(EU) 2018/1102Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1102 ze dne 6. června 2018 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

Publikováno: Úř. věst. L 199I, 7.8.2018, s. 11-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 6. června 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/947 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1102

ze dne 6. června 2018

o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí rozhodnutí č. 466/2014/EU došlo v Íránu ke značnému pokroku v hospodářské, sociální, environmentální a politické oblasti.

(2)

V listopadu 2016 Rada uvítala možnost rozšíření vnějšího úvěrového mandátu Evropské investiční banky na Írán.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 (2) zahrnovalo zařazení Íránu na seznam potenciálně způsobilých regionů a zemí v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(4)

Klíčový význam pro utváření budoucí politiky Unie vůči Íránu budou mít i nadále konkrétní kroky Íránu v oblasti dodržování všeobecných základních svobod, zásad právního státu a lidských práv.

(5)

Evropská investiční banka by měla i nadále uplatňovat příslušné politiky a postupy na ochranu své integrity a také důvěry v tuto banku.

(6)

Komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost proto usuzuje, že celková hospodářská, sociální, environmentální a politická situace umožňuje zařadit Írán do přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU, která obsahuje seznam zemí a regionů způsobilých pro financování ze strany Evropské investiční banky v rámci záruky Unie.

(7)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části C bodě 2 přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU se slova „Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Irák, Jemen, Kambodža, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam“ nahrazují slovy „Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Kambodža, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 ze dne 14. března 2018, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 30).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU