(EU) 2018/31Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/31 ze dne 10. ledna 2018, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 6, 11.1.2018, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. ledna 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/31

ze dne 10. ledna 2018,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. května 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 377/2012.

(2)

Dne 20. prosince 2017 vyňal výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012) jednu osobu ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Uvedená osoba by měla být vyjmuta z přílohy I nařízení (EU) č. 377/2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 377/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. KRALEVA


(1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 377/2012 se zrušuje položka týkající se této osoby:

11.

Sanha CLUSSÉ.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU