(EU) 2018/736Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 123, 18.5.2018, s. 94-96 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 27. února 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2018 Nabývá účinnosti: 7. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/736

ze dne 27. února 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují olovo.

(2)

Bod 7 c)-I přílohy III směrnice 2011/65/EU stanovil výjimku pro použití olova, obsaženého ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, např. v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, do 21. července 2016. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 před 21. lednem 2015, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU. Kromě toho obdržela Komise v listopadu 2014 žádost o novou výjimku (žádost č. 2015-1) pro použití olova v prvcích tenkovrstvých elektronických snímačů, jako například pyroelektrických snímačů či piezoelektrických snímačů, na které se vztahuje bod 7 c)-I. Během následných konzultací se zúčastněnými stranami bylo s žadatelem dohodnuto, že se žádost o výjimku 2015-1 bude posuzovat v širším kontextu výjimky uvedené v bodě 7 c)-I.

(3)

Olovo propůjčuje keramickým materiálům zvláštní dielektrické, piezoelektrické, pyroelektrické, feroelektrické, polovodičové a magnetické vlastnosti, a to u široké škály použití při různých teplotách, napětích či frekvencích. Skleněným materiálům propůjčuje olovo klíčové vlastnosti, jako je snížení bodů tavení a měknutí, zlepšení zpracovatelnosti, obrobitelnosti a chemické stability a další. Sklo s obsahem olova má širokou škálu použití, včetně izolace, ochrany, odolnosti, spojování či hermetického utěsnění.

(4)

Náhrada či odstranění olova ve skleněných a/nebo keramických materiálech jsou v současnosti stále vědecky nebo technicky neproveditelné.

(5)

Vzhledem k tomu, že pro dotčená použití pro kategorie 1 až 7 a 10 v současnosti nejsou na trhu k dispozici dostatečně spolehlivé alternativy a nebudou pravděpodobně na trhu ani v blízké budoucnosti, prodloužení výjimky s dobou platnosti do 21. července 2021 je odůvodněné, přičemž nepodstatné rozčlenění znění a kratší doba platnosti by mohly vést ke zbytečné administrativní zátěži pro průmysl. Aby nedocházelo k překrývání oblastí působnosti výjimek v rámci přílohy III směrnice 2011/65/EU, navrhované znění upřesňuje, že použití, na něž se vztahuje výjimka 34, jsou vyňata z výjimky uvedené v bodě 7 c)-I. Pro kategorie jiné než kategorie 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka platná po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU.

(6)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. července 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 7 c)-I nahrazuje tímto:

„7 c)-I

Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, např.v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi

Platí pro kategorie 1 až 7 a 10 (s výjimkou použití, na něž se vztahuje bod 34) do 21. července 2021

Pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů, platí do 21. července 2021

Pro diagnostické a zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8 platí do dne 21. července 2023

Pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11 platí do 21. července 2024“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU