(EU) 2018/273Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560

Publikováno: Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1-59 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/273

ze dne 11. prosince 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 69 a 89, čl. 145 odst. 4, čl. 147 odst. 3 a čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení a přílohu VIII část II oddíl D bod 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 89 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Hlava I kapitola III a část II hlava II kapitola II oddíl 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahují pravidla týkající se systému povolení pro výsadbu révy a jeho řízení, registru vinic, průvodních dokladů a certifikace, evidenční knihy vstupů a výstupů a oznamovací povinnosti v odvětví vína, a opravňují Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Tyto akty by měly nahradit příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (4) a (ES) č. 436/2009 (5), jakož i některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (6) a (ES) č. 607/2009 (7) týkající se certifikace odrůdových vín a správních pravidel týkajících se evidenční knihy vstupů a výstupů. V zájmu zjednodušení by tento nový akt v přenesené pravomoci měl zahrnovat rovněž ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (8).

(2)

V zájmu právní jistoty by měly být definovány některé pojmy používané v tomto nařízení a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/274 (9). Je vhodné definovat jednotlivé typy vinic a hospodářských subjektů ve vztahu ke konkrétním právům a požadavkům, které pro každý z nich obě tato nařízení stanoví.

(3)

Článek 62 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví obecný požadavek, aby členské státy udělovaly povolení k výsadbě vinné révy na základě žádostí producentů, kteří mají v úmyslu provádět výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinné révy. Podle odstavce 4 uvedeného článku jsou však určité oblasti z tohoto systému povolení vyňaty. Je nezbytné stanovit pravidla týkající se podmínek pro použití této výjimky. Vinice k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů by měly být využívány pouze pro stanovené účely, aby se zabránilo obcházení nového systému. Výrobky z révy vinné z těchto vinic by měly být uváděny na trh jen v případě, že podle názoru členských států nebudou představovat riziko narušení trhu. Před vstupem v platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 by mělo být povoleno pokračování stávajících vinohradnických pokusů a produkce roubů v souladu s pravidly, která se na ně vztahují. Aby se zajistilo, že vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného pěstitele, nepřispívají k narušení trhů, je vhodné stanovit omezení velikosti a podmínit tuto výjimku tím, že příslušný pěstitel není zapojen do komerční produkce vína. Ze stejného důvodu by výjimka měla být poskytnuta i organizacím, které neprovozují obchodní činnost. Pokud jde o vinice založené producentem, který přišel o určitou plochu osazenou révou v důsledku vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva, měla by být stanovena podmínka týkající se maximální rozlohy nové plochy s cílem předejít ohrožení obecných cílů systému povolení pro výsadbu révy.

(4)

Ustanovení čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahují pravidla týkající se udělování povolení pro novou výsadbu a rovněž kritéria způsobilosti a prioritní kritéria, která mohou členské státy použít. V souvislosti s některými kritérii způsobilosti a prioritními kritérii by měly být stanoveny konkrétní podmínky s cílem vytvořit rovné podmínky pro jejich používání a zabránit tomu, aby producenti, jimž jsou povolení udělována, systém povolení obcházeli. Kromě toho je třeba zachovat tři dodatečná kritéria zavedená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/560: kritérium způsobilosti týkající se zneužití pověsti chráněných zeměpisných označení; prioritní kritérium zvýhodňující producenty, kteří dodržují pravidla systému a nemají ve svém zemědělském podniku opuštěné vinice; a prioritní kritérium zvýhodňující neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti. Kritérium způsobilosti reaguje na potřebu chránit pověst konkrétních zeměpisných označení podobným způsobem jako pověst konkrétních označení původu a zajistit, že nebudou ohrožena novou výsadbou. První prioritní kritérium zvýhodňuje některé žadatele na základě určitých okolností nasvědčujících tomu, že dodržují pravidla systému povolení a nežádají o povolení pro výsadbu nových vinic, pokud již vlastní neproduktivní vinice, pro něž by mohli obdržet povolení pro opětovnou výsadbu. Cílem druhého prioritního kritéria je zvýhodnit neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti, a podpořit tak sociální využívání půdy, u níž by jinak hrozilo riziko, že nebude využívána k produkci.

(5)

S přihlédnutím k článku 118 nařízení (EU) č. 1306/2013 a za účelem řešení přírodních a sociálně-ekonomických rozdílů a odlišných růstových strategií hospodářských subjektů v jednotlivých oblastech v rámci určitého území by mělo být členským státům umožněno používat v těchto oblastech odlišně na regionální úrovni, pro konkrétní oblasti způsobilé pro chráněné označení původu („CHOP“), konkrétní oblasti způsobilé pro chráněné zeměpisné označení („CHZO“) nebo pro oblasti bez zeměpisného označení jak kritéria způsobilosti a prioritní kritéria uvedená v čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, tak tři dodatečná kritéria způsobilosti a prioritní kritéria. Tyto rozdíly v používání uvedených kritérií v jednotlivých oblastech v rámci určitého území by měly vždy vycházet z rozdílů mezi těmito oblastmi.

(6)

S cílem reagovat na případy obcházení kritérií, které toto nařízení neupravuje, by členské státy měly přijmout opatření, jimiž zabrání tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti nebo prioritní kritéria, pokud se na tyto případy již nyní nevztahují specifická ustanovení proti obcházení konkrétních kritérií způsobilosti a prioritních kritérií uvedená v tomto nařízení.

(7)

Ustanovení čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví možnost souběžné existence vinic, které se producent zavázal vyklučit, a nově vysázených vinic. Aby se zabránilo nesrovnalostem, měly by mít členské státy možnost vhodnými prostředky zajistit, že závazek provést vyklučení bude skutečně realizován, včetně požadavku na složení jistoty při předem udělovaných povoleních k opětovné výsadbě. Kromě toho je třeba upřesnit, že v případě, že vyklučení nebude provedeno ve čtyřleté lhůtě stanovené uvedeným ustanovením, má být plocha osázená révou, jejíž vyklučení bylo přislíbeno, považována za nepovolenou výsadbu.

(8)

Ustanovení čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 umožňuje členským státům, aby na základě doporučení uznávaných a reprezentativních profesních organizací omezily opětovnou výsadbu v oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením. Měla by být stanovena opodstatnění takových rozhodnutí o omezení nebo důvody k nim, aby se upřesnily meze jejich působnosti a zároveň zajistila soudržnost systému a předešlo se jeho obcházení. Je nutno zajistit, aby automatické udělování povolení pro opětovnou výsadbu stanovené v čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nelimitovalo možnost členských států omezit vydávání povolení pro konkrétní oblasti v souladu s čl. 63 odst. 2 písm. b) a s čl. 63 odst. 3 uvedeného nařízení. Je však třeba objasnit, že některé specifické případy nelze považovat za obcházení systému.

(9)

Článek 145 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že některé členské státy musí vést registr vinic s aktuálními informacemi o produkčním potenciálu. V tomto nařízení by měly být stanoveny podrobnosti informací, které mají být uvedeny v registru vinic.

(10)

V souladu s čl. 147 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 smí být vinařské výrobky uváděny do oběhu v rámci území Unie pouze s úředně schváleným průvodním dokladem. Měla by být stanovena pravidla používání tohoto průvodního dokladu.

(11)

Zkušenost v členských státech ukázala, že rozsah osvobození od povinnosti přepravy vinařských výrobků s průvodním dokladem se může týkat větších vzdáleností a širšího rozsahu činností, což usnadní pohyb vína, aniž by to bránilo uspokojivé úrovni sledovatelnosti vinařských výrobků. Zejména by se osvobození mělo vztahovat i na hroznovou šťávu a vinný mošt spadající pod kódy KN 2009 61 a 2009 69, které jsou dodávány hospodářským subjektům nezapojeným do vinifikace, jelikož tyto subjekty nepodléhají kontrole orgánů odpovědných za odvětví vína a sledovatelnost těchto výrobků lze zajistit prostřednictvím obchodní dokumentace.

(12)

Směrnice Rady 2008/118/ES (10) obsahuje harmonizovaná ujednání pro některé zboží podléhající spotřební dani včetně některých alkoholických nápojů a upravuje elektronický správní doklad a další doklady, které musí doprovázet zásilky tohoto zboží. Pro stanovení jednotných pravidel platných v rámci Unie a zjednodušujících správní formality pro hospodářské subjekty je vhodné stanovit, že průvodní doklady zásilek vinařských výrobků za účelem uplatňování předpisů o spotřební dani jsou rovněž považovány za uznávané průvodní doklady ve smyslu nařízení (EU) č. 1308/2013.

(13)

S přihlédnutím k článku 40 směrnice 2008/118/ES a pro urychlení administrativních formalit pro hospodářské subjekty a zajištění větších záruk spolehlivosti certifikace a vysledovatelnosti vinařských výrobků by mělo být v případě zásilek vinařských výrobků od malovýrobců a zásilek vinařských výrobků nepodléhajících spotřební dani uznáváno použití zjednodušeného informačního systému pro vydávání elektronických průvodních dokladů zavedeného členskými státy, který zajišťuje používání obchodní dokumentace obsahující minimálně údaje nezbytné pro identifikaci daného výrobku a pro sledování jeho pohybu. S cílem umožnit zavedení tohoto informačního systému i členským státům, které jej dosud nepoužívají, je však třeba stanovit přechodné období, během něhož bude možné používat jak listinné, tak elektronické průvodní doklady.

(14)

S přihlédnutím k článku 30 směrnice 2008/118/ES by členské státy měly mít možnost používat zjednodušené postupy a doklady, které jim umožní sledovat pohyb vinařských výrobků probíhající výlučně na jejich území.

(15)

Průvodní doklady mohou sloužit rovněž k osvědčení určitých vlastností vinařských výrobků obecně, a konkrétně pak jejich ročníku sklizně, nebo moštové odrůdy a jejich CHOP nebo CHZO. Aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi hospodářskými subjekty, mělo by toto nařízení stanovit podmínky, za nichž lze průvodní doklady použít pro účely takovéto certifikace. Za účelem zjednodušení administrativních formalit a odlehčení příslušným orgánům od rutinních úkolů se doporučuje přijetí předpisů, podle kterých budou příslušné orgány odesílatelům povolovat, aby sami zapisovali do průvodních dokladů původ nebo vlastnosti vinařských výrobků, ročník sklizně nebo moštovou odrůdu (odrůdy), z nichž jsou výrobky vyrobeny, a CHOP nebo CHZO daného vína, a sami je certifikovali.

(16)

Pokud musí hospodářské subjekty na žádost třetích zemí poskytnout zvláštní osvědčení o vlastnostech vinařských výrobků, mělo by toto nařízení nabízet možnost používat certifikaci vyvážených vinařských výrobků a stanovit podmínky pro její pravost a použití.

(17)

Kromě průvodních dokladů vyžadují celní předpisy jako důkaz o vývozu vinařských výrobků i další doplňující doklady, například vývozní prohlášení. Je tedy vhodné stanovit doplňující postupy pro vystavování a ověřování těchto dokladů v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (11) nebo na jeho základě.

(18)

Nebalené vinařské výrobky jsou při přepravě vystaveny nepoctivé manipulaci ve větší míře než výrobky plněné do nádob označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem. Proto je třeba u těchto zásilek vyžadovat předběžné informace příslušného orgánu v místě nakládky ohledně údajů uvedených v průvodním dokladu, pokud není použit informační systém umožňující informovat o těchto údajích příslušný orgán v místě vykládky.

(19)

Pro usnadnění kontroly prováděné příslušnými orgány při přepravě zásilek výrobků ze třetích zemí, které jsou propuštěny do volného oběhu, nebo výrobků z Unie, které byly z Unie původně vyvezeny a poté do ní znovu dovezeny, je třeba vyžadovat, aby byl v průvodních dokladech doprovázejících zásilky takových výrobků po propuštění do volného oběhu uveden odkaz na doklady použité pro propuštění do volného oběhu, nebo u výrobků pocházejících z Unie na průvodní doklad vydaný pro původní zásilku nebo jiný přijatý doklad prokazující původ těchto výrobků.

(20)

V zájmu právní jistoty by měla být stanovena pravidla s cílem harmonizovat opatření, která má přijmout příjemce v případě odmítnutí výrobku přepravovaného za použití průvodního dokladu, a specifikovat, se kterým průvodním dokladem může být výrobek následně přepravován.

(21)

Za účelem řešení případů, kdy příslušný orgán zjistí nebo má odůvodněné podezření, že ze strany odesílatele došlo k závažnému porušení předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů v odvětví vína, pokud jde o přepravu vinařských výrobků s průvodními doklady, výrobních podmínek nebo složení takových výrobků, a s cílem umožnit příslušným orgánům sledovat následný pohyb dotčeného výrobku nebo rozhodnout o jeho budoucím použití, je vhodné stanovit podrobná ustanovení týkající se postupu, který může příslušný orgán požadovat, pokud jde o průvodní doklady a výměnu informací a vzájemnou pomoc mezi příslušnými orgány v takovýchto případech.

(22)

V zájmu zajištění odrazujícího účinku nebo obnovení zákonnosti v případě nezávažných porušení předpisů týkajících se průvodních dokladů při přepravě vinařských výrobků je třeba stanovit pravidla, která umožní příslušnému orgánu, který dané nesrovnalosti zjistil, přijmout vhodná opatření k odstranění nesrovnalostí při této přepravě nebo přijmout přiměřená opatření ve vztahu k těmto nesrovnalostem včetně zákazu prodeje předmětných výrobků, a informovat příslušný orgán v místě nakládky.

(23)

V zájmu právní jistoty je vhodné, aby byla stanovena pravidla týkající se případů vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí v průběhu přepravy, aby dopravce věděl o tom, co je zapotřebí k odstranění nesrovnalostí při této přepravě.

(24)

Článek 90 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že k dovezeným vinařským výrobkům, na něž se uvedený článek vztahuje, musí být přiloženo osvědčení vystavené příslušným subjektem v zemi, ze které výrobek pochází, a zpráva o rozboru vypracovaná subjektem nebo útvarem pověřeným třetí zemí, ze které výrobek pochází. Aby bylo možné snížit počet dokumentů požadovaných pro dovoz do Unie a usnadnit kontroly příslušnými orgány členských států, mělo by být toto osvědčení a tato zpráva o rozboru spojeny do jediného dokumentu, konkrétně do dokladu VI-1. S cílem zajistit právní jistotu a usnadnit obchod je třeba zavést ustanovení zajišťující, aby byl tento dokument považován za osvědčení o vlastnostech vinařského výrobku, ročníku sklizně nebo moštové odrůdy (odrůd), případně CHOP či CHZO.

(25)

V zájmu harmonizace a minimalizace administrativní zátěže jak pro hospodářské subjekty, tak pro členské státy, by měly být výjimky z požadavku na předložení dokladu VI-1 pro vinařské výrobky dovážené do Unie uvedeny do souladu s výjimkami pro průvodní doklady pro přepravu vinařských výrobků po jejich propuštění do volného oběhu v Unii, se systémem Unie pro osvobození od cla stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (12) a s výjimkami vyplývajícími z konkrétních úmluv o diplomatických vztazích uzavřených se třetími zeměmi.

(26)

S cílem umožnit příslušným orgánům členských států uplatňovat harmonizované postupy a používat stejný typ dokladu bez ohledu na členský stát určení dovážených výrobků by měl být poskytnut vzor dokladu VI-1 a výpisu z něho a výpisu VI-2, jakož i podrobnosti týkající se postupu, který je třeba dodržovat při jejich vydávání.

(27)

Měla by být stanovena pravidla pro používání dokladu VI-1 a výpisu VI-2 s cílem zajistit, že všechny zúčastněné strany budou při propouštění zásilky do volného oběhu používat stejný postup. Při zohlednění obchodních zvyklostí by mělo být objasněno, že příslušné orgány by měly být při rozdělení zásilky vína oprávněny nechat za vlastního dohledu pořídit výpisy z dokladu VI-1, které se přikládají ke všem novým zásilkám vzniklým rozdělením.

(28)

Pro usnadnění obchodu a zjednodušení nepřímých dovozů je vhodné stanovit pravidla specifikující případy, kdy již nejsou vyžadovány další rozbory u dovozů z jiné třetí země, než je země původu vinařského výrobku.

(29)

S ohledem na zvláštnosti konkrétních vín, jako jsou likérová vína a alkoholizovaná vína pro destilaci, jakož i vína se zeměpisným označením, by měla být stanovena pravidla týkající se používání dokladu VI-1 pro zásilky těchto vín. Pro usnadnění úlohy vývozců a orgánů by předložení dokladu VI-1 mělo být dostačující pro osvědčení zeměpisného označení nebo vinného původu alkoholu přidaného k likérovému vínu nebo alkoholizovanému vínu pro destilaci za předpokladu, že budou splněny určité podmínky.

(30)

Pro zjednodušení obchodu se třetími zeměmi, které mají s Unií uzavřeny dohody obsahující ustanovení o posílení spolupráce při prevenci podvodného jednání a které mají s Unií dobré obchodní vztahy, je vhodné umožnit producentům v těchto zemích, aby sami vydávali doklady VI-1, a považovat tyto doklady za doklady vydávané příslušnými subjekty třetích zemí nebo subjekty či útvary pověřenými těmito třetími zeměmi, jak je to uvedeno v článku 90 nařízení (EU) č. 1308/2013, podobně jako je to již možné u vína pocházejícího z Unie.

(31)

S přihlédnutím k rozvoji elektronických systémů v odvětví vína a s cílem usnadnit sledování pohybu a kontroly vinařských výrobků je vhodné povolit také použití elektronických systémů, a tudíž elektronických dokumentů, které vydávají příslušné subjekty třetích zemí nebo přímo hospodářské subjekty ve třetích zemích pod dohledem svých příslušných orgánů. Nicméně použití elektronických systémů by mělo podléhat dodržování určitých minimálních podmínek a stanovisku Unie, že systém kontrol zavedený ve třetí zemi poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o povahu, původ a sledovatelnost vinařských výrobků dovážených do Unie z uvedené třetí země. Je proto nezbytné stanovit tyto minimální podmínky. Za účelem zjednodušení a urychlení postupů pro hospodářské subjekty i příslušné orgány při vydávání výpisů VI-2 je vhodné umožnit orgánům členských států vydávat tyto výpisy pomocí elektronických systémů v souladu s postupy, které si stanoví.

(32)

Podle čl. 147 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 platí, že fyzické či právnické osoby, které mají v držení vinařské výrobky, vedou o těchto výrobcích evidenční knihu jejich vstupů a výstupů. Pro některé hospodářské subjekty, jejichž zásoby nebo prodej nepřekračují určité prahové hodnoty nebo kteří prodávají pouze ve svých provozovnách, by však vedení evidenční knihy představovalo nepřiměřenou zátěž. Proto by měli být od této povinnosti osvobozeni. Členské státy by měly vést seznam hospodářských subjektů, které jsou povinny vést evidenční knihu vstupů a výstupů pro účely transparentnosti a kontroly. Aby byla zajištěna vysledovatelnost a sledování pohybu a skladování vinařských výrobků, měla by být rovněž stanovena pravidla, která se týkají potřeby samostatné evidenční knihy pro každý podnik, podrobnosti o tom, jak ji vést, jakož i o operacích, které je nutno do této evidenční knihy zaznamenávat.

(33)

Toto nařízení by mělo stanovit společná pravidla platná pro všechny hospodářské subjekty. Pro usnadnění kontrol by však měly být členské státy schopny stanovit doplňující pravidla pro registrační údaje týkající se určitých výrobků nebo operací, které mají být zapisovány do této evidenční knihy, a požadovat od hospodářských subjektů oznamování některých operací, které je nutno do této evidenční knihy zaznamenat. Vzhledem k tomu, že by tato oznámení mohla některým hospodářským subjektům způsobit nepřiměřenou administrativní zátěž, je odůvodněné omezit možnost členských států taková oznámení vyžadovat.

(34)

S cílem usnadnit shromažďování tržních informací pro účely sledování a řízení trhu a současně omezit administrativní zátěž by měla být přijata ustanovení, která zajistí, že dotčené hospodářské subjekty usazené v členských státech, které jsou povinny vést registr vinic, budou předkládat prohlášení o produkci a zásobách. I členským státům, které nejsou povinny vést registr vinic, by však měla být dána možnost taková prohlášení požadovat. Aby se zabránilo duplicitě údajů, měly by mít členské státy, které zavedly registr vinic obsahující každoročně aktualizované informace o ploše osázené révou ve vztahu ke každému pěstiteli, možnost osvobodit hospodářské subjekty od uvádění těchto ploch v prohlášeních o produkci.

(35)

Za účelem zlepšení vysledovatelnosti a řízení trhu by členské státy měly mít možnost shromažďovat doplňkové údaje týkající se produkce hroznů a moštu určených k vinifikaci. Za tímto účelem by členské státy měly mít možnost požadovat prohlášení o sklizni.

(36)

S cílem zlepšit vysledovatelnost a řízení trhu by členské státy měly mít možnost shromažďovat údaje o operacích, ke kterým případně dojde mezi skutečným datem sklizně a termínem pro předložení prohlášení o produkci a prohlášení o sklizni, týkajících se zpracování sklizených hroznů a moštu nebo hroznové šťávy z nich a jejich uvádění na trh.

(37)

V zájmu lepší transparentnosti a řízení trhu by pravidla stanovená v tomto nařízení neměla členským státům bránit v možnosti vyžádat si podrobnější informace. Kromě toho by členské státy měly mít možnost v případě neexistující výroby nebo zásob udělit hospodářským subjektům výjimku z povinnosti předkládat prohlášení.

(38)

Pro účely článku 89 nařízení (EU) č. 1306/2013 je třeba stanovit jednotná pravidla pro kontroly, které mají být prováděny ve vztahu k vnitřnímu trhu. Proto by měly mít orgány odpovědné za sledování držení a uvádění vinařských výrobků na trh k dispozici nezbytné nástroje pro provádění účinných kontrol v souladu s jednotnými pravidly platnými v celé Unii, pokud jde o produkční potenciál, registr vinic, průvodní doklady, certifikaci a evidenční knihu vstupů a výstupů.

(39)

Aby bylo zajištěno řádné provádění kontrol a odběrů vzorků hroznů a vinařských výrobků, je třeba přijmout opatření, která zamezí tomu, aby kontrolované strany bránily těmto kontrolám, a stanoví, že jsou povinny usnadnit odběr vzorků a poskytnout informace vyžadované v rámci tohoto nařízení.

(40)

S cílem poskytnout členským státům účinné nástroje k řešení rizika podvodného zacházení s vínem byla při evropském referenčním středisku pro kontrolu v odvětví vína vytvořeném v rámci Společného výzkumného střediska zřízena databanka analytických údajů o izotopech uvedená v čl. 89 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013, která je tímto střediskem také řízena. Použitím referenčních metod izotopového rozboru lze zajistit účinné kontroly obohacování vinařských výrobků nebo prokázat přídavek vody do těchto výrobků. Spolu s dalšími analytickými technikami pomáhá tato databanka analytických údajů o izotopech ověřovat shodu vinařských výrobků s deklarovaným původem a odrůdou. Za tímto účelem by měla být stanovena ustanovení pro použití referenčních metod izotopových rozborů a pro uchovávání a aktualizaci databanky analytických hodnot.

(41)

Je třeba, aby členské státy zajistily efektivnost činnosti orgánů pověřených kontrolou v odvětví vína. Za tímto účelem by kontrolní činnosti měly být koordinovány mezi příslušnými orgány v členských státech, kde je kontrolami v odvětví vína pověřeno více orgánů, a členské státy by měly jmenovat jeden orgán odpovědný za styk mezi nimi a Komisí.

(42)

Pro usnadnění kontrol v celé Unii je třeba, aby členské státy přijaly nezbytná opatření zajišťující pracovníkům příslušných orgánů přiměřené vyšetřovací pravomoci nezbytné pro zajištění dodržování těchto pravidel.

(43)

S cílem zajistit vysledovatelnost vinařských výrobků a dodržování pravidel Unie v odvětví vína by měla být zachována koordinace kontrol a přístup příslušných orgánů v odvětví vína k informacím. V zájmu úplného dodržení tohoto koordinovaného přístupu by různé orgány zapojené do kontrol vinařských výrobků podléhajících spotřební dani měly mít přístup k informacím o pohybu těchto výrobků, které byly provedeny podle směrnice 2008/118/ES a nařízení (ES) č. 684/2009. Za tímto účelem je vhodné zohlednit elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (13).

(44)

Vzájemná závislost trhů s vínem a obchodu mezi členskými státy a třetími zeměmi vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými kontrolními orgány. V zájmu účinné spolupráce mezi členskými státy při provádění ustanovení v odvětví vína je žádoucí, aby příslušný orgán jednoho členského státu mohl spolupracovat s příslušnými orgány jiného členského státu. Za tímto účelem je třeba stanovit pravidla vzájemné pomoci. Aby bylo možné zjednodušit vyúčtování nákladů na odběr a zaslání vzorků, rozbor a organoleptické zkoušky a zajištění služeb příslušného odborníka, je třeba přijmout zásadu, že tyto náklady jdou na vrub příslušného orgánu členského státu, který tento odběr vzorků nebo služby odborníka objednal.

(45)

Aby se zvýšila účinnost vzájemné pomoci příslušných orgánů, mělo by toto nařízení obsahovat ustanovení o průkaznosti zjištění kontrol provedených podle tohoto nařízení v členském státě, který se liší od členského státu, v němž byla kontrola provedena.

(46)

Kontaktní subjekty dotčených členských států by měly mít možnost se o těchto případech vzájemně informovat, aby byly schopny účinně bojovat proti podvodnému jednání, předcházet závažným rizikům podvodného jednání nebo přijímat vhodná opatření v případech podezření nebo zjištění nesouladu vinařských výrobků s pravidly Unie. Za tímto účelem by dotčené členské státy měly využívat informační systémy, které Komise poskytla.

(47)

Článek 64 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví správní sankce v případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných povinností vyplývajících z použití právních předpisů v odvětví zemědělství. V souladu s čl. 71 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měly být stanoveny správní sankce v souvislosti s nepovolenou výsadbou. Za účelem zajištění odrazujícího účinku by členské státy měly mít možnost tyto sankce odstupňovat podle obchodní hodnoty vína vyprodukovaného na dotčených vinicích. Minimální výše těchto sankcí by měla odpovídat průměrnému ročnímu příjmu na hektar vinic na úrovni Unie, vypočtenému podle hrubé marže na hektar vinic. Podle této minimální hodnoty by mělo být zavedeno postupné odstupňování v závislosti na době, po kterou k nesplnění docházelo. Členské státy by rovněž měly mít možnost používat vyšší minimální sankce u producentů v určité oblasti, v níž je odhadovaný průměrný roční příjem na hektar vyšší než minimální hodnota stanovená na úrovni EU. Toto zvýšení minimální hodnoty sankcí by mělo být úměrné odhadovanému průměrnému ročnímu příjmu na hektar v oblasti, kde se nepovolená vinice nachází.

(48)

Vzhledem k potřebě zajistit rychlou a účinnou ochranu spotřebitelů je nezbytné stanovit možnost pozastavit používání průvodních dokladů a ověřovacích postupů hospodářskými subjekty, které nedodržují nebo jsou podezřelé z nedodržování pravidel Unie týkajících se výroby nebo přepravy vinařských výrobků nebo používání zjednodušených ujednání nebo elektronických postupů pro dovoz v případě podvodného jednání nebo zdravotních rizik pro spotřebitele.

(49)

Aby bylo zajištěno účinné uplatňování tohoto nařízení a řádné sledování trhu s vínem, měly by členské státy uplatňovat pokuty s odrazujícím účinkem v závislosti na závažnosti a opětovném výskytu nesplnění v případech, kdy nejsou dodržovány povinnosti týkající se vedení evidenční knihy vstupů a výstupů, předkládání prohlášení nebo podávání oznámení.

(50)

Aby bylo zajištěno spravedlivé zacházení s hospodářskými subjekty, měla by být stanovena pravidla pro případy zjevných chyb a výjimečných okolností.

(51)

V souladu s článkem 223 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měla být stanovena pravidla týkající se oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi. Za tímto účelem je vhodné stanovit povahu a druh informací, které mají být poskytnuty, a podmínky zveřejnění těchto informací.

(52)

Pro usnadnění kontroly dokladů pro dovoz vinařských výrobků vydaných třetími zeměmi by Komise měla vytvořit a zveřejnit seznam příslušných subjektů, pověřených subjektů nebo útvarů a oprávněných producentů vína, které oznámily třetí země za účelem vypracování těchto dokumentů. Pro usnadnění komunikace a žádostí o pomoc mezi členskými státy a Komisí na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé by měla Komise zveřejnit rovněž kontaktní subjekt určený v každé třetí zemi, který bude v kontaktu s Komisí a členskými státy.

(53)

Pro zajištění jakosti vinařských výrobků by měla být stanovena ustanovení pro uplatňování zákazu úplného vylisování hroznů. Ověření správného uplatňování tohoto zákazu vyžaduje náležité sledování vedlejších výrobků vinifikace a jejich konečného použití. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro minimální procentní obsah alkoholu obsažený ve vedlejších výrobcích po vylisování hroznů, jakož i podmínky povinné likvidace vedlejších výrobků držených jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou nebo skupinou osob pod dohledem příslušných orgánů členských států. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou přímo spojeny s procesem vinifikace, měly by být vyjmenovány společně s enologickými postupy a omezeními použitelnými na produkci vína uvedenými v nařízení (ES) č. 606/2009. Uvedené nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(54)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se ustanovení nařízení (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009, jež se nahrazují tímto nařízením a prováděcím nařízením (EU) 2018/274, měla zrušit. Ze stejného důvodu by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 436/2009 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/560,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňují nařízení (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o:

a)

systém povolení pro výsadbu révy;

b)

registr vinic;

c)

uznávané průvodní doklady, certifikaci a pravidla týkající se dovozu vína;

d)

evidenční knihu vstupů a výstupů;

e)

povinná prohlášení;

f)

kontroly a databanku analytických údajů o izotopech;

g)

příslušné orgány a vzájemnou pomoc mezi nimi;

h)

sankce;

i)

oznamování a zveřejňování oznamovaných informací.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2018/274 se použijí tyto definice:

a)

„pěstitelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob nehledě na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států, jejíž podnik se nachází na území Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie a která má v držení pozemek osázený révou vinnou, přičemž zemědělské produkty vypěstované na tomto pozemku jsou využívány ke komerční produkci vinařských výrobků, případně se na tento pozemek vztahují výjimky týkající se výsadby vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů, uvedené v článku 3 odst. 2 tohoto nařízení;

b)

„vinařskými výrobky“ se rozumí výrobky uvedené v příloze I části XII nařízení (EU) č. 1308/2013, kromě vinného octa, na který se vztahují kódy KN 2209 00 11 a 2209 00 19;

c)

„pozemkem pro pěstování révy vinné“ se rozumí zemědělský pozemek podle čl. 67 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 osázený vinicemi, které jsou určeny buď ke komerční produkci vinařských výrobků, nebo se na ně vztahují výjimky týkající se výsadby vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů uvedené v článku 3 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

„neobdělávanou plochou osázenou révou vinnou“ se rozumí plocha osázená vinnou révou, na niž se již nevztahují pravidelná pěstební opatření za účelem získávání prodejného výrobku po dobu delší než pět vinařských roků, aniž jsou dotčeny zvláštní případy vymezené členskými státy, jejichž vyklučení již producenta neopravňuje k udělení oprávnění k opětovné výsadbě v souladu s článkem 66 nařízení (EU) č. 1308/2013;

e)

„producentem hroznů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či seskupení takových osob bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, která sklízí hrozny z plochy osázené révou vinnou, aby tyto hrozny uvedla na trh za účelem výroby vinařských výrobků třetími osobami, nebo je zpracovávala ve svém hospodářství či nechávala zpracovat na vinařské výrobky pro obchodní účely;

f)

„zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, která provádí nebo nechává provádět zpracování vína, jehož výsledkem jsou vína, likérová vína, šumivá a perlivá vína, šumivá a perlivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína;

g)

„maloobchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína a moštu spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, avšak s výjimkou osob, které používají sklepy vybavené pro skladování nebo zařízení k plnění vína do nádob ve větším množství, a osob, které prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje;

h)

„plněním do nádob“ se rozumí plnění vína jako konečného výrobku pro obchodní účely do nádob o objemu nejvýše 60 litrů;

i)

„stáčírnou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů provádějící nebo nechávající provádět plnění vína do nádob;

j)

„obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů s výjimkou soukromých spotřebitelů nebo maloobchodníků, která skladuje vinařské výrobky pro obchodní účely nebo je zapojena do obchodu s nimi a potenciálně je i plní do nádob, s výjimkou palíren;

k)

„vinařským rokem“ se rozumí vinařský rok pro odvětví vína podle čl. 6 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Pro účely kapitol IV až VIII tohoto nařízení s výjimkou článku 47 a kapitol IV až VII prováděcího nařízení (EU) 2018/274 se „producentem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, která sama zpracovává nebo si nechává zpracovávat čerstvé vinné hrozny, mošty nebo mladé víno v procesu kvašení na víno nebo mošt pro obchodní účely.

3.   Pro účely čl. 10 odst. 1 se „malovýrobcem“ rozumí producent, který vyrobí v průměru méně než 1 000 hl vína za každý vinařský rok na základě průměrné roční produkce po dobu nejméně tří po sobě jdoucích vinařských roků.

Členské státy mohou rozhodnout, že definice „malovýrobce“ se nevztahuje na producenty, kteří nakupují čerstvé vinné hrozny, mošty nebo mladé víno v procesu kvašení za účelem jejich zpracování na víno.

KAPITOLA II

SYSTÉM POVOLENÍ PRO VÝSADBU RÉVY

Článek 3

Plochy vyňaté ze systému povolení pro výsadbu révy

1.   Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v části II hlavě I kapitole III nařízení (EU) č. 1308/2013 se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic uvedených v čl. 62 odst. 4 uvedeného nařízení, která splňuje příslušné podmínky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů se vztahuje povinnost předchozího oznámení příslušným orgánům. Toto oznámení musí obsahovat veškeré relevantní informace týkající se těchto vinic a období, během něhož bude probíhat pokus, případně období, během něhož se bude daná vinice využívat k produkci roubů. Prodloužení těchto období musí být rovněž oznámeno příslušným orgánům.

Tam, kde se má za to, že neexistují rizika narušení trhu, mohou členské státy rozhodnout, že v průběhu období uvedených v prvním pododstavci je možno hrozny sklizené na těchto vinicích a vinařské výrobky získané z těchto hroznů uvádět na trh. Na konci těchto období musí producent buď:

a)

získat povolení v souladu s článkem 64 nebo 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro danou vinici, aby bylo možno hrozny sklizené na této vinici a vinařské výrobky získané z těchto hroznů uvádět na trh, nebo

b)

tuto vinici na vlastní náklady vyklučit v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Všechny vinice určené k pokusným účelům nebo produkci roubů vysazené před 1. lednem 2016 na základě udělení práv na novou výsadbu musí i po tomto datu nadále splňovat všechny podmínky stanovené pro využívání těchto práv až do konce období daného pokusu nebo období využívání vinice k produkci roubů, pro která byla tato práva udělena. Po uplynutí těchto období se použijí pravidla stanovená v prvním a druhém pododstavci.

3.   Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic, jejichž víno nebo vinařské výrobky jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného pěstitele, se vztahují následující podmínky:

a)

jejich plocha nepřesahuje 0,1 ha;

b)

příslušný pěstitel není zapojen do komerční produkce vína nebo jiných vinařských výrobků.

Pro účely tohoto odstavce mohou členské státy považovat některé organizace, které neprovozují obchodní činnost, za rovnocenné domácnostem pěstitele.

Členské státy mohou rozhodnout, že výsadba uvedená v prvním pododstavci podléhá oznamovací povinnosti.

4.   Producent, který přišel o určitou plochu osázenou révou v důsledku vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva, je oprávněn osázet novou plochu za předpokladu, že tato nově osázená plocha z hlediska čisté kultury nepřesáhne 105 % plochy, o niž producent přišel. Tato nově osázená plocha bude zapsána do registru vinic.

5.   Vyklučení ploch, na něž se vztahuje výjimka uvedená v odstavcích 2 a 3, nevede k udělení povolení k opětovné výsadbě podle článku 66 nařízení (EU) č. 1308/2013. Toto povolení se však uděluje v případě vyklučení ploch, které byly nově osázeny na základě výjimky uvedené v odstavci 4.

Článek 4

Kritéria pro udělování povolení

1.   V případě, že členské státy použijí kritérium způsobilosti stanovené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, použijí se pravidla stanovená v oddíle A přílohy I tohoto nařízení.

Členské státy mohou rovněž použít dodatečné objektivní a nediskriminační kritérium stanovující, že se má za to, že žádost nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných zeměpisných označení, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží.

Pravidla týkající se použití tohoto dodatečného kritéria jsou uvedena v oddíle B přílohy I.

2.   V případě, že se členské státy rozhodnou při udělování povolení pro novou výsadbu použít jedno nebo více kritérií způsobilosti uvedených v čl. 64 odst. 1 písm. a) až c) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečné kritérium uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou tato kritéria použít na celostátní nebo nižší územní úrovni.

3.   V případě, že členské státy použijí jedno nebo více prioritních kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, použijí se pravidla uvedená v oddílech A až H přílohy II tohoto nařízení.

Členské státy mohou použít rovněž dodatečná objektivní a nediskriminační kritéria týkající se předcházejícího chování producenta a neziskových organizací se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti. Pravidla týkající se uplatnění těchto dodatečných kritérií jsou uvedena v oddíle I přílohy II.

4.   V případě, že se členské státy rozhodnou při udělování povolení pro novou výsadbu použít jedno nebo více prioritních kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až h) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečná kritéria uvedená v odstavci 3 tohoto článku, mohou tato kritéria použít buď jednotně na celostátní úrovni, nebo s různou úrovní důležitosti v různých oblastech členských států.

5.   Využití jednoho nebo více kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 jako kritérií způsobilosti na jedné ze zeměpisných úrovní uvedených v čl. 63 odst. 2 se považuje za řádně odůvodněné pro účely čl. 64 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, pokud je cílem jejich využití řešení konkrétního problému, který ovlivňuje odvětví pěstitelství na této konkrétní zeměpisné úrovni a který lze řešit pouze takovým omezením.

6.   Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v přílohách I a II s ohledem na konkrétní kritéria způsobilosti a prioritní kritéria, musí členské státy tam, kde je to nezbytné, přijmout dodatečná opatření, jejichž cílem je zabránit tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti a prioritní kritéria uvedená v těchto přílohách.

Článek 5

Předem povolená opětovná výsadba

Členské státy mohou podmínit udělení povolení producentovi, který se zaváže k vyklučení plochy osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, požadavkem složení jistoty.

V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení bylo přislíbeno, ale nebylo producenty provedeno do konce čtvrtého roku od data vysazení nových vinic, použije článek 71 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 6

Omezení opětovné výsadby

Členské státy mohou omezit opětovnou výsadbu na základě čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě, že se konkrétní plocha, na níž má být opětovná výsadba provedena, nachází v oblasti, v níž je vydávání povolení pro novou výsadbu omezeno v souladu s čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 a za předpokladu, že toto rozhodnutí je odůvodněno potřebou zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu („CHOP“) nebo chráněného zeměpisného označení („CHZO“).

Riziko značného znehodnocení uvedené v prvním odstavci neexistuje v případě, že:

a)

konkrétní plocha, na níž má být provedena opětovná výsadba, se nachází ve stejné oblasti CHOP nebo CHZO jako vyklučená plocha a opětovná výsadba vinic splňuje stejnou specifikaci CHOP nebo CHZO jako vyklučená plocha;

b)

opětovná výsadba je zaměřena na výrobu vína bez zeměpisného označení za předpokladu, že žadatel ve vztahu k nové výsadbě dodržuje stejné závazky jako závazky uvedené v bodě 2 oddílů A a B přílohy I tohoto nařízení.

KAPITOLA III

REGISTR VINIC

Článek 7

Minimální údaje v registru vinic

1.   Pro účely čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí v členských státech, které provádějí systém povolení pro výsadbu révy, aktuální informace uvedené v registru vinic obsahovat minimálně podrobnosti a specifikace stanovené v přílohách III a IV tohoto nařízení ve vztahu ke každému pěstiteli.

2.   Pro účely čl. 145 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí v členských státech, které neprovádějí systém povolení pro výsadbu révy, ale provádějí vnitrostátní systémy podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic, aktuální informace uvedené v registru vinic obsahovat minimálně zjednodušené podrobnosti a specifikace stanovené v příloze III tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

PRŮVODNÍ DOKLADY A PRAVIDLA DOVOZU VINAŘSKÝCH VÝROBKŮ

ODDÍL I

PRŮVODNÍ DOKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A CERTIFIKACI VINAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Článek 8

Obecná pravidla

1.   Pro účely čl. 147 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí být při každé přepravě vinařských výrobků prováděné mezi pěstiteli, producenty hroznů, producenty, zpracovateli, stáčírnami nebo obchodníky, případně od těchto subjektů k maloobchodníkům, vystaven průvodní doklad.

Hospodářské subjekty uvedené v prvním pododstavci musí být schopny předložit průvodní doklad příslušným orgánům po celou dobu přepravy.

2.   Průvodní doklad lze použít pouze pro jednu zásilku.

3.   Členské státy sestaví a aktualizují seznam hospodářských subjektů uvedených v tomto článku. Pokud takový seznam nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být použity i pro účely tohoto nařízení.

Článek 9

Výjimky

1.   Odchylně od článku 8 nebude průvodní doklad vyžadován v následujících případech:

a)

vinařských výrobků přepravovaných z vinice do vinifikačního zařízení, mezi dvěma zařízeními téhož podniku nebo mezi zařízeními patřícími skupině producentů, aniž by došlo ke změně majitele, za předpokladu, že je přeprava prováděna za účelem vinifikace, ošetření, skladování nebo plnění do nádob, celková vzdálenost nepřesahuje 70 silničních kilometrů a přeprava probíhá výlučně na území jednoho členského státu nebo byla schválena příslušnými orgány dotčených členských států;

b)

matolinu a vinných kalů:

i)

přepravovaných do palírny nebo octárny, je-li přiložen dodací list producenta za podmínek předepsaných příslušnými orgány členského státu, na jehož území je doprava zahájena, nebo

ii)

pokud je přeprava prováděna za účelem stažení těchto výrobků z procesu vinifikace nebo jiného zpracování hroznů pod dohledem příslušných orgánů podle čl. 14 odst. 1 písm. b) bodu vii) a čl. 18 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/274;

c)

hroznové šťávy a moštu spadajících pod kódy KN 2009 61 a 2009 69 dodávaných hospodářským subjektům, které nejsou zapojeny do vinifikace, pokud je k výrobku přiložena obchodní dokumentace;

d)

vinařských výrobků vyrobených a přepravovaných výlučně na území členských států, které nepodléhají povinnosti vést registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013;

e)

těchto případech vinařských výrobků přepravovaných výlučně na území členského státu v nádobách o jmenovitém objemu nepřesahujícím 60 litrů:

i)

vinařských výrobků v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové množství nepřesahuje:

5 litrů nebo 5 kilogramů v případě zahuštěného hroznového moštu, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu,

100 litrů u všech ostatních výrobků;

ii)

vína nebo hroznové šťávy, které jsou určeny pro diplomatická zastoupení, konzuláty nebo podobné subjekty, v rámci jim vyhrazených volných množství;

iii)

vína nebo hroznové šťávy,

které jsou součástí stěhovaného majetku jednotlivců a nejsou určeny k prodeji,

které se nacházejí na palubě lodí, letadel a vlaků za účelem spotřeby na místě;

iv)

vína, částečně zkvašeného vína, částečně zkvašeného hroznového moštu a hroznového moštu přepravovaných jednotlivci pro spotřebu domácnosti příjemce, pokud celkové přepravované množství nepřekročí třicet litrů;

v)

veškerých výrobků určených pro vědecké nebo technické pokusné účely, pokud celkové přepravované množství nepřekročí jeden hektolitr;

vi)

obchodních vzorků výrobků;

vii)

vzorků k příslušnému orgánu nebo do určené laboratoře.

2.   Pokud není vyžadován průvodní doklad, musí být odesílatel kdykoli schopen prokázat správnost všech informací uvedených v evidenční knize vstupů a výstupů stanovené v kapitole V nebo v jiných evidenčních knihách předepsaných členským státem, v němž byla doprava zahájena.

Článek 10

Uznávané průvodní doklady

1.   Příslušné orgány uznají jako průvodní doklady následující dokumenty za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v odstavcích 2 až 5 a v příloze V:

a)

pro vinařské výrobky zasílané uvnitř členského státu nebo mezi členskými státy, aniž je dotčeno písmeno b) tohoto pododstavce:

i)

jeden z dokladů uvedených v čl. 21 odst. 6 nebo v čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES pro výrobky přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od daně v rámci Unie za předpokladu, že na něm je zřetelně uveden specifický správní referenční kód uvedený v čl. 21 odst. 3 uvedené směrnice („číslo ARC“), je vystaven v souladu s nařízením Komise (ES) č. 684/2009 (14) a pokud je užit doklad uvedený v čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES, odesílatel splňuje tento odstavec 1;

ii)

pro zboží podléhající spotřební dani přepravované v rámci Unie po propuštění ke spotřebě v členském státě, kde byla zahájena přeprava, zjednodušený průvodní doklad uvedený v čl. 34 odst. 1 směrnice 2008/118/ES vystavený a užívaný v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 3649/92 (15);

iii)

pro vinařské výrobky podléhající spotřební dani odeslané malovýrobci podle článku 40 směrnice 2008/118/ES a pro vinařské výrobky nepodléhající spotřební dani jeden z následujících dokladů vystavený za podmínek stanovených členským státem odeslání:

pokud členský stát používá informační systém, výtisk takto vystaveného elektronického dokladu nebo jakýkoli obchodní doklad, ve kterém je zřetelně uveden specifický správní referenční kód („kód pro přepravu vinařských výrobků“) přidělený danému elektronickému dokladu uvedeným systémem, pokud je příslušný doklad vystaven v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly,

pokud členský stát nepoužívá informační systém, správní nebo obchodní doklad, který obsahuje kód pro přepravu vinařských výrobků přidělený příslušným orgánem, pokud je tento dokument a jeho opis ověřen v souladu s odstavcem 3 tohoto článku;

b)

pro vinařské výrobky zasílané do třetího státu nebo na území uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2008/118/ES jeden z dokladů uvedených v písm. a) bodech i) nebo iii).

Doklady uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodě iii) druhé odrážce lze používat pouze do 31. prosince 2020.

2.   Doklady uvedené v odst. 1 písm. a) prvním pododstavci musí buď obsahovat informace uvedené v oddíle A přílohy V, nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím.

Pokud je na těchto dokladech uvedeno číslo ARC přidělené elektronickým systémem uvedeným v čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES nebo kód pro přepravu vinařských výrobků přidělený informačním systémem zavedeným členským státem, z něhož je zásilka odesílána, jak je uvedeno v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě iii) první odrážce, musí být v používaném systému obsaženy informace uvedené v oddíle A přílohy V tohoto nařízení.

3.   Doklady uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu iii) druhé odrážce a jejich kopie musí být před odesláním ověřeny:

a)

datem, podpisem odpovědného pracovníka příslušného orgánu a razítkem připojeným tímto pracovníkem, nebo

b)

datem, podpisem odesilatele a z jeho strany případným opatřením:

i)

zvláštním razítkem podle vzoru uvedeného v oddíle C přílohy V;

ii)

známkou předepsanou příslušnými orgány, nebo

iii)

předtištěnou značkou schválenou příslušnými orgány.

Toto zvláštní razítko nebo předepsaná známka uvedené v písmenu b) mohou být na tiskopisy předtištěny, pokud tisk provádí tiskárna k tomu schválená.

4.   Pokud jde o vinařské výrobky dovážené z třetí země, musí doklady uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) odkazovat na certifikaci, která byla vystavena v zemi původu v souladu s článkem 20.

5.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy jako průvodní doklady uznat i jiné doklady včetně dokladů vydaných na základě elektronického postupu stanoveného jako postup zjednodušený, pokud jde o přepravu vinařských výrobků, která se uskutečňuje výlučně na jejich území, a přímý vývoz z jejich území.

Článek 11

Certifikace původu nebo provenience, vlastností, roku sklizně nebo moštové odrůdy a CHOP nebo CHZO

1.   Doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodech i) a iii) slouží jako osvědčení původu nebo provenience, jakosti a vlastností vinařského výrobku, ročníku sklizně nebo moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých je vyroben, a případně i CHOP nebo CHZO. Za tímto účelem odesílatel nebo oprávněná osoba jednající jménem odesílatele vyplní v kolonce 17 l těchto dokladů příslušné informace stanovené v části I přílohy VI.

2.   Odesílatel potvrzuje správnost údajů požadovaných podle odstavce 1 na základě své evidenční knihy vstupů a výstupů, která je vedena v souladu s kapitolou V, nebo na základě osvědčených údajů uvedených v průvodních dokladech předchozích zásilek příslušných výrobků a oficiálních kontrol shody provedených příslušnými orgány v souladu s kapitolou VII.

3.   Pokud členské státy vyžadují pro vinařské výrobky produkované na svém území vystavení osvědčení o CHOP nebo CHZO kontrolním subjektem pověřeným k tomuto účelu, musí průvodní doklad obsahovat referenční číslo tohoto osvědčení, název a případně elektronickou adresu kontrolního subjektu.

Článek 12

Certifikace vyvážených vinařských výrobků

1.   Pokud příslušné orgány třetí země určení vyžadují certifikaci podle článku 11 pro vinařské výrobky zasílané do této třetí země, bude mít tato certifikace jednu z následujících podob:

a)

elektronický správní doklad nebo jakýkoli jiný obchodní doklad použitý v souladu s čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES nebo doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 písm. a) bodě iii) tohoto nařízení za předpokladu, že odesílatel nebo oprávněná osoba jednající jménem odesílatele uvede příslušné informace stanovené v části I přílohy VI tohoto nařízení;

b)

zvláštní osvědčení pro vývoz vystavené na základě stanoveného vzoru a požadavků stanovených v části II přílohy VI tohoto nařízení.

2.   Osvědčení uvedené v odst. 1 písm. b) se považuje za platné, je-li ověřeno datem a podpisem odesílatele nebo oprávněné osoby jednající jménem odesílatele, a pokud odesílatel na osvědčení jako správní referenci uvedl číslo ARC nebo kód pro přepravu vinařských výrobků, který příslušný orgán přidělil průvodnímu dokladu.

3.   Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 3 se použije obdobně na certifikaci podle odstavce 1.

Článek 13

Doklady užívané jako doklad o vývozu

1.   Pokud jsou vinařské výrobky v oběhu na základě dokladu uvedeného v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu i), tvoří důkaz o výstupu z celního území Unie oznámení o vývozu uvedené v článku 28 směrnice 2008/118/ES a vyhotovené celním úřadem výstupu v souladu s článkem 334 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (16).

2.   Pokud jsou vinařské výrobky v oběhu na základě dokladu uvedeného v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu iii), bude důkaz o výstupu z celního území Unie určen v souladu s článkem 334 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. V tomto případě uvede odesílatel nebo zmocněná osoba, která jedná jeho jménem, na průvodním dokladu referenční číslo vývozního prohlášení uvedeného v článku 331 daného nařízení a vydaného celním úřadem vývozu s použitím jednoho z údajů uvedených v oddíle D přílohy V tohoto nařízení.

3.   Je-li vinařský výrobek vyvážen na dočasnou dobu v rámci pasivního zušlechťovacího styku ve smyslu čl. 210 písm. d) nařízení (EU) č. 952/2013 v souladu s kapitolami I a V hlavy VII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (17) a kapitolou I hlavy VII prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 do země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) za účelem uskladnění, zrání nebo plnění, vystavuje se k průvodnímu dokladu informační doklad podle doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 3. prosince 1963. Tento informační doklad obsahuje v kolonkách pro označení zboží označení podle předpisů Unie a vnitrostátních předpisů, jakož i množství přepravovaného vína.

Tyto údaje jsou převzaty z prvopisu průvodního dokladu, který byl k vínu přiložen při jeho přepravě k celnímu úřadu, kde byl vystaven informační doklad. Na informačním dokladu je rovněž uveden druh, datum a číslo průvodního dokladu, který byl k zásilce přiložen dříve.

Jestliže při zpětném dovozu výrobků uvedených v prvním pododstavci na celní území Unie příslušný celní úřad země ESVO vyplní řádně informační doklad, tento doklad slouží jako průvodní doklad pro přepravu k celnímu úřadu země určení uvnitř Unie, resp. jako prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu, za předpokladu, že jsou v kolonce vyhrazené pro popis zboží uvedeny údaje podle prvního pododstavce.

Příslušný celní úřad v Unii opatří ověřením opis nebo fotokopii dokladu předloženou příjemcem nebo jeho zástupcem a vrátí mu ji pro účely tohoto nařízení.

Článek 14

Přeprava nebalených vinařských výrobků

1.   Pokud není používán elektronický systém nebo informační systém uvedený v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě iii) první odrážce nebo v čl. 10 odst. 5, nebo tento systém neumožňuje informovat příslušný orgán místa vykládky, zašle odesílatel zásilky nebalených vinařských výrobků nejpozději při odjezdu dopravního prostředku kopii průvodního dokladu orgánu místně příslušnému podle místa nakládky ve vztahu k následujícím výrobkům:

a)

výrobky pocházející z Unie, jejichž množství převyšuje 60 litrů:

i)

víno určené ke zpracování na víno s CHOP nebo CHZO nebo uváděné na trh jako odrůdové nebo ročníkové víno, nebo určené k zabalení, aby bylo jako takové uvedeno na trh;

ii)

částečně zkvašený hroznový mošt;

iii)

zahuštěný hroznový mošt, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu;

iv)

hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu;

v)

hroznová šťáva;

vi)

zahuštěná hroznová šťáva;

b)

výrobky nepocházející z Unie, jejichž množství převyšuje 60 litrů:

i)

čerstvé hrozny s výjimkou stolních hroznů;

ii)

hroznový mošt;

iii)

zahuštěný hroznový mošt včetně rektifikovaného moštového koncentrátu;

iv)

částečně zkvašený hroznový mošt;

v)

hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu;

vi)

hroznová šťáva;

vii)

zahuštěná hroznová šťáva;

viii)

likérové víno k výrobě jiných výrobků než výrobků kódu KN 2204;

c)

výrobky nezávisle na jejich původu a přepravovaném množství, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 9:

i)

vinné kaly;

ii)

matoliny určené k destilaci nebo jinému průmyslovému zpracování;

iii)

matolinové víno;

iv)

alkoholizované víno pro destilaci;

v)

víno z hroznů odrůd, které nejsou pro správní jednotku, ve které se sklízejí, zatříděny členskými státy jako moštové podle článku 81 nařízení (EU) č. 1308/2013;

vi)

výrobky, které nemohou být nabízeny nebo dodávány k přímé lidské spotřebě.

Orgán příslušný podle místa nakládky informuje orgán příslušný podle místa vykládky o zahájení přepravy.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy stanovit odlišné lhůty pro předání kopie průvodního dokladu pro zásilky vinařských výrobků, které jsou přepravovány výlučně na jejich území.

Článek 15

Zásilky výrobků třetích zemí nebo výrobků Unie původně vyvážené do třetí země

1.   Průvodní doklad pro přepravu zásilky výrobků třetí země propuštěných do volného oběhu na celním území Unie je založen na dokladu VI-1 uvedeném v článku 20 nebo na rovnocenném dokladu uvedeném v článku 26 nebo 27, a musí obsahovat následující informace nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím:

a)

číslo dokladu VI-1 nebo odkaz na jeden z dokladů uvedených v článcích 26 a 27;

b)

název a sídlo subjektu třetí země, který vystavuje doklad uvedený v písmenu a) nebo povoluje jeho vystavení producentem;

c)

datum, kdy byl vystaven doklad uvedený v písmenu a).

Hospodářský subjekt musí být schopen předložit doklad VI-1, rovnocenný doklad uvedený v článku 26 nebo 27 nebo výpis VI-2 uvedený v článku 22, kdykoli o to požádají příslušné orgány členských států.

2.   U přepravy zásilky vinařských výrobků pocházejících z Unie předtím vyvezených do třetí země nebo na území stanovené v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2008/118/ES, která se uskutečňuje na celním území Unie, obsahuje průvodní doklad následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

a)

číslo průvodního dokladu uvedeného v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) tohoto nařízení, vystaveného při původním odeslání, nebo

b)

referenční čísla ostatních podkladů předložených dovozcem a vyhovujících příslušnému orgánu při propuštění do volného oběhu v Unii za účelem prokázání původu výrobku.

3.   V případě použití elektronického systému podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES nebo informačního systému zavedeného členským státem, z něhož je zásilka odesílána, musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 uvedeného článku obsažené v používaném systému.

Článek 16

Odmítnutí příjemcem

Odmítne-li příjemce celkové množství výrobku přepravovaného s průvodním dokladem nebo jeho dílčí množství, poznamená na zadní stranu průvodního dokladu „odmítnuto příjemcem“ a připojí datum a svůj podpis; případně zaznamená množství odmítnutého zboží v litrech nebo kilogramech.

V tomto případě lze výrobek odeslat zpět odesílateli se stejným průvodním dokladem nebo jej přepravce může uskladnit do doby vystavení nového průvodního dokladu pro jeho opětovné odeslání.

Článek 17

Ověření průvodního dokladu v případě závažného porušení nebo nesplnění předpisů

1.   Pokud příslušný orgán zjistí nebo má oprávněný důvod k podezření, že odesílatel přepravuje nebo přepravil vinařský výrobek, který neodpovídá předpisům Unie nebo vnitrostátním předpisům přijatým podle tohoto nařízení, pokud jde o jeho podmínky produkce nebo složení, případně vinařský výrobek, ve vztahu k němuž došlo k závažnému porušení předpisů týkající se průvodních dokladů, může vyžadovat, aby odesílatel vystavil pro tento vinařský výrobek nový průvodní doklad a vyžádal si jeho ověření příslušným orgánem.

Toto ověření, je-li uděleno, může být v případě potřeby vázáno na dodržení podmínek pro pozdější použití výrobku nebo na zákaz uvádění tohoto výrobku na trh. Doklad musí být opatřen razítkem, podpisem odpovědného pracovníka příslušného orgánu a datem.

2.   Orgán uvedený v odstavci 1 informuje orgán místně příslušný podle místa nakládky. Při přepravě v rámci Unie se použije vzájemná pomoc nebo oznámení o podezření z nedodržení předpisů podle článků 43 a 45.

Článek 18

Opatření v případě porušení předpisů souvisejících s průvodními dokumenty s výjimkou závažných porušení předpisů

1.   Pokud příslušný orgán zjistí, že zásilka, pro kterou se vyžaduje průvodní doklad, byla přepravena bez tohoto dokladu nebo s průvodním dokladem obsahujícím chybné nebo neúplné údaje, pak přijme odpovídající opatření k odstranění nesrovnalostí při této přepravě, a to napravením věcné chyby nebo vystavením nového dokladu.

Orgán podle prvního pododstavce opatří doklady, které byly v souladu s tímto opatřením opraveny nebo nově vystaveny, razítkem. Opatření k odstranění nesrovnalostí mohou dotčenou přepravu zdržet pouze o dobu nezbytně nutnou.

V případě opakujících se nesrovnalostí u téhož odesílatele informuje orgán uvedený v odst. 1 prvním pododstavci orgán místně příslušný podle místa nakládky. Při přepravě v rámci Unie se použije vzájemná pomoc nebo oznámení o podezření z nedodržení předpisů podle článků 43 a 45.

2.   Není-li možné odstranit nesrovnalosti ve smyslu odst. 1 prvního pododstavce, orgán uvedený v tomto pododstavci zakáže přepravu. Příslušný orgán informuje odesílatele o tomto zákazu, jakož i o dalších opatřeních, která byla v jeho důsledku přijata. Tato opatření mohou rovněž zahrnovat zákaz prodeje výrobku.

Článek 19

Nepředvídatelná událost a vyšší moc

Je-li nutné v průběhu přepravy z důvodu vyšší moci nebo nepředvídatelné události zásilku, pro kterou je požadován průvodní doklad, rozdělit nebo se tato zásilka zcela nebo částečně ztratí, požádá přepravce příslušný orgán nejblíže položený místu nepředvídatelné události nebo případu vyšší moci o sepsání skutkové podstaty, aby tento orgán učinil opatření nezbytná pro řádnou další přepravu.

ODDÍL II

PRŮVODNÍ DOKLADY PRO PROPUŠTĚNÍ DOVEZENÝCH VINAŘSKÝCH VÝROBKŮ DO VOLNÉHO OBĚHU

Článek 20

Certifikace souladu dovážených vinařských výrobků s předpisy

1.   Průvodní doklad pro dovoz vinařských výrobků musí zahrnovat osvědčení a zprávu rozboru uvedené v čl. 90 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013, a tvořit samostatný doklad (dále jen „doklad VI-1“). Oddíl dokladu VI-1 obsahující zprávu o rozboru však není nutno vyplňovat, nejsou-li výrobky určeny k přímé lidské spotřebě.

Příslušnými subjekty a pověřenými subjekty nebo útvary uvedenými v čl. 90 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 ve vztahu k dotčeným třetím zemím jsou subjekty uvedené v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

2.   Doklad VI-1 bude vystaven a používán v souladu s články 22 až 25 a bude sloužit jako osvědčení, že dovezený výrobek:

a)

má vlastnosti vinařského výrobku v souladu s právem Unie nebo na základě platné dvoustranné dohody mezi Unií a třetí zemí;

b)

byl vyroben z hroznů určitého ročníku sklizně nebo z určené moštové odrůdy nebo odrůd;

c)

případně že je v souladu se specifikacemi zeměpisného označení v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví Světové obchodní organizace („dohoda TRIPS“), s právními předpisy Unie o zeměpisných označeních nebo s dohodou o uznání a ochraně zeměpisných označení mezi Unií a třetí zemí, z níž víno pochází.

Článek 21

Výjimky

Odchylně od čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 se použijí tyto výjimky:

a)

doklad VI-1 není nutné předkládat pro:

i)

výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové přepravované množství tvořené jednou zásilkou nebo více oddělenými zásilkami nepřesahuje 100 litrů;

ii)

víno a hroznovou šťávu, které jsou součástí osobního majetku soukromých osob při přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze třetí země na území Unie ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1186/2009;

iii)

víno v množství nejvýše 30 litrů na zásilku odesílanou soukromou osobou jiné soukromé osobě ve smyslu článku 25 nařízení (ES) č. 1186/2009;

iv)

víno, hroznový mošt a hroznovou šťávu v množství nejvýše 30 litrů na cestujícího, přepravované v jeho osobních zavazadlech ve smyslu článku 41 nařízení (ES) č. 1186/2009;

v)

víno a hroznovou šťávu pro veletrhy podle článku 90 nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jsou příslušné výrobky přepravovány v nádobách o objemu nejvýše dva litry, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem;

vi)

víno, hroznový mošt a hroznovou šťávu v jiných nádobách než těch, které jsou uvedeny v písmenu v), dovážené pro účely vědeckotechnických pokusů v množství nejvýše 100 litrů;

vii)

víno a hroznovou šťávu dovážené v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, jiných konzulárních úmluv nebo Newyorské úmluvy o zvláštních misích ze dne 16. prosince 1969;

viii)

víno a hroznovou šťávu uskladněné na palubě lodí a letadel v mezinárodní přepravě;

ix)

víno a hroznovou šťávu pocházející z Unie a plněné do nádob na jejím území, vyvezené do třetí země, vrácené na celní území Unie a propuštěné do volného oběhu;

b)

jestliže je víno přepravováno v nádobách o objemu nejvýše 60 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, a pokud pochází ze země, která poskytla zvláštní záruky přijaté Unií uvedené v oddíle A části IV přílohy VII, musí být v části zprávy o rozboru v dokumentu VI-1 vyplněny pouze tyto údaje:

i)

skutečný obsah alkoholu v % objemových;

ii)

celkový obsah kyselin;

iii)

celkový obsah oxidu siřičitého.

Článek 22

Pravidla pro vystavení dokladu VI-1 a výpisu VI-2

1.   Doklad VI-1 se vystavuje na formuláři odpovídajícím vzoru uvedenému v části I přílohy VII v souladu s technickými pravidly stanovenými v uvedené příloze.

Musí být podepsán odpovědným pracovníkem příslušného subjektu a odpovědným pracovníkem pověřeného subjektu nebo útvaru uvedeného na seznamu v čl. 51 odst. 1.

K výrobku se připojuje prvopis a opis dokladu VI-1.

Může být vystaven výpis (dále jen „výpis VI-2“) podle vzoru uvedeného v části II přílohy VII, obsahující údaje uvedené v dokladu VI-1 nebo v případě, že byl předložen výpis VI-2, v tomto výpisu VI-2, a opatřený razítkem celního úřadu Unie. K výrobku se připojuje prvopis a dva opisy výpisu VI-2.

2.   Doklady VI-1 a výpisy VI-2 jsou označeny pořadovým číslem, které v případě dokladů VI-1 přiděluje příslušný subjekt, jehož odpovědný pracovník dokument podepisuje, a v případě výpisů VI-2 celní úřad, který je opatřuje razítkem.

Článek 23

Používání dokladů VI-1 a výpisů VI-2

Po dokončení celních formalit požadovaných pro propuštění zásilky, na niž se vztahují prvopis a opisy dokladu VI-1 nebo prvopis a opis výpisu VI-2, do volného oběhu se tento prvopis a opis předají příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly vyřízeny celní formality, takto:

a)

celní orgány podepíší zadní stranu prvopisu a opisu dokladu VI-1 nebo prvopisu a opisů výpisu VI-2, vrátí prvopis dokladu VI-1 nebo prvopisu a opisů výpisu VI-2 příslušné osobě a opis dokladu VI-1 nebo výpisu VI-2 uchovají nejméně po dobu pěti let;

b)

jestliže je zásilka před propuštěním do volného oběhu posílána dále, předá nový odesílatel celním orgánům, které na zásilku dohlížejí, doklad VI-1 a výpis VI-2 vztahující se k dané zásilce, případně pokud se k této zásilce vztahuje výpis VI-2, který byl vyplněn dříve, a výpis VI-2, který byl vyplněn následně, oba tyto výpisy VI-2.

V případě, že je výpis VI-2 předložen společně s dokladem VI-1, celní orgány ověří, že údaje uvedené v dokladu VI-1 odpovídají údajům uvedeným ve výpise VI-2. V případě, že je výpis VI-2 vyplněný následně odevzdán zároveň s výpisem VI-2 vyplněným dříve, celní orgány ověří, že údaje uvedené v tomto výpise VI-2, který byl vyplněn dříve, odpovídají údajům uvedeným ve výpise VI-2 vyplněném následně, a posledně uvedený výpis opatří razítkem, čímž se tento výpis stane rovnocenným s výpisem VI-2 vyplněným dříve.

Celní orgány podepíší zadní stranu prvopisu i opisu dokladu VI-1 nebo výpisu VI-2 vyplněného dříve.

Celní orgány vrátí prvopis dokladu VI-1 a jakéhokoli výpisu VI-2 novému odesílateli a opisy všech těchto dokladů uchovají po dobu nejméně pěti let.

Výpis dokladu VI-2 však není nutné vyplňovat, vyváží-li se zásilka výrobku opětovně do třetí země;

c)

je-li zásilka před propuštěním do volného oběhu rozdělena, předá příslušná osoba celním orgánům, které na zásilku dohlížejí, prvopis a opis dokladu VI-1 nebo již dříve vyplněný výpis VI-2 k této zásilce, která se rozděluje, společně s prvopisem výpisu VI-2 vyplněným následně pro každou novou zásilku a dvěma jejich opisy.

Celní orgány ověří, že údaje uvedené v dokladu VI-1 nebo ve výpisu VI-2, který byl vyplněn již dříve, odpovídají údajům uvedeným v následně vyplněném výpisu VI-2 pro každou novou zásilku. Pokud tyto údaje souhlasí, opatří celní orgány tento formulář razítkem, čímž se stává rovnocenným s výpisem VI-2 vyplněným již dříve, a příslušně potvrdí zadní stranu prvopisu i opisu dokladu VI-1 nebo výpisu VI-2, který byl vyplněn již dříve. Prvopis výpisu VI-2, který byl vyplněn následně, spolu s prvopisem dokladu VI-1 nebo výpisu VI-2, který byl vyplněn již dříve, vrátí příslušné osobě a opis každého z těchto dokladů uchovají nejméně po dobu pěti let.

Článek 24

Použití dokladu VI-1 v případě nepřímého dovozu

Vyváží-li se víno před vyvezením do Unie ze třetí země, na jejímž území bylo vyrobeno (dále jen „země původu“), do jiné třetí země (dále jen „vyvážející země“), má se za to, že doklad VI-1 pro příslušné víno je platný pro dovoz do Unie, pokud byl vyplněn příslušnými subjekty vyvážející země na základě dokladu VI-1 nebo rovnocenného dokladu vyplněného příslušnými subjekty země původu, aniž je nutné provést další rozbor tohoto vína, je-li toto víno:

a)

naplněno do nádob a označeno etiketami v zemi původu a zůstává v tomto stavu, nebo

b)

vyváženo hromadně ze země původu a plněno do nádob a označeno etiketami ve vyvážející zemi bez dalšího zpracování.

Doklad VI-1 vyvážející země bude obsahovat osvědčení příslušného subjektu dané země, že jde o víno uvedené v prvním pododstavci a že splňuje podmínky uvedeného ustanovení.

Prvopis nebo ověřený opis dokladu VI-1 nebo rovnocenného dokladu země původu se připojuje k dokladu VI-1 vyvážející země.

Příslušnými subjekty třetích zemí jsou pro účely tohoto článku subjekty na seznamu uvedeném v čl. 51 odst. 1.

Článek 25

Zvláštní pravidla pro certifikaci některých vín

1.   U likérového vína a alkoholizovaného vína pro destilaci se doklady VI-1 uznávají za platné pouze v případě, že příslušný subjekt uvedený v čl. 51 odst. 1 zapsal do bodu 14 toto:

„Osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu“.

2.   Doklad VI-1 lze použít jako osvědčení, že dovezené víno má zeměpisné označení v souladu s dohodou TRIPS, s právními předpisy Unie o zeměpisných označeních nebo s dohodou o uznání a ochraně zeměpisných označení mezi Unií a třetí zemí, z níž víno pochází.

V tomto případě se v bodě 14 uvede tento text:

„Osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v bodě 6 v souladu s předpisy země původu“.

3.   Certifikace v bodě 14 uvedená v odstavci 1 a 2 je doplněna těmito údaji:

a)

úplným názvem a adresou příslušného subjektu, který doklad vydal;

b)

podpisem odpovědného pracovníka tohoto příslušného subjektu;

c)

razítkem příslušného subjektu.

Článek 26

Zjednodušený postup

1.   Doklady VI-1 vystavené producenty vína ve třetích zemích, které poskytly zvláštní záruky, jež Unie přijala, uvedenými na seznamu v oddíle B části IV přílohy VII, jsou považovány za doklady VI-1 vystavené příslušnými subjekty a pověřenými subjekty nebo útvary uvedenými na seznamu podle čl. 51 odst. 1 ve vztahu k dotčeným třetím zemím, jestliže uvedení producenti obdrželi jednotlivě povolení od příslušných subjektů dotyčných třetích zemí a podléhají kontrole těchto subjektů.

2.   Oprávnění producenti uvedení v odstavci 1 použijí a vyplní doklady VI-1, kde uvedou zejména:

a)

v kolonce 1 svůj název, adresu a registrační číslo ve třetí zemi uvedené v oddíle B části IV přílohy VII;

b)

v kolonce 9 název a adresu příslušného subjektu třetí země, který jim oprávnění udělil;

c)

v kolonce 10 alespoň údaje uvedené v čl. 21 písm. b).

Producenti se podepisují na určeném místě v kolonkách 9 a 10, přičemž se vyškrtnou slova „jméno a funkce odpovědného pracovníka“.

Razítko, název ani adresa pověřeného subjektu nebo útvaru se nevyžadují.

Článek 27

Elektronický doklad

1.   Doklad VI-1 lze nahradit elektronickým dokladem pro dovoz vinařských výrobků do Unie ze třetích zemí, které používají systém kontrol uznaný Unií podle druhého pododstavce za rovnocenný se systémem, který byl pro stejné výrobky stanoven právními předpisy Unie.

Systém kontrol ve třetí zemi lze uznat za rovnocenný se systémem, který byl pro stejné výrobky stanoven Unií, pokud splňuje alespoň tyto podmínky:

a)

poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o povahu, původ a sledovatelnost vinařských výrobků vyrobených na území dané třetí země nebo s nimiž se na tomto území obchoduje;

b)

zaručuje přístup k údajům shromážděným v používaném elektronickém systému, pokud jde o registraci a identifikaci hospodářských subjektů, příslušných subjektů a pověřených subjektů nebo útvarů;

c)

zaručuje možnost kontrolovat údaje uvedené v písmenu b) v rámci vzájemné administrativní spolupráce.

Třetí země, které používají systém kontrol uznaný Unií za rovnocenný v souladu s druhým pododstavcem, se zařadí na seznam uvedený v oddíle C části IV přílohy VII.

2.   Elektronický doklad uvedený v odstavci 1 obsahuje alespoň informace nezbytné pro vystavení dokladu VI-1 a jedinečný správní referenční kód přiřazený příslušnými orgány třetí země vývozu nebo pod jejich dohledem. Tento kód je uveden na obchodní dokumentaci požadované pro dovoz na území Unie.

3.   Přístup k elektronickému dokladu nebo k údajům nutným pro jeho vystavení uděluje třetí země vývozu na žádost příslušných orgánů členského státu, v němž má být zboží propuštěno do volného oběhu. Pokud není k dispozici přístup k příslušným elektronickým systémům, lze tyto údaje požadovat i v podobě tištěného dokladu.

4.   Výpisy VI-2 uvedené v čl. 22 odst. 1 mohou být v souladu s podrobnými pravidly stanovenými příslušnými orgány členských států vydávány a používány rovněž prostřednictvím elektronických systémů. Obsah elektronického výpisu VI-2 musí být stejný jako obsah dokladů v listinné podobě.

KAPITOLA V

EVIDENČNÍ KNIHA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Článek 28

Vedení evidenční knihy vstupů a výstupů

1.   Odchylně od čl. 147 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a je-li kdykoliv možné provést kontrolu vstupů a výstupů a zásob na základě obchodní dokumentace používané pro finanční účetnictví, nemusí evidenční knihu vstupů a výstupů, v této kapitole označovanou jako „evidenční kniha“, vést následující subjekty:

a)

hospodářské subjekty, které skladují nebo prodávají výlučně vinařské výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů, které jsou označeny etiketou a opatřeny jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů u zahuštěného hroznového moštu, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu, a 100 litrů u všech ostatních výrobků;

b)

hospodářské subjekty prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě.

2.   Členské státy mohou stanovit, že tuto evidenční knihu jsou povinni vést obchodníci, kteří neskladují výrobky, a v takovém případě mohou určit pravidla a postupy.

3.   Členské státy sestaví a aktualizují seznam hospodářských subjektů povinných vést tuto evidenční knihu. Pokud takový seznam nebo evidenční kniha již existují pro jiné účely, mohou být použity i pro účely tohoto nařízení.

4.   Evidenční kniha musí být vedena samostatně pro každý podnik.

Jsou-li maloobchody prodávající přímo konečnému spotřebiteli součástí jednoho podniku a jsou-li tyto maloobchody zásobovány z jednoho nebo více centrálních skladů tohoto podniku, musí všechny tyto sklady, aniž je dotčen odst. 1 písm. a), vést evidenční knihu výrobků, které dodávají. Dodávky určené těmto maloobchodům se do evidenční knihy zapisují jako výstupy.

5.   Evidenční kniha se vede přímo v zařízení, kde se výrobky skladují.

Pokud je však možné kdykoli na základě jiných podkladů provést kontrolu vstupů a výstupů a zásob v zařízení, kde se výrobky skladují, příslušné orgány mohou povolit, aby

a)

byla evidenční kniha vedena v sídle podniku, jsou-li výrobky skladovány v různých provozovnách jednoho podniku v téže místní správní jednotce nebo v místních správních jednotkách, které se vůči sobě nacházejí v bezprostřední blízkosti;

b)

byl vedením evidenční knihy pověřen podnik se specializací v této oblasti.

Článek 29

Operace zapisované do evidenční knihy

1.   Hospodářské subjekty, které jsou povinny vést evidenční knihu, uvedou enologické postupy, zpracování a ošetření, které provádějí, v souladu s požadavky a enologickými postupy uvedenými v čl. 78 odst. 2 a v článku 80 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v přílohách I A a I D nařízení (ES) č. 606/2009, jakož i použití nových enologických postupů k pokusným účelům včetně příslušného odkazu na povolení vydané dotčeným členským státem v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 606/2009.

2.   Pokud jsou prováděny operace týkající se následujících ošetření, musí být zaznamenány do evidenční knihy v souladu s články 16 a 17 prováděcího nařízení (EU) 2018/274 včetně odpovídajících odkazů na oznámení podaná příslušným orgánům v souladu s čl. 30 odst. 2, pokud to členské státy stanoví:

a)

úprava obsahu alkoholu ve víně (bod 40 a dodatek 10 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009) a snižování obsahu cukru v moštech pomocí membránového spojení (bod 49 a dodatek 16 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

b)

obohacování a slazení (části I A a B přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013; články 11 a 12 a přílohy I D a II nařízení (ES) č. 606/2009);

c)

přikyselování a odkyselování (části I C a D přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013; článek 13 a body 12, 13, 46, 48 a 50 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

d)

ošetření enologickým aktivním uhlím (bod 9 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

e)

ošetření hexakyanoželeznatanem draselným (bod 26 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

f)

ošetření elektrodialýzou nebo katexem k zajištění stabilizace vína proti vysrážení vinného kamene nebo přikyselování ošetřením katexem (body 20, 36 a 43 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

g)

přídavek dimethyldikarbonátu (DMDC) do vína (bod 34 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

h)

užití kousků dubového dřeva při výrobě vín (bod 38 a dodatek 9 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

i)

použití nových enologických postupů k pokusným účelům (článek 4 nařízení (ES) č. 606/2009);

j)

řízení rozpuštěných plynů ve víně s použitím membránových kontaktorů (bod 52 příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009);

k)

ošetření pomocí membránové technologie spolu s aktivním uhlím (bod 53 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

l)

použití kopolymerů polyvinylimidazolu-polyvinylpyrrolidonu (bod 54 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009);

m)

použití chloridu stříbrného (bod 55 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009).

3.   Pokud jsou prováděny následující konkrétní operace, musí být zaznamenány do evidenční knihy:

a)

míšení a scelování podle článků 7 a 8 nařízení (ES) č. 606/2009;

b)

plnění vína do nádob;

c)

výroba šumivého vína všech druhů, perlivého vína a perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým;

d)

výroba likérového vína;

e)

výroba zahuštěného hroznového moštu včetně rektifikovaného moštového koncentrátu;

f)

výroba alkoholizovaného vína pro destilaci;

g)

zpracování na jakýkoli jiný výrobek, například aromatizované víno.

Při plnění do nádob se uvádí počet naplněných nádob a jejich objem.

Článek 30

Vnitrostátní předpisy

1.   Členské státy mohou přijmout doplňující pravidla ohledně registračních údajů týkající se:

a)

výrobků v nádobách označených etiketou o jmenovitém objemu nepřesahujícím 10 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem podle čl. 28 odst. 1 písm. a) a které mají být propuštěny do oběhu na území těchto států;

b)

některé kategorie výrobků uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2018/274;

c)

některé operace uvedené v článku 29.

Členské státy mohou stanovit povinnost vést oddělené účty nebo upravit stávající evidenční knihu.

2.   Aniž je dotčena povinnost zaznamenávat údaje týkající se každé operace v oblasti opravy obsahu alkoholu, obohacování, okyselování a odkyselování uvedených v čl. 29 odst. 2 písm. a), b) a c), mohou členské státy od hospodářských subjektů, které tyto operace na svém území provádějí, požadovat, aby v určitém časovém limitu oznámily svým příslušným orgánům nebo subjektům tyto operace poté, co byly provedeny, nebo v případě obohacovacích operací před jejich provedením.

Oznámení uvedené v prvním pododstavci se nevyžaduje u vinařských výrobků, u nichž příslušné kontrolní orgány členských států provádějí systematickou analytickou kontrolu všech šarží výrobků.

KAPITOLA VI

PROHLÁŠENÍ

Článek 31

Prohlášení o produkci

1.   Producenti usazení v členském státě, který je povinen vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, podávají každoročně příslušným orgánům tohoto členského státu prohlášení o produkci vztahující se k jejich produkci v příslušném vinařském roce v daném členském státě.

Členské státy, které zavedly každoročně aktualizovaný registr vinic, jenž umožňuje propojit deklaranty, deklarovanou produkci a odpovídající pozemky pro pěstování révy vinné, mohou zprostit producenty povinnosti uvádět v prohlášení informace uvedené v čl. 22 odst. 2 písm. e) prováděcího nařízení (EU) 2018/274. V těchto případech doplňují prohlášení samotné příslušné orgány členských států a uvádějí plochu na základě údajů v registru.

2.   Producenti hroznů, kteří jsou členy nebo společníky jednoho nebo více vinařských družstev nebo skupin producentů a kteří dodali celou vlastní produkci hroznů nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo skupinám, a mají nárok na výrobu množství vína menšího než 10 hektolitrů pro vlastní spotřebu, nemusí podávat prohlášení o produkci za předpokladu, že prohlášení o produkci jsou povinna podávat předmětná vinařská družstva nebo skupiny.

3.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti usazení na jejich území předkládali prohlášení o produkci uvedené v odstavci 1.

V takovém případě se odstavec 2 použije obdobně.

Článek 32

Prohlášení o zásobách

1.   Producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří mají zásoby v členském státě povinném vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, musí každoročně předkládat prohlášení o zásobách vína a moštu k 31. červenci příslušnému orgánu daného členského státu.

2.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci usazení na jejich území předkládali prohlášení o zásobách uvedené v odstavci 1.

Článek 33

Prohlášení o sklizni

Členské státy mohou požadovat, aby všichni producenti hroznů nebo, na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, někteří z nich předkládali příslušným orgánům prohlášení o sklizni za vinařský rok, v němž k této sklizni došlo.

Článek 34

Prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh

1.   Členské státy mohou stanovit, že producenti hroznů, hroznové šťávy a moštu a obchodníci s nimi, kteří před termíny předkládání prohlášení o produkci a prohlášení o sklizni podle článků 22 a 24 prováděcího nařízení (EU) 2018/274 zpracovávali nebo uváděli na trh vinařské výrobky určené k výrobě vín, musí podávat příslušným orgánům prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh za vinařský rok, v němž k tomuto zpracovávání a/nebo uvádění na trh došlo.

2.   Pokud členské státy vyžadují, aby producenti hroznů podávali prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh podle odstavce 1, pak producenti hroznů, kteří jsou členy nebo společníky jednoho nebo více vinařských družstev nebo skupin producentů, dodali celou vlastní produkci hroznů nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo skupinám producentů a mají nárok na výrobu množství vína menšího než 10 hektolitrů pro vlastní spotřebu, nemusí takové prohlášení podávat za předpokladu, že prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh podle odstavce 1 jsou povinna podávat předmětná vinařská družstva nebo skupiny.

Článek 35

Společná ustanovení

Členské státy mohou požadovat komplexnější informace týkající se registru vinic nebo prohlášení o produkci nebo zásobách.

Členské státy mohou osvobodit jakýkoli hospodářský subjekt od povinnosti předkládat prohlášení uvedená v článcích 31 a 32 ve vztahu k vinařským rokům, v nichž nebyla vyrobena žádná produkce nebo z nichž nezůstaly žádné zásoby.

KAPITOLA VII

KONTROLY, PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY, VZÁJEMNÁ POMOC A SANKCE

ODDÍL I

KONTROLY, PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY, KONTAKTNÍ SUBJEKTY A VZÁJEMNÁ POMOC

Článek 36

Obecné zásady

1.   Členské státy stanoví kontroly, pokud jsou nezbytné pro zajištění řádného uplatňování pravidel systému povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, dovoz vína, evidenční knihu vstupů a výstupů a povinná prohlášení stanovená pro toto odvětví v článku 90, v hlavě I kapitoly III a v části II hlavy II kapitoly II oddílu 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v tomto nařízení. Členské státy zajistí systém účinných úředních kontrol vycházejících z rizik.

2.   Úřední kontroly provádí příslušný orgán nebo orgány v souladu s obecnými zásadami stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (18), aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení a kapitoly VI prováděcího nařízení (EU) 2018/274.

Pro systém povolení pro výsadbu révy se použije obdobně článek 59 nařízení (EU) č. 1306/2013.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro kontroly vinařských výrobků s označením CHOP nebo CHZO, pokud jde o dodržování specifikací výrobků u těchto výrobků podle části II hlavy II kapitoly I oddílu 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 37

Společná ustanovení týkající se kontrol

1.   Kontroly se provádějí v členském státě, v němž se uskutečnila výroba, aniž jsou tím dotčeny náhodné kontroly nebo kontroly analýzy založené na rizicích v členském státě odeslání.

V případě kontrol prováděných na základě odběru vzorků musí být počet, povaha a četnost těchto kontrol taková, aby tyto kontroly byly reprezentativní pro celé území členského státu a případně odpovídaly objemu vinařských výrobků, které jsou produkovány, uváděny na trh nebo skladovány za účelem uvedení na trh.

2.   Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou administrativní kontroly a případně kontroly na místě.

Administrativní kontroly zahrnují tam, kde je to vhodné, mimo jiné křížové kontroly údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému uvedeného v kapitole II hlavy V nařízení (EU) č. 1306/2013.

Kontroly na místě se provádějí bez ohlášení. Pokud to nepoškodí cíl kontroly, lze provést předchozí ohlášení omezené na nejnutnější minimum. Toto předchozí ohlášení nelze provést dříve než 48 hodin před zahájením kontroly s výjimkou řádně odůvodněných případů nebo opatření, kdy jsou prováděny systematické kontroly na místě. Ty se provádějí výběrem přiměřeného procenta producentů na základě analýzy rizik. O každé kontrole na místě se vyhotoví zpráva o kontrole, která umožní přezkoumání podrobností provedených kontrol.

3.   Pokud jde o registr vinic, členské státy kontrolují u každého pěstitele a u každé fyzické nebo právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob, které jsou povinny předložit prohlášení o produkci podle článku 31, zda strukturální situace vyplývající z údajů uvedených v registru pěstitelů a v registru produkce podle přílohy III a IV odpovídá skutečnosti. Registry jsou upraveny podle výsledků této kontroly.

4.   Kontroly vína a jiných vinařských výrobků ze třetích zemí se provádějí v členském státě vstupu na území Unie na základě dokumentu VI-1.

Článek 38

Osoby podléhající kontrole

1.   Fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, na jejichž profesní činnost se vztahují kontroly uvedené v tomto nařízení, nesmí těmto kontrolám bránit a jsou povinny je v každé etapě usnadňovat.

2.   Hospodářské subjekty, od kterých pracovníci příslušného orgánu odebírají vzorky:

a)

nesmí jejich odběru nijak bránit, a

b)

musí sdělit těmto pracovníkům veškeré informace vyžadované na základě tohoto nařízení nebo prováděcího nařízení (EU) 2018/274.

Článek 39

Databanka analytických údajů o izotopech

Evropské referenční středisko pro kontrolu v odvětví vína uchovává a aktualizuje databanku analytických údajů o izotopech na úrovni Unie na základě údajů oznámených určenými laboratořemi členských států. Tyto údaje se získávají na základě harmonizované metody izotopového rozboru částic etanolu a vody ve vinařských výrobcích a umožňují příslušné kontroly v průběhu celého uvádění na trh v souladu s analytickými metodami stanovenými podle čl. 80 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a pravidly a postupy stanovenými v článcích 27, 28 a 29 prováděcího nařízení (EU) 2018/274.

Článek 40

Příslušné orgány a kontaktní subjekty

Členské státy určí příslušné orgány pro provádění kontrol uvedených v článku 37. Tyto orgány musí mít dostatečný počet vhodně kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby mohly účinně provádět tyto kontroly.

Pokud členský stát určí více orgánů příslušných k tomu, aby ověřovaly dodržování pravidel v odvětví vína, uvede jejich konkrétní odpovědnost a bude koordinovat jejich práci.

Každý členský stát určí jeden kontaktní subjekt, který bude odpovídat za kontakty s Komisí, kontaktními subjekty jiných členských států a s třetími zeměmi a bude přijímat a předávat žádosti o administrativní pomoc.

Článek 41

Pravomoci pracovníků

Každý členský stát přijme veškerá vhodná opatření, která usnadní práci pracovníkům příslušných orgánů. Zajistí, aby tito pracovníci případně v součinnosti s pracovníky jiných subjektů, které k tomu pověří:

a)

měli přístup na vinice, do zařízení pro vinifikaci, skladování a zpracování vinařských výrobků a k dopravním prostředkům pro tyto výrobky;

b)

měli přístup do obchodních prostorů nebo skladů a k dopravním prostředkům kohokoli, kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo přepravuje vinařské výrobky nebo výrobky, které mohou být určeny k použití v odvětví vína;

c)

mohli sestavovat soupis vinařských výrobků a látek nebo výrobků, které mohou být použity k jejich přípravě;

d)

mohli odebírat vzorky vinařských výrobků a látek nebo výrobků, které mohou být použity k jejich přípravě, jakož i výrobků držených za účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;

e)

se mohli seznámit s účetními údaji nebo jinými podklady potřebnými pro kontrolu a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich;

f)

mohli přijmout vhodná ochranná opatření pro přípravu, držení, přepravu, označování, obchodní úpravu a uvádění na trh vinařského výrobku nebo výrobku určeného k produkci vinařských výrobků, je-li odůvodněné podezření ze závažného porušení právních předpisů Unie, zejména v případě podvodů nebo ohrožení zdraví.

Článek 42

Koordinace kontrol a přístup k informacím

Pro kontroly týkající se přepravy uskutečněné na základě průvodních dokladů podle článku 10 budou mít příslušné orgány určené podle článku 40 přístup k informacím obsaženým v elektronickém systému podle článku 21 směrnice Rady 2008/118/ES a k informacím týkajícím se pohybu vinařských výrobků přepravovaných podle ustanovení kapitoly IV uvedené směrnice.

Tyto příslušné orgány musí mít rovněž přístup k informacím obsaženým v informačních systémech zavedených pro kontrolu pohybu vinařských výrobků jiných než výrobků uvedených v prvním odstavci.

Informace obdržené v souladu s prvním a druhým odstavcem lze použít pouze pro účely tohoto nařízení.

Článek 43

Vzájemná pomoc

1.   Provádí-li příslušný orgán některého z členských států na svém území kontroly, může požádat o informace příslušný orgán jiného členského státu, kterého by se kontroly mohly přímo nebo nepřímo týkat. Tato žádost se podává prostřednictvím kontaktních subjektů uvedených v čl. 40 třetím pododstavci a pomoc bude poskytnuta bez prodlevy.

Komise je informována o všech případech, kdy se kontroly podle prvního pododstavce týkají výrobku pocházejícího ze třetí země a kdy jeho uvádění na trh může mít pro ostatní členské státy zvláštní význam.

Dožádaný orgán sdělí všechny informace, které mohou žádajícímu orgánu umožnit splnění jeho povinností.

2.   Na odůvodněnou žádost žádajícího orgánu provádí dožádaný orgán kontroly zaměřené na dosažení stanovených cílů popsaných v žádosti nebo činí kroky nezbytné k zajištění provádění těchto kontrol.

Dožádaný orgán postupuje stejným způsobem, jako by jednal ve vlastní věci.

3.   Ve shodě s dožádaným orgánem může žádající orgán pověřit pracovníky:

a)

buď aby v prostorách příslušných orgánů členského státu, v němž je dožádaný orgán usazen, získali informace o uplatňování příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013, tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2018/274 o vinařských výrobcích, nebo o kontrolách, které se na ně vztahují, včetně pořizování opisů přepravních a jiných dokladů nebo výpisů z evidenčních knih;

b)

nebo aby byli přítomni při provádění kontrol požadovaných podle odstavce 2 poté, co v přiměřené době před jejich zahájením informovali dožádaný orgán.

Kopie uvedené v prvním pododstavci písm. a) mohou být zhotoveny jen se souhlasem dožádaného orgánu.

4.   Za provádění kontrol na území svého členského státu vždy odpovídají pracovníci dožádaného orgánu.

5.   Pracovníci žádajícího orgánu:

a)

předloží písemné pověření, v němž je uvedena jejich totožnost a funkce;

b)

aniž jsou dotčena omezení, která členský stát dožádaného orgánu ukládá svým vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol, disponují:

i)

právem přístupu podle čl. 41 písm. a) a b);

ii)

právem na informace o výsledcích kontrol, které jsou prováděny pracovníky dožádaného orgánu na základě čl. 41 písm. c) a e).

6.   Náklady na odběr vzorků, nakládání s nimi a jejich odeslání a na analytické a organoleptické zkoušky pro účely kontroly jdou na vrub příslušného orgánu členského státu, který požádal o odběr vzorku. Tyto náklady se vypočítají podle sazeb platných v tom členském státě, na jehož území jsou operace prováděny.

Článek 44

Průkaznost

Zjištění pracovníků příslušného orgánu členského státu při uplatňování tohoto oddílu mohou být využívána příslušnými orgány ostatních členských států a mají stejnou hodnotu, jako by se jednalo o zjištění příslušných vnitrostátních orgánů.

Článek 45

Oznámení podezření na nedodržení předpisů

Pokud má příslušný orgán členského státu odůvodněné podezření nebo zjistí, že vinařský výrobek nesplňuje příslušná ustanovení o vinařských výrobcích podle nařízení (EU) č. 1308/2013, předpisy stanovené tímto nařízením a prováděcím nařízením (EU) 2018/274 nebo že byl předmětem podvodného jednání za účelem získání tohoto výrobku nebo jeho uvedení na trh, uvědomí kontaktní subjekt tohoto členského státu neprodleně kontaktní subjekt kteréhokoli členského státu, pro který má nedodržení těchto předpisů zvláštní význam a může vést ke správním opatřením nebo právním krokům.

Pokud příslušné orgány členského státu zjistí nebo mají podezření, že vinařské výrobky byly předmětem podvodného jednání, které může ohrozit zdraví spotřebitelů nebo není v souladu s článkem 80 nebo článkem 90 nařízení (EU) č. 1308/2013, kontaktní subjekt tohoto členského státu neprodleně informuje Komisi a kontaktní subjekty ostatních členských států, a případně kontaktní subjekt dotčených třetích zemí, prostřednictvím informačního systému zavedeného Komisí.

ODDÍL II

SANKCE

Článek 46

Sankce a náhrada nákladů za nepovolené výsadby

Členské státy uloží finanční sankce producentům, kteří nedodrží povinnost stanovenou v čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Minimální výše této finanční sankce činí:

a)

6 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby do čtyř měsíců ode dne, kdy byl informován o nesrovnalosti, jak je uvedeno v čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

12 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby v průběhu prvního roku následujícího po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období;

c)

20 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby po uplynutí prvního roku následujícího po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období.

V případě, že je roční příjem v oblasti, kde se nacházejí dotčené vinice, odhadován na více než 6 000 EUR na hektar, mohou členské státy zvýšit minimální částky stanovené v druhém pododstavci úměrně průměrnému ročnímu příjmu na hektar odhadovanému pro tuto oblast.

V případě, že členský stát zajistí vyklučení nepovolené výsadby vlastními prostředky, vypočtou se příslušné náklady, které ponese producent podle s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, objektivně při zohlednění nákladů na pracovní sílu, využití strojů a dopravních prostředků, případně jiných vzniklých nákladů. Tyto náklady budou přičteny k příslušné sankci.

Článek 47

Sankce týkající se průvodních dokladů a dokladů VI-1 za nesplnění určitých předpisů Unie

1.   Použití článků 10, 11 a 12 může být pozastaveno pro hospodářské subjekty uvedené v čl. 8 odst. 1, pokud příslušné orgány členského státu zjistí nebo mají podezření, že vinařské výrobky byly předmětem podvodného jednání, které může ohrozit zdraví spotřebitelů nebo není v souladu s článkem 80 nebo s článkem 90 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Použití článků 26 a 27 může být pozastaveno v případě zjištění nebo podezření uvedených v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu k dováženým vínům.

Článek 48

Sankce za nesplnění povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů, předkládat prohlášení nebo podávat oznámení

1.   Na hospodářské subjekty, které mají povinnost vést evidenční knihu vstupů a výstupů, předkládat prohlášení o produkci, o zásobách nebo o sklizni nebo oznamovat příslušným orgánům operace uvedené v čl. 30 odst. 2, avšak tuto knihu nevedou, nepředloží uvedená prohlášení do dat uvedených v článcích 22, 23 a 24 prováděcího nařízení (EU) 2018/274, případně neprovedou uvedené oznámení do data stanoveného daným členským státem podle čl. 30 odst. 2 tohoto nařízení, se vztahují správní sankce.

2.   Sankce uvedené v odstavci 1 mají formu platby určité částky a stanoví je a uplatňují členské státy na základě hodnoty daných výrobků, odhadovaných finančních výhod nebo hospodářských škod způsobených tímto podvodným jednáním.

3.   V případech vážného nebo opakovaného nedodržení povinnosti předkládat prohlášení k datům uvedeným v odstavci 1 nesmí dotyčný hospodářský subjekt využívat podpůrných opatření stanovených v článcích 47 a 50 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro daný rozpočtový rok nebo následující rozpočtový rok s výhradou těchto skutečností:

a)

pokud jsou data uvedená v článcích 22, 23 a 24 prováděcího nařízení (EU) 2018/274 překročena, avšak ne o více než 15 pracovních dnů, uplatní se pouze správní sankce uvedené v odstavci 2 tohoto článku;

b)

pokud příslušné orgány členských států považují údaje obsažené v prohlášeních uvedených v odstavci 1 za neúplné nebo nepřesné a jsou-li chybějící nebo nepřesné údaje podstatné pro správné uplatnění podpůrných opatření podle článků 47 a 50 nařízení (EU) č. 1308/2013, podpora, jež má být vyplacena, se poměrně sníží o částku, kterou stanoví příslušný orgán v závislosti na závažnosti porušení předpisů.

Článek 49

Mimořádné okolnosti a zjevné omyly

1.   Sankce podle tohoto nařízení se neuplatní v případě mimořádných okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

2.   Veškerá sdělení a žádosti předložené členskému státu podle tohoto nařízení mohou být po jejich podání kdykoli upraveny v případě, že v nich příslušný orgán zjistí zjevné omyly.

KAPITOLA VIII

OZNÁMENÍ

Článek 50

Povaha a druh oznamovaných informací

1.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

právní a správní předpisy, které přijaly podle čl. 120 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2018/274;

b)

název a adresu příslušných orgánů odpovědných za provádění úředních analýz, postup správní certifikace a kontroly související s evidenčními knihami a s průvodními doklady;

c)

název a adresu příslušných orgánů odpovědných za udělování povolení pro výsadbu révy, za vedení a aktualizaci registru vinic a za předkládání aktualizovaného soupisu produkčního potenciálu;

d)

prahové hodnoty uvedené v prvním odstavci bodech 1 a 2 oddílu H přílohy II;

e)

opatření, která přijaly k provedení kapitoly VII, pokud je oznámení těchto opatření relevantní pro spolupráci mezi členskými státy, a název a adresu kontaktních orgánů určených jednotlivými členskými státy;

f)

podmínky, které uplatňují při vystavování průvodních dokladů uvedených v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě iii) a písm. b);

g)

moštové odrůdy, kterých se týká použití článku 81 a čl. 120 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Členské státy oznámí Komisi veškeré změny názvu a adresy příslušných orgánů a kontaktních subjektů oznámených Komisi v souladu s odstavcem 1.

3.   Oznámení stanovené v odstavci 1 se provede v souladu s článkem 34 prováděcího nařízení (EU) 2018/274.

Článek 51

Zveřejňování oznámených informací

1.   Na základě oznámení příslušných orgánů třetích zemí Komise sestaví a aktualizuje seznamy obsahující tyto informace:

a)

název a adresu příslušných subjektů v zemi původu výrobku, které odpovídají za vydávání dokladů VI-1;

b)

název a adresu subjektů nebo útvarů určených zemí původu nebo již autorizovaných laboratoří mimo zemi původu výrobku v případě, že v zemi původu neexistují, za účelem vyplnění oddílu dokladů VI-1 obsahujících zprávu o rozboru;

c)

název, adresu a oficiální registrační číslo producentů a zpracovatelů vína, kteří jsou zemí původu výrobku oprávněni vystavovat doklady VI-1;

d)

název a adresu jednoho kontaktního subjektu určeného v každé třetí zemi, aby přijímal a předkládal žádosti o správní pomoc a aby zastupoval svou zemi ve vztahu ke Komisi a k členským státům.

2.   Komise zveřejní název a adresu příslušných orgánů podle čl. 50 odst. 1 písm. b) a c), informace týkající se produkčního potenciálu podle čl. 50 odst. 1 písm. c), název a adresu kontaktního orgánu podle čl. 50 odst. 1 písm. e), moštové odrůdy podle čl. 50 odst. 1 písm. g) a seznamy podle odstavce 1 tohoto článku.

KAPITOLA IX

ZMĚNY, ZRUŠENÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 52

Změny nařízení (ES) č. 555/2008

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

Články 1, 21, 22 a 23, 38 až 54, 74, 83 až 95a a 98 až 102 se zrušují.

2)

Přílohy IX až XIII a XVI až XXI se zrušují.

Článek 53

Změny nařízení (ES) č. 606/2009

Nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:

1)

Články 12 a 13 se zrušují.

2)

Vkládají se nové články 14a a 14b, které znějí:

„Článek 14a

Stanovení minimálního procentního obsahu alkoholu pro vedlejší výrobky

1.   S výhradou části II oddílu D bodu 1 přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví členské státy minimální procento objemu alkoholu, který musí obsahovat vedlejší výrobek po oddělení od vína ve vztahu k objemu alkoholu obsaženému v získaném víně. Členské státy mohou přizpůsobit toto minimální procento na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

2.   Nebude-li dosaženo příslušného procenta stanoveného členskými státy podle odstavce 1, musí příslušný hospodářský subjekt dodat takové množství vína ze své vlastní produkce, které bude odpovídat množství nezbytnému k dosažení minimálního procentního obsahu.

3.   K určení objemu alkoholu obsaženého ve vedlejších výrobcích ve vztahu k objemu alkoholu obsaženému v získaném víně se stanoví v různých vinařských zónách paušální přirozený obsah alkoholu v % objemových takto:

a)

8,0 % pro zónu A;

b)

8,5 % pro zónu B;

c)

9,0 % pro zónu C I;

d)

9,5 % pro zónu C II;

e)

10,0 % pro zónu C III.

Článek 14b

Odstranění vedlejších výrobků

1.   Producenti stáhnou vedlejší výrobky výroby vína nebo jiného zpracování hroznů pod dozorem příslušných orgánů členských států podle požadavků na dodání a registraci stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (*1) a čl. 14 odst. 1 písm. b) bodu vii) a článku 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 (*2).

2.   Toto stažení se provádí neprodleně a nejpozději do konce vinařského roku, v němž byly vedlejší výrobky získány, v souladu s platnými právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že producenti, kteří v průběhu dotyčného vinařského roku nevyrobí sami více než 50 hektolitrů vína nebo moštu na svých pozemcích, nemusí své vedlejší výrobky stahovat.

4.   Producenti mohou splnit povinnost odstranit všechny vedlejší výrobky vinifikace nebo jiného zpracování hroznů nebo jejich část dodáním vedlejších výrobků k destilaci. Takové odstranění vedlejších výrobků musí být potvrzeno příslušným orgánem členského státu.

5.   Členské státy mohou rozhodnout, že dodání všech nebo části vedlejších výrobků vinifikace nebo jiného zpracování hroznů k destilaci je stanoveno jako povinné pro všechny nebo jen některé producenty na jejich území na základě objektivních a nediskriminujících kritérií.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1)."

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení (EU) č. 1306/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60).“"

Článek 54

Změna nařízení (ES) č. 607/2009

Článek 63 nařízení (ES) č. 607/2009 se zrušuje.

Článek 55

Zrušení

Nařízení (ES) č. 436/2009 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 se zrušují.

Článek 56

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení (EU) č. 1306/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (viz strana 60 v tomto čísle Úředního věstníku).

(10)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23).

(13)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(15)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI UVEDENÉHO V ČL. 64 ODST. 1 PÍSM. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1308/2013 A DODATEČNÉHO KRITÉRIA UVEDENÉHO V ČL. 4 ODST. 1 TOHOTO NAŘÍZENÍ

A.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), je určena (jsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním CHOP dotčené oblasti, nebo

2)

v případě, že plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), není určena (nejsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním CHOP, se žadatel zaváže, že:

a)

hrozny vypěstované na těchto nově osázených plochách nebude používat ani uvádět na trh za účelem výroby vín s CHOP, pokud se tyto plochy nacházejí v oblastech způsobilých k tomuto účelu;

b)

neprovede vyklučení a opětovnou výsadbu proto, aby se opětovně osázená plocha stala způsobilou pro produkci hroznů určených k výrobě vín s konkrétním CHOP.

Žadatel přijme závazky uvedené v bodě 2 na omezené období, které stanoví členský stát a které nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

B.   Dodatečné kritérium uvedené v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), je určena (jsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním CHZO dotčené oblasti, nebo

2)

v případě, že plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), není určena (nejsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním CHZO, se žadatel zaváže, že:

a)

hrozny vypěstované na těchto nově osázených plochách nebude používat ani uvádět na trh za účelem výroby vín s CHZO, pokud se tyto plochy nacházejí v oblastech způsobilých k tomuto účelu;

b)

neprovede vyklučení a opětovnou výsadbu proto, aby se opětovně osázená plocha stala způsobilou pro produkci hroznů určených k výrobě vín s konkrétním CHZO.

Žadatel přijme závazky uvedené v bodě 2 na omezené období, které stanoví členský stát a které nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.


PŘÍLOHA II

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PRIORITNÍCH KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČL. 64 ODST. 2 PÍSM. a) AŽ h) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1308/2013 A DODATEČNÝCH KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČL. 4 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

A.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

1)

Má se za to, že toto kritérium splňují právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

a)

fyzická osoba, která provádí výsadbu révy poprvé a zastává funkci vedoucího podniku („nový účastník na trhu“) vykonává nad touto právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodování o řízení, ziscích a finančních rizicích. Pokud se na kapitálu nebo řízení takové právnické osoby podílí několik fyzických osob, včetně jedné či více osob, které nejsou novými účastníky na trhu, musí být nový účastník na trhu schopen vykonávat takovou účinnou a dlouhodobou kontrolu buď samostatně, nebo společně s jinými osobami, nebo

b)

v případě, že je právnická osoba samostatně nebo společně ovládána jinou právnickou osobou, vztahují se podmínky uvedené v písmenu a) na jakoukoli fyzickou osobu, která ovládá tuto jinou právnickou osobu.

Podmínky uvedené v písmenech a) a b) se použijí obdobně pro skupinu fyzických osob bez ohledu na právní postavení přiznané této skupině a jejím členům podle vnitrostátních právních předpisů.

2)

Členské státy se mohou rozhodnout přidat dodatečnou podmínku, že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce, kdy je žádost předložena, není více než 40 let („mladý producent“).

Má se za to, že právnické osoby uvedené v bodě 1 splňují dodatečnou podmínku uvedenou v prvním pododstavci tohoto bodu, pokud fyzické osobě uvedené v bodě 1 písm. a) a b) není v roce, kdy je žádost předložena, více než 40 let.

Podmínky uvedené v druhém pododstavci se použijí obdobně pro skupinu fyzických osob uvedenou ve druhém pododstavci bodu 1.

3)

Členské státy mohou požadovat, aby se žadatelé zavázali, že nově osázenou plochu (nově osázené plochy) po dobu pěti let neprodají ani nepronajmou jiné fyzické nebo právnické osobě.

V případě, že je žadatelem právnická osoba nebo skupina fyzických osob, mohou členské státy rovněž vyžadovat, aby žadatel po dobu pěti let nepřevedl výkon efektivní a dlouhodobé kontroly zemědělského podniku, pokud jde o rozhodování o řízení, ziscích a finančních rizicích na jinou osobu nebo jiné osoby, pokud tato osoba nebo tyto osoby nesplňují podmínky uvedené v bodech 1 a 2, které platily v okamžiku udělení povolení.

B.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

Žadatel se zaváže dodržovat po období minimálně pěti až sedmi let pravidla pro ekologickou produkci uvedená v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1) a případně v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2), pokud jde o plochu, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), nebo o celý zemědělský podnik. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

Členské státy mohou toto kritérium považovat za splněné v případě, že žadatelé jsou v době podání žádosti již pěstiteli a že po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti účinně uplatňovali pravidla ekologické produkce uvedená v prvním pododstavci na celou plochu osázenou révou v daném zemědělském podniku.

2)

Žadatel se zaváže po dobu minimálně pěti až sedmi let, v každém případě však nejdéle do 31. prosince 2030, dodržovat jedny z následujících pokynů nebo jeden z následujících systémů certifikace, které přesahují rámec příslušných závazných norem stanovených podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013:

a)

pokyny pro integrovanou ochranu rostlin, které se týkají jednotlivých plodin nebo odvětví a které jsou v souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (3) vhodné pro vinařství, pokud takové pokyny existují;

b)

vnitrostátní programy certifikace integrované produkce, které jsou vhodné pro vinařství;

c)

vnitrostátní nebo regionální environmentální programy potvrzující soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí v souvislosti s půdou a/nebo kvalitou vody, biologickou rozmanitostí, ochranou krajiny, zmírňováním změny klimatu a/nebo přizpůsobení se jejím dopadům, které jsou relevantní pro vinařství.

Programy certifikace uvedené v písmenech b) a c) musí osvědčovat, že zemědělec ve svém zemědělském podniku dodržuje postupy, které jsou v souladu s vnitrostátně stanovenými pravidly integrované produkce nebo s cíli uvedenými v písmenu c). Tuto certifikaci provádějí certifikační orgány, které jsou akreditované podle kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (4) a splňují harmonizované normy „Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“ nebo „Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu“.

Členské státy mohou toto kritérium považovat za splněné v případě, že žadatelé jsou v době podání žádosti již pěstiteli a že po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti účinně uplatňovali pokyny nebo systémy certifikace uvedené v prvním pododstavci na celou plochu osázenou révou v daném zemědělském podniku.

3)

V případě, že program rozvoje venkova členských států zahrnuje (programy rozvoje venkova členských států zahrnují) konkrétní „agroenvironmentálně-klimatický“ typ operace (operací) v souladu s článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5), který se vztahuje na plochy osázené révou relevantní pro konkrétní plochu uvedenou v žádosti, a za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné prostředky, žadatel je způsobilý a zaváže se, že pro tento typ operace (operací) u plochy, která má být nově osázena, uplatní a bude dodržovat závazky stanovené v příslušném programu (programech) rozvoje venkova pro tento konkrétní „agroenvironmentálně-klimatický“ typ operace (operací).

4)

Konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti se nachází (nacházejí) na terasovitých pozemcích s velkým sklonem.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby se producenti zavázali, že po období minimálně pěti až sedmi let neprovedou vyklučení a opětovnou výsadbu na plochách, které tyto podmínky nesplňují. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

C.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

1)

žadatel získal konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti z důvodu výměny za jiný pozemek osázený (pozemky osázené) révou v rámci projektu pozemkových úprav;

2)

pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti není osázen (nejsou osázeny) révou, případně je osázen (jsou osázeny) révou, která však zabírá menší plochu než plocha, o kterou žadatel přišel v důsledku takového projektu pozemkových úprav;

3)

celková plocha, pro kterou je povolení požadováno, nepřesáhne případný rozdíl mezi plochou osázenou révou na původně vlastněném pozemku (pozemcích) a plochou uvedenou v žádosti.

D.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud se konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti nachází (nacházejí) v jednom z následujících typů oblastí:

1)

suché oblasti s poměrem ročního úhrnu srážek k roční potenciální evapotranspiraci nižším než 0,5;

2)

oblasti s mělkou hloubkou zakořenění menší než 30 cm;

3)

oblasti s nepříznivou zrnitostí půdy a kamenitostí podle definice a prahových hodnot uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 1305/2013;

4)

oblasti na příkrých svazích se sklonem nejméně nad 15 %;

5)

oblasti v horách, jejichž nadmořská výška přesahuje nejméně 500 m, s výjimkou náhorních plošin;

6)

oblasti, které se nacházejí v nejvzdálenějších regionech Unie uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 (6) nebo na malých ostrovech, jejichž celková rozloha nepřesahuje 250 km2 a které se vyznačují strukturálními nebo sociálně ekonomickými omezeními.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby se producenti zavázali, že minimálně během období pěti až sedmi let neprovedou vyklučení a opětovnou výsadbu na plochách, které se nepotýkají s přírodními nebo jinými zvláštními obtížemi. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

Členské státy se mohou nejpozději do roku 2018 rozhodnout, že při posuzování splnění tohoto prioritního kritéria vyloučí jednu nebo více oblastí uvedených v prvním pododstavci v případě, že splnění tohoto kritéria nejsou schopny účinně posoudit.

E.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je hospodářská udržitelnost daného projektu stanovena na základě jedné nebo několika následujících standardních metodik pro zemědělské investiční projekty:

1)

čistá současná hodnota (NPV);

2)

vnitřní míra návratnosti (IRR);

3)

poměr výnosy-náklady (BCR);

4)

doba návratnosti (PP);

5)

čistý výnos z rozšíření (INB).

Tato metodika musí být uplatňována způsobem, který je přizpůsoben typu žadatele.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

F.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je potenciál zvýšené konkurenceschopnosti stanoven na základě jedné z následujících úvah:

1)

plochy, které mají být nově osázeny stávajícím pěstitelem, mohou přinést úspory z rozsahu v důsledku výrazného poklesu jednotkových nákladů specifických pro nově osázené plochy oproti průměru již existujících vinic v daném zemědělském podniku nebo k průměrné situaci v daném regionu;

2)

plochy, které mají být nově osázeny stávajícím pěstitelem, mohou zajistit lepší přizpůsobení požadavkům trhu v důsledku zvýšení cen získaných za produkci nebo zvýšení odbytu na trhu oproti průměru již existujících vinic v daném zemědělském podniku nebo k průměrné situaci v daném regionu;

3)

plochy, které mají být nově osázeny novým účastníkem na trhu v daném odvětví, mohou umožnit model výroby zemědělského podniku, který je ziskovější než průměr v daném regionu.

Členské státy mohou úvahy uvedené v bodech 1, 2 a 3 dále rozvést.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

G.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud se pozemek (pozemky), který má být osázen (které mají být osázeny), nachází (nacházejí) v zeměpisné oblasti produkce stávajícího CHOP nebo CHZO, pokud hrozny, které mají být vypěstovány, jsou určeny na výrobu vín s CHOP nebo s CHZO a je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

pozemek, který má být osázen (pozemky, které mají být osázeny), má (mají) lepší půdní a klimatické vlastnosti v porovnání s průměrem jiných pozemků, na nichž se nacházejí vinice a které splňují specifikace týkající se chráněného zeměpisného označení ve stejném regionu;

2)

moštová odrůda (moštové odrůdy) nebo příslušný klon (příslušné klony), které mají být vysazeny, jsou lépe uzpůsobeny konkrétním půdním a klimatickým vlastnostem daného pozemku, který má být osázen (daných pozemků, které mají být osázeny), v porovnání s pozemky, na nichž se nacházejí vinice a které splňují specifikace týkající se chráněného zeměpisného označení, mají podobné půdní a klimatické vlastnosti a nacházejí se ve stejném regionu, ale jsou osázeny jinými odrůdami nebo jinými klony téže odrůdy (odrůd);

3)

moštová odrůda (moštové odrůdy) nebo příslušný klon (příslušné klony), které mají být vysazeny, přispívají ke zvýšení rozmanitosti moštových odrůd nebo klonů stávajících odrůd ve stejné zeměpisné oblasti produkce CHOP nebo CHZO;

4)

způsob vedení révy, který bude použit (způsoby vedení révy, které budou použity), nebo struktura vinice, která bude zavedena na nově osázené ploše (nově osázených plochách), mohou potenciálně vést k lepší kvalitě hroznů v porovnání se způsoby vedení a/nebo strukturami převážně využívanými ve stejné zeměpisné oblasti produkce CHOP nebo CHZO.

Členské státy mohou podmínky uvedené v bodech 1 až 4 dále rozvést.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

Členské státy mohou uplatnit toto prioritní kritérium u žádostí o novou výsadbu v oblasti, která byla vymezena ve formální části přiložené k žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, u níž probíhá předběžné vnitrostátní řízení nebo přezkum prováděný Komisí. V takovém případě se podmínky uvedené v bodech 1 až 4 použijí obdobně.

H.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je velikost zemědělského podniku žadatele v době podání žádosti v souladu s prahovými hodnotami, které stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni na základě objektivních kritérií. Tyto prahové hodnoty musí být stanoveny jako:

1)

nejméně 0,5 hektaru pro malé zemědělské podniky;

2)

nejvíce 50 hektarů pro střední zemědělské podniky.

Členské státy mohou dále požadovat splnění jedné nebo více následujících podmínek:

1)

velikost zemědělského podniku žadatele se v důsledku nové výsadby zvětší;

2)

žadatel již vlastní plochu osázenou révou, na kterou se v době podání žádosti nevztahují výjimky uvedené v čl. 62 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

I.   Dodatečná kritéria uvedená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení

I.    Dodatečné kritérium „předcházející chování producenta“

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud žadatel nemá vinice vysazené bez povolení podle článku 71 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo práva na výsadbu podle článků 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007.

Členské státy mohou dále požadovat splnění jedné nebo více následujících podmínek:

1)

platnost žádného povolení, které bylo žadateli uděleno již dříve v souladu s článkem 64 nařízení (EU) č. 1308/2013, neskončila z důvodu jeho nevyužití;

2)

ze strany žadatele nedošlo k nedodržení žádného ze závazků uvedených v oddílech A a B přílohy I, v oddílech A a B a D až G této přílohy a v bodě II tohoto oddílu;

3)

žadatel nevlastní vinice, které jsou osm let nebo déle mimo produkci.

II.    Dodatečné kritérium „neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky konfiskované v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti“

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud je žadatelem právnická osoba, bez ohledu na její právní formu, a pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

žadatelem je nezisková organizace, která provozuje činnost výhradně za sociálním účelem;

2)

žadatel využívá konfiskované pozemky pouze pro sociální účely v souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU (7).

Členské státy mohou rovněž vyžadovat, aby se žadatelé, kteří toto kritérium splňují, zavázali, že po dobu, kterou určí členský stát, nově osázenou plochu (plochy) neprodají ani nepronajmou jiné fyzické nebo právnické osobě. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).


PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT OBSAŽENY A AKTUALIZOVÁNY V REGISTRU VINIC, A SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO ÚDAJŮ UVEDENÉ V ČLÁNKU 7

1.   REGISTR PĚSTITELŮ

1.1   Identifikace a umístění

1)

Identifikace pěstitele (odpovídající jednotnému systému identifikace každého příjemce podle čl. 68 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1306/2013 a registrům nebo údajům v držení členského státu).

2)

Seznam a umístění všech pozemků pro pěstování révy vinné, které nejsou považovány pouze za neobdělávanou plochu osázenou révou vinnou (identifikace odpovídající jednotnému systému identifikace zemědělských pozemků podle čl. 68 odst. 1 písm. b) a čl. 70 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013).

1.2   Vlastnosti plochy osázené (ploch osázených) révou vinnou na pozemku pro pěstování révy vinné

Tyto údaje týkající se každého pozemku pro pěstování révy vinné se uvádějí v registru pěstitelů zvlášť. Jedná-li se však o více stejnorodých pozemků pro pěstování révy vinné, mohou být údaje uvedeny souhrnně pro celý soubor sousedících pozemků nebo částí sousedících pozemků, za podmínky, že jednotlivé pozemky lze stále jednoznačně identifikovat.

1)

Identifikace pozemku pro pěstování révy vinné: systém identifikace pozemků pro pěstování révy vinné by měl být vytvořen na základě map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných kartografických údajů. Využívá se postupů elektronického zeměpisného informačního systému zahrnujících letecké nebo družicové snímky se stejnými standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 1:5 000 (nebo 1:10 000, pokud byly získány na základě dlouhodobých smluv, které byly dohodnuty před listopadem 2012), s přihlédnutím k tvaru a stavu pozemku. To se stanoví podle stávajících standardů Unie.

2)

Plocha pozemku pro pěstování révy vinné:

V případě, že vinice je kromě révy vinné osázena jinými plodinami:

a)

celková plocha daného pozemku;

b)

plocha osázená révou vinnou v přepočtu na čistou plodinu (přepočet se provádí pomocí vhodných koeficientů stanovených příslušným členským státem).

3)

Plocha pozemku pro pěstování révy vinné, nebo případně plocha v přepočtu na čistou plodinu s tímto členěním týkajícím se plochy osázené (ploch osázených) révou vinnou (údaj odpovídající oznámení uvedenému v čl. 33 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2018/274 a části I přílohy IV uvedeného nařízení, který je v případě použití základem pro výpočet 1 % uvedeného v čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013):

a)

plocha osázená či plochy osázené révou vinnou, které jsou způsobilé pro produkci vína s CHOP;

b)

plocha osázená či plochy osázené révou vinnou, které jsou způsobilé pro produkci vína s CHZO:

které jsou rovněž způsobilé pro produkci vína s CHOP a vína bez CHOP/CHZO,

které jsou způsobilé pouze pro výrobu vína s CHZO a vína bez CHOP/CHZO;

c)

plocha osázená či plochy osázené révou vinnou, které jsou způsobilé pouze pro výrobu vína bez CHOP/CHZO, ale které se nacházejí v zeměpisné oblasti produkce CHOP/CHZO;

d)

plocha osázená či plochy osázené révou vinnou, které jsou způsobilé pouze pro výrobu vína bez CHOP/CHZO a nacházejí se mimo zeměpisnou oblast produkce CHOP/CHZO;

e)

plocha osázená či plochy osázené révou vinnou s jiným určením.

4)

Pěstované moštové odrůdy, odhad odpovídajících osázených ploch a jejich podíl na daném pozemku pro pěstování révy vinné, jakož i barva hroznu (údaje odpovídající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (1)).

5)

Rok výsadby popř. odhadované stáří odpovídajícího pozemku pro pěstování révy vinné (údaje odpovídající nařízení (EU) č. 1337/2011).

6)

Plochy osázené révou vinnou, které byly předmětem restrukturalizace a přeměny v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 1308/2013 (údaje odpovídající informacím podle tabulek v částech IV, V a VI přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2018/274).

7)

Plochy osázené révou vinnou, které byly předmětem zelené sklizně v souladu s článkem 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 (údaje odpovídající informacím podle tabulek v částech IV, V a VI přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2018/274).

Údaje uvedené v bodech 6 a 7 musí rovněž zahrnovat veškeré plochy, které byly předmětem restrukturalizace, přeměny nebo zelené sklizně v souladu s články 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 (údaje odpovídající informacím podle tabulek v příloze IV nebo IVa a VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (2)).

Pokud všechny plochy osázené révou vinnou, které jsou obsaženy v registru pěstitelů, již nebudou obdělávány, nebo naleznou jiné využití než pěstování révy vinné, měl by být tento registr odstraněn z registru vinic nebo označen a příslušné plochy by měly být odečteny od ploch uvedených v bodě 1.2 této přílohy.

1.3   Prohlášení

Prohlášení o sklizni (údaje odpovídající prohlášením o sklizni podle článku 33).

2.   REGISTR PRODUKCE

2.1   Identifikace

Identifikace fyzické nebo právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob, které jsou povinny předkládat prohlášení o produkci podle článku 31.

2.2   Prohlášení

a)

Prohlášení o produkci (údaje odpovídající prohlášení o produkci podle článku 31).

b)

Prohlášení o zásobách (údaje odpovídající prohlášení o zásobách podle článku 32).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).


PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ DODATEČNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V REGISTRU VINIC A SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO ÚDAJŮ UVEDENÉ V ČL. 7 ODST. 1

1.   REGISTR PĚSTITELŮ

1.1   Identifikace a umístění

1)

Požadovaná povolení, která byla udělena, ale ještě nedošlo k výsadbě, a příslušná konkrétní plocha (údaje odpovídající oznámením uvedeným v čl. 33 odst. 2 písm. a) a v tabulkách uvedených v části IV přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2018/274).

2)

Práva na výsadbu držená (podle typu) až do skončení lhůty pro přeměnu na povolení podle rozhodnutí členských států (údaje odpovídající oznámení, které má být učiněno do 1. března 2016 a je uvedeno v článku 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561 (1) a v tabulce A přílohy VII uvedeného nařízení).

1.2   Vlastnosti plochy osázené (ploch osázených) révou vinnou na pozemcích pro pěstování révy vinné

Tyto údaje týkající se každého pozemku pro pěstování révy vinné se uvádějí v registru pěstitelů zvlášť. Jedná-li se však o více stejnorodých pozemků pro pěstování révy vinné, mohou být údaje uvedeny souhrnně pro celý soubor sousedících pozemků nebo částí sousedících pozemků, za podmínky, že jednotlivé pozemky lze stále jednoznačně identifikovat.

1)

Plocha (plochy), na kterou (které) se vztahují následující výjimky ze systému povolení pro výsadbu révy:

a)

plochy osázené nebo opětovně osázené k pokusným účelům (včetně ploch osázených moštovými odrůdami, které nejsou zatříděny v souladu s článkem 81 nařízení (EU) č. 1308/2013);

b)

plochy osázené nebo opětovně osázené k produkci roubů.

2)

Plocha osázená (plochy osázené) révou vinnou bez povolení po 31. prosinci 2015 a nepovolené vyklučené plochy (údaje odpovídající oznámení podle čl. 33 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) 2018/274 a části III přílohy IV uvedeného nařízení).

3)

Plocha osázená (plochy osázené) révou vinnou bez práva na výsadbu před 1. lednem 2016 a protiprávní vyklučené výsadby (údaje odpovídající oznámením uvedeným v čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 555/2008 a v tabulkách 3 a 7 přílohy XIII uvedeného nařízení).


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 12).


PŘÍLOHA V

PRŮVODNÍ DOKLADY

A.   POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ PRŮVODNÍCH DOKLADŮ

Informace uvedené v čl. 10 odst. 2 musí být předloženy v podobě údajů stanovených ve sloupci č. 1 níže uvedené tabulky.

Pokud jde o doklady podle čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) bodů i) a iii), jsou tyto údaje označeny čísly a písmeny uvedenými ve sloupcích A a B tabulek obsažených v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009 (sloupec č. 2 níže uvedené tabulky).

Pokud jde o doklady podle čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) bodu ii), jsou tyto údaje označeny čísly a písmeny uvedenými v nařízení (EHS) č. 3649/92 (sloupec č. 3 níže uvedené tabulky).

Členské státy stanoví pořadí a podrobnosti uspořádání údajů na základě pravidel stanovených v části B této přílohy.

1

2

3

Referenční číslo: každá zásilka musí být označena referenčním číslem, na základě kterého může být identifikována v účetnictví odesílatele. Toto číslo je podle potřeby správní referenční kód, kód pro přepravu vinařských výrobků nebo referenční číslo zjednodušeného průvodního dokladu přidělené průvodnímu dokladu ve své správní nebo obchodní podobě.

č. 1d

č. 2

Odesílatel: úplné jméno a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla a číslo spotřební daně oprávněného skladovatele nebo případně registrovaného odesílatele v rámci systému pro výměnu údajů o spotřební dani (SEED).

č. 2

č. 1

Místo odeslání: skutečné místo odeslání, pokud není zboží odesláno z adresy odesílatele

č. 3

č. 1

Příjemce: úplné jméno a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla a číslo spotřební daně oprávněného skladovatele nebo případně registrovaného příjemce v rámci systému pro výměnu údajů o spotřební dani (SEED).

č. 5

č. 4

Místo dodání: skutečné místo dodání, není-li zboží doručeno na adresu příjemce.

č. 7

č. 7

Příslušné orgány v místě odeslání: název a adresa orgánu příslušného pro kontrolu vystavení obchodního dokladu v místě odeslání. Tento údaj je povinný pouze při zasílání zboží do jiného členského státu a při vývozu mimo Unii.

č. 10

kolonka A

Přepravce: jméno a adresa osoby zodpovědné za první přepravu (je-li jiná než odesílatel).

č. 15

č. 5

Další přepravní údaje: a) druh dopravního prostředku (nákladní automobil, dodávkový vůz, cisternový vůz, osobní vůz, železniční vagon, železniční cisterna, letadlo, loď); b) registrační značka dopravního prostředku nebo jméno, je-li dopravním prostředkem loď (nepovinné údaje). V případě změny dopravního prostředku uvede přepravce, který provádí nakládku, na zadní straně dokladu tyto údaje: — datum odeslání, — druh dopravního prostředku a jeho registrační značku nebo jméno, je-li dopravním prostředkem loď, — své jméno a příjmení nebo název společnosti, jakož i adresu včetně poštovního směrovacího čísla. V případě změny místa dodání: skutečné místo dodání.

č. 16

č. 5

Kód(y) kombinované nomenklatury (kód KN)

č. 17c

č. 9

Popis výrobku: podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a podle platných vnitrostátních předpisů, zejména povinné údaje.

č. 17p

č. 8

Popis balíků zboží: identifikační čísla a počet balíků, počet balení uvnitř balíku. V případě jiných dokladů než těch, jež jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu i), může popis zboží pokračovat na samostatném listu, který se přiloží ke každému vyhotovení. K tomuto účelu lze použít seznam balení.

č. 17.1

č. 8

Při přepravě nebalených produktů se uvádí: — u vína: skutečný obsah alkoholu, — u nezkvašených produktů: refraktometrická hodnota nebo objemová hmotnost, — u částečně zkvašených produktů: celkový obsah alkoholu, — u vína s obsahem zbytkového cukru více než 4 gramy na litr: dodatečně ke skutečnému obsahu alkoholu i celkový obsah alkoholu.

č. 17g a 17o

č. 8

Fakultativní údaje při přepravě nebalených produktů: při přepravě nebalených vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje označení produktu nepovinné údaje podle článku 120 uvedeného nařízení, za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě.

č. 17p

č. 8

Množství: — u nebalených produktů: celkové čisté množství, — u balených produktů: počet nádob obsahujících produkt.

č. 17d/f a 17.l

č. 8

Osvědčení: osvědčení o CHOP, CHZO nebo osvědčování vín s označením ročníku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd: viz články 11 a 12.

č. 17 l

č. 14

Kategorie vinařských výrobků

č. 17.2a

č. 8

Kód vinařské oblasti

č. 17.2b

č. 8

Kód operace při zpracování vína

č. 17.2.1a

č. 8

Osvědčení — kontrola při vývozu (případně)

č. 18

A

Datum odeslání a v případě, že to vyžaduje členský stát, na jehož území přeprava začala, čas odeslání.

č. 18

č. 15

Potvrzení příslušného orgánu v místě odeslání, v případě jiných dokladů, než těch, jež jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu i) (je-li požadováno)

č. 18

č. 15

B.   POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PRŮVODNÍCH DOKLADŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

1.   Obecná pravidla

1.1

Pokud je na dokladech, jež jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu i), uveden správní referenční kód (ARC) přidělený elektronickým systémem uvedeným v čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES nebo kód pro přepravu vinařských výrobků (MVV) přidělený informačním systémem zavedeným členským státem, z něhož je zásilka odesílána, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě iii), musí být v používaném systému obsaženy informace uvedené v oddíle A.

1.2

Doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě iii) druhé odrážce obsahují v záhlaví logo Unie, výraz „Evropská unie“, název členského státu, z něhož je zásilka odesílána, a znak nebo logo označující členský stát odeslání.

Doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě i) a ii) a písm. a) bodě iii) první odrážce mohou obsahovat informace uvedené v prvním pododstavci tohoto bodu.

1.3

Doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 musí být vyplněny čitelně a nesmazatelně. Průvodní doklad nesmí obsahovat výmazy a přepisy.

Každý předepsaný opis tohoto dokladu musí být opatřen označením „opis“ nebo rovnocenným údajem.

1.4

K přepravě od stejného odesílatele na adresu stejného příjemce je možné vystavit jediný doklad, a to:

a)

pro více šarží stejného druhu produktů nebo

b)

pro více šarží různých druhů produktů, pokud jsou uloženy v nádobách označených etiketou o jmenovitém objemu nepřesahujícím šedesát litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem.

1.5

V případě uvedeném v čl. 17 odst. 1 nebo v případě, že byl průvodní doklad vystaven příslušným orgánem, je tento doklad platný pouze tehdy, pokud je přeprava zahájena nejpozději pátý pracovní den po datu jeho ověření, popř. jeho vystavení.

1.6

Jsou-li produkty přepravovány v oddělených částech jedné přepravní nádoby nebo ve směsi, pro každé dílčí množství se nezávisle na tom, zda je toto množství přepravováno odděleně nebo ve směsi, vystavuje samostatný průvodní doklad. Na tomto dokladu se v souladu s pravidly stanovenými jednotlivými členskými státy uvede použití tohoto smíšeného produktu.

Členské státy však mohou zmocnit odesílatele nebo jiné oprávněné osoby, aby vystavili pouze jeden doklad pro celkové množství produktu vzniklého z této směsi. V tomto případě stanoví příslušný orgán pokyny pro prokazování druhu původu a množství jednotlivých nakládek.

2.   Zvláštní pravidla

2.1   Údaje o  označení produktu

a)

Druh produktu

Druh produktu se označuje některým z výrazů podle předpisů Unie, který produktu odpovídá co nejpřesněji, např.: víno s CHOP nebo CHZO/víno bez CHOP nebo CHZO/odrůdové víno bez CHOP/CHZO/hroznový mošt k výrobě vína s CHOP nebo CHZO/víno s ročníkem sklizně bez CHOP/CHZO.

b)

Přeprava nebalených produktů

Při přepravě nebalených vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 označení produktu obsahuje nepovinné údaje podle článku 120 uvedeného nařízení, za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě.

c)

Obsah alkoholu a hustota

Při přepravě nebalených produktů nebo produktů uložených v nádobách o jmenovitém objemu nepřesahujícím šedesát litrů, které nejsou označeny etiketou:

i)

skutečný obsah alkoholu u vína, s výjimkou mladého vína v procesu kvašení, nebo celkový obsah alkoholu mladého vína v procesu kvašení a částečně zkvašeného hroznového moštu se uvádí v % objemových a desetinách % objemových;

ii)

refraktometrická hodnota hroznového moštu podle metody měření uznávané Unií. Tato hodnota se vyjadřuje jako možný obsah alkoholu v % objemových. Tento údaj může být nahrazen údajem o objemové hmotnosti vyjádřené v gramech na centimetr krychlový;

iii)

objemová hmotnost čerstvého hroznového moštu, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, se uvádí v gramech na centimetr krychlový a skutečný obsah alkoholu tohoto produktu v % objemových a desetinách % objemových;

iv)

obsah cukru zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a zahuštěné hroznové šťávy se uvádí jako celkový obsah cukru v gramech na litr a kilogram;

v)

údaj o skutečném obsahu alkoholu v matolinách a vinných kalech je nepovinný a vyjadřuje se v litrech čistého alkoholu na sto kilogramů.

Tyto údaje se vyjadřují za použití přepočtových tabulek uznávaných Unií podle pravidel metod rozboru.

d)

Mezní odchylky

Aniž jsou dotčeny předpisy Unie pro stanovení mezních hodnot pro určité vinařské výrobky, připouští se tyto odchylky:

i)

u skutečného obsahu alkoholu nebo celkového obsahu alkoholu je přípustná odchylka ± 0,2 % objemového;

ii)

u objemové hmotnosti je přípustná odchylka plus minus 6 jednotek u čtvrtého desetinného místa (± 0,0006);

iii)

u obsahu cukru je přípustná odchylka ± 3 %.

e)

Jiné údaje pro přepravu nebalených vín a moštů:

i)

Vinařská oblast

Vinařská oblast, ze které pochází přepravovaný produkt, se označuje v souladu s dodatkem I přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 a pomocí těchto zkratek: A, B, C I, C II, C III a) a C III b).

ii)

Provedené operace

Operace, které byly provedeny na přepravovaných produktech, se označují v závorkách uvedenými následujícími čísly:

0.

produkt nebyl podroben žádnému z níže uvedených operací;

1.

produkt byl obohacen;

2.

produkt byl přikyselen;

3.

produkt byl odkyselen;

4.

produkt byl přislazen;

5.

produkt byl dolihován pro destilaci;

6.

k produktu byl přidán produkt pocházející z jiné zeměpisné jednotky než z jednotky, která je uvedena v jeho označení;

7.

k produktu byl přidán produkt získaný z jiné odrůdy révy vinné než z odrůdy, která je uvedena v jeho označení;

8.

k produktu byl přidán produkt sklizený v jiném roce než roce, který je uveden v jeho označení;

9.

produkt byl vyroben za použití kousků dubového dřeva;

10.

produkt byl vyroben pokusným použitím nových enologických postupů;

11.

produkt byl ošetřen úpravou obsahu alkoholu;

12.

produkt byl ošetřen jiným způsobem, který je třeba blíže určit. Příklady:

a)

u obohaceného vína pocházejícího z vinařské zóny B se uvádí: B (5);

b)

u přikyseleného hroznového moštu pocházejícího z vinařské zóny C III b) se uvádí: C III b) (2).

Údaje o vinařské oblasti a provedených operacích doplňují údaje o označení produktu a uvádějí se za stejným účelem.

2.2   Údaje o  čistém množství

a)

u hroznů, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, zahuštěné hroznové šťávy, matolin a vinných kalů v tunách nebo v kilogramech vyjadřuje symboly „t“ nebo „kg“;

b)

u jiných produktů v hektolitrech nebo litrech vyjadřuje symboly „hl“ nebo „l“.

Při uvádění množství nebalených přepravovaných produktů se připouští odchylka 1,5 % celkového čistého množství.

C.   ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO PODLE ČL. 10 ODST. 3 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. b) BODU i)

Image

Image

1.

Státní znak členského státu

2.

Místně příslušný orgán

3.

Ověření

D.   ÚDAJE UVEDENÉ V ČL. 13 ODST. 2:

v bulharštině

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

v chorvatštině

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. … [datum]

v češtině

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

v dánštině

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

v nizozemštině

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

v angličtině

:

Exported: Export declaration No … of [date]

v estonštině

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

ve finštině

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

ve francouzštině

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

v němčině

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

v řečtině

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

v maďarštině

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

v italštině

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

v lotyštině

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

v litevštině

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

v maltštině

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data]

v polštině

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

v portugalštině

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

v rumunštině

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

ve slovenštině

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

ve slovinštině

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

ve španělštině

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

ve švédštině

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum].


PŘÍLOHA VI

OSVĚDČENÍ PŮVODU NEBO PROVENIENCE A VLASTNOSTÍ VINAŘSKÝCH VÝROBKŮ, ROČNÍKU SKLIZNĚ NEBO MOŠTOVÉ ODRŮDY ČI MOŠTOVÝCH ODRŮD, Z NICHŽ JSOU PRODUKTY VYRÁBĚNY, A CHOP NEBO CHZO VÍN Z UNIE

(Ustanovení čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1)

ČÁST I

Příslušné informace uvedené v čl. 11 odst. 1 nebo čl. 12 odst. 1 písm. a)

Informace, které mají být uvedeny v kolonce 17 l průvodního dokladu nebo obchodního dokladu v souladu s čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES nebo s čl. 12 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení

Já, níže podepsán(a), odpovědný(á) za výrobky zde uvedené, potvrzuji, že byly vyrobeny a naplněny do nádob v [členský stát nebo Evropská unie] a že:

1)

splňují požadavky na označování a obchodní úpravu, pokud jde o:

a)

chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO) č. […, …] zapsané v registru „E-Bacchus“ zřízeném Unií podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009;

b)

ročník sklizně v souladu s pravidly stanovenými v článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013;

c)

moštovou odrůdu / moštové odrůdy („odrůdová vína“) v souladu s pravidly stanovenými v článku 81 a 120 nařízení (EU) č. 1308/2013;

2)

všechny výrobky splňují ustanovení, kterými se řídí produkce a propuštění výrobků k přímé lidské spotřebě podle právních předpisů Unie;

3)

výrobky byly vyrobeny podle schválených metod produkce a ne přímo za účelem vývozu a

4)

výrobky jsou pravé a vhodné k lidské spotřebě v Evropské unii.

Podpis a datum

Jméno a název výrobce/zpracovatele

Správní referenční kód přidělený příslušným orgánem

Správní referenční kód “ nebo „ Kód pro přepravu vinařských výrobků

ČÁST II

Zvláštní osvědčení pro vývoz podle čl. 12 odst. 1 písm. b)

A.   VZOR

OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ VÍNA

Vína vyvážená z Evropské unie do …

Jedná se o víceúčelové osvědčení vytvořené v souladu s článkem 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 používané pro

Osvědčení o původu, Osvědčení o zdravotní nezávadnosti a Osvědčení o pravosti

Evropská unie

Image

2.

Odesílatel:

2a.

Identifikace:

A.

Vývozce:

Aa.

Identifikace:

3.

Místo odeslání:

A1.

Prostory:

5.

Totožnost dopravního prostředku (druh):

6.

Odkaz:

B.

Dovozce:

Ba.

Místo dodání:

17p.

Popis:

17df.

Množství (litry)

Podrobnosti

17 l.

Osvědčení:

Já, níže podepsaný(á), odpovědný(á) za tyto výrobky na vývoz, potvrzuji tyto informace:

Výrobky uvedené výše byly vyrobeny a naplněny do nádob v Evropské unii/v …

Všechny výrobky splňují ustanovení, kterými se řídí produkce a propuštění výrobků k přímé lidské spotřebě podle právních předpisů Unie;

Výrobky byly vyrobeny podle běžných a schválených metod produkce a ne přímo za účelem vývozu a

výrobky jsou pravé a vhodné k lidské spotřebě v Evropské unii.

Výrobky uvedené výše byly vyrobeny a naplněny do nádob podle pravidel EU jako vína s uvedením:

chráněného označení původu (CHOP) nebo chráněného zeměpisné označení (CHZO) zapsaných v rejstříku „E-Bacchus“ zřízeném EU podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009,

označení ročníku sklizně v souladu s pravidly stanovenými v článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013,

označení moštové odrůdy / moštových odrůd („odrůdová vína“) v souladu s pravidly stanovenými v článku 81 a 120 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Doplňkové osvědčení (nepovinné)

Logo členského státu

10.

Kontrolní orgány potvrzují, že odesílatel vinařských výrobků popsaných v tomto osvědčení je evidován a přiřazen k … a jeho povinností je, aby všechny vinařské výrobky byly zaregistrovány a podléhaly dohledu a kontrole ze strany příslušných orgánů.

18.

Podpis

Datum:

18a.

Specifický správní referenční kód přidělený příslušnými orgány

Jméno a funkce

(čl. 10 odst. 1 první pododstavec písm. a) body i) a iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273)

Správní referenční kód / Kód pro přepravu vinařských výrobků

Odesílatel nebo zástupce, který potvrzuje výše uvedené údaje

(čl. 12 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/273)

B.   POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ

Informace, které musí obsahovat osvědčení uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b), musí být uvedeny v podobě údajů ve sloupci č. 1 níže uvedené tabulky.

Tyto údaje jsou označeny čísly a písmeny uvedenými ve sloupci č. 2 níže uvedené tabulky:

1

2

Odesílatel: úplné jméno a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla

Identifikace: číslo spotřební daně v rámci systému pro výměnu údajů o spotřební dani (SEED) nebo odkaz na číslo v seznamu nebo registru podle čl. 8 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

č. 2

Místo odeslání: skutečné místo odeslání, pokud není zboží odesláno z adresy odesílatele

č. 3

Vývozce: úplné jméno a adresa

č. A

Prostory: skutečné místo odeslání, pokud není zboží odesláno z adresy vývozce

č. A1

Totožnost dopravního prostředku: kontejner, loď, letadlo …

č. 5

Odkaz: jméno a totožnost dopravního prostředku

č. 6

Dovozce: úplné jméno a adresa

č. B

Místo dodání: skutečné místo dodání, není-li zboží doručeno na udanou adresu dovozce

č. Ba

Logo členského státu odeslání a název, adresa a kontaktní místo příslušného orgánu odpovědného za ověření odesílatele v místě odeslání

Nepovinné specifické požadavky: potvrzení ze strany kontrolních orgánů, že „Byla zavedena vnitřní kontrola kvality ohledně souladu výrobků.

č. 10

Popis výrobku: podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a podle platných vnitrostátních předpisů, zejména povinné údaje. Podrobný popis může být uveden v samostatných dokladech, na něž se odkazuje v této kolonce.

č. 17p

Množství: — u nebalených produktů: celkové čisté množství, — u balených produktů: počet nádob obsahujících produkt

č. 17d/f

Osvědčení:

Osvědčení původu nebo provenience a splnění ustanovení, kterými se řídí produkce a propuštění výrobků k přímé lidské spotřebě podle právních předpisů Unie a běžné a schválené metody produkce (enologické postupy, pomocné látky a přídatné látky);

Osvědčení o CHOP, CHZO, osvědčení ročníku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013.

Doplňkové osvědčení (nepovinné): může být připojeno odesílatelem ve formě následujících nepovinných položek:

Můj podnik zavedl systém zajišťování kvality

Výroba a prodej výše uvedených výrobků jsou v EU povoleny na základě unijních a vnitrostátních právních předpisů

Vzorky výrobků prochází náhodným výběrem a kontrolou v úředních laboratořích

Podle rozboru provedeného třetí stranou úroveň radioaktivity vyjádřená caesiem 134 a 137 u těchto výrobků nepřekračuje [se rovná] … Bq/kg (viz přiloženou dokumentaci, kontrolní zprávy)

Jiné osvědčení

č. 17 l

Podpis, jméno a funkce podepisující osoby a datum podpisu

č. 18

Referenční číslo: každé osvědčení musí být označeno referenčním číslem, na základě kterého může být identifikováno v účetnictví odesílatele. Toto číslo je podle potřeby správní referenční kód nebo kód pro přepravu vinařských výrobků přidělený průvodnímu dokladu ve své správní nebo obchodní podobě.

č. 18a


PŘÍLOHA VII

POŽADAVKY NA DOKLAD VI-1 A VÝPISY VI-2

ČÁST I

Vzor dokladu VI-1 podle článku 22

1.

Vývozce (jméno a adresa)

VYDÁVAJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ:

VI 1

pořadové číslo

DOKLAD PRO DOVOZ VÍNA, HROZNOVÉ ŠŤÁVY NEBO HROZNOVÉHO MOŠTU DO EVROPSKÉ UNIE

2.

Příjemce (jméno a adresa)

3.

Celní razítko (pouze pro úřední použití EU)

4.

Způsob dopravy a údaje o dopravě

5.

Místo vykládky (je-li odlišné od bodu 2)

6.

Popis dovezeného výrobku

7.

Množství v l/hl/kg (1)

8.

Počet nádob

9.

OSVĚDČENÍ

Výše uvedený výrobek (2) ☐ je/☐ není určen k přímé lidské spotřebě, odpovídá definicím nebo kategoriím výrobků z révy vinné přijatým Unií a byl vyroben za použití enologických postupů (2) ☐ doporučených a zveřejněných OIV/☐ schválených Unií.

Úplný název a adresa příslušného orgánu:

Místo a datum:

Razítko:

Podpis, jméno a funkce odpovědného pracovníka:

10.

ZPRÁVA O ROZBORU (uvádí analytické vlastnosti výše popsaného výrobku)

PRO HROZNOVÝ MOŠT A HROZNOVOU ŠŤÁVU

Hustota:

PRO VÍNO A ČÁSTEČNĚ ZKVAŠENÝ HROZNOVÝ MOŠT

Celkový obsah alkoholu:

Skutečný obsah alkoholu:

PRO VŠECHNY VÝROBKY

Celkový suchý extrakt:

Celkový obsah oxidu siřičitého:

Celkový obsah kyselin:

Obsah těkavých kyselin:

Obsah kyseliny citronové:

Úplný název a adresa určeného subjektu nebo útvaru (laboratoře):

Razítko:

Místo a datum:

Podpis, jméno a funkce odpovědného pracovníka:

Přidělování (uvedení do volného oběhu a vydání výpisů)

Množství

11.

Číslo a datum celního dokladu o uvedení do volného oběhu a číslo a datum výpisu

12.

Úplné jméno a adresa příjemce (výpis)

13.

Razítko příslušného orgánu

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

14.

Další poznámky

ČÁST II

Vzor výpisu VI-2 podle článku 22

EVROPSKÁ UNIE

ČLENSKÝ STÁT VYDÁNÍ:

1.

Odesílatel (jméno a adresa)

VI 2

Pořadové číslo

VÝPIS Z DOKLADU PRO DOVOZ VÍNA, HROZNOVÉ ŠŤÁVY NEBO HROZNOVÉHO MOŠTU DO EVROPSKÉ UNIE

2.

Příjemce (jméno a adresa)

3.

Výpis z dokladu VI 1

4.

Výpis z výpisu VI 2

Č.

Č.

Vydal (název třetí země):

Razítkem opatřil (úplný název a adresa celního úřadu v Unii):

Dne:

Dne:

5.

Popis dovezeného výrobku

6.

Množství v l/hl/kg (3)

7.

Počet nádob

8.

PROHLÁŠENÍ ODESÍLATELE (4)

Doklad VI 1 uvedený v kolonce 3 ☐/Výpis uvedený v kolonce 4 ☐ byl vystaven pro výše popsaný výrobek a jeho součástí je:

☐ OSVĚDČENÍ, že výše popsaný výrobek ☐ je/☐ není určen k přímé lidské spotřebě, odpovídá definicím a kategoriím výrobků z révy vinné přijatým Unií a byl vyroben za použití enologických postupů (4) ☐ doporučených a zveřejněných OIV/☐ schválených Unií.

☐ ZPRÁVA O ROZBORU uvádějící tyto analytické vlastnosti výrobku:

PRO HROZNOVÝ MOŠT A HROZNOVOU ŠŤÁVU

Hustota:

PRO VÍNO A ČÁSTEČNĚ ZKVAŠENÝ HROZNOVÝ MOŠT

Celkový obsah alkoholu:

Skutečný obsah alkoholu:

PRO VŠECHNY VÝROBKY

Celkový suchý extrakt:

Celkový obsah oxidu siřičitého:

Celkový obsah kyselin:

Obsah těkavých kyselin:

Obsah kyseliny citronové:

☐ SCHVÁLENÍ (4) příslušným orgánem, který osvědčuje, že:

osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v kolonce 5 v souladu s předpisy země původu.

osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu.

Podpis:

9.

CELNÍ ÚŘAD

Prohlášení ověřeno jako pravdivé

Místo a datum:

Podpis:

Razítko:

Úplný název a adresa příslušného celního úřadu:

Přidělování (uvedení do volného oběhu a vydání výpisů)

Množství

10.

Číslo a datum celního dokladu o uvedení do volného oběhu a číslo a datum výpisu

11.

Úplné jméno a adresa příjemce (výpis)

12.

Razítko příslušného orgánu

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

K dispozici

 

 

 

Přiděleno

13.

Další poznámky

ČÁST III

Pokyny pro vyplnění dokladuVI-1 a výpisů VI-2

Doklad VI-1 a výpisy VI-2 se vyplňují buď na stroji nebo ručně nebo podobnými technickými prostředky uznávanými úředním subjektem. Ručně vyplňované výpisy se vyplňují perem nebo propisovací tužkou a hůlkovým písmem. Není povoleno vymazávání nebo přepisování údajů. Případné změny je nutno provést přeškrtnutím chybných údajů a případně vložením nových údajů. Každá takto provedená změna musí být potvrzena osobou, která ji provedla, a opatřena razítkem příslušného orgánu, určené laboratoře nebo celních orgánů.

A.   Tisk dokladu VI-1 a výpisů VI-2

1.

Rozměr formulářů je přibližně 210 × 297 mm.

2.

Doklad nebo výpisy musí být vytištěny v jednom z úředních jazyků Unie. V případě výpisů VI-2 o jazyku rozhoduje příslušný orgán členského státu, v němž budou tyto výpisy opatřeny razítkem.

B.   Vystavení dokladu VI-1 a výpisů VI-2

Doklad nebo výpisy se vystavují v jazyce, ve kterém jsou vytištěny.

Každý doklad nebo výpis je opatřen pořadovým číslem přiděleným:

a)

v případě dokladu VI-1 příslušným orgánem, který podepsal část „osvědčení“;

b)

v případě výpisů VI 2 celním úřadem, který je opatřuje razítkem.

C.   Obsah

Kolonka č. 1

:

Vývozce: úplné jméno a adresa v dotyčné třetí zemi

Kolonka č. 2

:

Příjemce: úplné jméno a adresa v EU

Kolonka č. 4

:

(doklad VI-1) Způsob dopravy a údaje o dopravě:

Uveďte pouze dopravu použitou pro dodávku do místa vstupu do EU

Uveďte způsob dopravy (námořní, letecká atd.); uveďte jméno lodi atd.

Kolonka č. 6

:

(Kolonka 5 pro VI-2) Popis dovezeného výrobku:

Označení prodeje (např. jak je uvedeno na etiketě, jako jméno výrobce a vinařské oblasti, obchodní značka atd.),

název země původu,

název zeměpisného označení, pokud dané víno splňuje požadavky pro toto označení,

skutečný obsah alkoholu v % objemových,

barva výrobku (uveďte pouze „červené“, „rosé“, „růžové“ nebo „bílé“),

kód kombinované nomenklatury (kód KN).

ČÁST IV

Seznam třetích zemí uvedených v čl. 21 písm. b) a článcích 26 a 27

A.

Seznam třetích zemí uvedených v čl. 21 písm. b):

Austrálie

Chile

B.

Seznam třetích zemí uvedených v článku 26:

Austrálie

Chile

Spojené státy americké

C.

Seznam třetích zemí uvedených v článku 27:

—.


(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Odpovídající údaj označte křížkem (X).

(3)  Nehodící se škrtněte.

(4)  Odpovídající údaj označte křížkem (X).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU