(EU) 2018/93Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/93 ze dne 16. listopadu 2017 o navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované prostřednictvím grantů na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí věnovaných na projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 17, 23.1.2018, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/93

ze dne 16. listopadu 2017

o navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované prostřednictvím grantů na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí věnovaných na projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podmínky pro navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů určených na projekty podporující ochranu přírody a biologickou rozmanitost uvedené v čl. 9 odst. 3 nařízení LIFE o nejvýše 10 % jsou splněny, neboť celkové finanční prostředky požadované formou návrhů, které spadají pod prioritní oblast „příroda a biologická rozmanitost“ a splňují minimální kvalitativní požadavky, během dvou po sobě jdoucích let přesahují o více než 20 % odpovídající částku vypočítanou za dva roky, které uvedeným letům předcházely.

(2)

Vzhledem k závěrům kontroly účelnosti směrnic týkajících se oblasti přírody (2), které řeší potřebu zvýšit dostupnost financování za účelem posílení provádění směrnic a opatření č. 8 akčního plánu Komise pro přírodu, lidi a hospodářství (3), se Komise rozhodla zvýšit 55 % podíl rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované granty na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí, které patří do prioritní oblasti „příroda a biologická rozmanitost“.

(3)

Neočekává se, že by navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů vyhrazených pro prioritní oblast „příroda a biologická rozmanitost“ snížilo prostředky určené na projekty financované v rámci jiných prioritních oblastí podprogramu ochrany životního prostředí v důsledku plánovaného navýšení ročního finančního krytí pro provádění programu LIFE v letech 2018–2020 a snížení míry spolufinancování z EU pro většinu grantů na akce v rámci ostatních prioritních oblastí z 60 % na 55 %,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 9 odst. 3 nařízení LIFE se nahrazuje tímto: „Nejméně 60,5 % rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované granty na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí je věnováno na projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185 (dále jen „nařízení LIFE“).

(2)  SWD(2016) 472 final (Pracovní dokument útvarů Komise: Kontrola účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)).

(3)  COM(2017) 198 final a SWD(2017) 139 final (akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU