(EU) 2018/1581Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby

Publikováno: Úř. věst. L 263, 22.10.2018, s. 57-60 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 19. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1581

ze dne 19. října 2018,

kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 22 směrnice 2009/119/ES Komise přezkoumala její fungování a provádění („hodnocení v polovině období“), které upozornilo na potřebu zavést řadu technických změn směrnice, aby se usnadnilo její provádění (2).

(2)

Odklad začátku uložení nové každoroční povinnosti udržovat zásoby podle směrnice 2009/119/ES o tři měsíce by měl členským státům poskytnout dodatečnou lhůtu pro dokončení vnitřních správních postupů a usnadnit dosažení souladu ve stanovené lhůtě a pokud možno s nižšími náklady.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (3) představuje referenční dokument, pokud jde o definici pojmu „zásoby ropy“ a identifikaci jednotlivých ropných produktů, jež mají význam pro výpočet povinnosti udržovat zásoby, úroveň držených nouzových zásob a specifických zásob, a informační účely. Nařízení (ES) č. 1099/2008 bylo několikrát změněno. V důsledku toho odkazy na konkrétní ustanovení nařízení (ES) č. 1099/2008 uvedené ve směrnici 2009/119/ES zastaraly a je třeba je upravit, aby odkazovaly na příslušná ustanovení uvedeného nařízení.

(4)

Používání dvou různých vzorců pro výpočet množství primárního benzinu, které nejsou relevantní pro účely výpočtu povinnosti udržovat zásoby, v závislosti na tom, zda byl výtěžek primárního benzinu v předchozím roce menší nebo větší než 7 %, vedlo v praxi u některých členských států k výkyvům, pokud jde o povinnosti udržovat zásoby, které mohou způsobit značnou finanční zátěž a nedostatečné dodržování povinností, aniž by byly odůvodněny cíli směrnice. Odstranění 7 % limitu a poskytnutí stejných možností všem členským státům by mělo odstranit nerovnosti a neodůvodněné výkyvy.

(5)

V souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech (4) ze dne 28. září 2011 se členské státy zavázaly, že k oznámení svých prováděcích opatření přiloží jeden nebo více dokumentů, v nichž vysvětlí vztah mezi ustanoveními směrnice a odpovídajícími částmi nástrojů k jejímu provedení ve vnitrostátním právu.

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 23 směrnice 2009/119/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2009/119/ES se mění takto:

1)

V článku 2 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

„zásobami ropy“ energetické produkty uvedené v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008;“.

2)

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 2 se však denní průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby, jak je stanoveno v uvedeném odstavci, stanoví pro období od 1. ledna do 30. června každého kalendářního roku na základě množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.“

3)

V článku 6 se druhá věta odstavce 1 nahrazuje tímto:

„Tento registr obsahuje zejména informace vedoucí k přesnému určení polohy skladovacího či rafinérského zařízení, v němž jsou dotčené zásoby umístěny, jakož i příslušných množství, vlastníka zásob a jejich povahy, s odkazem na kategorie uvedené v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008.“

4)

V článku 9 se první věta odstavce 2 nahrazuje tímto:

„2.   Specifické zásoby se mohou skládat pouze z jedné nebo více následujících kategorií produktů, jak jsou vymezeny v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008:“.

5)

V čl. 9 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Ropné ekvivalenty uvedené v prvním a druhém pododstavci se vypočtou tak, že se souhrn „zjištěných hrubých vnitrozemských dodávek“, jak jsou definovány v oddíle 3.2.2.11 přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008, pro produkty zahrnuté do použitých nebo dotčených kategorií vynásobí koeficientem 1,2. Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají.“

6)

V příloze II se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Domácí spotřeba se stanoví jako součet „zjištěných hrubých vnitrozemských dodávek“ agregátů, jak jsou vymezeny v části 3.2.2.11 přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008, pouze v případě těchto produktů: motorový benzin, letecký benzin, tryskové palivo benzinového typu (tryskové palivo naphtového typu nebo JP4), tryskové palivo petrolejového typu, ostatní petrolej, plynový olej/motorová nafta (destilovaný topný olej) a topný olej (vysokosirný a nízkosirný) podle definice v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008.“

7)

V příloze III se v šestém pododstavci písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zahrnout veškeré další zásoby ropných produktů uvedených v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008 a vypočítat jejich ropný ekvivalent vynásobením množství koeficientem 1,065, nebo“.

8)

Příloha I se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 19. října 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 265, 9.10.2009, s. 9.

(2)  Pracovní dokument útvarů Komise, hodnocení směrnice Rady 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (SWD(2017) 439 final), v polovině období.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

METODA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH PRODUKTŮ

Při výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů, jak je stanoveno v článku 3, použijí členské státy následující metodu.

(1)

Součet čistého dovozu surové ropy, zemního plynu kapalného (LNG), rafinérských poloproduktů a jiných uhlovodíků podle definice v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008 (*1) se vypočte a upraví s ohledem na případné změny stavu zásob. Výsledek tohoto součtu se sníží o jeden z těchto číselných údajů odpovídající výtěžku primárního benzinu:

4 %,

průměrný výtěžek primárního benzinu,

čistou skutečnou spotřebu primárního benzínu.

(2)

Součet čistého dovozu všech dalších ropných produktů podle definice v kapitole 3.4 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008, s výjimkou primárního benzínu, se vypočte a upraví s ohledem na případné změny stavu zásob a vynásobí koeficientem 1,065.

Výsledný součet číselných údajů z odstavců 1 a 2 představuje ropný ekvivalent.

Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU