(EU) 2018/148Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/148 ze dne 27. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Publikováno: Úř. věst. L 26, 31.1.2018, s. 8-10 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. února 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/148

ze dne 27. září 2017,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 5 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení (EU) č. 978/2012 stanoví kritéria pro poskytnutí celních preferencí v rámci obecného režimu systému všeobecných preferencí (dále jen „systém GSP“).

(2)

V čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která byla Světovou bankou zařazena mezi země s vysokými příjmy nebo země s vyššími středními příjmy po dobu tří po sobě následujících let, nebo země, která využívá preferenční ujednání pro přístup na trh, které poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém GSP v podstatě pro veškerý obchod, by neměla využívat systém GSP.

(3)

Seznam zemí zvýhodněných v rámci obecného režimu systému GSP podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 je stanoven v příloze II uvedeného nařízení. V čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že příloha II se má do 1. ledna každého roku přezkoumat. Tento přezkum by měl vzít v potaz změny, k nimž ve zvýhodněných zemích došlo, pokud jde o hospodářské a obchodní podmínky či podmínky rozvoje, v souvislosti s kritérii stanovenými v článku 4.

(4)

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 země zvýhodněná v rámci systému GSP a hospodářské subjekty mají mít dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému GSP. Uplatňování režimu GSP proto pokračuje po dobu jednoho roku ode dne vstupu změny statusu země podle čl. 4 odst. 1 písm. a) v platnost a po dobu dvou let ode dne použitelnosti preferenčního ujednání pro přístup na trh uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).

(5)

Paraguay byla v letech 2015, 2016 a 2017 Světovou bankou zařazena mezi země s vyššími středními příjmy. Proto již Paraguay není způsobilá pro status země zvýhodněné v rámci systému GSP v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 a měla by být vyňata ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v příloze II uvedeného nařízení, s použitelností ode dne 1. ledna 2019.

(6)

Preferenční ujednání pro přístup na trh se začala uplatňovat s Pobřežím slonoviny ode dne 3. září 2016, se Svazijskem ode dne 10. října 2016 a s Ghanou ode dne 15. prosince 2016. Proto by Pobřeží slonoviny, Svazijsko a Ghana měly být v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) rovněž vyňaty z přílohy II nařízení (EU) č. 978/2012, s použitelností ode dne 1. ledna 2019.

(7)

V čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 jsou stanovena specifická kritéria způsobilosti pro poskytování celních preferencí v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (dále jen „režim GSP+“) zemím zvýhodněným v rámci systému GSP. Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ je stanoven v příloze III nařízení (EU) č. 978/2012.

(8)

V důsledku toho, že k 1. lednu 2019 přestane být Paraguay zemí zvýhodněnou v rámci systému GSP, přestane být rovněž zemí zvýhodněnou v rámci režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012. Paraguay by proto měla být vyňata rovněž z přílohy III uvedeného nařízení, s použitelností ode dne 1. ledna 2019.

(9)

V čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která je Organizací spojených národů (OSN) zařazena mezi nejméně rozvinuté země, by měla využívat celní preference v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země („Vše kromě zbraní“ (dále jen „EBA“)). Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA je uveden v příloze IV uvedeného nařízení.

(10)

OSN přeřadila dne 4. června 2017 Rovníkovou Guineu z kategorie nejméně rozvinutých zemí. Rovníková Guinea proto již není způsobilá pro status země zvýhodněné v rámci režimu EBA podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 a měla by být vyňata z přílohy IV uvedeného nařízení. V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 by se vynětí Rovníkové Guiney ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA mělo použít po uplynutí přechodného období tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, konkrétně ode dne 1. ledna 2021.

(11)

Rovníková Guinea byla kromě toho Světovou bankou v roce 2015 zařazena mezi země s vysokými příjmy a letech 2016 a 2017 mezi země s vyššími středními příjmy. Proto již Rovníková Guinea není způsobilá pro status země zvýhodněné v rámci systému GSP v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 a měla by být vyňata rovněž ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v příloze II uvedeného nařízení, s použitelností ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 978/2012

Nařízení (EU) č. 978/2012 se mění takto:

1)

V příloze II se ze sloupců A a B vyjímají tyto abecední kódy a odpovídající země:

CI

Pobřeží slonoviny

GH

Ghana

PY

Paraguay

SZ

Svazijsko

2)

V příloze III se ze sloupců A a B vyjímá tento abecední kód a odpovídající země:

PY

Paraguay

3)

V přílohách II a IV se ze sloupců A a B vyjímá tento abecední kód a odpovídající země:

GQ

Rovníková Guinea

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2018.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2 se použijí ode dne 1. ledna 2019.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU