(EU) 2018/189Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/189 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 36, 9.2.2018, s. 4-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/189

ze dne 23. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na dobu maximálně tří let, kterou lze jednou prodloužit, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (2) stanovilo plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři s cílem usnadnit provádění povinnosti vykládky prostřednictvím určitých mechanismů flexibility.

(4)

Výjimky z povinnosti vykládky všech úlovků mohou být stanoveny v souladu s čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud je vědecky prokázáno, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout nebo že je spojeno s nepřiměřenými náklady na nakládání s nežádoucími úlovky („de minimis“).

(5)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři má Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s Poradním sborem pro Severní moře a Poradním sborem pro pelagický rybolov tyto státy dne 31. května 2017 předložily Komisi společné doporučení.

(6)

Ve společném doporučení se navrhuje stanovit pro roky 2018, 2019 a 2020 udělení výjimky de minimis až do maximální výše 1 % celkového ročního odlovu makrely obecné, kranase obecného, sledě obecného a tresky bezvousé v drobném pelagickém rybolovu prováděném plavidly o celkové délce až 25 metrů lovícími za použití pelagických vlečných sítí (OTM/PTM) a zaměřujícími se na rybolov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v divizích ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky.

(7)

Členské státy poskytly vědecké důkazy, které prokazují, že nakládání s nežádoucími úlovky v příslušných lovištích vyžaduje nepřiměřené náklady. Tento důkaz přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). VTHVR poznamenal, že výjimka de minimis může pro loďstva, jichž se týká, představovat pobídku, aby přizpůsobila své chování a pokračovala ve zkoumání způsobů, jak zlepšit selektivitu. Daná navrhovaná výjimka může být do nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 zahrnuta.

(8)

Období platnosti plánu výmětů by proto mělo být prodlouženo do dne 31. prosince 2020.

(9)

Článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 stanoví výjimku uloženou z důvodu přežití pro úlovky makrely obecné a sledě obecného ulovené pomocí košelkových nevodů, článek 4 dokumentaci úlovků vyložených v rámci výjimek a článek 4a technická opatření pro rybolov šprota obecného. Opatření týkající se míry přežití kladně vyhodnotil výbor VTHVR v roce 2014 a technická opatření pro rybolov šprota obecného Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) v roce 2017. Komise se domnívá, že důkazy, z nichž toto hodnocení vychází, budou platit po další tři roky. Je proto vhodné rozšířit uplatňování těchto opatření do roku 2020.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 a jeho příloha by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Jelikož platnost plánu výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 vyprší dne 31. prosince 2017, toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. ledna 2018,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 se mění takto:

1)

V článku 3 se nadpis nahrazuje tímto: „Výjimka de minimis v letech 2015 a 2016“

2)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Výjimka de minimis v letech 2018, 2019 a 2020

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze v letech 2018, 2019 a 2020 provést výměty až u 1 % celkového ročního odlovu makrely obecné, kranase obecného, sledě obecného a tresky bezvousé v pelagickém rybolovu prováděném plavidly o celkové délce až 25 metrů lovícími za použití pelagických vlečných sítí (OTM/PTM) a zaměřujícími se na rybolov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v divizích ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky.“

3)

V článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2020.“

4)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

1.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IIIa (Skagerrak a Kattegat):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť a pelagická párová vlečná síť

Sleď obecný, makrela obecná, treska modravá, kranas obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkový nevod

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

OTB a PTB (1)

Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně

Sleď obecný, makrela obecná, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

GNS a GND (2)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

LLS, LHP

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Makrela obecná, sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

2.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IV (Severní moře):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami a pelagická párová vlečná síť (včetně TR3)

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, stříbrnice atlantská, treska modravá, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkový nevod

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, treska modravá

GNS a GND (3)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

GTR

Třístěnné tenatové sítě

Makrela obecná

LLS, LHP a LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

3.

Jiná plavidla zaměřující se na malé pelagické druhy uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, na které se nevztahují body 1 a 2 této přílohy.

4.

Komerční rybolov ve vodách Unie divizí ICES IIIa a IV:

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

Jakékoliv vlečné sítě

Vlečné sítě o velikosti ok menší než 32 mm

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova

PS

Košelkové nevody

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova


(1)  Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně o velikosti ok < 70 mm

(2)  Velikost ok 50–99 mm

(3)  Velikost ok 50–90 mm


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU