(EU) 2018/196Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Publikováno: Úř. věst. L 44, 16.2.2018, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. února 2018 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. března 2018 Nabývá účinnosti: 8. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/196

ze dne 7. února 2018

o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno.

(2)

Orgán pro řešení sporů (DSB) Světové obchodní organizace (WTO) dne 27. ledna 2003 přijal zprávu Odvolacího orgánu (4) a zprávu skupiny odborníků (5), která byla potvrzena zprávou Odvolacího orgánu, se zjištěním, že zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA) je neslučitelný se závazky Spojených států podle dohod WTO.

(3)

Vzhledem k tomu, že Spojené státy neuvedly své právní předpisy do souladu s uvedenými dohodami, Evropské společenství (dále jen „Společenství“) požádalo DSB o povolení pozastavit vůči Spojeným státům používání celních koncesí a souvisejících závazků podle Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (6). Spojené státy podaly námitku proti rozsahu pozastavení celních koncesí a souvisejících závazků a záležitost byla předložena k rozhodčímu řízení.

(4)

Rozhodce dne 31. srpna 2004 určil, že zrušení nebo zmenšení výhod způsobené každoročně Společenství představuje 72 % částek vyplacených podle CDSOA týkajících se antidumpingových a vyrovnávacích cel zaplacených za dovozy ze Společenství v posledním roce, za který byly v dané době k dispozici údaje zveřejněné orgány Spojených států. Rozhodce dospěl k závěru, že pozastavení koncesí nebo jiných závazků ze strany Společenství ve formě uložení dodatečného dovozního cla nad základní sazbu cla na seznam produktů pocházejících ze Spojených států s celkovou roční hodnotou obchodu nepřekračující výši zrušení nebo zmenšení výhod by bylo v souladu s pravidly WTO. DSB v souladu s rozhodnutím rozhodce udělil dne 26. listopadu 2004 povolení pozastavit vůči Spojeným státům používání celních koncesí a souvisejících závazků podle GATT z roku 1994.

(5)

Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který byly v dané době údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2004 (od 1. října 2003 do 30. září 2004). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic byla výše zrušení nebo zmenšení výhod pro Společenství vypočtena na částku 27,81 milionu USD. Společenství proto bylo povoleno pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům v odpovídající výši. Dopad 15 % dodatečného valorického dovozního cla na dovoz produktů uvedených v příloze I pocházejících ze Spojených států představoval v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahovala 27,81 milionu USD. Ve vztahu k těmto produktům Společenství pozastavilo od 1. května 2005 používání svých celních koncesí vůči Spojeným státům.

(6)

Jestliže nebudou rozhodnutí a doporučení DSB nadále plněna, měla by Komise každoročně upravit rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Evropské unii. Komise by měla změnit sazbu dodatečného dovozního cla nebo seznam v příloze I tak, aby dopad dodatečného dovozního cla na dovoz vybraných produktů ze Spojených států představoval v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu nepřesahující výši zrušení nebo zmenšení výhod.

(7)

Komise by měla dodržovat následující kritéria:

a)

Komise by měla změnit sazbu dodatečného dovozního cla, pokud nelze rozsah pozastavení upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod doplněním produktů do seznamu v příloze I nebo jejich odstraněním z tohoto seznamu; jinak by Komise měla doplnit produkty do seznamu v příloze I, pokud se rozsah pozastavení zvýší, nebo produkty z tohoto seznamu odstranit, pokud se rozsah pozastavení sníží;

b)

jestliže se produkty doplňují, měla by Komise automaticky vybírat produkty ze seznamu v příloze II podle pořadí, ve kterém jsou produkty uvedeny; následně by Komise měla rovněž změnit seznam v příloze II odstraněním produktů, které doplnila do seznamu v příloze I;

c)

jestliže se produkty odstraňují, měla by Komise nejprve odstranit produkty, které byly do seznamu v příloze I doplněny po 1. květnu 2005; poté by Komise měla odstranit produkty, které byly na seznamu v příloze I uvedeny 1. května 2005, a to podle pořadí na tomto seznamu.

(8)

Za účelem provádění nezbytných úprav opatření stanovených v tomto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny sazby dodatečného dovozního cla nebo seznamů v přílohách I a II za podmínek stanovených v tomto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní koncese a související závazky Unie podle GATT z roku 1994 se pozastavují pro produkty pocházející ze Spojených států uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty pocházející ze Spojených států uvedené v příloze I tohoto nařízení se ukládá dodatečné valorické dovozní clo ve výši 4,3 % ke clům uplatňovaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8).

Článek 3

1.   Komise každý rok upraví rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod způsobeného Unii v daném období zákonem Spojených států amerických o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA). Komise změní sazbu dodatečného dovozního cla nebo seznam uvedený v příloze I za těchto podmínek:

a)

úroveň zrušení nebo zmenšení výhod se rovná 72 % částek vyplacených podle CDSOA týkajících se antidumpingových a vyrovnávacích cel zaplacených za dovozy z Unie v posledním roce, za který jsou v dané době k dispozici údaje zveřejněné orgány Spojených států;

b)

změna se provede tak, aby účinek dodatečného dovozního cla na dovoz vybraných produktů pocházejících ze Spojených států představoval v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu nepřesahující úroveň zrušení nebo zmenšení výhod;

c)

s výjimkou okolností uvedených v písmenu e), zvýší-li se rozsah pozastavení, doplní Komise produkty do seznamu v příloze I; tyto produkty vybere ze seznamu v příloze II podle pořadí v uvedeném seznamu;

d)

s výjimkou okolností uvedených v písmenu e), sníží-li se rozsah pozastavení, produkty se ze seznamu v příloze I odstraní; Komise nejprve odstraní produkty, které byly na seznamu v příloze II 1. května 2005 a které byly do seznamu v příloze I doplněny následně; poté Komise odstraní produkty, které byly na seznamu v příloze I 1. května 2005, a to podle pořadí na tomto seznamu;

e)

Komise změní sazbu dodatečného dovozního cla, pokud nelze rozsah pozastavení upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod doplněním produktů do seznamu v příloze I nebo jejich odstraněním z tohoto seznamu.

2.   Doplňují-li se produkty na seznam v příloze I, změní Komise současně seznam v příloze II tak, že produkty z tohoto seznamu odstraní. Pořadí produktů zbývajících na seznamu v příloze II se nemění.

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4, kterými provede úpravy a změny podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Pokud jsou informace o výši částek vyplacených Spojenými státy zpřístupněny až ke konci roku, takže nelze postupem podle článku 4 splnit lhůty stanovené WTO a právními předpisy, a je to tedy v případě úprav a změn příloh vzhledem k závažným naléhavým důvodům nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce postup stanovený v článku 5.

Článek 4

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze tehdy pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 5

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 4 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 6

Původ jakýchkoli produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se určí v souladu s nařízením (EU) č. 952/2013.

Článek 7

1.   Dodatečné dovozní clo se nevztahuje na produkty uvedené v příloze I, na které byla před 30. dubnem 2005 vydána dovozní licence s osvobozením od cla nebo snížením cla.

2.   Dodatečné dovozní clo se nevztahuje na produkty uvedené v příloze I, které jsou podle nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (9) osvobozeny od dovozního cla.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 673/2005 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 7. února 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

M. PANAYOTOVA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1).

(3)  Viz příloha III.

(4)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), zpráva Odvolacího orgánu (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. ledna 2003).

(5)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), zpráva skupiny odborníků (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. září 2002).

(6)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), odvolání se Evropských společenství na článek 22.2 DSU (WT/DS217/22, 16. ledna 2004).

(7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23).


PŘÍLOHA I

Produkty, na které se uplatní dodatečná dovozní cla, jsou určeny osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů je uveden v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„obruby a obroučky z obecných kovů“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA II

Produkty uvedené v této příloze jsou určeny osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů je uveden v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Rady (ES) č. 673/2005

(Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 632/2006

(Úř. věst. L 111, 25.4.2006, s. 5).

 

Nařízení Komise (ES) č. 409/2007

(Úř. věst. L 100, 17.4.2007, s. 16).

 

Nařízení Komise (ES) č. 283/2008

(Úř. věst. L 86, 28.3.2008, s. 19).

 

Nařízení Komise (ES) č. 317/2009

(Úř. věst. L 100, 18.4.2009, s. 6).

 

Nařízení Komise (EU) č. 305/2010

(Úř. věst. L 94, 15.4.2010, s. 15).

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011

(Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 51).

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2013

(Úř. věst. L 108, 18.4.2013, s. 6).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014

(Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1).

Pouze bod 11 přílohy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014

(Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 52).

Pouze bod 4 přílohy

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2014

(Úř. věst. L 90, 26.3.2014, s. 6).

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/675

(Úř. věst. L 111, 30.4.2015, s. 16).

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/654

(Úř. věst. L 114, 28.4.2016, s. 1).

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/750

(Úř. věst. L 113, 29.4.2017, s. 12).

 


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 673/2005

Toto nařízení

Články 1 až 4

Články 1 až 4

Článek 4a

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 6 odst. 4

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU