(EU) 2018/896Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/896 ze dne 19. června 2018, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 3736) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 160, 25.6.2018, s. 6-10 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 19. června 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2018 Nabývá účinnosti: 20. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/896

ze dne 19. června 2018,

kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES

(oznámeno pod číslem C(2018) 3736)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 4 odst. 1a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 94/62/ES ukládá členským státům povinnost přijmout opatření ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a stanoví, že tato opatření mají zajistit, aby nebyl překročen určitý počet lehkých plastových nákupních tašek na osobu a rok nebo rovnocenný cíl stanovený hmotnostně.

(2)

Ke sledování spotřeby lehkých plastových nákupních tašek na úrovni Unie a k posuzování, zda se dosahuje trvalého snižování jejich spotřeby, je nutno používat harmonizovaný systém podávání zpráv a harmonizovanou metodiku pro výpočet spotřeby na osobu.

(3)

Členské státy mohou svá vnitrostátní opatření definovat buď odkazem na počet lehkých plastových nákupních tašek, nebo odkazem na hmotnost. Uplatňované přístupy k měření spotřeby lehkých plastových nákupních tašek jsou neoddělitelně spojeny s opatřeními, která byla zavedena za účelem snížení spotřeby. Metodika pro výpočet spotřeby by tudíž měla stanovit výpočet založený na počtech i na hmotnosti, aby byla zohledněna volba členských států mezi těmito dvěma typy opatření snižujících spotřebu.

(4)

V případě, že jsou přijata opatření ke snížení roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek z hlediska hmotnosti, by měly být poskytovány informace o průměrné hmotnosti těchto tašek, aby bylo možné provést přepočet na početní číselnou hodnotu, a bylo tak možné porovnávat údaje vykazované různými členskými státy na základě hmotnosti nebo počtu lehkých plastových nákupních tašek.

(5)

Z působnosti vnitrostátních opatření zajišťujících snižování spotřeby mohou členské státy vyjmout velmi lehké plastové nákupní tašky. Tyto tašky však mají být zahrnovány do podávání zpráv o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek, protože jsou pro účely vykazovací povinnosti součástí této kategorie. Metodiky výpočtu založené na příjmech z povinných daní, poplatků nebo dávek nemusejí tento vyňatý druh tašek zachycovat. Aby bylo toto zohledněno, členské státy by měly hospodářským subjektům uložit povinnost hlásit počet či hmotnost všech lehkých plastových nákupních tašek, které uvedli na trh, a to i těch, které jsou od takových daní, poplatků nebo dávek osvobozeny.

(6)

Formáty pro podávání zpráv o obalech a obalových odpadech jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2005/270/ES (2). Pro účely podávání zpráv o spotřebě lehkých plastových nákupních tašek jsou zapotřebí nové formáty. Rozhodnutí 2005/270/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Metodika pro výpočet roční spotřeby a pro podávání zpráv o této spotřebě

Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek na osobu se počítá a vykazuje buď s pomocí metodiky založené na počtech stanovené v článku 2, nebo s pomocí metodiky založené na hmotnosti stanovené v článku 3.

Článek 2

Metodika pro podávání zpráv založená na počtech

1.   Vypočítává-li a vykazuje-li členský stát roční spotřebu lehkých plastových nákupních tašek na základě jejich počtů, vychází buď:

a)

z celkového počtu lehkých plastových nákupních tašek uvedených na jeho vnitrostátní trh, nebo

b)

ze sumy

i)

počtu lehkých plastových nákupních tašek vypočítaného na základě příjmů z povinných daní, poplatků nebo dávek, které jsou za každou jednotku lehkých plastových nákupních tašek účtovány spotřebitelům, nahlášeného či vykázaného hospodářskými subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy a

ii)

počtu lehkých plastových nákupních tašek, které jsou od těchto daní, poplatků nebo dávek osvobozeny, uvedených na jeho vnitrostátní trh, vykázaného hospodářskými subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Členské státy podávající zprávy o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v souladu s odst. 1 písm. a) uloží hospodářským subjektům povinnost hlásit, jaký počet lehkých plastových nákupních tašek uvedou v každém kalendářním roce na jejich vnitrostátní trh.

3.   Členské státy podávající zprávy o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v souladu s odst. 1 písm. b) uloží hospodářským subjektům povinnost hlásit počet lehkých plastových nákupních tašek, které jsou osvobozeny od daní, poplatků nebo dávek a které uvedou v každém kalendářním roce na jejich vnitrostátní trh.

4.   Členské státy uplatňující metodiku stanovenou v odst. 1 písm. a) používají k podávání zpráv o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek tabulku 4 v příloze rozhodnutí 2005/270/ES.

5.   Členské státy uplatňující metodiku stanovenou v odst. 1 písm. b) používají k podávání zpráv o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek tabulku 5 v příloze rozhodnutí 2005/270/ES.

Článek 3

Metodika pro podávání zpráv založená na hmotnosti

1.   Vypočítává-li a vykazuje-li členský stát roční spotřebu lehkých plastových nákupních tašek na základě jejich hmotnosti, vychází buď:

a)

z celkové hmotnosti lehkých plastových nákupních tašek uvedených na jeho vnitrostátní trh, nebo

b)

ze sumy

i)

hmotnosti lehkých plastových nákupních tašek vypočítané na základě příjmů z povinných daní, poplatků nebo dávek, které jsou za každou jednotku lehkých plastových nákupních tašek účtovány spotřebitelům, jak ji nahlásily či vykázaly hospodářské subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy a

ii)

hmotnosti lehkých plastových nákupních tašek, které jsou od těchto daní, poplatků nebo dávek osvobozeny, uvedených na jeho vnitrostátní trh, jak ji vykázaly hospodářské subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Členské státy podávající zprávy o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v souladu s tímto článkem uloží hospodářským subjektům povinnost poskytovat informace o průměrné hmotnosti lehkých plastových nákupních tašek.

3.   Členské státy podávající zprávy o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v souladu s odst. 1 písm. a) uloží hospodářským subjektům povinnost hlásit celkovou hmotnost lehkých plastových nákupních tašek, které v každém kalendářním roce uvedou na jejich vnitrostátní trh.

4.   Členské státy podávající zprávy o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v souladu s odst. 1 písm. b) uloží hospodářským subjektům povinnost hlásit celkovou hmotnost lehkých plastových nákupních tašek, které jsou osvobozeny od daní, poplatků nebo dávek, které v každém kalendářním roce uvedou na jejich vnitrostátní trh.

5.   Členské státy uplatňující metodiku stanovenou v odst. 1 písm. a) používají k podávání zpráv o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek tabulku 6 v příloze rozhodnutí 2005/270/ES.

6.   Členské státy uplatňující metodiku stanovenou v odst. 1 písm. b) používají k podávání zpráv o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek tabulku 7 v příloze rozhodnutí 2005/270/ES.

Článek 4

Změna rozhodnutí 2005/270/ES

Rozhodnutí 2005/270/ES se mění takto:

1)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.   Členské státy poskytují údaje o výrobě, dovozu, vývozu a zpracování obalového odpadu ve formátech, které jsou stanoveny v příloze v tabulkách 1, 2 a 3.

2.   Členské státy poskytují údaje o spotřebě lehkých plastových nákupních tašek ve formátu, který je stanoven v příloze v tabulce 4, popř. 5, podávají-li zprávy na základě počtu, a ve formátu, který je stanoven v příloze v tabulce 6, popř. 7, podávají-li zprávy na základě hmotnosti.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. června 2018.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 6).


PŘÍLOHA

Do přílohy rozhodnutí 2005/270/ES se vkládají tabulky 4 až 7, které znějí:

TABULKA 4

Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek počítaná v souladu s metodikou stanovenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/896  (*1)

Počet lehkých plastových nákupních tašek uvedených na trh

 

z toho tašek o tloušťce stěny

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

 

 

Poznámky:

1.

Bílé políčko: poskytnutí údajů je povinné.

2.

Šedá políčka: poskytnutí údajů je nepovinné.

TABULKA 5

Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek počítaná v souladu s metodikou stanovenou v čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/896

Počet lehkých plastových nákupních tašek vypočítaný z povinných daní, poplatků nebo dávek

Počet lehkých plastových nákupních tašek vypočítaný z povinných daní, poplatků nebo dávek, který nahlásily nebo vykázaly hospodářské subjekty

Počet lehkých plastových nákupních tašek osvobozených od povinných daní, poplatků nebo dávek, který vykázaly hospodářské subjekty

(a)

(b)

(a) + (b)

z toho tašek o tloušťce stěny

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

 

 

 

 

Poznámky:

1.

Bílé políčko: poskytnutí údajů je povinné.

2.

Šedá políčka: poskytnutí údajů je nepovinné.

3.

Pokud není žádné osvobození zavedeno, u hodnoty (b) se uvede 0.

TABULKA 6

Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek počítaná v souladu s metodikou stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. a) prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/896

Hmotnost lehkých plastových nákupních tašek uvedených na trh

Hmotnost lehkých plastových nákupních tašek uvedených na trh

Vážená průměrná hmotnost lehké plastové nákupní tašky vykázaná hospodářskými subjekty

 

 

z toho tašek o tloušťce stěny

o tloušťce stěny

 

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

 

 

 

 

Poznámky:

1.

Bílé políčko: poskytnutí údajů je povinné.

2.

Šedá políčka: poskytnutí údajů je nepovinné.

TABULKA 7

Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek počítaná v souladu s metodikou stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/896

Hmotnost lehkých plastových nákupních tašek vypočítaná z povinných daní, poplatků nebo dávek

Hmotnost lehkých plastových nákupních tašek vypočítaná z povinných daní, poplatků nebo dávek, kterou nahlásily nebo vykázaly hospodářské subjekty

Hmotnost lehkých plastových nákupních tašek osvobozených od povinných daní, poplatků nebo dávek, kterou vykázaly hospodářské subjekty

Průměrná hmotnost lehké plastové nákupní tašky vykázaná hospodářskými subjekty

a

b

 

a + b

z toho tašek o tloušťce stěny

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

< 15 mikronů

15 < 50 mikronů

a)

15 < 50 mikronů

b)

15 < 50 mikronů

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.

Bílé políčko: poskytnutí údajů je povinné.

2.

Šedá políčka: poskytnutí údajů je nepovinné.

3.

Pokud není žádné osvobození zavedeno, rovná se hodnota (b) 0.“

(*1)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/896 ze dne 19. června 2018, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES (Úř. věst. L 160, 25.6.2018, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU