(EU) 2018/221Nařízení Komise (EU) 2018/221 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 43, 16.2.2018, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. února 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/221

ze dne 15. února 2018,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23a písm. m) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. Jmenované referenční laboratoře EU jsou uvedeny v příloze VII uvedeného nařízení, včetně laboratoře, jež je odpovědná za přenosné spongiformní encefalopatie (TSE).

(2)

Nařízením (ES) č. 999/2001 se zřizuje referenční laboratoř EU pro TSE a stanoví její zvláštní úkoly.

(3)

Jmenování referenční laboratoře EU pro TSE, která se v současnosti nachází ve Spojeném království, skončí 31. prosince 2018 v návaznosti na oznámení Spojeného království podaného v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii.

(4)

Je nezbytné zachovat referenční laboratoř EU pro TSE s cílem zajistit vysokou kvalitu a spolehlivost metod pro diagnostiku TSE, jakož i jejich jednotné používání v celé Unii. Komise proto zveřejnila dne 29. května 2017 výzvu k předkládání žádostí k výběru a jmenování referenční laboratoře EU pro TSE. V návaznosti na uzavření výběrového řízení by mělo být vybrané konsorcium mezi Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) a Istituto Superiore di Sanità (ISS), v jehož čele stojí první z uvedených subjektů, jmenováno jako referenční laboratoř EU pro TSE.

(5)

Nařízení (ES) č. 999/2001 a (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Aby se předešlo narušení činností referenční laboratoře EU pro TSE a nově jmenovaná referenční laboratoř EU měla dostatek času k zahájení plného provozu, je vhodné, aby se opatření stanovená tímto nařízením použila od 1. ledna 2019.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V kapitole B přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Referenční laboratoří EU pro TSE je konsorcium mezi Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) a Istituto Superiore di Sanità (ISS), v jehož čele stojí institut IZSPLVA:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Itálie

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Itálie“.

Článek 2

V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se bod 13 nahrazuje tímto:

„13.

Referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

Laboratoř uvedená v bodě 1 kapitoly B přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU