(EU) 2018/741Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 123, 18.5.2018, s. 109-111 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 1. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2018 Nabývá účinnosti: 7. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/741

ze dne 1. března 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují olovo.

(2)

Bod 6 c) přílohy III směrnice 2011/65/EU stanovil výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi obsahujících až 4 % hmotnostní olova do 21. července 2016. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 před 21. lednem 2015, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.

(3)

Olovo působí ve slitinách mědi jako lamač třísek a mazivo, zajišťuje jejich dobrou obrobitelnost a hotové součásti propůjčuje další vlastnosti, jako např. odolnost vůči korozi.

(4)

Alternativy ke slitinám mědi obsahujícím až 4 % hmotnostní olova nelze v současnosti označit za vědecky nebo technicky proveditelné. Prodloužení platnosti výjimky na období pěti let od původního data ukončení platnosti je proto odůvodněné, aby bylo možné provést komplexní průzkum v rámci dodavatelského řetězce.

(5)

Pro kategorie 1 až 7 a 10 by výjimka měla být prodloužena do 21. července 2021, aby bylo možné provést komplexní průzkum v rámci dodavatelského řetězce za účelem omezení působnosti výjimky při příštím přezkumu. Pro kategorie jiné než kategorie 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka platná po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/65/EU.

(6)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. července 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 6 c) nahrazuje tímto:

„6 c)

Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU