(EU) 2018/161Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři

Publikováno: Úř. věst. L 30, 2.2.2018, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. října 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/161

ze dne 23. října 2017,

kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu nebo minimální velikosti.

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje na drobný pelagický rybolov od 1. ledna 2015. V případě dotčeného druhu rybolovu je podle čl. 15. odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zmocněna k přijetí ustanovení pro plnění povinnosti vykládky (dále jen „plány výmětů“) prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na stanovené období nepřevyšující tři roky.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 (2) stanovilo plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři. Tento plán výmětů se vztahuje na drobný pelagický rybolov pomocí pelagických vlečných sítí anebo košelkových nevodů (rybolov sardele obecné, sardinky obecné, makrely obecné a kranase obecného). Aby se zamezilo nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky, jsou umožněny výměty malého procenta úlovků druhů, na které se vztahují minimální velikosti uvedené v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (3) („výjimka de minimis“).

(4)

Platnost plánu výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 skončí dne 31. prosince 2017. Nebyla navíc přijata žádná opatření za účelem upřesnění výjimky de minimis v rámci víceletého plánu pro období po 31. prosinci 2017. S cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky je proto nutné stanovit výjimku de minimis v souladu s čl. 15 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato výjimka de minimis by měla platit v oblastech dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), na které se vztahuje současný plán výmětů, tj. v oblastech 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.1, 11.2 a 12 (západní Středozemní moře), 17 a 18 (Jaderské moře), a 15, 16, 19, 20, 22, 23 a 25 (jihovýchodní Středozemní moře).

(5)

Navrhovanou výjimku de minimis přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR), který k návrhu nevznesl připomínky kromě toho, že případy žádostí o zvýšení procentního podílu výjimky de minimis ze 3 % na 5 % považoval za neopodstatněné. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné stanovit výjimky de minimis podle procentního podílu stanoveného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 a v úrovních, jež nepřekračují povolené úrovně podle čl. 15 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(6)

Platnost plánu výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 skončí dne 31. prosince 2017, toto nařízení by se tedy mělo použít ode dne 1. ledna 2018. Podobně jako předchozí plán výmětů stanovený nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 by toto nařízení o výjimce de minimis mělo platit po období tří let, jak požadovaly regionální skupiny členských států, tj. do 31. prosince 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví výjimku de minimis z povinnosti vykládky pro druhy, na které se vztahují minimální velikosti, ulovené v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí anebo košelkových nevodů ve Středozemním moři (rybolovu sardele obecné, sardinky obecné, makrely obecné a kranase obecného).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„druhy, na které se vztahuje minimální velikost“ se rozumí jakýkoli druhy uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006;

b)

„Středozemním mořem“ se rozumí mořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky;

c)

„zeměpisnou podoblastí GFCM“ se rozumí zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři definovaná v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (4);

d)

„západní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12;

e)

„jihovýchodní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 15, 16, 19, 20, 22, 23 a 25;

f)

„Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisná podoblast GFCM 17 a 18;

g)

„jižním Jaderským a Jónským mořem“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 18, 19 a 20;

h)

„ostrovem Malta a jižní Sicílií“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 15 a 16;

i)

„Egejským mořem a ostrovem Kréta“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 22 a 23.

Článek 3

Výjimka de minimis

1.   V rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí a košelkových nevodů, jak je stanoveno v přílohách I, II a III, je možné jako výměty vyřadit až 5 % celkových ročních úlovků druhů, na které se vztahuje minimální velikost.

2.   V rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí, jak je stanoveno v přílohách IV, V a VI, je možné jako výměty vyřadit až 3 % celkových ročních úlovků druhů, na které se vztahuje minimální velikost.

3.   Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2018.

Použije se do 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 21).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


PŘÍLOHA I

Drobný pelagický rybolov v západním Středozemním moři

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12

OTM, PTM

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


PŘÍLOHA II

Drobný pelagický rybolov v jihovýchodním Středozemním moři

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

15, 16, 19, 20, 22 23 a 25

OTM, PTM

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

25

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


PŘÍLOHA III

Drobný pelagický rybolov v Jaderském moři

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

17 a 18

OTM, PTM

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

17

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


PŘÍLOHA IV

Drobný pelagický rybolov u ostrova Malta a jižní Sicílie

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

15 a 16

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


PŘÍLOHA V

Drobný pelagický rybolov v Egejském moři a u ostrova Kréta

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

22 a 23

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


PŘÍLOHA VI

Drobný pelagický rybolov v jižním Jaderském a Jónském moři

Zeměpisné podoblasti GFCM

Kód lovného zařízení

Lovné zařízení

Cílové druhy

18, 19 a 20

PS

Košelkové nevody

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU