(EU) 2018/737Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 123, 18.5.2018, s. 97-99 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 27. února 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2018 Nabývá účinnosti: 7. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/737

ze dne 27. února 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují olovo.

(2)

Bod 24 přílohy III směrnice 2011/65/EU stanovil výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech do 21. července 2016. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 před 21. lednem 2015, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.

(3)

Diskoidní a ploché kondenzátory jsou odvozené od vícevrstvých keramických kondenzátorů. Jde o speciální kondenzátory používané ve filtrech pro elektromagnetické odrušení a konektorech vybavených filtrem proti elektromagnetickému rušení určených pro špičkové aplikace, u nichž má odstranění elektrického rušení klíčový význam. K typickým použitím sestav obsahujících uvedené součástky patří profesionální audio zařízení, systémy námořního sledování a dohledu pomocí videokamer.

(4)

Pájky s obsahem olova používané v diskoidních a plochých kondenzátorech mají vhodný bod tavení i vhodnou tažnost. Tažnost těchto pájek zabraňuje popraskání keramické vrstvy během pájení a po něm v důsledku rozdílných tepelných vlastností keramického kondenzátoru a měděného kolíku.

(5)

Nahrazení olova je v současnosti vědecky a technicky neproveditelné.

(6)

Vzhledem k tomu, že pro dotčená použití pro kategorie 1 až 7 a 10 v současnosti nejsou na trhu k dispozici dostatečně spolehlivé alternativy a nebudou pravděpodobně na trhu ani v blízké budoucnosti, doba platnosti do 21. července 2021 je odůvodněná. Pro kategorie jiné než kategorie 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka platná po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU.

(7)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. července 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 24 nahrazuje tímto:

„24

Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU