(EU) 2018/188Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/188 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 36, 9.2.2018, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/188

ze dne 21. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na dobu maximálně tří let, kterou lze jednou prodloužit, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 (2) stanovilo plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách s cílem usnadnit provádění povinnosti vykládky prostřednictvím určitých mechanismů flexibility.

(4)

V souladu s čl. 15 odst. 5 písm. c) bodem ii) uvedený plán výmětů kvůli nepřiměřeným nákladům na nakládání s nežádoucími úlovky u takových lovných zařízení, kde nežádoucí úlovky na lovné zařízení nepředstavují více než určitý procentuální podíl celkového ročního odlovu tímto zařízením, stanovil mimo jiné určité výjimky z povinnosti vykládky všech úlovků („výjimky de minimis“).

(5)

Podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 vyprší platnost plánu výmětů dne 31. prosince 2017.

(6)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Francie, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Po konzultaci s Poradním sborem pro jihozápadní vody a Poradním sborem pro pelagický rybolov tyto státy dne 2. června 2017 předložily Komisi společné doporučení.

(7)

Ve společném doporučení navrhly prodloužit dobu trvání výjimek de minimis stanovených v plánu výmětů pro tato revidovaná množství výmětů:

maximálně 6 % v roce 2018 a 5 % v letech 2019 a 2020 celkových ročních úlovků tresky modravé v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí v divizi ICES VIII,

maximálně 6 % v roce 2018 a 5 % v letech 2019 a 2020 celkových ročních úlovků tuňáka křídlatého v rámci pelagického rybolovu velkých druhů s použitím pelagických vlečných párových sítí v divizi ICES VIII,

maximálně 4 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků sardele obecné, makrely obecné a kranase obecného v rámci pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí v divizi ICES VIII,

maximálně 4 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků kranase obecného, kranase souměrného a makrely obecné a 1 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků sardele obecné v rámci rybolovu košelkovými nevody v divizích ICES VIII, IX a X a divizích CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

(8)

Za účelem odůvodnění navrhované výjimky de minimis členské státy poskytly důkazy týkající se nepřiměřených nákladů na nakládání s nežádoucími úlovky v příslušných druzích rybolovu. Tyto důkazy přezkoumala odborná pracovní skupina Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) a dospěla k závěru, že společná doporučení obsahují odůvodněné argumenty zdůvodňující nepřiměřené náklady na nakládání s nežádoucími úlovky, jež v některých případech podpořilo i kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému, a protože neexistují odlišné vědecké informace, je vhodné prodloužit dobu trvání výjimky de minimis podle procentních podílů navržených ve společném doporučení, a to na úrovních, jež nepřekračují úrovně povolené podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(9)

Článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 stanoví výjimky na základě míry přežití u sardele obecné, kranase obecného, kranase souměrného a makrely obecné odlovených v rámci tradičního rybolovu košelkovými nevody a článek 4 uvedeného nařízení stanoví konkrétní minimální referenční velikost pro zachování zdrojů u sardele obecné. Tato opatření byla výborem VTHVR v roce 2014 vyhodnocena kladně. Komise se domnívá, že důkazy, z nichž toto hodnocení vychází, budou platit po další tři roky. Je proto vhodné rozšířit uplatňování uvedených opatření do roku 2020.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Jelikož platnost plánu výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 vyprší dne 31. prosince 2017, toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. ledna 2018,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství:

a)

maximálně 6 % v roce 2018 a 5 % v letech 2019 a 2020 celkových ročních úlovků tresky modravé v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tento druh v divizi ICES VIII a při kterém se používají pelagické vlečné sítě (OTM) a při němž se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi;

b)

maximálně 6 % v roce 2018 a 5 % v letech 2019 a 2020 celkových ročních úlovků tuňáka křídlatého v rámci pelagického rybolovu velkých druhů, který se zaměřuje na tento druh v divizi ICES VIII a při němž se používají pelagické vlečné párové sítě (PTM);

c)

maximálně 4 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků sardele obecné, makrely obecné a kranase obecného v rámci pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tyto druhy v divizi ICES VIII a při němž se používají pelagické vlečné sítě (OTM);

d)

maximálně 4 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků kranase obecného, kranase souměrného a makrely obecné a 1 % v letech 2018, 2019 a 2020 celkových ročních úlovků sardele obecné při rybolovu, který se zaměřuje na tyto druhy v divizích ICES VIII, IX a X a divizích CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 a při němž se používají košelkové nevody (PS).“

2)

V článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 31).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU