článek 13

Rozsah a podoba evidenční knihy

1.   Hospodářské subjekty, po nichž se požaduje vedení evidenční knihy vstupů a výstupů (v této kapitole jen „referenční kniha“), musí zaznamenávat:

a)

vstup a výstup každé zásilky vinařských výrobků podle čl. 147 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 do jejich prostor a z těchto prostor;

b)

kategorii produktu podle článku 14;

c)

operace uvedené v článku 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, jsou-li prováděny mimo jejich prostory.

U každého záznamu do evidenční knihy musí být hospodářské subjekty uvedené v prvním pododstavci schopny předložit jeden z průvodních dokladů uvedených v článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 nebo jakýkoli jiný obchodní doklad, který provázel příslušnou zásilku.

2.   Evidenční kniha musí mít jednu z následujících podob:

a)

očíslované listy v pevné vazbě;

b)

elektronický záznam vykazovaný v souladu s podrobnými předpisy stanovenými příslušnými orgány;

c)

vhodný moderní účetní systém schválený příslušnými orgány;

d)

sbírka průvodních dokladů uvádějících datum, kdy byly vypracovány nebo převzaty obchodníky.

Členské státy však mohou ustanovit, že evidenční kniha vedená hospodářskými subjekty může mít podobu poznámek uváděných na rubové straně prohlášení o produkci, zásobách či sklizni stanovených v kapitole VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

Článek 14

Produkty zapisované do evidenční knihy

1.   U produktů, které jsou zapisovány do evidenční knihy, jsou vedeny oddělené záznamy pro:

a)

každou z kategorií uvedenou v části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, přičemž se rozlišuje:

i)

každé víno s CHOP a produkty určené ke zpracování na takové víno;

ii)

každé víno s CHZO a produkty určené ke zpracování na takové víno;

iii)

každé víno bez CHOP či CHZO vyráběné pomocí jediné moštové odrůdy a produkty určené ke zpracování na takové víno s uvedením zatřídění moštové odrůdy přijatého členským státem podle článku 81 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s uvedením roku sklizně;

iv)

každé víno bez CHOP či CHZO vyrobené s pomocí dvou či více moštových odrůd a produkty určené ke zpracování na takové víno s uvedením roku sklizně;

v)

každý produkt, který nesplňuje enologické postupy a omezení stanovená v článku 80 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo v nařízení (ES) č. 606/2009 a musí být v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 606/2009 zlikvidován;

b)

každý z následujících produktů, ať už jsou drženy za jakýmkoli účelem:

i)

sacharóza;

ii)

zahuštěný hroznový mošt;

iii)

rektifikovaný moštový koncentrát;

iv)

látky používané k přikyselení;

v)

látky používané k odkyselení;

vi)

lihoviny destilované z vína;

vii)

každý vedlejší produkt vinařských výrobků, se kterým je nutné nakládat v souladu s oddílem D části II přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013 a články 14a a 14b nařízení (ES) č. 606/2009, s uvedením toho, zda je určen pro dodávku za účelem destilace, k výrobě octa či ke specifickému použití, které nezahrnuje výrobu vína.

2.   Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. a) mohou být pod stejným záznamem zapsána vína s různým CHOP či CHZO, která jsou plněna do nádob o objemu nejvýše 60 litrů označených etiketou podle předpisů Unie, byla získána od třetích osob a skladují se za účelem pozdějšího prodeje, jestliže vstup i výstup každého z těchto vín s CHOP či CHZO jsou uváděny odděleně.

3.   Do evidenční knihy musí být zapsány případy, kdy se CHOP či CHZO přestaly používat. Dotčené produkty pak musí být přesunuty do jednoho ze záznamů vín bez CHOP resp. CHZO.

Článek 15

Údaje o vinařských produktech uváděné v evidenční knize

1.   U každého vstupu či výstupu zmiňovaného v ustanovení čl. 14 odst. 1. písm. a) musí evidenční kniha uvádět:

a)

číslo šarže produktu [v případech, kdy je takové číslo] vyžadované podle unijních či vnitrostátních právních předpisů;

b)

datum operace;

c)

množství na vstupu či výstupu;

d)

příslušný produkt, který je označen podle platných unijních nebo vnitrostátních předpisů;

e)

odkaz na průvodní doklad či certifikát, který je nebo byl přiložen k dané zásilce v souladu s články 10, 11 a 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, s výjimkou případů uvedených v článku 9 tohoto nařízení.

2.   Označení vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, které je zapsáno v evidenčních knihách vedených hospodářskými subjekty, obsahuje nepovinné údaje uvedené v článku 120 uvedeného nařízení za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě.

3.   Nádoby pro skladování vín uvedených v odstavci 2 se zapisují do evidenční knihy s uvedením jejich jmenovitého objemu. Na nádobách musí být také uvedeny příslušné údaje vyžadované členskými státy, aby mohly příslušné orgány na základě evidenční knihy identifikovat jejich obsah.

U nádob s obsahem nejvýše 600 litrů naplněných stejným produktem a společně uskladněných v jedné šarži může být označení jednotlivých nádob nahrazeno označením celé šarže, pokud je daná šarže od ostatních zřetelně oddělena.

4.   V případě předchozích zásilek produktu musí být v evidenční knize uveden dokument, který byl k produktu přiložen během jeho dřívější přepravy.

Článek 16

Údaje o operacích, které je třeba zapsat do evidenční knihy

1.   U každého z operací uvedených v článku 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 musí evidenční kniha uvádět:

a)

provedené operace;

b)

v případě operací uvedených v čl. 29 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273:

i)

datum operace;

ii)

druh a množství použitých produktů;

iii)

množství produktu, které bylo na základě operace získáno, včetně alkoholu vyrobeného úpravou obsahu alkoholu ve víně a množství cukru obsaženého v cukerném roztoku odebraném z původního moštu;

iv)

množství produktu použité pro zvýšení obsahu alkoholu, přikyselení, odkyselení a slazení;

v)

označení produktu před provedením operace a po něm podle příslušných unijních a vnitrostátních předpisů;

c)

označení nádob, ve kterých byly produkty uvedené v evidenční knize skladovány před provedením operace a po něm;

d)

při plnění počet naplněných nádob a jejich objem;

e)

při plnění do nádob za úplatu rovněž název a adresa stáčírny.

2.   Změní-li se kategorie produktu na základě jiných postupů, než jsou operace podle článku 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, zejména v případě zkvašení hroznového moštu, zapisuje se do evidenční knihy množství a druh produktu získaného dotyčným zpracovatelským postupem.

Článek 17

Údaje o šumivých a likérových vínech uváděné v evidenční knize

1.   Při výrobě šumivých vín se v evidenčních knihách kupáží uvádí pro každou vyrobenou kupáž:

a)

datum výroby;

b)

datum plnění všech druhů jakostního šumivého vína do nádob;

c)

celkové množství kupáže, označení jejích složek s uvedením objemu a skutečného a možného obsahu alkoholu;

d)

množství použitého tirážního likéru;

e)

množství expedičního likéru;

f)

počet obdržených nádob, případně s údajem o druhu šumivého vína, který je vyjádřen označením odkazujícím na množství zbytkového cukru, jestliže se toto označení uvádí na etiketě.

2.   Při výrobě likérového vína se do evidenčních knih pro každou šarži likérových vín nacházejících se v procesu výroby zaznamenává

a)

datum přidání jednoho z produktů uvedených v bodu 3 písm. e) a f) části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

druh a objem přidaného produktu.

Článek 18

Informace o konkrétních produktech uváděné v evidenční knize

1.   Zvláštní záznamy pro každý produkt uvedený v ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. b) musí u každého produktu uvádět:

a)

při vstupu:

i)

jméno a adresu dodavatele a v případě potřeby odkaz na průvodní doklad, který byl přiložen k produktu při přepravě;

ii)

množství produktu;

iii)

datum vstupu;

b)

při výstupu:

i)

množství produktu;

ii)

datum použití nebo výstupu;

iii)

v případě potřeby jméno a adresu příjemce.

2.   Pokud jde o vedlejší produkty nebo vinařské výrobky, které mají být staženy v souladu s čl. 14a odst. 2 a článku 14b nařízení (ES) č. 606/2009, zaznamenávají se do evidenční knihy množství odhadovaná příslušnými hospodářskými subjekty podle článku 14a uvedeného nařízení.

Článek 19

Ztráty a osobní či rodinná spotřeba

1.   Členské státy stanoví nejvyšší procento ztrát, které vznikají odpařováním při skladování, prováděním různých operací nebo změnou kategorie produktu.

2.   Držitel evidenční knihy písemně informuje místně příslušný orgán ve lhůtě stanovené členskými státy v případě, že skutečné ztráty přesáhnou:

a)

v průběhu přepravy tolerance uvedené v bodu 2.1 písm. d) oddílu B přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273; a

b)

v případě uvedeném v prvním odstavci nejvyšší procento stanovené členskými státy.

Příslušný orgán uvedený v prvním pododstavci učiní opatření nezbytná k vyšetření ztrát.

3.   Členské státy stanoví, jak budou do evidenční knihy zapisovány záznamy vztahující se k následujícímu:

a)

vlastní spotřeba domácnosti producenta;

b)

případné nepředvídatelné změny objemu produktu.

Článek 20

Lhůty a údaje zaznamenávané do evidenční knihy

1.   Údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. a) a v článcích 15 a 19 se do evidenční knihy zaznamenávají:

a)

v případě vstupů nejpozději v pracovní den následující po přijetí; a

b)

v případě ztrát, osobní či rodinné spotřeby a výstupů nejpozději třetí pracovní den po zjištění, konzumaci či odeslání.

2.   Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a v článcích 16 a 17 tohoto nařízení se do evidenční knihy zaznamenávají:

a)

nejpozději v pracovní den následující po operaci; a

b)

v případě obohacování ještě téhož dne.

3.   Údaje uvedené v ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. b) a v článku 18 tohoto nařízení se do evidenční knihy zaznamenávají:

a)

v případě vstupů a výstupů nejpozději v pracovní den následující po obdržení či odeslání; a

b)

v případě použití v den použití.

4.   Členské státy však mohou povolit delší lhůty, které nepřesahují třicet dní, zejména je-li používáno elektronické účetnictví pro evidenci látek a pokud kontrolu vstupů a výstupů a operací uvedených v ustanovení čl. 29 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 lze kdykoliv provést na základě jiných podkladů, které příslušný orgán nebo útvar tímto orgánem zmocněný považuje za věrohodné.

Pokud jde o operace související s obohacováním, které jsou uvedeny v čl. 29 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, mohou členské státy požadovat, aby byly do evidenční knihy zaznamenávány ještě před jejich provedením.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou být výstupy téhož produktu zaznamenány do evidenční knihy formou měsíčního úhrnu, je-li produkt plněn výlučně do nádob o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů opatřených jednorázovým uzávěrem, jak uvádí ustanovení čl. 9 odst. 1. písm. e) bod i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

Článek 21

Uzávěrka evidenční knihy

Evidenční kniha se uzavírá tím, že se jednou do roka vypracuje uzávěrka, a to k datu stanovenému členskými státy. Při roční uzávěrce se provádí inventura zásob. Stávající zásoby se převádějí do období následujícího roku. Budou do evidenční knihy zaznamenány jako vstupy k datu následujícími po roční uzávěrce. Vzniknou-li při roční uzávěrce rozdíly mezi zásobami uvedenými v uzávěrce a skutečnými zásobami, musí být tyto rozdíly zaneseny do evidenčních knih.

KAPITOLA V

PROHLÁŠENÍ

Článek 22

Prohlášení o produkci

1.   Prohlášení o produkci uvedené v článku 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 týkající se produkce v probíhajícím vinařském roce překládají producenti každý rok nejpozději 15. ledna. Členské státy mohou stanovit dřívější termín nebo, v případě pozdních sběrů a specifických vinařských výrobků, datum nepřekračující 1. březen.

2.   Prohlášení o produkci podle odstavce 1 obsahuje alespoň tyto informace:

a)

totožnost producenta;

b)

místo skladování produktů;

c)

kategorii produktů používaných k výrobě vína: hrozny, hroznový mošt (koncentrovaný mošt, rektifikovaný moštový koncentrát nebo částečně zkvašený mošt), mladé víno v procesu kvašení;

d)

jméno a adresu dodavatele;

e)

plochy osazené révou v rámci produkce, ze kterých hrozny pocházejí, včetně ploch určených k experimentálním účelům, s uvedením jejich rozměrů v hektarech a lokality vinice;

f)

objem (udaný v hektolitrech nebo 100 kg) vinařských výrobků získaných od začátku vinařského roku a držených k datu prohlášení, rozdělený podle barvy (červené/růžové nebo bílé víno), kategorie použitých produktů (vinné hrozny, mladá vína v procesu kvašení, mošt, včetně částečně zkvašeného moštu, ale vyjma koncentrovaného moštu a rektifikovaného moštového koncentrátu), a jeden z následujících typů:

i)

víno s CHOP;

ii)

víno s CHZO;

iii)

odrůdové víno bez CHOP/CHZO;

iv)

víno bez CHOP/CHZO;

v)

všechny ostatní produkty vinařského roku, včetně koncentrovaného moštu a rektifikovaného moštového koncentrátu.

Členské státy mohou povolit podávání jediného prohlášení na jedno zařízení pro vinifikaci.

3.   Množství vína uváděné v prohlášení je celkové množství získané po dokončení prvotního alkoholového kvašení, včetně vinných kalů.

Je-li na hektolitry vína třeba převést jiné produkty, než je víno, mohou členské státy stanovit koeficienty podle objektivních kritérií relevantních pro konverzi. Členské státy o těchto koeficientech Komisi vyrozumí spolu s oznámeními uvedenými v bodě 8 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/1185.

4.   Členské státy si vyžádají od producentů hroznů a obchodníků, kteří uvádějí na trh produkty určené k výrobě vína, aby producentům poskytli údaje potřebné k vyplnění prohlášení o produkci.

Článek 23

Prohlášení o zásobách

1.   Producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci musí do 10. září předložit prohlášení o zásobách uvedené v článku 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273. Členské státy mohou stanovit dřívější termín.

2.   Prohlášení musí obsahovat nejméně toto:

a)

totožnost producentů, zpracovatelů, stáčíren a obchodníků;

b)

místo, kde jsou produkty drženy;

c)

pokud jde o vína, celkové zásoby rozdělené podle barvy (červené/růžové nebo bílé), typu vína (s CHOP, s CHZO, odrůdové s CHOP/CHZO nebo bez CHOP/CHZO), původ (Unie nebo třetí země) a typ držitele zásob (producent nebo obchodník);

d)

pokud jde o mošt, celkové zásoby rozdělené podle barvy (červený/růžový nebo bílý), typ hroznového moštu (koncentrovaný, rektifikovaný koncentrát nebo jiný) a typ držitele zásob (producent nebo obchodník).

V tomto prohlášení se neuvádějí vinařské výrobky z hroznů sklizených v průběhu téhož kalendářního roku.

Článek 24

Prohlášení o sklizni

1.   Pokud členské státy vyžadují prohlášení o sklizni uvedené v ustanovení čl. 33 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, musí producenti hroznů předložit toto prohlášení do 15. ledna. Členské státy mohou stanovit dřívější termín nebo, v případě pozdních sklizní, datum nepřekračující 1. březen.

2.   Toto prohlášení musí uvádět nejméně následující údaje, které musí být roztříděny do kategorií stanovených v bodě 1.2 odst. 3 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273:

a)

totožnost producenta hroznů (v souladu s informacemi vyžadovanými v bodě 1.1 odst. 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273);

b)

plochu osazenou révou v rámci produkce (v hektarech a s uvedením lokality vinice);

c)

množství sklizených hroznů (ve 100 kg);

d)

určení hroznů (v hektolitrech nebo 100 kg):

i)

které deklarant zpracoval na víno jako producent;

ii)

které bylo dodány vinařskému družstvu (formou hroznů nebo moštu);

iii)

které byly prodány producentovi vína (formou hroznů nebo moštu);

iv)

jiná určení (formou hroznů nebo moštu).

Článek 25

Oznámení a soustřeďování informací

Údaje uvedené v prohlášeních o produkci a zásobách v souladu s články 22 a 23, v prohlášeních o sklizni v souladu s článkem 24 tohoto nařízení a případně v prohlášení o zpracování nebo uvedení na trh v souladu s článkem 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, se soustřeďují na celostátní úrovni.

Členské státy stanoví, jakou formou a jakým způsobem jim mají být tyto informace oznamovány.

KAPITOLA VI

USTANOVENÍ O KONTROLÁCH

ODDÍL I

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 26

Vzorky pro účely kontrol

1.   Pro účely kapitoly VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 může kontaktní subjekt jednoho členského státu požádat kontaktní subjekt jiného členského státu o odběr vzorků v souladu s pokyny uvedenými v příloze II tohoto nařízení.

2.   Žádající subjekt disponuje odebranými vzorky a určuje mimo jiné laboratoř, ve které bude proveden jejich rozbor.

ODDÍL II

DATABANKA ANALYTICKÝCH HODNOT S ÚDAJI O IZOTOPECH

Článek 27

Vzorky pro databanku analytických hodnot

1.   Pro účely zřízení databanky analytických hodnot s údaji o izotopech uvedené v článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 odeberou pověřené laboratoře členských států vzorky čerstvých hroznů k rozboru i k jejich ošetření a zpracování na víno v souladu s pokyny uvedenými v části I přílohy III tohoto nařízení.

2.   Vzorky čerstvých hroznů se odebírají z vinic, které se nacházejí ve vinařské oblasti s jasně určeným typem půdy, polohou, způsobem vedení révy, odrůdou, věkem a pěstitelskými metodami.

3.   Počet vzorků odebíraných ročně pro databanku je stanoven v části II přílohy III. Při výběru vzorků se musí přihlížet k zeměpisnému umístění vinic ve členských státech uvedených v části II přílohy III. Každý rok musí být odebráno nejméně 25 % vzorků ze stejných pozemků jako v předchozím roce.

4.   Vzorky projdou rozborem pomocí metod stanovených Komisí podle čl. 80 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 15 nařízení (ES) č. 606/2009 v laboratořích určených členskými státy. Určené laboratoře musí vyhovovat obecným kritériím provozu zkušebních laboratoří, která jsou stanovena normou ISO/IEC 17025:2005, a zejména se musí účastnit systému zkoušení způsobilosti ve vztahu k metodám izotopových rozborů. Laboratoře musí poskytnout písemný doklad o souladu s těmito kritérii evropskému referenčnímu centru pro kontrolu v odvětví vína („ERC-CWS“), aby bylo možno provádět kontroly kvality a ověřování poskytnutých údajů.

5.   Laboratoře vypracují zprávu o rozboru v souladu s částí IV přílohy III a popisný list pro každý vzorek v souladu s dotazníkem uvedeným v části III přílohy III.

6.   Opis zprávy s výsledky a vyhodnocením rozborů spolu s opisem popisného listu zašlou laboratoře do ERC-CWS.

7.   Členské státy a ERC-CWS musí:

a)

uchovávat informace v databance analytických hodnot;

b)

uchovávat každý vzorek po dobu alespoň tří let od data, kdy byl odebrán;

c)

používat databanku pouze ke sledování uplatňování unijních a vnitrostátních předpisů v odvětví vína nebo ke statistickým či vědeckým účelům;

d)

přijmout opatření na ochranu údajů, především proti jejich odcizení a neoprávněnému zásahu do nich,

e)

zpřístupnit jednotlivé záznamy bez zbytečného prodlení a zbytečných nákladů osobám, kterých se týkají, aby mohly být opraveny veškeré nepřesnosti.

8.   ERC-CWS vypracuje a aktualizuje každý rok seznam laboratoří členských států určených pro zpracování vzorků a měření pro databanku analytických hodnot.

Článek 28

Sdělování informací obsažených v databance analytických hodnot

1.   Informace obsažené v analytické databance s údaji o izotopech jsou na požádání zpřístupňovány laboratořím pověřeným členskými státy.

2.   V řádně odůvodněných případech a pokud jsou reprezentativní, mohou být informace uvedené v odstavci 1 na vyžádání zpřístupněny příslušným orgánům pověřeným členskými státy za účelem zajištění souladu s předpisy Unie v odvětví vína.

3.   Zpřístupněné informace se musí týkat pouze příslušných analytických údajů nutných k vyhodnocení rozboru vzorku podobných vlastností a obdobného původu. K veškerým zpřístupněným oznámením a informacím je nutné přiložit upozornění na podmínky použití databanky uvedené v ustanovení čl. 27 odst. 7 písm. c).

Článek 29

Národní databanky s údaji o izotopech

Výsledky izotopových rozborů obsažené v databankách členských států se získávají rozborem vzorků, které se odebírají a ošetřují v souladu s článkem 27.

ODDÍL III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KONTROLÁCH

Článek 30

Kontroly v rámci systému povolení pro výsadbu vinné révy

Za účelem ověření souladu s předpisy stanovenými v kapitole III hlavě I části II nařízení (EU) č. 1308/2013, v kapitole II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a kapitole II tohoto nařízení využívají členské státy registr vinic uvedený v článku 145 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 31

Ověřování údajů v registru vinic

1.   Členské státy zpřístupní údaje v registru vinic za účelem sledování a ověřování opatření financovaných v rámci vnitrostátního programu podpory uvedeného v oddíle 4 kapitoly II hlavy I části II nařízení (EU) č. 1308/2013, k nimž se vztahují.

2.   Pokud jde o plochy osazené révou vinnou, musí být za účelem údržby a aktualizace registru vinic prováděny nejméně následující kontroly:

a)

správní kontroly vztahující se na všechny pěstitele vedené v registru vinic, kteří:

i)

aktivovali povolení k nové nebo opětovné výsadbě nebo provedli registraci či úpravu údajů v registru vinic na základě žádosti nebo oznámení předložených v rámci systému povolení pro výsadbu révy;

ii)

podají žádost o opatření na „restrukturalizaci a přeměnu vinic“ nebo „zelenou sklizeň“ v rámci vnitrostátního programu podpory uvedeného v článcích 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013;

iii)

předloží jedno z prohlášení uvedených v článcích 31, 32 a 33 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

b)

roční audity na místě u nejméně 5 % všech pěstitelů evidovaných v registru vinic.

Pokud se u pěstitelů vybraných do vzorku provádí v témže roce audity na místě v rámci opatření uvedených v písm. a) bodech i) a ii), budou tyto audity započítány pro účely dosažení 5 % ročního limitu, aniž by se kontroly musely opakovat.

c)

systematické kontroly na místě v oblastech osazených révou, které nejsou zařazeny v žádném registru pěstitelů podle přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

Článek 32

Kontroly týkající se prohlášení

Pokud jde o prohlášení uvedená v článcích 31 až 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, musí členské státy provádět veškeré kontroly a přijmout veškerá opatření nutná k zajištění přesnosti těchto prohlášení.

KAPITOLA VII

OZNÁMENÍ

Článek 33

Oznámení týkající se systému povolení pro výsadbu révy

1.   Členské státy předloží každý rok do 1. března Komisi:

a)

oznámení týkající se vinařských oblastí podle čl. 145 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 ohledně situace k 31. červenci předchozího vinařského roku. Toto sdělení se podává na formuláři uvedeném v části I přílohy IV tohoto nařízení;

b)

oznámení podle čl. 63 odst. 4 a čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tato oznámení se podávají na formuláři uvedeném v části II přílohy IV tohoto nařízení;

c)

oznámení o omezeních, o nichž členské státy rozhodly ve vztahu k opětovné výsadbě ve stejném zemědělském podniku podle článku 8 tohoto nařízení. Toto oznámení se podává na formuláři uvedeném v tabulce A části V přílohy IV tohoto nařízení;

d)

aktualizovaný vnitrostátní seznam profesních organizací nebo zainteresovaných skupin producentů podle článků 3 a 8 tohoto nařízení;

e)

sdělení o celkové rozloze ploch, na kterých byla zjištěna nepovolená výsadba révy, a nepovoleně osázených ploch, které byly vyklučeny, jak je uvedeno v čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013. Takové sdělení se týká předchozího vinařského roku. Toto sdělení se podává na formuláři uvedeném v části III přílohy IV tohoto nařízení;

f)

jestliže se členské státy rozhodnou použít prioritní kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013, prahové hodnoty stanovené pro minimální a maximální velikost zemědělského podniku, jak je uvedeno v bodě H přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

2.   Do 1. listopadu každého roku oznámí členské státy Komisi:

a)

žádosti o povolení pro novou výsadbu, povolení, která byla skutečně udělena během předchozího vinařského roku podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, a povolení, která žadatelé odmítli, i povolení, která byla před dnem 1. října udělena jiným žadatelům podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení. Tato oznámení se podávají na formuláři uvedeném v části IV přílohy IV tohoto nařízení;

b)

povolení pro opětovnou výsadbu, která byla udělena v průběhu předchozího vinařského roku, jak je stanoveno v článku 9 tohoto nařízení. Tato oznámení se podávají na formuláři uvedeném v tabulce B v části V přílohy IV tohoto nařízení;

c)

povolení, která byla během předchozího vinařského roku udělena na základě převodu platných práv na výsadbu podle článku 10 tohoto nařízení. Toto oznámení se podává na formuláři uvedeném v části VI přílohy IV tohoto nařízení a musí být učiněno pouze do 1. listopadu roku následujícího po skončení lhůty pro převod uvedené v čl. 68 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo lhůty stanovené členským státem v souladu s čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Pokud členský stát nesplní pravidla stanovená v odstavcích 1 až 2 nebo pokud se zdá, že jsou relevantní informace nesprávné, může Komise částečně nebo zcela pozastavit měsíční platby uvedené v článku 17 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o odvětví vína, až do správného provedení oznámení.

4.   Tímto článkem nejsou dotčeny povinnosti členských států stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (13).

Článek 34

Obecná pravidla týkající se oznámení a dostupnosti informací

Oznámení podávaná Komisi uvedená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a v tomto nařízení se musí provádět v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.

Článek 35

Uchovávání průvodních dokladů, údajů a rejstříků

1.   Doprovodné dokumenty a jejich kopie musí být uchovávány po dobu nejméně pěti let od konce kalendářního roku, v němž byly vystaveny.

2.   Údaje o systému povolení pro výsadbu révy předložené v souladu s článkem 33 musí být uchovávány po dobu nejméně deseti vinařských roků od vinařského roku, v němž byly předloženy.

3.   Evidenční kniha vstupů a výstupů a dokumenty o operacích v ní zaznamenaných musí být uchovávány po dobu nejméně pěti let poté, co bylo uzavřeno účetnictví, k němuž se vztahují. Obsahuje-li evidenční kniha jeden nebo více nevyčerpaných účtů, které se týkají malého množství vína, mohou být tyto účty převedeny do jiné knihy, přičemž tento převod se zaznamená do původní evidenční knihy. V takovém případě začíná lhůta pěti let běžet dnem převodu.

4.   Údaje v registru vinic stanovené článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 musí být uchovávány tak dlouho, jak je nutné pro účely sledování a ověřování opatření nebo systému, k němuž se vztahují, a v každém případě nejméně pět vinařských roků, vztahují-li se k opatřením souvisejícím s povolením pro výsadbu révy, a nejméně deset vinařských roků, vztahují-li se k systému povolení pro výsadbu révy, a to počínaje vinařským rokem, jehož se týkají.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2015/561 se zrušuje.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2017

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 12).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7).


PŘÍLOHA I

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UVEDENÉ V ČL. 7 ODST. 2

A.   POMĚRNÉ ROZDĚLENÍ

Část celkového počtu hektarů vyčleněných pro novou výsadbu, kterou se členské státy rozhodly na vnitrostátní úrovni rozdělit mezi všechny žadatele na poměrném základě, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodě i), se mezi jednotlivé způsobilé žádosti rozdělí podle následujícího vzorce, za dodržení případných omezení uvedených v čl. 3 odst. 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

povolení udělené jednotlivému žadateli na poměrném základě (v hektarech)

Ar

=

plocha, o niž producent požádal ve své žádosti (v hektarech)

%Pr

=

procento z celkového vyčleněného množství, které bude rozděleno na poměrném základě

Tar

=

celková plocha vyčleněná v povoleních (v hektarech)

Tap

=

souhrn všech žádostí producentů (v hektarech)

B.   ROZDĚLENÍ PODLE PRIORITNÍCH KRITÉRIÍ

Ta část celkového počtu hektarů vyčleněných pro novou výsadbu, kterou se členské státy rozhodly rozdělit na vnitrostátní úrovni podle vybraných prioritních kritérií uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu ii), se rozdělí mezi jednotlivé způsobilé žádosti takto:

a)

Členské státy na vnitrostátní úrovni vyberou prioritní kritéria a mohou všem vybraným kritériím přiznat stejný význam nebo jim mohou přiřadit různou váhu. Členské státy mohou toto vážení použít jednotně na vnitrostátní úrovni nebo mohou váhu kritérií měnit podle oblasti na území daného členského státu.

Pokud členské státy přisoudí všem kritériím vybraným na vnitrostátní úrovni stejný význam, přiřadí se každému kritériu hodnota jedna (1).

Pokud členské státy přisoudí kritériím vybraným na vnitrostátní úrovni různou váhu, přiřadí se každému kritérii hodnota od nuly (0) do jedné (1), přičemž součet všech jednotlivých hodnot se vždy musí rovnat jedné (1).

Pokud se váha kritérií liší podle oblasti na území členského státu, přiřadí se každému kritériu pro každou oblast individuální hodnota od nuly (0) do jedné (1). V takovém případě se součet všech individuálních vah přiřazených vybraným kritériím pro každou z oblastí musí vždy rovnat jedné (1).

b)

Členské státy posoudí každou jednotlivou způsobilou žádost z hlediska souladu s vybranými prioritními kritérii. Pro účely posouzení úrovně souladu s každým prioritním kritériem vytvoří členské státy na vnitrostátní úrovni jedinou stupnici, na jejímž základě přidělí každé žádosti určitý počet bodů za každé z uvedených kritérií.

c)

V této jediné stupnici bude předem stanoven počet bodů, který se uděluje za úroveň souladu s každým kritériem, i počet bodů, který se uděluje za každý prvek každého konkrétního kritéria.

d)

Členské státy sestaví na vnitrostátní úrovni pořadí jednotlivých žádostí podle celkového počtu bodů udělených každé jednotlivé žádosti podle souladu nebo úrovně souladu, jak je uvedeno v písmenu b) a, je-li to použitelné, podle významu kritérií, jak je uvedeno v písmenu a). Použijí k tomu tento vzorec:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

celkový počet bodů udělený konkrétní jednotlivé žádosti

W1, W2…, Wn

=

váha kritéria 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

úroveň souladu žádosti s kritériem 1, 2, … n

V oblastech, v nichž je všem prioritním kritériím přiřazena váha o hodnotě nula, bude úroveň souladu všech způsobilých žádostí oceněna maximální hodnotou na stupnici.

e)

Členské státy udělují jednotlivým žadatelům povolení podle pořadí stanoveného na základě postupu uvedeného v písmenu d) až do vyčerpání hektarů, které mají být rozděleny podle prioritních kritérií. Žadateli se formou povolení vyhoví udělením plného počtu hektarů, o něž žádal, a teprve poté se udělí povolení dalšímu žadateli v pořadí.

Pokud dojde k vyčerpání vyčleněných hektarů na pozici, na níž se nachází několik žádostí se stejným počtem bodů, rozdělí se zbývající hektary mezi tyto žádosti poměrně.

f)

Pokud je při udělování povolení podle části A a písmen a), b), c), d) a e) této části B dosaženo limitu pro určitý region nebo oblast způsobilou k CHOP nebo CHZO nebo oblast bez zeměpisného označení, nevyhoví se žádným dalším žádostem pocházejícím z daného regionu nebo oblasti.


PŘÍLOHA II

VZORKY PODLE ČLÁNKU 26

ČÁST I

Metoda a postup odběru vzorků

1.

Při odběru vzorků vína, hroznového moštu nebo jiných tekutých vinařských výrobků v rámci úřední pomoci mezi kontrolními subjekty zajistí příslušný subjekt, aby:

a)

v případě výrobků v obalech o objemu nejvýše 60 litrů v jedné dávce představovaly odebrané vzorky reprezentativní vzorek celé zásilky,

b)

v případě výrobků v obalech o jmenovitém objemu větším než 60 litrů odebrané vzorky představovaly reprezentativní vzorek obsahu celého obalu, z něhož byly odebrány.

2.

Vzorky se odebírají tak, že se dotyčný výrobek nalije do nejméně pěti čistých nádob, z nichž každá má jmenovitý objem alespoň 75 cl. V případě výrobků podle bodu 1 písm. a) může odběr vzorků spočívat také v odebrání nejméně pěti nádob o jmenovitém objemu alespoň 75 cl z každé dávky, která má být podrobena rozboru.

Pokud má být proveden rozbor vzorků vinného destilátu měřením nukleární magnetické rezonance deuteria, vzorky se nalijí do obalů o jmenovitém objemu 25 cl či dokonce 5 cl v případě, že mají být zaslány z jedné úřední laboratoře do jiné.

Vzorky se odebírají, případně uzavírají a zapečeťují za přítomnosti zástupce podniku, kde je vzorek odebírán, či zástupce přepravce, jestliže je vzorek odebírán během přepravy. Pokud není žádný zástupce přítomen, uvede se tato skutečnost ve zprávě uvedené v bodě 4.

Každý vzorek se opatří inertním jednorázovým uzávěrem.

3.

Každý vzorek se označí etiketou podle oddílu A části II.

Pokud obal není dost velký, aby na něj mohla být připevněna předepsaná etiketa, označí se nádoba nesmazatelným číslem a požadované informace se uvedou na zvláštním listu.

Od zástupce podniku, kde je vzorek odebírán, nebo případně od zástupce přepravce se vyžaduje, aby tuto etiketu nebo případně list podepsali.

4.

Pracovník příslušného subjektu pověřený odběrem vzorků vypracuje písemnou zprávu, v níž uvede všechna zjištění, která považuje za důležitá pro hodnocení vzorků. V případě potřeby ve zprávě uvede jakákoli prohlášení zástupce přepravce nebo zástupce podniku, kde byl vzorek odebrán, a požádá dotyčného zástupce, aby zprávu podepsal. Uvede také množství výrobku, ze kterého byl vzorek odebrán. Jestliže zástupci uvedení výše a v bodě 3 třetím pododstavci odmítnou zprávu podepsat, je nutno tuto skutečnost ve zprávě uvést.

5.

Při každém odběru jeden ze vzorků zůstává jako kontrolní vzorek v podniku, kde byl odběr proveden, a další u příslušného subjektu, jehož pracovník odběr vzorků provedl. Tři vzorky se zašlou úřední laboratoři, která provede analytické a organoleptické zkoušky. Jeden ze vzorků je podroben rozboru. Další se ponechá jako kontrolní vzorek. Kontrolní vzorky se uchovávají po dobu nejméně tří let od data odebrání vzorku.

6.

Zásilky vzorků musí být na vnějším obalu opatřeny červenou etiketou odpovídající vzoru uvedenému v oddílu B části II. Rozměry etikety jsou 50 mm × 25 mm.

Při zasílání vzorků příslušný subjekt členského státu, z něhož jsou vzorky odesílány, označí zásilku svým razítkem tak, aby otisk razítka byl částečně na vnějším obalu zásilky a částečně na červené etiketě.

ČÁST II

A.   Etiketa označující vzorek podle části I bodu 3

1.

Požadované informace:

a)

název, adresa, včetně členského státu, telefon, fax a e-mail příslušného subjektu, který vydal pokyn k odběru vzorků;

b)

pořadové číslo vzorku;

c)

datum odběru vzorku;

d)

jméno pracovníka příslušného subjektu pověřeného k odběru vzorku;

e)

název, adresa, telefon, fax, e-mail podniku, v němž byl vzorek odebrán;

f)

totožnost nádoby, z níž byl vzorek odebrán (například číslo nádoby, číslo zásilky lahví, atd.);

g)

popis výrobku, včetně produkční oblasti, roku sklizně, skutečného nebo možného obsahu alkoholu a pokud možno moštové odrůdy;

h)

text: „Vyhrazený kontrolní vzorek smí přezkoumat pouze laboratoř pověřená kontrolními rozbory. Porušení pečetě se trestá.“

2.

Poznámky:

3.

Minimální velikost: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzor červené etikety podle části I bodu 6

EVROPSKÁ UNIE

Výrobky pro analytické a organoleptické zkoušky podle prováděcího nařízení (EU) 2018/274


PŘÍLOHA III

VZORKY PODLE ČLÁNKU 27

ČÁST I

Pokyny pro odběr vzorků čerstvých hroznů a jejich zpracování na víno, které je určeno k rozboru izotopovými metodami podle článku 27

A.   Odběr hroznů

1.

Každý vzorek musí sestávat z nejméně 10 kg zralých hroznů téže odrůdy. Je třeba je trhat ve stavu, v jakém jsou nalezeny. Odběr vzorků se musí provádět v době, kdy na daném pozemku probíhá sklizeň. Odebrané hrozny musí představovat reprezentativní vzorek z celého pozemku. Vzorky čerstvých hroznů nebo získaného vylisovaného moštu mohou být do dalšího použití zakonzervovány zmrazením. Pouze v případě, že je stanoveno měření vody v moštu pomocí kyslíku 18, lze zvlášť odebrat poměrné množství moštu a zakonzervovat je po vylisování celého vzorku hroznů.

2.

Po odebrání vzorků se vypracuje popisný list. Tento popisný list musí obsahovat první část týkající se odběru vzorků čerstvých hroznů a druhou část týkající se vinifikace. Popisný list musí být uchováván spolu se vzorkem a být ke vzorku přiložen při jakékoli přepravě. Popisný list musí být aktualizován prostřednictvím zápisů o každém ošetření, kterým vzorek prošel. Popisný list o odběru vzorků je nutno vypracovat podle oddílu A dotazníku uvedeného v části III.

B.   Vinifikace

1.

Vinifikaci musí provádět příslušný subjekt nebo útvar jím k tomu pověřený, a to pokud možno za podmínek srovnatelných s běžnými podmínkami pěstitelské oblasti, pro kterou je vzorek reprezentativní. Vinifikací by se měl veškerý cukr přeměnit na alkohol tak, aby množství zbytkového cukru bylo menší než 2 gramy na litr. Avšak v některých případech, například pro zajištění lepší reprezentativnosti, lze akceptovat vyšší množství zbytkového cukru. Po vyčiření a zastavení kvašení pomocí SO2 se víno musí naplnit do lahví o objemu 75 cl a označit etiketou.

2.

Popisný list o vinifikaci je nutno vypracovat podle oddílu B dotazníku uvedeného v části III.

ČÁST II

Počet vzorků, které musí členské státy každoročně odebrat pro databanku analytických hodnot uvedenou v čl. 27 odst. 3

30 vzorků v Bulharsku,

20 vzorků v České republice,

200 vzorků v Německu,

50 vzorků v Řecku,

200 vzorků ve Španělsku,

400 vzorků ve Francii,

30 vzorků v Chorvatsku,

400 vzorků v Itálii,

10 vzorků na Kypru,

4 vzorky v Lucembursku,

50 vzorků v Maďarsku,

4 vzorky na Maltě,

50 vzorků v Rakousku,

50 vzorků v Portugalsku,

70 vzorků v Rumunsku,

20 vzorků ve Slovinsku,

15 vzorků na Slovensku,

4 vzorky ve Spojeném království.

ČÁST III

Dotazník o sběru a vinifikaci vzorků hroznů určených pro rozbor pomocí izotopových metod podle čl. 27 odst. 5

Použijí se metody rozboru a vyjádření výsledků (jednotky), které jsou doporučené a zveřejněné OIV.

A.

1.   Obecné informace

1.1.

Číslo vzorku

1.2.

Jméno a funkce úředníka nebo pověřené osoby, která vzorek odebrala:

1.3.

Název a adresa příslušného subjektu odpovědného za odběr vzorku:

1.4.

Název a adresa příslušného subjektu odpovědného za vinifikaci a odeslání vzorku, pokud jde o jiný subjekt, než je uveden v bodu 1.3:

2.   Obecný popis vzorků

2.1.

Původ (země, oblast):

2.2.

Sklizňový rok:

2.3.

Odrůda révy:

2.4.

Barva hroznů:

3.   Popis vinice

3.1.

Jméno a adresa osoby, která pozemek obdělává:

3.2.

Umístění pozemku

vinařská obec:

lokalita:

číslo parcely:

stupeň zeměpisné délky a šířky:

3.3.

Typ půdy (např. vápnitá, jílovitá, vápenato-jílovitá, písčitá):

3.4.

Poloha (např. svah, rovina, oslunění):

3.5.

Počet révových keřů na hektar:

3.6.

Přibližné stáří vinice (méně než 10 let, mezi 10 a 25 lety, více než 25 let):

3.7.

Nadmořská výška:

3.8.

Způsob vedení a řezu:

3.9.

Druh vína, který je z hroznů obvykle vyroben (viz kategorie výrobků z révy vinné uvedené v části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013):

4.   Údaje o sklizni a moštu

4.1.

Odhadovaný výnos z hektaru na dané parcele: (kg/ha):

4.2.

Zdravotní stav hroznů (zdravé, nahnilé); uveďte, zda hrozny byly při odebrání vzorku suché nebo vlhké:

4.3.

Datum odebrání vzorku:

5.   Povětrnostní podmínky před sklizní

5.1.

Srážky posledních deset dnů před sklizní: ano/ne

5.2.

Pokud ano, uveďte bližší údaje, pokud jsou k dispozici.

6.   Zavlažované vinice:

Pokud jsou vinice zavlažovány, datum posledního zavlažování:

(Razítko příslušného subjektu odpovědného za odběr vzorků a podpis s uvedením jména a funkce pracovníka, který odběr provedl)

B.

1.   Mikrovinifikace

1.1.

Hmotnost vzorku hroznů v kg:

1.2.

Způsob lisování:

1.3.

Množství získaného moštu:

1.4.

Vlastnosti moštu:

obsah cukru v gramech na litr, stanovený refraktometricky:

celkový obsah kyselin v gramech kyseliny vinné na litr: (nepovinné):

1.5.

Způsob ošetřování moštu (např. sedimentace, odstřeďování):

1.6.

Přidání kvasinek (druh použitých kvasinek). Uveďte, zda došlo ke samovolnému kvašení:

1.7.

Teplota během kvašení:

1.8.

Způsob určení konce kvašení:

1.9.

Způsob ošetřování vína (např. stáčení):

1.10.

Přídavek oxidu siřičitého v miligramech na litr:

1.11.

Rozbor získaného vína

skutečný obsah alkoholu v % objemových:

celkový suchý extrakt:

redukující cukry vyjádřené v gramech invertního cukru na litr:

2.   Časový průběh vinifikace vzorku

Datum:

odebrání vzorku: (shodné s datem sklizně uvedeným v bodu 4.3 části I)

lisování:

počátku kvašení:

ukončení kvašení:

plnění do nádob:

Datum vyplnění části II:

(Razítko příslušného subjektu, který provedl vinifikaci, a podpis odpovědného pracovníka tohoto subjektu)

ČÁST IV

Vzor zprávy o rozboru vzorků vína a výrobků z révy vinné analyzovaných pomocí metody doporučené a zveřejněné OIV a uvedené v čl. 27 odst. 5

A.   OBECNÉ INFORMACE

1.

Země:

2.

Číslo vzorku:

3.

Rok:

4.

Odrůda révy:

5.

Druh vína:

6.

Region/kraj:

7.

Název, adresa, telefon, fax a e-mail laboratoře odpovědné za výsledky:

8.

Vzorek pro kontrolní rozbor prováděný ERC-CWS: ano/ne

B.   METODY A VÝSLEDKY

1.   Víno (údaje přenesené z části III přílohy III)

1.1.

Obsah alkoholu v % objemových: % obj.

1.2.

Celkový suchý extrakt: g/l

1.3.

Obsah redukujících cukrů: g/l

1.4.

Celkový obsah kyselin, vyjádřeno jako kyselina vinná: g/l

1.5.

Celkový obsah oxidu siřičitého: mg/l

2.   Destilace vína pro SNIF-NMR

2.1.

Popis destilačního přístroje:

2.2.

Objem destilovaného vína/hmotnost získaného destilátu:

3.   Rozbor destilátu

3.1.

Obsah alkoholu v destilátu % (m/m):

4.   Výsledek izotopické korelace deuteria a vodíku v ethanolu získaný měřením prostřednictvím NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R“ =

5.   NMR parametry

Pozorovaná frekvence:

6.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O ve víně

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O v moštu (je-li relevantní)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Výsledek korelace izotopů 13C/12C v ethanolu vinného původu

δ 13C [‰] = ‰ V–PDB.


PŘÍLOHA IV

SDĚLENÍ A OZNÁMENÍ PODLE ČLÁNKU 33

ČÁST I

Formulář sdělení uvedeného v čl. 33 odst. 1 písm. a).

Tabulka

Soupis vinařských oblastí

Členský stát:

Datum sdělení:

 

Vinařský rok:

 

Oblasti/regiony

Plochy skutečně osazené révou (ha), které jsou způsobilé pro produkci (*1):

vína s chráněným označením původu (CHOP) (*2)

vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO) (*3)

vína bez CHOP/CHZO a nacházejícího se v oblasti s CHOP/CHZO

vína bez CHOP/CHZO a nacházejícího se mimo oblast s CHOP/CHZO

Celkem

z čehož zahrnuto do sloupce (2)

z čehož nezahrnuto do sloupce (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

Hodnoty, které mají být uvedeny ve sloupci (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Lhůta sdělení: 1. března.

ČÁST II

Formulář oznámení uvedených v čl. 33 odst. 1 písm. b)

Tabulka A

Povolení pro novou výsadbu – procentuální podíl

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Celková skutečně osázená plocha (ha) (posledního 31. července):

 

Procentuální podíl, který se použije na vnitrostátní úrovni:

 

Celková plocha (ha) pro novou výsadbu na vnitrostátní úrovni, na základě stanoveného procentuálního podílu:

 

Odůvodnění pro omezení procentuálního podílu na vnitrostátní úrovni (pokud je nižší než 1 %):

Celková plocha (ha) převedená z předchozího roku v souladu s čl. 7 odst. 3:

 

Celková plocha (ha) vyčleněná pro novou výsadbu na vnitrostátní úrovni:

 

Lhůta oznámení: 1. března.

Tabulka B

Povolení pro novou výsadbu – zeměpisná omezení

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Případná omezení rozhodnutá na příslušné zeměpisné úrovni:

A.

na region,

použije-li se

Omezená oblast

region 1

 

region 2

 

 

B.

na „subregion“

použije-li se

Omezená oblast

subregion 1

 

subregion 2

 

 

C.

na oblast s CHOP/CHZO,

použije-li se

Omezená oblast

oblast s CHOP/CHZO 1

 

oblast s CHOP/CHZO 2

 

 

D.

na oblast bez CHOP/CHZO,

použije-li se

Omezená oblast

oblast bez CHOP/CHZO 1

 

oblast bez CHOP/CHZO 2

 

 

Pozn.:

K této tabulce musí být přiložena související odůvodnění uvedená v čl. 63 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Lhůta oznámení: 1. března.

Tabulka C

Povolení pro novou výsadbu – zveřejněná rozhodnutí o kritériích způsobilosti na příslušné zeměpisné úrovni

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Kritéria způsobilosti, použijí-li se:

Kritéria způsobilosti: čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

vybraná členským státem: A/N

Pokud ano, uveďte příslušnou zeměpisnou úroveň, použije-li se

Čl. 64 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

 

oblast s CHOP 1;

oblast s CHOP 2;

Čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

 

oblast s CHZO 1

oblast s CHZO 2

Čl. 64 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013

vybraná členským státem: A/N

Pokud ano pro případ čl. 64 odst. 1 písm. d),

uveďte specifickou zeměpisnou úroveň, použije-li se:

Prioritní kritéria: čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 64 odst. 2 písm. a)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. b)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. c)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. d)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. e)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. f)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. g)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Čl. 64 odst. 2 písm. h)

 

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 1;

region, subregion, oblast s (bez) CHOP/CHZO 2;

Pozn.:

pokud je u kritéria na základě čl. 64 odst. 1 písm. d) uvedeno „ano“, musí být k této tabulce přiložena související odůvodnění uvedená v čl. 64 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 a v čl. 4 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273:

Lhůta oznámení: 1. března.

Tabulka D

Povolení pro novou výsadbu – zveřejněná rozhodnutí o poměrném rozdělení a rozdělení podle prioritních kritérií na příslušné zeměpisné úrovni

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Celková plocha (ha) vyčleněná pro novou výsadbu na vnitrostátní úrovni:

 

1.

Poměrné rozdělení, použije-li se:

Procento plochy, která bude na vnitrostátní úrovni rozdělena poměrně:

 

Počet hektarů:

 

2.

Prioritní kritéria, použijí-li se:

Procento plochy, která bude na vnitrostátní úrovni rozdělena podle prioritních kritérií:

 

Počet hektarů:

 

Informace týkající se jednotné stupnice stanovené na vnitrostátní úrovni pro posuzování úrovně souladu jednotlivých žádostí s vybranými prioritními kritérii (rozmezí hodnot, minimální a maximální hodnoty…):

2.1

Pokud se při používání prioritních kritérií na vnitrostátní úrovni nerozlišuje podle oblastí

Vybraná prioritní kritéria a jejich význam:

Prioritní kritéria: čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (*)

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (**)

Čl. 64 odst. 2 písm. b)

Čl. 64 odst. 2 písm. c)

Čl. 64 odst. 2 písm. d)

Čl. 64 odst. 2 písm. e)

Čl. 64 odst. 2 písm. f)

Čl. 64 odst. 2 písm. g)

Čl. 64 odst. 2 písm. h)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (***)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (****)

Význam (0 až 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový podnik (pozn.: kritéria „nový podnik“ a „mladý producent“ nemohou být zvolena současně, lze použít pouze jedno z nich).

(**)

Mladý producent.

(***)

Předcházející chování producenta.

(****)

Neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky konfiskované v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti.

2.2

Pokud se při používání prioritních kritérií na vnitrostátní úrovni rozlišuje podle oblastí

2.2.1

Oblast 1: (popište, jaké jsou územní limity oblasti 1)

Vybraná prioritní kritéria a jejich význam:

[Pokud pro tuto konkrétní oblast nebylo vybráno žádné kritérium, uveďte ve všech sloupcích níže hodnotu nula]

Prioritní kritéria: čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (*)

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (**)

Čl. 64 odst. 2 písm. b)

Čl. 64 odst. 2 písm. c)

Čl. 64 odst. 2 písm. d)

Čl. 64 odst. 2 písm. e)

Čl. 64 odst. 2 písm. f)

Čl. 64 odst. 2 písm. g)

Čl. 64 odst. 2 písm. h)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (***)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (****)

Význam (0 až 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový podnik (pozn.: kritéria „nový podnik“ a „mladý producent“ nemohou být zvolena současně, lze použít pouze jedno z nich).

(**)

Mladý producent.

(***)

Předcházející chování producenta.

(****)

Neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky konfiskované v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti.

...

2.2.n.

Oblast n: (popište, jaké jsou územní limity oblasti n)

Vybraná prioritní kritéria a jejich význam:

[Pokud pro tuto konkrétní oblast nebylo vybráno žádné kritérium, uveďte ve všech sloupcích níže hodnotu nula]

Prioritní kritéria: čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (*)

Čl. 64 odst. 2 písm. a) (**)

Čl. 64 odst. 2 písm. b)

Čl. 64 odst. 2 písm. c)

Čl. 64 odst. 2 písm. d)

Čl. 64 odst. 2 písm. e)

Čl. 64 odst. 2 písm. f)

Čl. 64 odst. 2 písm. g)

Čl. 64 odst. 2 písm. h)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (***)

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (****)

Význam (0 až 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový podnik (pozn.: kritéria „nový podnik“ a „mladý producent“ nemohou být zvolena současně, lze použít pouze jedno z nich).

(**)

Mladý producent.

(***)

Předcházející chování producenta.

(****)

Neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky konfiskované v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti.

Lhůta oznámení: 1. března.

ČÁST III

Formulář sdělení uvedeného v čl. 33 odst. 1 písm. e)

Tabulka

Plochy osázené bez odpovídajících povolení po 31. prosinci 2015 a plochy vyklučené v souladu s čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013

Členský stát:

Datum sdělení:

 

Vinařský rok nebo období (1):

 

Oblasti/regiony

Plochy (ha) osázené bez odpovídajících povolení k výsadbě po 31. prosinci 2015:

plochy vyklučené producenty během vinařského roku

plochy vyklučené členskými státy během vinařského roku

soupis všech ploch, které byly osázeny bez povolení, ale na konci vinařského roku ještě nebyly vyklučeny

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem:

 

 

 

Lhůta sdělení: 1. března.

ČÁST IV

Vzor oznámení uvedených v čl. 33 odst. 2 písm. a)

Tabulka A

Povolení pro novou výsadbu, o něž bylo žadateli požádáno

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Oblasti/regiony

Počet hektarů, o něž bylo požádáno v žádostech o novou výsadbu a které se nacházejí v oblasti způsobilé k produkci:

vína s CHOP (*4)

vína s CHZO (*5)

pouze vína bez CHOP/CHZO

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

Platí-li na příslušné zeměpisné úrovni omezení (čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013):

na příslušnou oblast s (bez) CHOP/CHZO:

Požadovaná plocha (ha)

(1)

(2)

oblast s (bez) CHOP/CHZO 1

 

oblast s (bez) CHOP/CHZO 2

 

 

Lhůta oznámení: 1. listopadu.

Tabulka B

Skutečně udělená povolení pro novou výsadbu a odmítnuté plochy

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Příslušné období:

 

Oblasti/regiony

Počet hektarů, pro něž bylo skutečně uděleno povolení k nové výsadbě a které se nacházejí v oblasti způsobilé k produkci:

Plocha (ha), kterou žadatelé odmítli (čl. 7 odst. 3)

vína s CHOP (*6)

vína s CHZO (*7)

pouze vína bez CHOP/CHZO

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

Plochy, které žadatelé odmítli (čl. 7 odst. 3):

 

 

 

 

 

Platí-li na příslušné zeměpisné úrovni omezení (čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013):

na příslušnou oblast s (bez) CHOP/CHZO:

Udělená plocha (ha)

Plocha (ha), kterou žadatelé odmítli (čl. 7 odst. 3)

Plocha, o niž bylo požádáno, ale pro niž členský stát neudělil povolení (ha) z důvodu:

nad rámec stanovených limitů

nesplnění kritérií způsobilosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

oblast s (bez) CHOP/CHZO 1

 

 

 

 

oblast s (bez) CHOP/CHZO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lhůta oznámení: 1. listopadu.

ČÁST V

Formulář oznámení uvedených v čl. 33 odst. 1 písm. c) a čl. 33 odst. 2 písm. b)

Tabulka A

Povolení pro opětovnou výsadbu – použitá omezení

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Rok:

 

Existují-li, uveďte omezení opětovné výsadby pro příslušné oblasti s CHOP/CHZO, o nichž daný členský stát rozhodl podle čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

oblast s CHOP, použije-li se

Rozsah omezení (Ú (*8) (*9))

oblast s CHOP 1

 

oblast s CHOP 2

 

 

oblast s CHZO, použije-li se

Rozsah omezení (Ú (*8) (*9))

oblast s CHZO 1

 

oblast s CHZO 2

 

 

Další informace považované za užitečné pro objasnění použití těchto omezení:

Lhůta oznámení: 1. března.

Tabulka B

Skutečně udělená povolení pro opětovnou výsadbu

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Vinařský rok:

 

Oblasti/regiony

Počet hektarů, pro něž bylo skutečně uděleno povolení k opětovné výsadbě a které se nacházejí v oblasti způsobilé k produkci:

vína s CHOP (*10)

vína s CHZO (*11)

vína bez CHOP/CHZO

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

Lhůta oznámení: 1. listopadu.

Pozn.:

Údaje se vztahují k vinařskému roku předcházejícímu dané oznámení.

ČÁST VI

Vzor oznámení uvedených v čl. 33 odst. 2 písm. c)

Práva na výsadbu udělená před 31. prosincem 2015 a převedená na povolení – skutečně udělená povolení

Členský stát:

Datum oznámení:

 

Vinařský rok:

 

Oblasti/regiony

Počet hektarů, pro něž bylo skutečně uděleno povolení a které se nacházejí v oblasti způsobilé k produkci:

vína s CHOP (*12)

vína s CHZO (*13)

vína bez CHOP/CHZO

Celkem

1)

2)

3)

4)

5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

Lhůta oznámení: 1. listopadu.

Pozn.:

Tato tabulka musí být předložena pro každý vinařský rok (od 1. srpna roku n-1 do 31. července roku oznámení) do 1. listopadu roku následujícího po uplynutí lhůty uvedené v čl. 68 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo do dne stanoveného členským státem v souladu s čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení.


(*1)  Údaje se vztahují k 31. červenci předchozího vinařského roku

(*2)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHZO nebo vína bez zeměpisného označení.

(*3)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHOP a vína bez zeměpisného označení (sloupec (3)), nebo pouze vína s CHZO a vína bez zeměpisného označení (sloupec (4)). Žádná z oblastí vykázaných ve sloupcích (3) a (4) by neměla být zahrnuta do sloupců (5) a (6).

(1)  Údaje se vztahují k vinařskému roku předcházejícímu danému sdělení.

(*4)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHZO nebo vína bez zeměpisného označení; žádná oblast vykázaná ve sloupci (2) by neměla být zahrnuta do sloupce (3).

(*5)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína bez zeměpisného označení, ale nikoli vína s CHOP; žádná oblast vykázaná ve sloupci (3) by neměla být zahrnuta do sloupce (4).

(*6)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHZO nebo vína bez zeměpisného označení; žádná oblast vykázaná ve sloupci (2) by neměla být zahrnuta do sloupce (3).

(*7)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína bez zeměpisného označení, ale nikoli vína s CHOP; žádná oblast vykázaná ve sloupci (3) by neměla být zahrnuta do sloupce (4).

(*8)  

Úplné (Ú): omezení je absolutní, opětovná výsadba, která by byla v rozporu s omezeními, o nichž bylo rozhodnuto, je zcela zakázána.

(*9)  

Částečné (Č): omezení není absolutní, opětovná výsadba, která by byla v rozporu s omezeními, o nichž bylo rozhodnuto, je částečně povolena v rozsahu, o němž rozhodne členský stát.

(*10)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHZO nebo vína bez zeměpisného označení; žádná oblast vykázaná ve sloupci (2) by neměla být zahrnuta do sloupce (3).

(*11)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína bez zeměpisného označení, ale nikoli vína s CHOP; žádná oblast vykázaná ve sloupci (3) by neměla být zahrnuta do sloupce (4).

(*12)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína s CHZO nebo vína bez zeměpisného označení; žádná oblast vykázaná ve sloupci (2) by neměla být zahrnuta do sloupce (3).

(*13)  Tyto oblasti mohou být rovněž způsobilé pro produkci vína bez zeměpisného označení, ale nikoli vína s CHOP; žádná oblast vykázaná ve sloupci (3) by neměla být zahrnuta do sloupce (4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU