(EU) 2018/82Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/82 ze dne 19. ledna 2018, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 16, 20.1.2018, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. ledna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/82

ze dne 19. ledna 2018,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1085 (2) byla změněna část I přílohy I nařízení (ES) č. 891/2009 (3) v souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (4) (dále jen „dohoda“) a navýšen příděl pro Brazílii. Dodatečný příděl činí 19 500 tun na hospodářský rok 2016/17 a 78 000 tun na hospodářské roky 2017/18 až 2022/23. Na hospodářský rok 2023/24 činí dodatečný příděl 58 500 tun. Dodatečný příděl je spravován dvěma novými pořadovými čísly 09.4329 a 09.4330, jež mají odlišnou sazbu v rámci kvóty ve srovnání s předtím přiděleným objemem s pořadovým číslem 09.4318 pocházejícím z Brazílie.

(2)

Obě nová pořadová čísla a sazby v rámci kvóty pro Brazílii omylem nebyly přidány do normativní části nařízení (ES) č. 891/2009, přestože veškerý cukr spadající do uvedené kvóty musí splňovat stejné podmínky, zejména pokud jde o žádosti o dovozní licence a osvědčení o původu. Je proto nutné tyto chyby opravit vložením obou nových pořadových čísel a sazeb v rámci kvóty do normativní části nařízení (ES) č. 891/2009.

(3)

Nařízení (ES) č. 891/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(4)

Z důvodů právní jistoty, pokud jde o práva a povinnosti všech hospodářských subjektů, na něž se vztahuje zvýšený příděl pro Brazílii od okamžiku jeho doplnění, mělo by se toto nařízení použít zpětně ode dne vstupu dohody v platnost.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se opravuje takto:

1)

V článku 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v poli 8 země původu.

U koncesního cukru CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 a 09.4330 a u cukru z balkánských zemí se křížkem vyznačí slovo „ano“ v poli 8. S uvedenými licencemi vzniká povinnost dovážet z konkrétní země;“.

2)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 a 09.4330 se k žádostem o dovozní licence připojí závazek žadatele k rafinaci příslušných množství cukru před koncem třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy končí platnost příslušné dovozní licence.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění do volného oběhu pro kvóty koncesního cukru CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 a 09.4330 podléhá předložení osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány dotyčné třetí země v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 a 09.4330, pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96 o, se sazba ve výši 98 EUR, 11 EUR a 54 EUR za tunu v daném pořadí zvýší, případně sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1085 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s. 19).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).

(4)  Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU