(EU) 2017/2470Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72-201 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2470

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví pravidla pro uvádění nových potravin na trh v Unii a jejich používání.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise zřídit seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(3)

Seznam Unie pro nové potraviny se použije, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení odvětvových právních předpisů.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Unie pro nové povolené potraviny

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se v příloze tohoto nařízení stanoví seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny k uvádění na trh v Unii.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

SEZNAM UNIE PRO NOVÉ POTRAVINY

Obsah seznamu

1.

Seznam Unie se skládá z tabulek 1 a 2.

2.

Tabulka 1 obsahuje povolené nové potraviny a následující informace:

Sloupec 1

:

Povolená nová potravina

Sloupec 2

:

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána. Tento sloupec je dále rozdělen na dvě části: Specifikovaná kategorie potravin a Maximální množství

Sloupec 3

:

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Sloupec 4

:

Další požadavky

3.

Tabulka 2 obsahuje specifikace nových potravin a následující informace:

Sloupec 1

:

Povolená nová potravina

Sloupec 2

:

Specifikace

Tabulka 1: Povolené nové potraviny

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

N-acetyl-D-neuraminová kyselina

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „N-acetyl-D-neuraminová kyselina“

Na označení doplňků stravy obsahujících N-acetyl-D-neuraminovou kyselinu musí být uveden údaj, že tyto doplňky stravy by neměly být podávány kojencům, malým dětem a dětem mladším 10 let, pokud konzumují mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou N-acetyl-D-neuraminovou kyselinou během stejné doby dvaceti čtyř hodin.

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (1)

0,05 g/l v rekonstituované výživě

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,05 g/kg pro pevné potraviny

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami kojenců a malých dětí, pro které jsou výrobky určeny, a v každém případě ne vyšší než maximální množství specifikovaná pro danou kategorii uvedenou v tabulce, jež odpovídá příslušným výrobkům.

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,2 g/l (nápoje)

1,7 g/kg (tyčinky)

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky

0,05 g/l

Neochucené kysané mléčné výrobky, které byly po kvašení tepelně ošetřeny, ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků

0,05 g/l (nápoje)

0,4 g/kg (pevné potraviny)

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,05 g/l (nápoje)

0,25 g/kg (pevné potraviny)

Cereální tyčinky

0,5 g/kg

Stolní sladidla

8,3 g/kg

Nápoje na ovocné a zeleninové bázi

0,05 g/l

Ochucené nápoje

0,05 g/l

Speciální káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; čaj, byliny, ovoce a obiloviny pro přípravu čajů

0,2 g/kg

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (3)

300 mg/den pro běžnou populaci starší 10 let

55 mg/den pro kojence

130 mg/den pro malé děti

250 mg na den pro děti ve věku 3 až 10 let

Sušená dužina plodů Adansonia digitata

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dužina plodů baobabu“

 

Výtažek z buněčných kultur Ajuga reptans

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného výtažku z kvetoucích nadzemních částí Ajuga reptans v doplňcích stravy

L-alanyl-L-glutamin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

 

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti

Řasový olej z mikrořas Ulkenia sp.

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Ulkenia sp.“

 

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně mléčných nápojů)

60 mg / 100 ml

Olej ze semen Allanblackia

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen Allanblackia

 

Pomazánky ze žlutého tuku a pomazánky na bázi smetany

20 g / 100 g

Extrakt z listů Aloe macroclada Baker

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým použitím podobné želatiny z Aloe vera (L.) Burm. v doplňcích stravy

Olej z antarktického krilu (Euphausia superba)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

Mléčné nápoje

Náhražky mléčných nápojů

80 mg / 100 ml

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 ml

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Výživové tyčinky / cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 000 mg/den pro běžnou populaci

450 mg/den pro těhotné a kojící ženy

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 ml

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

Mléčné nápoje

Náhražky mléčných nápojů

80 mg / 100 ml

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 ml

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Výživové tyčinky / cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 000 mg/den pro běžnou populaci

450 mg/den pro těhotné a kojící ženy

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 ml

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaný z houby Mortierella alpina

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z houby Mortierella alpina

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro předčasně narozené děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Arganový olej z Argania spinosa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „arganový olej“ a při použití jako kořenicí přípravek se na etiketě uvede údaj „rostlinný olej pouze pro kořenění“

 

Jako kořenicí přípravek

Neuvedeno

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s běžným používáním rostlinných olejů v potravinách

Oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „astaxanthin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

40–80 mg/den oleoresinu, výsledkem je ≤ 8 mg astaxanthinu denně

Semena bazalky (Ocimum basilicum)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi

3 g / 200 ml pro přidání celých semen bazalky (Ocimum basilicum)

Extrakt z fermentovaných černých bobů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z fermentovaných černých (sójových) bobů“ nebo „extrakt z fermentované sóji“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

4,5 g/den

Bovinní laktoferrin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „laktoferrin z kravského mléka“

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (pro přímou konzumaci)

100 mg / 100 ml

Potraviny z mléčného základu určené malým dětem (pro přímou konzumaci)

200 mg / 100 g

Zpracované potraviny z obilovin (v pevném stavu)

670 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V závislosti na individuální potřebě do 3 g/den

Nápoje na bázi mléka

200 mg / 100 g

Sušené nápojové směsi na bázi mléka (pro přímou konzumaci)

330 mg / 100 g

Nápoje na bázi kysaného mléka (včetně jogurtových nápojů)

50 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

120 mg / 100 g

Potraviny na bázi jogurtu

80 mg / 100 g

Potraviny na bázi sýra

2 000 mg / 100 g

Zmrzlina

130 mg / 100 g

Dorty a sladké pečivo

1 000 mg / 100 g

Cukrovinky

750 mg / 100 g

Žvýkačky

3 000 mg / 100 g

Olej ze semen Buglossoides arvensis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství kyseliny stearidonové (STA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný olej z kamejky“

 

Mléčné výrobky a jejich analogy

250 mg / 100 g

75 mg / 100 g pro nápoje

Sýr a výrobky ze sýra

750 mg / 100 g

Máslo a jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek (nikoli pro účely vaření nebo smažení)

750 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

625 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Olej z Calanus finmarchicus

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z Calanus finmarchicus (korýš)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2,3 g/den

Žvýkačková báze (monomethoxypolyethylenglykol)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně esterů maleinovaného homopolymeru 2-methylbuta-1,3-dienu s polyethylenglykolmonomethyletherem)“ nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS: 1246080-53-4)“

 

Žvýkačky

8 %

Žvýkačková báze (kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně kopolymeru methylvinyletheru a maleinanhydridu)“ nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS 9011-16-9)“

 

Žvýkačky

2 %

Chia olej ze Salvia hispanica

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chia olej (Salvia hispanica)“

 

Tuky a oleje

10 %

Čistý chia olej

2 g/den

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2 g/den

Semena chia (Salvia hispanica)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „semena chia (Salvia hispanica)“.

2.

U balených semen chia (Salvia hispanica) se uvede další označení, které bude spotřebitele informovat, že denní příjem nesmí přesáhnout 15 g.

 

Pečivo

5 % (celá nebo mletá semena chia)

Pekařské výrobky

10 % celých semen chia

Snídaňové cereálie

10 % celých semen chia

Ovocné, ořechové a semenné směsi

10 % celých semen chia

Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi

15 g/den v případě přidání celých, drcených nebo mletých semen chia

Balená chia prodávaná samostatně

15 g/den celých semen chia

Ovocné pomazánky

1 % celých semen chia

Jogurty

1,3 g celých semen chia na 100 g jogurtu nebo 4,3 g celých semen chia na 330 g jogurtu (porce)

Sterilovaná hotová jídla na základě zrn obilovin, pseudoobilovin a/nebo luštěnin

5 % celých semen chia

Chitin-glukan z Aspergillus niger

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Aspergillus niger

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

5 g/den

Komplexní chitin-glukan z Fomes fomentarius

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Fomes fomentarius

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

5 g/den

Extrakt chitosanu z hub (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt chitosanu z Agaricus bisporus“ nebo „extrakt chitosanu z Aspergillus niger

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým použitím chitosanu z korýšů v doplňcích stravy

Chondroitin-sulfát

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chondroitin-sulfát získaný mikrobiální fermentací a sulfací“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

1 200 mg/den

Pikolinát chromitý

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální celkové množství chromu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „pikolinát chromitý“

 

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

250 μg/den

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 (4)

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Bylina Cistus incanus L. Pandalis“

 

Bylinné čaje

Určená denní dávka: 3 g bylin/den (2 šálky/den)

Citikolin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „citikolin“.

2.

Označení potravin obsahujících citikolin musí obsahovat údaj, že výrobek není určen ke konzumaci dětmi.

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

250 mg v jedné porci a maximální denní spotřeba 1 000 mg

Clostridium butyricum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ nebo „Clostridium butyricum (CBM 588)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

1,35 × 108 KTJ/den

Extrakt z odtučněného kakaového prášku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg polyfenolů, což odpovídá 1,1 g extraktu z odtučněného kakaového prášku denně

 

Výživové tyčinky

1 g/den a 300 mg polyfenolů, což odpovídá nejvýše 550 mg extraktu odtučněného kakaového prášku v jedné porci potraviny (nebo doplňku stravy)

Nápoje na bázi mléka

Jakékoli jiné potraviny (včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES), které se již staly zavedenými nosiči funkčních složek a které jsou obvykle určeny ke spotřebě dospělými osobami, které dodržují zásady zdravé výživy

Extrakt z kakaa s nízkým obsahem tuku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg flavanolů z kakaa denně

 

Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

730 mg v jedné porci a přibližně 1,2 g/den

Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen koriandru“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

600 mg/den

Sušené ovoce Crataegus pinnatifida

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené ovoce Crataegus pinnatifida

 

Bylinné čaje

V souladu s běžným používáním Crataegus laevigata v potravinách

Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES (5)

Kompoty

α-cyklodextrin

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „alfa-cyklodextrin“ nebo „α-cyklodextrin“

 

γ-cyklodextrin

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „gama-cyklodextrin“ nebo „γ-cyklodextrin“

 

Přípravek dextranu z Leuconostoc mesenteroides

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dextran“

 

Pekárenské výrobky

5 %

Diacylglycerolový olej rostlinného původu

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „diacylglycerolový olej rostlinného původu (minimálně 80 % diacylglycerolů)“

 

Stolní oleje

 

Roztíratelný tuk

Salátové dresinky

Majonéza

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

Pekárenské výrobky

Výrobky na bázi jogurtu

Dihydrokapsiát (DHC)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dihydrokapsiát“

2.

Doplňky stravy obsahující syntetický dihydrokapsiát se označí jako „nevhodné pro děti do 4,5 roku“

 

Cereální tyčinky

9 mg / 100 g

Sušenky, cukroví a keksy

9 mg / 100 g

Snacky na rýžové bázi

12 mg / 100 g

Nápoje sycené oxidem uhličitým, ředitelné nápoje, nápoje na bázi ovocných šťáv

1,5 mg / 100 ml

Nápoje ze zeleniny

2 mg / 100 ml

Nápoje na bázi kávy, nápoje na bázi čaje

1,5 mg / 100 ml

Vody s příchutí – nesycené

1 mg / 100 ml

Předvařené obiloviny z ovesných vloček

2,5 mg / 100 g

Ostatní obiloviny

4,5 mg / 100 g

Zmrzliny, dezerty z mléka

4 mg / 100 g

Pudinkové směsi (k přímé konzumaci)

2 mg / 100 g

Potraviny na bázi jogurtu

2 mg / 100 g

Čokoládové výrobky

7,5 mg / 100 g

Tvrdé bonbony

27 mg / 100 g

Žvýkačky bez cukru

115 mg / 100 g

Přídavky/mléka do kávy

40 mg / 100 g

Sladidla

200 mg / 100 g

Polévky (k přímé konzumaci)

1,1 mg / 100 g

Salátové dresinky

16 mg / 100 g

Rostlinné bílkoviny

5 mg / 100 g

Hotová jídla

3 mg / jedna porce

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti

3 mg / jedna porce

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

1 mg / 100 ml

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 mg / jedna dávka

9 mg/den

Sušené nápojové směsi bez alkoholu

14,5 mg/kg odpovídající 1,5 mg / 100 ml

Suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora HTN®Vb“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z listů Lippia citriodora v doplňcích stravy

Výtažek z buněčných kultur Echinacea angustifolia

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z kořenů Echinacea angustifolia v doplňcích stravy

Olej z Echium plantagineum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství kyseliny stearidonové (STA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný hadincový olej“

 

Mléčné výrobky a jogurtové nápoje dodávané v jednotlivě balených porcích

250 mg / 100 g; 75 mg / 100 g pro nápoje

Sýrové výrobky

750 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

750 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

625 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Epigallokatechin-gallát jako purifikovaný extrakt z listů zeleného čaje (Camellia sinensis)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Označení musí obsahovat údaj, že spotřebitelé by neměli konzumovat více než 300 mg extraktu denně

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

150 mg extraktu v jedné porci potraviny nebo doplňku stravy

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

L-ergothionein

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „L-ergothionein“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

30 mg/den pro běžnou populaci (s výjimkou těhotných a kojících žen)

20 mg/den pro děti starší 3 let

Železito-sodná sůl EDTA

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (vyjádřeno jako bezvodá EDTA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „železito-sodná sůl EDTA“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

18 mg/den pro děti

75 mg/den pro dospělé

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

12 mg / 100 g

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

Fosforečnan železnatoamonný

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosforečnan železnatoamonný“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

Používat v souladu se směrnicí 2002/46/ES, nařízením (EU) č. 609/2013 a/nebo nařízením (ES) č. 1925/2006

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

Rybí peptidy ze Sardinops sagax

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství peptidového výrobku z ryb

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rybí (Sardinops sagax) peptidy“

 

Potraviny na bázi jogurtu, jogurtové nápoje, fermentované mléčné výrobky a mléko v prášku

0,48 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Ochucená voda a nápoje na zeleninové bázi

0,3 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Snídaňové cereálie

2 g / 100 g

Polévky, vývary a polévky v prášku

0,3 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství flavonoidů z Glycyrrhiza glabra

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „flavonoidy z Glycyrrhiza glabra L.“

2.

Označení potravin, do kterých byl tento výrobek přidán jako nová složka potravin, musí obsahovat údaj, že:

a)

tento výrobek by neměly konzumovat těhotné a kojící ženy, děti a dospívající mládež; a

b)

osoby, které užívají léky vydávané na předpis, by měly tento výrobek konzumovat pouze po poradě s lékařem;

c)

příjem flavonoidů by neměl překročit 120 mg denně.

3.

Na označení potravin, které flavonoidy obsahují, se uvede jejich množství v konečné potravině.

Nápoje obsahující flavonoidy musí být nabízeny konečnému spotřebiteli jako jednotlivé porce.

Nápoje na bázi mléka

120 mg/den

Nápoje na bázi jogurtu

Nápoje na bázi ovoce nebo zeleniny

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

120 mg/den

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

120 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

120 mg/den

Fukoidanový výtažek z mořské řasy Fucus vesiculosus

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fukoidanový výtažek z mořské řasy Fucus vesiculosus

 

Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci

250 mg/den

Fukoidanový výtažek z mořské řasy Undaria pinnatifida

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fukoidanový výtažek z mořské řasy Undaria pinnatifida

 

Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci

250 mg/den

2′-fukosyllaktosa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „2′-fukosyllaktosa“.

2.

Označení doplňků stravy obsahujících 2′-fukosyllaktosu musí obsahovat údaj o tom, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou 2′-fukosyllaktosou.

3.

Označení doplňků stravy obsahujících 2′-fukosyllaktosu určených pro malé děti musí obsahovat údaj o tom, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou 2′-fukosyllaktosou.

 

Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky

1,2 g/l

Neochucené kysané mléčné výrobky

1,2 g/l nápoje

19,2 g/kg výrobky jiné než nápoje

Ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků

1,2 g/l nápoje

19,2 g/kg výrobky jiné než nápoje

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

1,2 g/l nápoje

12 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

400 g/kg pro náhrady mléka

Cereální tyčinky

12 g/kg

Stolní sladidla

200 g/kg

Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,2 g/l samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,2 g/l samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

12 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

1,2 g/l pro tekuté potraviny připravené k použití a prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

1,2 g/l pro mléčné nápoje a obdobné výrobky při přidání samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

4,8 g/l nápoje

40 g/kg tyčinky

Chléb a těstoviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

60 g/kg

Ochucené nápoje

1,2 g/l

Káva, čaj (kromě černého čaje), bylinné a ovocné čaje, cikorka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků

9,6 g/l – maximální množství se vztahuje na výrobky připravené k použití

Doplňky stravy ve smyslu směrnice 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence

3,0 g/den pro běžnou populaci

1,2 g/den pro malé děti

Galakto-oligosacharid

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (vyjádřené jako poměr kg galakto-oligosacharidu / kg konečné potraviny)

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

0,333

Mléko

0,020

Mléčné nápoje

0,030

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

0,020

Náhražky mléčných nápojů

0,020

Jogurty

0,033

Dezerty z mléka

0,043

Mražené dezerty z mléka

0,043

Ovocné nápoje a energetické nápoje

0,021

Nápoje pro kojence nahrazující jídlo

0,012

Šťávy pro malé děti

0,025

Jogurtové nápoje pro malé děti

0,024

Dezerty pro malé děti

0,027

Snacky pro malé děti

0,143

Cereálie pro malé děti

0,027

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

0,013

Šťáva

0,021

Ovocné náplně plněného pečiva

0,059

Ovocné přípravky

0,125

Tyčinky

0,125

Cereálie

0,125

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,008

Glukosamin HCl

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Glukosamin- sulfát KCl

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách

Glukosamin- sulfát NaCl

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách

Guarová guma

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „guarová guma“

2.

Na etiketě všech potravin, které guarovou gumu obsahují, musí být viditelně uvedena specifická zmínka o možných rizicích potíží s trávením spojených s expozicí dětí mladších 8 let.

Například je třeba uvést „Nadměrná konzumace těchto výrobků může způsobit potíže s trávením, zejména u dětí mladších 8 let“.

3.

V případě výrobků se dvěma přihrádkami, které obsahující mléčný výrobek a výrobek z obilovin, musí návod k použití jasně specifikovat, že je nutné výrobek z obilovin a mléčný výrobek před spotřebou smíchat, aby se zohlednilo potenciální riziko žaludečních potíží.

 

Čerstvé mléčné výrobky jako jogurty, kysané mléko, čerstvé sýry a jiné dezerty na bázi mléka

1,5 g / 100 g

Tekuté potraviny na bázi ovoce nebo zeleniny (typu „smoothie“)

1,8 g / 100 g

Kompoty na bázi ovoce nebo zeleniny

3,25 g / 100 g

Obiloviny jako doplněk mléčného výrobku, v balení obsahujícím dvě přihrádky

10 g / 100 g v obilovinách

Nepřítomnost v doprovodném mléčném výrobku

1 g / 100 g ve výrobku připraveném ke konzumaci

Tepelně ošetřené mléčné výrobky fermentované Bacteroides xylanisolvens

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Fermentované mléčné výrobky (v tekuté a polotekuté formě a ve formě sprejově sušeného prášku)

 

Hydroxytyrosol

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravinářských výrobků obsahujících tuto novou potravinu se použije název „hydroxytyrosol“.

Označení potravinářských výrobků obsahujících hydroxytyrosol musí obsahovat tyto údaje:

a)

„Tento potravinářský výrobek by neměly konzumovat děti mladší tří let a těhotné a kojící ženy.

b)

Tento potravinářský výrobek by se neměl používat k vaření, pečení ani smažení.“

 

Rybí tuky a rostlinné oleje (kromě olivových olejů a olivových olejů z pokrutin definovaných v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 (6)), uváděné jako takové na trh

0,215 g/kg

Roztíratelné tuky definované v části VII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, uváděné jako takové na trh

0,175 g/kg

Protein modifikující strukturu ledu typu III HPLC 12

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „protein modifikující strukturu ledu“

 

Zmrzliny

0,01 %

Vodné extrakty ze sušených listů Ilex guayusa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakty ze sušených listů Ilex guayusa

 

Bylinné čaje

V souladu s obvyklým používáním podobného vodného extraktu ze sušených listů Ilex paraguariensis v bylinných čajích a doplňcích stravy

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

Isomalto-oligosacharid

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „isomalto-oligosacharid“

2.

V označení potravin obsahujících tuto novou složku potravin musí být uvedeno „zdroj glukózy“.

 

Nealkoholické nápoje se sníženým obsahem energie

6,5 %

Energetické nápoje

5,0 %

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce (včetně isotonických nápojů)

6,5 %

Ovocné šťávy

5 %

Zpracovaná zelenina a zeleninové šťávy

5 %

Ostatní nealkoholické nápoje

5 %

Cereální tyčinky

10 %

Cookies, sušenky

20 %

Cereální tyčinky ke snídani

25 %

Tvrdé bonbony

97 %

Měkké bonbony / čokoládové tyčinky

25 %

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě tyčinek nebo na bázi mléka)

20 %

Isomaltulosa

Neuvedeno

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „isomaltulosa“

2.

Označení této nové potraviny se doplní údajem, že „isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy“.

 

Laktitol

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „laktitol“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (ve formě tobolek nebo tablet) určené pro dospělé

20 g/den

Lakto-N-neotetraosa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lakto-N-neotetraosa“

2.

Označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-neotetraosu musí obsahovat údaj, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou lakto-N-neotetraosou.

3.

Označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-neotetraosu určených pro malé děti musí obsahovat údaj, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou lakto-N-neotetraosou.

 

Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky

0,6 g/l

Neochucené kysané mléčné výrobky

0,6 g/l nápoje

9,6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

Ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků

0,6 g/l nápoje

9,6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,6 g/l nápoje

6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

200 g/kg pro náhrady mléka

Cereální tyčinky

6 g/kg

Stolní sladidla

100 g/kg

Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,6 g/l v kombinaci s max. 1,2 g/l 2′-fukosyllaktosy v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,6 g/l v kombinaci s max. 1,2 g/l 2′-fukosyllaktosy v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje

0,6 g/l pro tekuté potraviny připravené k použití a prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

0,6 g/l pro mléčné nápoje a obdobné výrobky při přidání samostatně nebo v kombinaci s 2′-fukosyllaktosou, v koncentraci max. 1,2 g/l, v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

2,4 g/l nápoje

20 g/kg tyčinky

Chléb a těstoviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

30 g/kg

Ochucené nápoje

0,6 g/l

Káva, čaj (kromě černého čaje), bylinné a ovocné čaje, cikorka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků

4,8 g/l – maximální množství se vztahuje na výrobky připravené k použití

Doplňky stravy ve smyslu směrnice 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence

1,5 g/den pro běžnou populaci

0,6 g/den pro malé děti

Extrakt z listů vojtěšky (Medicago sativa)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „proteiny z vojtěšky (Medicago sativa)“ nebo „proteiny z alfalfy (Medicago sativa)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

10 g/den

Lykopen

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen“

 

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg / 100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg / 100 g

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

8 mg / jedna porce

Snídaňové cereálie

5 mg / 100 g

Tuky a zálivky

10 mg / 100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg / 100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

15 mg/den

Lykopen z Blakeslea trispora

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen“

 

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg / 100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg / 100 g

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

8 mg / jedna porce

Snídaňové cereálie

5 mg / 100 g

Tuky a zálivky

10 mg / 100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg / 100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

15 mg/den

Lykopen z rajčat

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen“

 

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg / 100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg / 100 g

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

8 mg / jedna porce

Snídaňové cereálie

5 mg / 100 g

Tuky a zálivky

10 mg / 100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg / 100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Lykopenový oleoresin z rajčat

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství lykopenu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopenový oleoresin z rajčat“

 

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg / 100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg / 100 g

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, na niž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013, a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

8 mg / jedna porce

Snídaňové cereálie

5 mg / 100 g

Tuky a zálivky

10 mg / 100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg / 100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Citrát-malát hořečnatý

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „citrát-malát hořečnatý“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

 

Extrakt z kůry magnólie

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z kůry magnólie“

 

Mentolové bonbony (cukrářské výrobky)

0,2 % pro osvěžení dechu. Při maximálním množství 0,2 % a maximální velikosti žvýkačky / mentolového bonbonu 1,5 g tedy bude jedna žvýkačka nebo jeden bonbon obsahovat nejvýše 3 mg extraktu z kůry magnólie.

Žvýkačky

Olej z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z oleje z kukuřičných klíčků“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2 g/den

Žvýkačky

2 %

Methylcelulóza

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „methylcelulóza“

Methylcelulóza se nesmí používat v potravinách speciálně připravených pro malé děti

Zmrzliny

2 %

Ochucené nápoje

Ochucené nebo neochucené fermentované mléčné výrobky

Studené dezerty (výrobky na bázi mléka, tuku, ovoce, obilovin, vajec)

Ovocné přípravky (dřeně, protlaky nebo kompoty)

Polévky a vývary

Glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové“ nebo „5MTHF-glukosamin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES jako zdroj folátu

 

 

 

Monomethylsilantriol (organický křemík)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství křemíku

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „organický křemík (monomethylsilantriol)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé (v tekuté formě)

10,40 mg/den

Extrakt mycelia z houby shiitake (Lentinula edodes)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z houby Lentinula edodes“ nebo „extrakt z houby shiitake“

 

Pečivo

2 ml / 100 g

Nealkoholické nápoje

0,5 ml / 100 ml

Připravená hotová jídla

2,5 ml v jednom jídle

Potraviny na bázi jogurtu

1,5 ml / 100 ml

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2,5 ml v denní dávce

Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „šťáva z noni“ nebo „šťáva z Morinda citrifolia

 

Pasterizované nápoje na bázi ovoce a ovocných nektarů

30 ml na jednu porci (až 100 % šťávy z noni)

nebo

20 ml dvakrát denně, ne více než 40 ml/den

Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

6,6 g/den (odpovídající 30 ml šťávy z noni)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „šťáva z noni v prášku“ nebo „šťáva z Morinda citrifolia v prášku“

 

Protlak a koncentrát z ovoce noni (Morinda citrifolia)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název:

 

U protlaku z ovoce:

„protlak z ovoce Morinda citrifolia“ nebo „protlak z ovoce noni“

 

U koncentrátu z ovoce:

„koncentrát z ovoce Morinda citrifolia“ nebo „koncentrát z ovoce noni“

 

 

Protlak z ovoce

Cukrovinky

45 g / 100 g

Cereální tyčinky

53 g / 100 g

Výživové nápojové směsi v prášku (hmotnost prášku)

53 g / 100 g

Perlivé nápoje

11 g / 100 g

Zmrzlina a sorbet

31 g / 100 g

Jogurty

12 g / 100 g

Sušenky

53 g / 100 g

Buchty, koláče a sladké pečivo

53 g / 100 g

Snídaňové cereálie (celozrnné)

88 g / 100 g

Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES

133 g / 100 g

Vychází z množství před zpracováním k vytvoření 100 g konečného produktu

Sladké pomazánky, náplně a polevy

31 g / 100 g

Pikantní omáčky, láky/nálevy, šťávy a ochucovadla

88 g / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

26 g/den

 

Koncentrát z ovoce

Cukrovinky

10 g / 100 g

Cereální tyčinky

12 g / 100 g

Výživové nápojové směsi v prášku (hmotnost prášku)

12 g / 100 g

Perlivé nápoje

3 g / 100 g

Zmrzlina a sorbet

7 g / 100 g

Jogurty

3 g / 100 g

Sušenky

12 g / 100 g

Buchty, koláče a sladké pečivo

12 g / 100 g

Snídaňové cereálie (celozrnné)

20 g / 100 g

Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES

30 g / 100 g

Sladké pomazánky, náplně a polevy

7 g / 100 g

Pikantní omáčky, láky/nálevy, šťávy a ochucovadla

20 g / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

6 g/den

Listy noni (Morinda citrifolia)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „listy noni“ nebo „listy Morinda citrifolia“.

2.

Spotřebitel musí být informován o tom, že šálek výluhu by měl být připraven s použitím nejvýše 1 g sušených a pražených listů Morinda citrifolia.

 

Pro přípravu výluhu

Šálek výluhu ke konzumaci se připraví s použitím nejvýše 1 g sušených a pražených listů Morinda citrifolia

Ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potraviny obsahující tuto novou potravinu se použije název „ovoce Morinda citrifolia v prášku“ nebo „ovoce noni v prášku“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2,4 g na den

Mikrořasy Odontella aurita

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „mikrořasy Odontella aurita

 

Ochucené těstoviny

1,5 %

Rybí polévky

1 %

Teriny z mořských živočichů

0,5 %

Příprava vývaru

1 %

Keksy

1,5 %

Zmrazené obalované ryby

1,5 %

Olej obohacený fytosteroly/fytostanoly

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství fytosterolů/fytostanolů

V souladu s přílohou III oddílem 5 nařízení (EU) č. 1169/2011

 

Roztíratelné tuky podle definice v příloze VII části VII dodatku II bodech B a C nařízení (EU) č. 1308/2013, kromě tuků na vaření a smažení a pomazánek na bázi másla nebo jiného živočišného tuku

1.

Produkty obsahující novou složku potravin budou předkládány takovým způsobem, aby mohly být snadno rozděleny na porce s maximálním obsahem buď 3 g (v případě jedné porce denně) nebo 1 g (v případě tří porcí denně) přidaných fytosterolů/fytostanolů.

2.

Množství rostlinných sterolů/rostlinných stanolů přidaných do jednoho nápojového výrobku nepřekročí 3 g.

3.

Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky se balí po jednotlivých porcích.

Mléčné výrobky, například výrobky z polotučného a odtučněného mléka, popřípadě obsahující přídavek ovoce a/nebo obilovin, výrobky na bázi kysaného mléka, například jogurt a výrobky na bázi sýra (s obsahem tuku ≤ 12 g na 100 g), kde byl mléčný tuk případně snížen nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.

Sójové nápoje

Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky

Olej extrahovaný z olihní

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z olihní“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Pekárenské výrobky (chléb a rohlíky/housky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně mléčných nápojů)

60 mg / 100 ml

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 000 mg/den pro běžnou populaci

450 mg/den pro těhotné a kojící ženy

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

200 mg / jedna porce

Pasterizované ovocné přípravky vyrobené pomocí ošetření vysokým tlakem

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Vedle názvu ovocného přípravku jako takového a na jakémkoli výrobku, v němž je použit, se uvedou slova: „pasterizováno ošetřením vysokým tlakem“

 

Druhy ovoce:

jablka, meruňky, banány, ostružiny, borůvky, třešně a višně, kokosové ořechy, fíky, hrozny, grapefruity, mandarinky, mango, melouny, broskve, hrušky, ananas, švestky, maliny, reveň, jahody

 

Fosfát kukuřičného škrobu

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosfát kukuřičného škrobu“

 

Pečené pekařské výrobky

15 %

Těstoviny

Snídaňové cereálie

Cereální tyčinky

Fosfatidylserin z rybích fosfolipidů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství fosfatidylserinu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rybí fosfatidylserin“

 

Nápoje na bázi jogurtu

50 mg / 100 ml

Prášky na bázi sušeného mléka

3 500 mg / 100 g (ekvivalentní k 40 mg / 100 ml hotového nápoje)

Potraviny na bázi jogurtu

80 mg / 100 g

Cereální tyčinky

350 mg / 100 g

Cukrovinky na bázi čokolády

200 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

300 mg/den

Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství fosfatidylserinu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sójový fosfatidylserin“

 

Nápoje na bázi jogurtu

50 mg / 100 ml

Prášky na bázi sušeného mléka

3,5 g / 100 g (ekvivalentní k 40 mg / 100 ml hotového nápoje)

Potraviny na bázi jogurtu

80 mg / 100 g

Cereální tyčinky

350 mg / 100 g

Cukrovinky na bázi čokolády

200 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Fosfolipidový produkt obsahující stejné množství fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství fosfatidylserinu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sójový fosfatidylserin a kyselina fosfatidová“

Výrobek není určen k uvedení na trh pro těhotné nebo kojící ženy

Snídaňové cereálie

80 mg / 100 g

Cereální tyčinky

350 mg / 100 g

Potraviny na bázi jogurtu

80 mg / 100 g

Jogurtové výrobky na bázi sóji

80 mg / 100 g

Nápoje na bázi jogurtu

50 mg / 100 g

Jogurtové nápoje na bázi sóji

50 mg / 100 g

Prášky na bázi sušeného mléka

3,5 g / 100 g (ekvivalentní k 40 mg / 100 ml hotového nápoje)

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

800 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Fosfolipidy z vaječného žloutku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Neuvedeno

Fytoglykogen

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fytoglykogen“

 

Zpracované potraviny

25 %

Fytosteroly/fytostanoly

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V souladu s přílohou III oddílem 5 nařízení (EU) č. 1169/2011

 

Rýžové nápoje

1.

Musí být nabízeny tak, aby je bylo možné snadno rozdělit na porce obsahující buď nejvýše 3 g (v případě 1 porce denně), anebo nejvýše 1 g (v případě tří porcí denně) přidaných fytosterolů/fytostanolů.

Množství rostlinných sterolů/rostlinných stanolů přidaných do jednoho nápojového výrobku nepřekročí 3 g.

Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky se balí po jednotlivých porcích.

Žitný chléb z mouky obsahující ≥ 50 % žita (celozrnné žitné mouky, celých či drcených žitných zrn a žitných vloček) a ≤ 30 % pšenice; a ≤ 4 % přidaného cukru, avšak bez přidání tuku.

Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky

Sójové nápoje

Mléčné výrobky, například výrobky z polotučného a odtučněného mléka, popřípadě obsahující přídavek ovoce a/nebo obilovin, kde byl mléčný tuk případně snížen, nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.

Výrobky na bázi kysaného mléka, například jogurt a výrobky na bázi sýra (s obsahem tuku < 12 % na 100 g), kde byl mléčný tuk případně snížen nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.

Roztíratelné tuky podle definice v příloze VII části VII dodatku II bodech B a C nařízení (EU) č. 1308/2007, kromě tuků na vaření a smažení a pomazánek na bázi másla nebo jiného živočišného tuku.

Olej ze švestkových jader

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Na smažení a jako kořenicí přípravek

V souladu s běžným používáním rostlinných olejů v potravinách

(Koagulované) bramborové bílkoviny a jejich hydrolyzáty

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „bramborová bílkovina“

 

Prolyloligopeptidáza (přípravek enzymu)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „prolyloligopeptidáza“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou dospělou populaci

120 PPU/den (2,7 g přípravku enzymu / den) (2 × 106 PPI/den)

PPU – Prolylpeptidázové jednotky nebo prolinproteázové jednotky

PPI – Protease Picomole International

Proteinový extrakt z vepřových ledvin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 tobolky/den; odpovídá 12,6 mg extraktu z vepřových ledvin denně

Obsah diaminoxidázy (DAO): 0,9 mg/den (3 tobolky o obsahu 0,3 mg DAO v jedné tobolce)

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

Řepkový olej s vysokým nezmýdelnitelným podílem

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z řepkového oleje“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

1,5 g v jedné porci doporučené k denní spotřebě

Bílkovina řepky

Jako zdroj rostlinných bílkovin v potravinách kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy

 

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „bílkovina řepky“.

2.

U jakékoli potraviny obsahující „bílkovinu řepky“ musí být uveden údaj, že tato složka může způsobit alergickou reakci spotřebitelům, kteří jsou alergičtí na hořčici a výrobky z ní. V příslušných případech se tento údaj uvede v bezprostřední blízkosti seznamu složek.

 

Trans-resveratrol

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trans-resveratrol“.

2.

Na označení doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé (ve formě tobolek nebo tablet)

150 mg/den

Trans-resveratrol (mikrobiální zdroj)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trans-resveratrol“.

2.

Na označení doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním resveratrolu extrahovaného z křídlatky japonské (Fallopia japonica) v doplňcích stravy

Výtažek z hřebenu kohouta

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z hřebenu kohouta“ nebo „výtažek z kohoutího hřebenu“

 

Mléčné nápoje

40 mg / 100 g nebo mg / 100 ml

Fermentované mléčné nápoje

80 mg / 100 g nebo mg / 100 ml

Jogurtové výrobky

65 mg / 100 g nebo mg / 100 ml

Fromage frais

110 mg / 100 g nebo mg / 100 ml

Olej ze Sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze Sacha inchi (Plukenetia volubilis)“

 

Jako u lněného oleje

V souladu s běžným používáním lněného oleje v potravinách

Salatrimy

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „tuky se sníženou energetickou hodnotou (salatrimy)“.

2.

Na výrobku musí být uvedeno, že nadměrná konzumace může vést ke gastrointestinálním poruchám.

3.

Na výrobku musí být uvedeno, že není určen pro použití dětmi.

 

Pečivo a cukrovinky

 

Olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

3 000 mg/den

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro těhotné a kojící ženy

450 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

200 mg / 100 g

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

600 mg / 100 g u sýra; 200 mg / 100 g u sójového mléka a napodobenin mléčných výrobků (kromě nápojů)

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

600 mg / 100 g u sýra; 200 mg / 100 g u mléčných výrobků (včetně mléka, tvarohu a jogurtových výrobků; kromě nápojů)

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg / 100 g

Obilné energetické výživové tyčinky

500 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

250 mg DHA/den pro běžnou populaci

450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

200 mg / 100 g

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg / 100 ml

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 g

Olej ze Schizochytrium sp.

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp.“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

250 mg DHA/den pro běžnou populaci

450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

200 mg / 100 g

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg / 100 ml

Olej ze Schizochytrium sp. (T18)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp.“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

250 mg DHA/den pro běžnou populaci

450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

200 mg / 100 g

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg / 100 ml

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 g

Extrakt z fermentovaných sójových bobů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z fermentovaných sójových bobů“

2.

V označení doplňků stravy obsahujících extrakt z fermentovaných sójových bobů musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (ve formě tobolek, tablet nebo prášku) určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

100 mg/den

Výtažek z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatý na spermidin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z pšeničných klíčků bohatý na spermidin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro dospělé

Ekvivalentní k max. 6 mg spermidinu / den

Sucromalt

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sucromalt“

2.

Označení této nové potraviny se doplní údajem, že výrobek je zdrojem glukózy a fruktózy.

 

Neuvedeno

Vláknina z cukrové třtiny

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Chléb

8 %

Pekařské zboží

5 %

Výrobky z masa a svaloviny

3 %

Kořenicí přípravky a koření

3 %

Strouhaný sýr

2 %

Potraviny pro zvláštní výživu

5 %

Omáčky

2 %

Nápoje

5 %

Extrakt ze slunečnicového oleje

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt ze slunečnicového oleje“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

1,1 g/den

Sušené mikrořasy Tetraselmis chuii

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené mikrořasy Tetraselmis chuii“ nebo „sušené mikrořasy T. chuii

Na doplňcích stravy obsahujících sušené mikrořasy Tetraselmis chuii musí být uveden údaj: „Obsahuje zanedbatelné množství jódu“

 

Omáčky

20 % nebo 250 mg/den

Speciální soli

1 %

Ochucovadla

250 mg/den

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

250 mg/den

Therapon barcoo / Scortum

Zamýšlené použití je totožné jako u lososa, tj. příprava gastronomických výrobků a pokrmů z ryb, včetně vařených, syrových, uzených a pečených rybích výrobků

 

 

D-tagatóza

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „D-tagatóza“.

2.

V označení všech výrobků, v nichž množství D-tagatózy překračuje 15 g na jednu porci, a všech nápojů obsahujících více než 1 % D-tagatózy (při spotřebě) musí být uveden údaj, že „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“.

 

Neuvedeno

Extrakt bohatý na taxifolin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt bohatý na taxifolin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro běžnou populaci, s výjimkou kojenců, malých dětí, dětí a dospívajících mladších 14 let

100 mg/den

Trehalosa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trehalosa“ a uvede se na označení samotného výrobku nebo v seznamu složek u potravin, které ji obsahují.

2.

Označení této nové potraviny se doplní údajem, že „trehalosa je zdrojem glukózy“.

 

Neuvedeno

Žampiony (Agaricus bisporus) ošetřené UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2

 

 

Žampiony (Agaricus bisporus)

10 μg vitaminu D2 / 100 g čerstvé hmotnosti

1.

Na etiketě této nové potraviny jako takové nebo potravin, které ji obsahují, se použije název „žampiony (Agaricus bisporus) ošetřené UV zářením“.

2.

Název na etiketě této nové potraviny jako takové nebo potravin, které ji obsahují, se doplní údajem, že „ke zvýšení množství vitaminu D bylo použito kontrolované ošetření světlem“ nebo „ke zvýšení množství vitaminu D2 bylo použito ošetření UV“.

 

Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „droždí s vitaminem D“ nebo „droždí s vitaminem D2

 

Kvasnicový kynutý chléb a rohlíky

5 μg vitaminu D2 / 100 g

Kvasnicové kynuté jemné pečivo

5 μg vitaminu D2 / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

5 μg vitaminu D2 / den

Chléb ošetřený UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2

Název na etiketě této nové potraviny se doplní označením „obsahuje vitamin D vytvořený ošetřením UV zářením“

 

Chléb a rohlíky kynuté pomocí droždí (bez polevy)

3 μg vitaminu D2 / 100 g

Mléko ošetřené UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D3

1.

Na etiketě této nové potraviny se použije název „ošetřeno UV zářením“.

2.

Pokud mléko ošetřené UV zářením obsahuje množství vitaminu D, které je považováno za významné v souladu s přílohou XIII částí A bodem 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, název se pro účely označení doplní údajem „obsahuje vitamin D vytvořený ošetřením UV zářením“ nebo „mléko obsahující vitamin D vzniklý ošetřením UV zářením“.

 

Pasterované plnotučné mléko podle definice v nařízení (EU) č. 1308/2013 určené ke spotřebě jako takové

5–32 μg/kg pro běžnou populaci s výjimkou kojenců

Pasterované polotučné mléko podle definice v nařízení (EU) č. 1308/2013 určené ke spotřebě jako takové

1–15 μg/kg pro běžnou populaci s výjimkou kojenců

Vitamin K2 (menachinon)

Používat v souladu se směrnicí 2002/46/ES, nařízením (EU) č. 609/2013 a/nebo nařízením (ES) č. 1925/2006

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „menachinon“ nebo „vitamin K2

Výtažek z pšeničných otrub

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z pšeničných otrub“

„Výtažek z pšeničných otrub“ se nesmí uvádět na trh jako doplněk stravy nebo složka doplňku stravy. Nesmí se přidávat ani do počáteční kojenecké výživy.

Pivo a náhražky piva

0,4 g / 100 g

Obiloviny k přímé spotřebě

9 g / 100 g

Mléčné výrobky

2,4 g / 100 g

Ovocné a zeleninové šťávy

0,6 g / 100 g

Nealkoholické nápoje

0,6 g / 100 g

Masné polotovary

2 g / 100 g

Kvasničné beta-glukany

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství čistých beta-glukanů z kvasnic (Saccharomyces cervisiae)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „kvasničné (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukany“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

1,275 g/den pro děti starší 12 let a běžnou dospělou populaci

0,675 g/den pro děti mladší 12 let

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,275 g/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti

1,275 g/den

Nápoje na bázi ovocných a/nebo zeleninových šťáv, včetně koncentrátu a dehydrovaných šťáv

1,3 g/kg

Nápoje s ovocnou příchutí

0,8 g/kg

Prášek na přípravu kakaových nápojů

38,3 g/kg (prášek)

Ostatní nápoje

0,8 g/kg (hotový nápoj)

7 g/kg (prášek)

Cereální tyčinky

6 g/kg

Snídaňové cereálie

15,3 g/kg

Instantní snídaňové cereálie celozrnné a s vysokým obsahem vlákniny připravované za tepla

1,5 g/kg

Sušenky typu „cookie“

6,7 g/kg

Sušenky typu „krekr“

6,7 g/kg

Nápoje na bázi mléka

3,8 g/kg

Fermentované mléčné výrobky

3,8 g/kg

Analogy mléčných výrobků

3,8 g/kg

Sušené mléko

25,5 g/kg

Polévky a polévkové směsi

0,9 g/kg (pro přímou konzumaci)

1,8 g/kg (kondenzované)

6,3 g/kg (prášek)

Čokoláda a cukrovinky

4 g/kg

Proteinové tyčinky a prášky

19,1 g/kg

Džemy, marmelády a jiné ovocné pomazánky

11,3 g/kg

Zeaxanthin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „syntetický zeaxanthin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2 mg/den

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý“

 

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

3 g/den

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES


Tabulka 2: Specifikace

Povolená nová potravina

Specifikace

N-acetyl-D-neuraminová kyselina

Popis:

N-acetyl-D-neuraminová kyselina je bílý až bělavý krystalický prášek

Definice:

Chemický název:

Názvy podle IUPAC:

 

N-acetyl-D-neuraminová kyselina (dihydrát)

 

5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galakto-non-2-ulopyranosonová kyselina (dihydrát)

Synonyma:

sialová kyselina (dihydrát)

Chemický vzorec:

C11H19NO9 (kyselina)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihydrát)

Molekulová hmotnost:

309,3 Da (kyselina)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrát)

CAS:

131-48-6 (volná kyselina)

50795-27-2 (dihydrát)

Specifikace:

Popis: Bílý až bělavý krystalický prášek

pH (20 °C, 5 % roztok): 1,7–2,5

N-acetyl-D-neuraminová kyselina (dihydrát): > 97,0 %

Voda (obsah dihydrátu: 10,4 %): ≤ 12,5 % (hmotnostních)

Sulfátový popel: < 0,2 % (hmotnostních)

Kyselina octová (jako volná kyselina a/nebo octan sodný): < 0,5 % (hmotnostních)

Těžké kovy:

Železo: < 20,0 mg/kg

Olovo: < 0,1 mg/kg

Zbytkové bílkoviny: < 0,01 % (hmotnostních)

Zbytková rozpouštědla:

2-propanol: < 0,1 % (hmotnostních)

Aceton: < 0,1 % (hmotnostních)

Ethyl-acetát: < 0,1 % (hmotnostních)

Mikrobiologická kritéria:

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: < 500 KTJ/g

Enterobacteriaceae: Nepřítomnost v 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Nepřítomnost v 10 g

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g

Bacillus cereus: < 50 KTJ/g

Kvasinky: < 10 KTJ/g

Plísně: < 10 KTJ/g

Zbytkové endotoxiny: < 10 EJ/mg

KTJ: kolonii tvořící jednotky; EJ: endotoxinové jednotky

Sušená dužina plodů Adansonia digitata (baobabu)

Popis/definice:

Plody baobabu (Adansonia digitata) se sklízejí ze stromů. Pevná skořápka se rozlouskne a dužina se oddělí od semen a skořápky. Dužina se drtí, rozděluje na hrubé a jemné partie (velikost částic od 3 do 600 μ) a poté se balí.

Typické nutriční složky:

Vlhkost (úbytek hmotnosti sušením) (g / 100 g): 4,5–13,7

Bílkoviny (g / 100 g): 1,8–9,3

Tuky (g / 100 g): 0–1,6

Sacharidy celkem (g / 100 g): 76,3–89,5

Cukry celkem (vyjádřené jako glukóza): 15,2–36,5

Sodík (mg / 100 g): 0,1–25,2

Analytické specifikace:

Cizorodé látky: Ne více než 0,2 %

Vlhkost (úbytek hmotnosti sušením) (g / 100 g): 4,5–13,7

Popel (g / 100 g): 3,8–6,6

Výtažek z buněčných kultur Ajuga reptans

Popis/definice:

Vodně-alkoholový výtažek z tkáňových kultur Ajuga reptans L., který je v podstatě rovnocenný výtažkům z kvetoucích nadzemních částí Ajuga reptans získaným tradičními pěstebními postupy.

L-alanyl-L-glutamin

Popis/definice:

L-alanyl-L-glutamin se vyrábí fermentací s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli. Během fermentace se tato složka vyloučí do růstového média, z nějž je následně separována a čištěna na koncentraci > 98 %.

Vzhled: Bílý krystalický prášek

Čistota: > 98 %

Infračervená spektroskopie: V souladu s referenční normou

Vzhled roztoku: Bezbarvý a čirý

Obsah (sušina): 98–102 %

Příbuzné látky (jednotlivě): ≤ 0,2 %

Zbytek po vyžíhání: ≤ 0,1 %

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 0,5 %

Optická otáčivost: + 9,0 až +11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

Amonium (NH4): ≤ 0,020 %

Chlorid (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfát (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologická kritéria:

Escherichia coli: Nepřítomnost/g

Řasový olej z mikrořas Ulkenia sp.

Popis/definice:

Olej z mikrořas Ulkenia sp.

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV): ≤ 5,0 meq/kg oleje

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,05 %

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Obsah DHA: ≥ 32 %

Olej ze semen Allanblackia

Popis/definice:

Olej ze semen Allanblackia se získává ze semen těchto druhů Allanblackia: A. floribunda (synonymum A. parviflora) a A. stuhlmannii.

Složení mastných kyselin:

Kyselina laurová (C12:0): < 1,0 %

Kyselina myristová (C14:0): < 1,0 %

Kyselina palmitová (C16:0): < 2,0 %

Kyselina palmitoolejová (C16:1): < 1,0 %

Kyselina stearová (C18:0): 45–58 %

Kyselina olejová (C18:1): 40–51 %

Kyselina linolová (C18:2): < 1,0 %

Kyselina gama-linolenová (C18:3): < 1,0 %

Kyselina arachová (C20:0): < 1,0 %

Volné mastné kyseliny: max. 0,1 %

Vlastnosti:

Transmastné kyseliny: max 0,5 %

Peroxidové číslo: max. 0,8 meq/kg

Jodové číslo: < 46 g / 100 g

Nezmýdelnitelné látky: max 1,0 %

Číslo zmýdelnění: 185–198 mg KOH/g

Extrakt z listů Aloe macroclada Baker

Popis/definice:

Práškový želatinový extrakt z listů Aloe macroclada Baker, který je v podstatě rovnocenný téže želatině z listů Aloe vera L. Burm.

Popel: 25 %

Dietní vláknina: 28,6 %

Tuky: 2,7 %

Vlhkost: 4,7 %

Polysacharidy: 9,5 %

Bílkoviny: 1,63 %

Glukóza: 8,9 %

Olej z antarktického krilu (Euphausia superba)

Popis/definice:

Pro výrobu extraktu lipidů z krunýřovky krilové (Euphausia superba) se zmrazený drcený kril nebo sušená krilová moučka podrobí extrakci lipidů schváleným extrakčním rozpouštědlem (podle směrnice 2009/32/ES). Prostřednictvím filtrace se z extraktu lipidů odstraní proteiny a částečky krilu. Extrakční rozpouštědla a zbytková voda se odstraní odpařením.

Číslo zmýdelnění: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV): ≤ 3 meq O 2 / kg oleje

Vlhkost a těkavost: ≤ 3 % nebo 0,6 vyjádřeno jako vodní aktivita při 25 °C

Fosfolipidy: 35–50 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

EPA (kyselina eikosapentaenová): ≥ 9 %

DHA (kyselina dokosahexaenová): ≥ 5 %

Olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba

Popis/definice:

Olej bohatý na fosfolipidy se získává z krunýřovky krilové (Euphausia superba) opakovaným promýváním schváleným rozpouštědlem (podle směrnice 2009/32/ES) s cílem zvýšit v oleji obsah fosfolipidů. Rozpouštědla se z konečného výrobku odstraní odpařením.

Číslo zmýdelnění: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV): ≤ 3 meq O 2 / kg oleje

Oxidační stabilita: Všechny potravinářské výrobky obsahující olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba by měly vykazovat oxidační stabilitu podle vhodné a uznávané vnitrostátní/mezinárodní zkušební metodiky (např. AOAC).

Vlhkost a těkavost: ≤ 3 % nebo 0,6 vyjádřeno jako vodní aktivita při 25 °C

Fosfolipidy: ≥ 60 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

EPA (kyselina eikosapentaenová): ≥ 9 %

DHA (kyselina dokosahexaenová): ≥ 5 %

Olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaný z houby Mortierella alpina

Popis/definice:

Světle žlutý olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové se získává fermentací geneticky nemodifikovaných kmenů IS-4, I49-N18 a FJRK-MA01 houby Mortierella alpina s použitím vhodné kapaliny. Olej se poté extrahuje z biomasy a vyčistí.

Kyselina arachidonová: ≥ 40 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin

Volné mastné kyseliny: ≤ 0,45 % z celkového obsahu mastných kyselin

Transmastné kyseliny: ≤ 0,5 % z celkového obsahu mastných kyselin

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 1,5 %

Peroxidové číslo: ≤ 5 meq/kg

Anisidinové číslo: ≤ 20

Číslo kyselosti: ≤ 1,0 KOH/g

Vlhkost: ≤ 0,5 %

Arganový olej z Argania spinosa

Popis/definice:

Arganový olej je olej získaný lisováním jader ovoce Argania spinosa (L.) Skeels podobných mandlím za studena. Jádra lze před lisováním pražit, ale bez přímého kontaktu s plamenem.

Složení:

Kyselina palmitová (C16:0): 12–15 %

Kyselina stearová (C18:0): 5–7 %

Kyselina olejová (C18:1): 43–50 %

Kyselina linolová (C18:2): 29–36 %

Nezmýdelnitelné látky: 0,3–2 %

Steroly celkem: 100–500 mg / 100 g

Tokoferoly celkem: 16–90 mg / 100g

Obsah kyseliny olejové: 0,2–1,5 %

Peroxidové číslo: <10 meq O2/kg

Oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis

Popis/definice:

Astaxanthin je karotenoid produkovaný z řas Haematococcus pluvialis. Produkční metody pro pěstování řas jsou proměnlivé; pěstují se v uzavřených systémech vystavených slunečnímu světlu nebo za přísně kontrolovaného osvícení, alternativně lze použít otevřené nádrže. Buňky řas se sklidí a vysuší; oleoresin se extrahuje buď za použití superkritického CO2, nebo rozpouštědla (ethyl-acetátu). Astaxanthin se zředí a standardizuje na 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % nebo 20 % s použitím olivového oleje, světlicového oleje, slunečnicového oleje nebo MCT (triglyceridů se středním řetězcem).

Složení oleoresinu:

Tuky: 42,2–99 %

Bílkoviny: 0,3–4,4 %

Sacharidy: 0–52,8 %

Vláknina: < 1,0 %

Popel: 0,0–4,2 %

Specifikace karotenoidů v % hmot.

Astaxanthiny celkem: 2,9–11,1 %

9-cis-astaxanthin: 0,3–17,3 %

13-cis-astaxanthin: 0,2–7,0 %

Monoestery astaxanthinu: 79,8–91,5 %

Diestery astaxanthinu: 0,16–19,0 %

β-karoten: 0,01–0,3 %

Lutein: 0–1,8 %

Kantaxanthin: 0–1,30 %

Mikrobiologická kritéria:

Aerobní bakterie celkem: < 3 000 KTJ/g

Kvasinky a plísně: < 100 KTJ/g

Koliformní bakterie: < 10 KTJ/g

E. coli: Negativní

Salmonella: Negativní

Staphylococcus: Negativní

Semena bazalky (Ocimum basilicum)

Popis/definice:

Bazalka (Ocimum basilicum L.) je rostlina čeledi „Lamiaceae“ řádu „Lamiales“. Po sklizni se semena čistí mechanicky. Odstraní se květy, listy a ostatní části rostliny. Nejvyšší úroveň čistoty semen bazalky se zajistí filtrací (optickou, mechanickou). Proces výroby ovocných šťáv a ovocných/zeleninových nápojových směsí obsahujících semena bazalky (Ocimum basilicum L.) zahrnuje předběžnou hydrataci a pasterizaci semen. Jsou zavedeny mikrobiologické kontroly a monitorovací systémy.

Sušina: 94,1 %

Bílkoviny: 20,7 %

Tuky: 24,4 %

Sacharidy: 1,7 %

Dietní vláknina: 40,5 % (Metoda: AOAC 958.29)

Popel: 6,78 %

Extrakt z fermentovaných černých bobů

Popis/definice:

Extrakt z fermentovaných černých bobů (extrakt Touchi) je jemný světle hnědý prášek bohatý na bílkoviny získaný vodnou extrakcí z malých sójových bobů (Glycine max (L.) Merr.) fermentovaných pomocí Aspergillus oryzae. Tento extrakt obsahuje inhibitor α-glukosidázy.

Vlastnosti:

Tuky: ≤ 1,0 %

Bílkoviny: ≥ 55 %

Voda: ≤ 7,0 %

Popel: ≤ 10 %

Sacharidy: ≥ 20 %

Inhibiční aktivita na α-glukosidázu: IC50 min 0,025 mg/ml

Sójový izoflavon: ≤ 0,3 g / 100 g

Bovinní laktoferrin

Popis/definice:

Bovinní laktoferrin je bílkovina, která se přirozeně vyskytuje v kravském mléce. Jedná se o glykoprotein, který váže železo, o velikosti molekuly přibližně 77 kDa, který sestává z jednoduchého polypeptidového řetězce 689 aminokyselin.

Výrobní proces: Bovinní laktoferrin je získáván z odtučněného mléka či syrovátky prostřednictvím iontové výměny a následnými procesy ultrafiltrace. Na závěr je vysušen lyofilizací či sprejovým sušením a větší částice jsou odstraněny prosetím. Jedná se o mírně narůžovělý prášek, téměř bez zápachu.

Fyzikálně-chemické vlastnosti bovinního laktoferrinu:

Vlhkost: < 4,5 %

Popel: < 1,5 %

Arsen: < 2,0 mg/kg

Železo: < 350 mg/kg

Bílkoviny: > 93 %

z toho bovinní laktoferrin: > 95 %

z toho jiné bílkoviny: < 5,0 %

pH (2 % roztok, 20 °C): 5,2–7,2

Rozpustnost (2 % roztok, 20 °C): úplná

Olej ze semen Buglossoides arvensis

Popis/definice:

Rafinovaný olej z kamejky se extrahuje ze semen Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst

Kyselina alfa-linolenová: ≥ 35 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin

Kyselina stearidonová: ≥ 15 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin

Kyselina linolová: ≥ 8,0 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 % hmotnostní z celkového obsahu mastných kyselin

Číslo kyselosti: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq O2/kg

Obsah nezmýdelnitelných látek: ≤ 2,0 %

Obsah bílkovin (celkový dusík): ≤ 10 μg/ml

Pyrrolizidinové alkaloidy: Nezjistitelné s detekčním limitem 4,0 μg/kg

Olej z Calanus finmarchicus

Popis/definice:

Tato nová potravina je rubínově zbarvený, mírně viskózní olej s lehkou vůní plodů moře extrahovaný z korýše (mořského zooplanktonu) Calanus finmarchicus. Složka obsahuje převážně estery vosku (> 85 %) s malým množstvím triglyceridů a jiných neutrálních lipidů.

Specifikace:

Voda: < 1,0 %

Estery vosku: > 85 %

Mastné kyseliny celkem: > 46 %

Kyselina eikosapentaenová (EPA): > 3,0 %

Kyselina dokosahexaenová (DHA): > 4,0 %

Mastné alkoholy celkem: > 28 %

C20:1 n-9 mastný alkohol: > 9,0 %

C22:1 n-11 mastný alkohol: > 12 %

Transmastné kyseliny: < 1,0 %

Estery astaxanthinu: < 0,1 %

Peroxidové číslo: < 3,0 meq O2/kg

Žvýkačková báze (monomethoxypolyethylenglykol)

Popis/definice:

Novou složkou potravin je syntetický polymer (patentové číslo WO2006016179). Skládá se z řetězových polymerů monomethoxypolyethylenglykolu (MPEG) roubovaného na polyisoprenu pomocí maleinanhydridu (PIP-g-MA) a z nezreagovaného MPEG (méně než 35 % hmot.).

Bílá až bělavá barva.

CAS: 1246080-53-4

Vlastnosti:

Vlhkost: < 5,0 %

Hliník: < 3,0 mg/kg

Lithium: < 0,5 mg/kg

Nikl: < 0,5 mg/kg

Zbytkový anhydrid: < 15 μmol/g

Index polydisperzity: < 1,4

Isopren: < 0,05 mg/kg

Ethylenoxid: < 0,2 mg/kg

Volný maleinanhydrid: < 0,1 %

Oligomery celkem (méně než 1 000 daltonů): ≤ 50 mg/kg

Ethylenglykol: < 200 mg/kg

Diethylenglykol: < 30 mg/kg

Monoethylenglykol-methylether: < 3,0 mg/kg

Diethylenglykol-methylether: < 4,0 mg/kg

Triethylenglykol-methylether: < 7,0 mg/kg

1,4-dioxan: < 2,0 mg/kg

Formaldehyd: < 10 mg/kg

Žvýkačková báze (kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu)

Popis/definice:

Kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu je bezvodý kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu.

Sypký bílý nebo bělavý prášek

CAS: 9011-16-9

Čistota:

Obsah ve vzorku: Nejméně 99,5 % v sušině

Specifická viskozita (1 % MEK): 2–10

Zbytkový methylvinylether: ≤ 150 ppm

Zbytkový maleinanhydrid: ≤ 250 ppm

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm

Methanol: ≤ 500 ppm

Dilauroyl-peroxid: ≤ 15 ppm

Těžké kovy celkem: ≤ 10 ppm

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 500 KTJ/g

Plísně/kvasinky: ≤ 500 KTJ/g

Escherichia coli: Negativní zkouška

Salmonella: Negativní zkouška

Staphylococcus aureus: Negativní zkouška

Pseudomonas aeruginosa: Negativní zkouška

Chia olej ze Salvia hispanica

Popis/definice:

Chia olej se vyrábí lisováním za studena ze semen (o čistotě 99,9 %) chia (Salvia hispanica L.). Nejsou použita žádná rozpouštědla a po vylisování se olej uchovává v dekantačních nádržích, přičemž se filtrací odstraní nečistoty. Lze jej vyrábět rovněž extrakcí pomocí superkritického CO2.

Výrobní proces:

Výroba lisováním za studena. Nejsou použita žádná rozpouštědla a po vylisování se olej uchovává v dekantačních nádržích, přičemž se filtrací odstraní nečistoty.

Kyselost vyjádřená jako podíl kyseliny olejové: ≤ 2,0 %

Peroxidové číslo: ≤ 10 meq/kg

Nerozpustné nečistoty: ≤ 0,05 %

Kyselina alfa-linolenová: ≥ 60 %

Kyselina linolová: 15–20 %

Semena chia (Salvia hispanica)

Popis/definice:

Chia (Salvia hispanica L.) je letní jednoletá bylina, jež náleží do čeledi hluchavkovitých (Labiatae). Po sklizni se semena čistí mechanicky. Odstraní se květy, listy a ostatní části rostliny.

Sušina: 90–97 %

Bílkoviny: 15–26 %

Tuky: 18–39 %

Sacharidy (*): 18–43 %

Hrubá vláknina (**): 18–43 %

Popel: 3–7 %

(*)

Sacharidy zahrnují obsah vlákniny (EU: sacharidy se rozumí využitelné sacharidy = cukr + škrob)

(**)

Hrubá vláknina je součást vlákniny složená převážně z nestravitelné celulózy, pentozanu a ligninu

Výrobní proces:

Proces výroby ovocných šťáv a nápojových směsí ovocných šťáv obsahujících semena chia zahrnuje předběžnou hydrataci a pasterizaci semen. Jsou zavedeny mikrobiologické kontroly a monitorovací systémy.

Chitin-glukan z Aspergillus niger

Popis/definice:

Chitin-glukan se získává z mycelia Aspergillus niger; jedná se o nažloutlý sypký prášek bez zápachu. Obsahuje 90 % nebo více sušiny.

Chitin-glukan se hlavně skládá ze dvou polysacharidů:

chitinu, složeného z opakujících se jednotek N-acetyl-D-glukosaminu (CAS: 1398-61-4),

beta(1,3)-glukanu, složeného z opakujících se jednotek D-glukózy (CAS: 9041-22-9).

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 %

Chitin-glukan: ≥ 90 %

Poměr chitinu vůči glukanu: 30:70 až 60:40

Popel: ≤ 3,0 %

Lipidy: ≤ 1,0 %

Bílkoviny: ≤ 6,0 %

Komplexní chitin-glukan z Fomes fomentarius

Popis/definice:

Komplexní chitin-glukan se získává z buněčné stěny plodnice houby Fomes fomentarius. Je složen převážně ze dvou polysacharidů:

chitinu, složeného z opakujících se jednotek N-acetyl-D-glukosaminu (CAS: 1398-61-4),

beta-(1,3)(1,6)-D-glukanu, složeného z opakujících se jednotek D-glukózy (CAS: 9041-22-9).

Výrobní postup sestává z několika kroků včetně: čištění, zmenšení velikosti a mletí, změkčení ve vodě a zahřátí v zásaditém roztoku, mytí, sušení. Při výrobním postupu se nepoužívá hydrolýza.

Vzhled: Hnědý prášek bez zápachu a chuti

Čistota:

Vlhkost: ≤ 15 %

Popel: ≤ 3,0 %

Chitin-glukan: ≥ 90 %

Poměr chitinu vůči glukanu: 70:20

Sacharidy celkem, kromě glukanů: ≤ 0,1 %

Bílkoviny: ≤ 2,0 %

Lipidy: ≤ 1,0 %

Melaniny: ≤ 8,3 %

Přídatné látky: Žádné

pH: 6,7–7,5

Těžké kovy:

Olovo (ppm): ≤ 1,00

Kadmium (ppm): ≤ 1,00

Rtuť (ppm): ≤ 0,03

Arsen (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologická kritéria:

Mezofilní bakterie celkem: ≤ 103/g

Kvasinky a plísně: ≤ 103/g

Koliformní bakterie při 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella a jiné patogenní bakterie: Nepřítomnost v 25 g

Extrakt chitosanu z hub (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Popis/definice:

Extrakt chitosanu (obsahující zejména poly(D-glukosamin)) se získává z třeně Agaricus bisporus nebo z mycelia Aspergillus niger.

Patentovaný výrobní postup sestává z několika kroků včetně: extrakce a deacetylace (hydrolýzy) v zásaditém médiu, rozpouštění v kyselém médiu, srážení v zásaditém médiu, mytí a sušení.

Synonymum: Poly(D-glukosamin)

CAS chitosanu: 9012-76-4

Vzorec chitosanu: (C6H11NO4)n

Vzhled: jemný sypký prášek

Barva: bělavá až světle hnědá

Zápach: Bez zápachu

Čistota:

Obsah chitosanu (% hmot./sušina): 85

Obsah glukanu (% hmot./sušina): ≤ 15

Úbytek hmotnosti sušením (% hmot./sušina): ≤ 10

Viskozita (1 % v 1 % kyselině octové): 1–15

Stupeň acetylace (v % mol / čerstvé hmotnosti): 0–30

Viskozita (1 % v 1 % kyselině octové) (mPa.s): 1–14 u chitosanu z Aspergillus niger; 12–25 u chitinu z Agaricus bisporus

Popel (% hmot./sušina): ≤ 3,0

Bílkoviny (% hmot./sušina): ≤ 2,0

Velikost částic: > 100 nm

Střepná hustota (g/cm3): 0,7–1,0

Schopnost vázat tuky 800 × 9 (hmot. / čerstvá hmotnost): vyhovuje

Těžké kovy:

Rtuť (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologická kritéria:

Počet aerobních bakterií (KTJ/g): ≤ 103

Počet kvasinek a plísní (KTJ/g): ≤ 103

Escherichia coli (KTJ/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (KTJ/g): ≤ 10

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g

Chondroitin-sulfát

Popis/definice:

Chondroitin-sulfát (sodná sůl) je biosyntetický výrobek. Získává se chemickou sulfací chondroitinu pocházejícího z fermentace bakterií Escherichia coli O5:K4:H4 kmen U1-41 (ATCC 24502).

Chondroitin-sulfát (sodná sůl) (% sušiny): 95–105

MWw (prům. hmotnost) (kDa): 5–12

MWn (prům. počet) (kDa): 4–11

Disperzita (wh/w0,05): ≤ 0,7

Vzorec sulface (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Úbytek hmotnosti sušením (%) (105 °C do konstantní hmotnosti): ≤ 10,0

Zbytek po vyžíhání (% v sušině): 20–30

Bílkoviny (% v sušině): ≤ 0,5

Endotoxiny (EJ/mg): ≤ 100

Organické nečistoty celkem (mg/kg): ≤ 50

Pikolinát chromitý

Popis/definice:

Pikolinát chromitý je načervenalý sypký prášek, mírně rozpustný ve vodě s pH 7. Jeho sůl je také rozpustná v organických rozpouštědlech.

Chemický název: tris(pyridin-2-karboxylat-N,O)chrom (III) nebo chromitá sůl kyseliny pyridin-2-karboxylové

CAS: 14639-25-9

Chemický vzorec: Cr(C6H4NO2)3

Chemické vlastnosti:

Pikolinát chromitý: ≥ 95 %

Chrom (III): 12–13 %

Chrom (VI): nezjištěn

Voda: ≤ 4,0 %

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Popis:

Bylina Cistus incanus L. Pandalis; druh náležející do čeledi Cistaceae, který je původní v regionu Středomoří, na poloostrově Chalkidiki.

Složení:

Vlhkost: 9–10 g / 100 g bylin

Bílkoviny: 6,1 g / 100 g bylin

Tuky: 1,6 g / 100 g bylin

Sacharidy: 50,1 g / 100 g bylin

Vláknina: 27,1 g / 100 g bylin

Minerální látky: 4,4 g / 100 g bylin

 

Sodík: 0,18 g

Draslík: 0,75 g

Hořčík: 0,24 g

Vápník: 1,0 g

Železo: 65 mg

Vitamin B1: 3,0 μg

Vitamin B2: 30 μg

Vitamin B6: 54 μg

Vitamin C: 28 mg

Vitamin A: méně než 0,1 mg

Vitamin E: 40–50 mg

Alfa-tokoferol: 20–50 mg

Beta- a gama-tokoferoly: 2–15 mg

Delta-tokoferol: 0,1–2 mg

Citikolin

Citikolin (syntetický)

Popis/definice:

Citikolin se skládá z cytosinu, ribózy, pyrofosfátu a cholinu.

Bílý krystalický prášek

Chemický název: Amfoterní sůl cholin cytidin 5′-pyrofosfát, cytidin 5′-(trihydrogen difosfát) P′-[2-(trimethylammonio)ethyl]esteru

Chemický vzorec: C14H26N4O11P2

Molekulová hmotnost: 488,32 g/mol

CAS: 987-78-0

pH (1 % roztok vzorku): 2,5–3,5

Čistota:

Obsah ve vzorku: ≥ 98 % sušiny

Úbytek hmotnosti sušením (při 100 °C po dobu 4 hodin): ≤ 5,0 %

Amonium: ≤ 0,05 %

Arsen: Nejvýše 2 ppm

Volné fosforečné kyseliny: ≤ 0,1 %

5′-cytidylová kyselina: ≤ 1,0 %

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů: ≤ 103 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 102 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g

Citikolin (mikrobiální zdroj)

Popis/definice:

Vyrábí se fermentací za použití geneticky modifikovaného kmene E. coli (BCT19/p40k).

Specifikace citikolinu z mikrobiálního zdroje je totožná jako specifikace povoleného syntetického citikolinu.

Clostridium butyricum

Popis/definice:

Clostridium butyricum (CBM-588) je grampozitivní, sporotvorná, obligátně anaerobní, nepatogenní, geneticky nemodifikovaná bakterie. Depozitní číslo FERM BP-2789

Mikrobiologická kritéria:

Životaschopné aerobní bakterie celkem: ≤ 103 KTJ/g

Escherichia coli: Nezjištěna v 1 g

Staphylococcus aureus: Nezjištěn v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Nezjištěn v 1 g

Kvasinky a plísně: ≤ 102 KTJ/g

Extrakt z odtučněného kakaového prášku

Extrakt z kakaa (Theobroma cacao L.)

Vzhled: Tmavě hnědý prášek bez viditelných nečistot

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Obsah polyfenolů: Min. 55,0 % GAE

Obsah theobrominu: Max. 10,0 %

Obsah popela: Max. 5,0 %

Obsah vlhkosti: Max. 8,0 %

Objemová hustota: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0–6,5

Zbytkové rozpouštědlo: Max. 500 ppm

Extrakt z kakaa s nízkým obsahem tuku

Extrakt z kakaa (Theobroma cacao L.) s nízkým obsahem tuku

Vzhled: Tmavě červený až purpurový prášek

Extrakt z kakaa, koncentrát: Min. 99 %

Oxid křemičitý (technologické pomocné činidlo): Max. 1,0 %

Flavanoly z kakaa: Min. 300 mg/g

(-) Epikatechin: Min. 45 mg/g

Úbytek hmotnosti sušením: Max. 5,0 %

Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum

Popis/definice:

Olej ze semen koriandru je olej obsahující glyceridy mastných kyselin, který se vyrábí ze semen koriandru setého Coriandrum sativum L.

Světle žlutá barva, nevýrazná chuť

CAS: 8008-52-4

Složení mastných kyselin:

Kyselina palmitová (C16:0): 2–5 %

Kyselina stearová (C18:0): < 1,5 %

Kyselina petroselinová (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Kyselina olejová (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %

Kyselina linolová (C18:2): 12–19 %

Kyselina α-linolenová (C18:3): < 1,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Čistota:

Index lomu (20 °C): 1,466–1,474

Číslo kyselosti: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg

Jodové číslo: 88–110 jednotek

Číslo zmýdelnění: 186–200 mg KOH/g

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 15 g/kg

Sušené ovoce Crataegus pinnatifida

Popis/definice:

Sušené ovoce druhu Crataegus pinnatifida náležejícího do čeledi Rosaceae, který je původní v severní Číně a Koreji.

Složení:

Sušina: 80 %

Sacharidy: 55 g/kg čerstvé hmotnosti

Fruktóza: 26,5–29,3 g / 100 g

Glukóza: 25,5–28,1 g / 100 g

Vitamin C: 29,1 mg / 100 g čerstvé hmotnosti

Sodík: 2,9 g / 100 g čerstvé hmotnosti

Kompoty jsou výrobky získané tepelným zpracováním jedlých částí jednoho nebo několika druhů ovoce, celého nebo v kusech, také prosetého, bez výrazné koncentrace. Může být použit cukr, voda, jablečné víno, koření a citronová šťáva.

α-cyklodextrin

Popis/definice:

Neredukující cyklický sacharid, který se skládá ze šesti glukopyranosových jednotek spojených α-1,4 vazbami, který se vyrábí působením cyklodextrinové glukosyltransferasy (CGTasa, EC 2.4.1.19) na hydrolyzovaný škrob. Zpětné získávání a čištění α-cyklodextrinu je možné za pomoci jednoho z následujících postupů: vysrážením komplexu α-cyklodextrinu s dekan-1-olem, rozpuštěním ve vodě při zvýšené teplotě a opětovným vysrážením, vypuzením komplexačního činidla vodní parou a krystalizací α-cyklodextrinu z roztoku nebo chromatografií s výměnou iontů nebo gelovou filtrací a následnou krystalizací α-cyklodextrinu z vyčištěného matečného roztoku nebo metodami membránové separace, jako je ultrafiltrace a reverzní osmóza. Popis: Bílá nebo téměř bílá krystalická pevná látka, prakticky bez zápachu

Synonyma: α-cyklodextrin, α-dextrin, cyklohexaamylosa, cyklomaltohexaosa, α-cykloamylosa

Chemický název: Cyklohexaamylosa

CAS: 10016-20-3

Chemický vzorec: (C6H10O5)6

Molekulová hmotnost: 972,85

Obsah: ≥ 98 % (sušina)

Identifikace:

Rozpětí bodu tání: Rozkládá se při teplotě nad 278 °C

Rozpustnost: Snadno rozpustný ve vodě; velmi slabě rozpustný v ethanolu

Specifická otáčivost: [α]D 25: mezi +145° a + 151° (1 % roztok)

Chromatografie: Retenční čas hlavního píku kapalinového chromatogramu vzorku odpovídá retenčnímu času α-cyklodextrinu na chromatogramu referenčního α-cyklodextrinu (dostupného od společnosti Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, Mnichov, Německo nebo Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA), za podmínek popsaných v části METODA ROZBORU

Čistota:

Voda: ≤ 11 % (Karl-Fischerova metoda)

Zbytkové komplexační činidlo: ≤ 20 mg/kg

(dekan-1-ol)

Redukující látky: ≤ 0,5 % (vyjádřeno jako glukóza)

Sulfátový popel: ≤ 0,1 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Metoda rozboru:

Určí se kapalinovou chromatografií za následujících podmínek:

 

Roztok vzorku: Do 10ml odměrné banky se naváží přibližně 100 mg zkoušeného vzorku a přidá se 8 ml deionizované vody. Vzorek se nechá zcela rozpustit za použití ultrazvukové lázně (10–15 min) a doplní se po rysku přečištěnou deionizovanou vodou. Přefiltruje se přes 0,45μm filtr.

 

Referenční roztok: Do 10ml odměrné banky se naváží přibližně 100 mg α-cyklodextrinu a přidá se 8 ml deionizované vody. Vzorek se nechá zcela rozpustit za použití ultrazvukové lázně a doplní se po rysku přečištěnou deionizovanou vodou.

Chromatografie: Kapalná chromatografie s refraktometrickým detektorem a integrátorem.

Kolona a náplň: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Německo) nebo podobné

Délka: 250 mm

Průměr: 4 mm

Teplota: 40 °C

Mobilní fáze: acetonitril/voda (67/33, obj.)

Průtoková rychlost: 2,0 ml/min

Objem nástřiku: 10 μl

Postup: Roztok vzorku se vstříkne do chromatografu a ze záznamu chromatogramu se změří plocha píku α-CD. Vypočítá se procentní podíl α-cyklodextrinu ve zkoušeném vzorku podle následujícího vzorce:

% α-cyklodextrin (sušina) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

kde

As a AR jsou plochy píků α-cyklodextrinu v roztoku vzorku a v referenčním vzorku. Ws a WR jsou hmotnosti (v mg) zkoušeného vzorku a referenčního α-cyklodextrinu, po opravě na obsah vody.

γ-cyklodextrin

Popis/definice:

Neredukující cyklický sacharid, který se skládá z osmi glukopyranosových jednotek spojených α-1,4 vazbami, který se vyrábí působením cyklodextrinové glukosyltransferasy (CGTasa, EC 2.4.1.19) na hydrolyzovaný škrob. Zpětné získávání a čištění γ-cyklodextrinu je možné vysrážením komplexu γ-cyklodextrinu 8-cyklohexadecen-1-onem, rozpuštěním komplexu ve vodě a n-dekanu, stripováním vodní parou a zpětným získáním γ-cyklodextrinu krystalizací z roztoku.

Bílá nebo téměř bílá krystalická pevná látka, prakticky bez zápachu

Synonyma: γ-cyklodextrin, γ-dextrin, cyklooktaamylosa, cyklomaltooktaosa, γ-cykloamylasa

Chemický název: Cyklooktaamylosa

CAS: 17465-86-0

Chemický vzorec: (C6H10O5)8

Obsah: ≥ 98 % (sušina)

Identifikace:

Rozpětí bodu tání: Rozkládá se při teplotě nad 285 °C

Rozpustnost: Snadno rozpustný ve vodě; velmi slabě rozpustný v ethanolu

Specifická otáčivost: [α]D 25: mezi +174° a +180° (1 % roztok)

Čistota:

Voda: ≤ 11 %

Zbytkové komplexační činidlo (8-cyklohexadecen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Zbytkové rozpouštědlo (n-dekan): ≤ 6 mg/kg

Redukující látky: ≤ 0,5 % (vyjádřeno jako glukóza)

Sulfátový popel: ≤ 0,1 %

Přípravek dextranu z Leuconostoc mesenteroides

1.

V prášku:

Sacharidy: 60 %, z toho: (dextran: 50 %, mannitol: 0,5 %, fruktóza: 0,3 %, leukróza: 9,2 %)

Bílkoviny: 6,5 %

Lipidy: 0,5 %

Kyselina mléčná: 10 %

Ethanol: stopové množství

Popel: 13 %

Vlhkost: 10 %

2.

Kapalná forma:

Sacharidy: 12 %, z toho: (dextran: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fruktóza: 1,9 %, leukróza: 2,2 %)

Bílkoviny: 2,0 %

Lipidy: 0,1 %

Kyselina mléčná: 2,0 %

Ethanol: 0,5 %

Popel: 3,4 %

Vlhkost: 80 %

Diacylglycerolový olej rostlinného původu

Popis/definice:

Vyrábí se z glycerolu a mastných kyselin, které se získávají z jedlých rostlinných olejů, zejména ze sójového oleje (Glycine max) nebo z řepkového oleje (Brassica campestris, Brassica napus), s použitím specifického enzymu.

Rozdělení acylglycerolů:

Diacylglyceroly (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacylglyceroly (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacylglyceroly (TAG): ≤ 20 %

Monoacylglyceroly (MAG): ≤ 5,0 %

Složení mastných kyselin (MAG, DAG, TAG):

Kyselina olejová (C18:1): 20–65 %

Kyselina linolová (C18:2): 15–65 %

Kyselina linolenová (C18:3): ≤ 15 %

Nasycené mastné kyseliny: ≤ 10 %

Ostatní:

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,1 %

Peroxidové číslo: ≤ 1,0 meq/kg

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 2,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

MAG = monoacylglyceroly, DAG = diacylglyceroly, TAG = triacylglyceroly

Dihydrokapsiát (DHC)

Popis/definice:

Dihydrokapsiát je syntetizován enzymově katalyzovanou esterifikací vanillylalkoholu a 8-methylnonanové kyseliny. Po esterifikaci je dihydrokapsiát extrahován n-hexanem.

Viskózní bezbarvá až žlutavá tekutina

Chemický vzorec: C18 H28 O4

CAS: 205687-03-2

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Dihydrokapsiát: > 94 %

Kyselina 8-methylnonanová: < 6,0 %

Vanillylalkohol: < 1,0 %

Jiné příbuzné syntetické látky: < 2,0 %

Suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora

Popis/definice: Suchý extrakt z buněčných kultur HTN®Vb Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Výtažek z buněčných kultur Echinacea angustifolia

Výtažek z kořenů Echinacea angustifolia získaný z tkáňových kultur rostlin, který je v podstatě rovnocenný výtažku z kořenů Echinacea angustifolia získanému titrací ethanolem a vodou na 4 % echinakosid.

Olej z Echium plantagineum

Popis/definice:

Hadincový olej je světle žlutý produkt získávaný rafinací oleje lisovaného ze semen Echium plantagineum L. (hadinec jitrocelovitý). Kyselina stearidonová: ≥ 10 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 % (hmotnostní z celkového obsahu mastných kyselin)

Číslo kyselosti: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq O2/kg

Obsah nezmýdelnitelných látek: ≤ 2,0 %

Obsah bílkovin (celkový dusík): ≤ 20 μg/ml

Pyrrolizidinové alkaloidy: nezjistitelné s detekčním limitem 4,0 μg/kg

Epigallokatechin-gallát jako purifikovaný extrakt z listů zeleného čaje (Camellia sinensis)

Popis/definice:

Vysoce purifikovaný extrakt z listů zeleného čaje (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ve formě jemného bělavého až bledě růžového prášku. Skládá se nejméně z 90 % epigallokatechin-gallátu (EGCG) a má bod tání mezi 210 a 215 °C

Vzhled: bělavý až bledě růžový prášek

Chemický název: polyfenol (-) epigallokatechin-3-gallát

Synonyma: epigallokatechin-gallát (EGCG)

CAS: 989-51-5

Název INCI: epigallokatechin-gallát

Molekulová hmotnost: 458,4 g/mol

Úbytek hmotnosti sušením: max. 5,0 %

Těžké kovy:

Arsen: max. 3,0 ppm

Olovo: max. 5,0 ppm

Obsah:

Min. 94 % EGCG (v sušině)

Max. 0,1 % kofeinu

Rozpustnost: EGCG je poměrně snadno rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu a acetonu

L-ergothionein

Definice

Chemický název (IUPAC): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylamonio)-propanoát

Chemický vzorec: C9H15N3O2S

Molekulová hmotnost: 229,3 Da

CAS: 497-30-3

Parametr

Specifikace

Metoda

Vzhled

Bílý prášek

Vizuální zkouška

Optická otáčivost

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetrie

Chemická čistota

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifikace

V souladu se strukturou

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Elementární analýza

Zbytková rozpouštědla celkem

(methanol, ethyl-acetát, propan-2-ol, ethanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Plynová chromatografie

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Úbytek hmotnosti sušením

Vnitřní standard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Nečistoty

< 0,8 %

HPLC/GPC nebo 1H-NMR

Těžké kovy b) c)

Olovo

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Atomová fluorescence (Hg)

Kadmium

< 1,0 ppm

Rtuť

< 0,1 ppm

Mikrobiologické specifikace b)

Životaschopné aerobní bakterie celkem (TVAC)

≤ 1 × 103 KTJ/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Počet kvasinek a plísní celkem (TYMC)

≤ 1 × 102 KTJ/g

Escherichia coli

Nepřítomnost v 1 g

Eur. Ph.: Evropský lékopis; 1H-NMR: protonová nukleární magnetická rezonance; HPLC: vysokoúčinná kapalinová chromatografie; GPC: gelová permeační chromatografie; ICP/AES: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; KTJ: kolonii tvořící jednotky.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analýzy provedeny na každé šarži

c)

Maximální limit v souladu s nařízením (ES) č. 1881/2006

Železito-sodná sůl EDTA

Popis/definice:

Železito-sodná sůl EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) je sypký, žlutý až hnědý prášek bez zápachu s chemickou čistotou více než 99 % (hmotn.). Je volně rozpustná ve vodě.

Chemický vzorec: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Chemické vlastnosti:

pH 1 % roztoku: 3,5–5,5

Železo: 12,5–13,5 %

Sodík: 5,5 %

Voda: 12,8 %

Organická hmota (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5–70,5 %

Látky nerozpustné ve vodě: ≤ 0,1 %

Kyselina nitrilotrioctová: ≤ 0,1 %

Fosforečnan železnatoamonný

Popis/definice:

Fosforečnan železnatoamonný je šedozelený jemný prášek prakticky nerozpustný ve vodě a rozpustný ve zředěných minerálních kyselinách.

CAS: 10101-60-7

Chemický vzorec: FeNH4PO4

Chemické vlastnosti:

pH 5 % suspenze ve vodě: 6,8–7,8

Železo (celkem): ≥ 28 %

Železo (II): 22–30 % (hmotnostních)

Železo (III): ≤ 7,0 % (hmotnostních)

Amoniak: 5–9 % (hmotnostních)

Voda: ≤ 3,0 %

Rybí peptidy ze Sardinops sagax

Popis/definice:

Nová složka potravin je peptidová směs, která se získává alkalickou proteázou katalyzovanou hydrolýzou svaloviny ryb (Sardinops sagax), následným izolováním peptidové frakce sloupcovou chromotografií, koncentrací ve vakuu a sprejovým sušením.

Nažloutlý bílý prášek

Peptidy (*) (peptidy s krátkým řetězcem, dipeptidy a tripeptidy s molekulovou hmotností nižší než 2 kDa): ≥ 85 g / 100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g / 100 g

Popel: ≤ 10 g / 100 g

Vlhkost: ≤ 8 g / 100 g

(*)

Kjeldahlova metoda

Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra

Popis/definice:

Flavonoidy z kořenů nebo podnoží Glycyrrhiza glabra L. se získávají extrakcí pomocí ethanolu následovanou další extrakcí tohoto ethanolového extraktu pomocí triglyceridů se středně dlouhými řetězci. Je to tmavohnědá kapalina obsahující 2,5 až 3,5 % glabridinu.

Vlhkost: < 0,5 %

Popel: < 0,1 %

Peroxidové číslo: < 0,5 meq/kg

Glabridin: 2,5–3,5 % tuku

Kyselina glycyrrhizová: < 0,005 %

Tuk včetně látek polyfenolového typu: ≥ 99 %

Bílkoviny: < 0,1 %

Sacharidy: nezjistitelné

Fukoidanový výtažek z mořské řasy Fucus vesiculosus

Popis/definice:

Fukoidan z mořské řasy Fucus vesiculosus se získává vodní extrakcí v kyselém roztoku a procesy filtrace bez použití organických rozpouštědel. Výsledný výtažek je koncentrovaný a suší se za účelem získání fukoidanového výtažku s těmito specifikacemi:

 

Bělavý až hnědý prášek

 

Vůně a chuť: Nevýrazná vůně a chuť

 

Vlhkost: < 10 % (105 °C, 2 hodiny)

 

Hodnota pH: 4,0–7,0 (1 % suspenze při 25 °C)

Těžké kovy:

Arsen (anorganický): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Rtuť: < 1,0 ppm

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 10 000 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní: < 100 KTJ/g

Celkový počet enterobakterií: Nepřítomnost/g

Escherichia coli: Nepřítomnost/g

Salmonella: Nepřítomnost v 10 g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost/g

Složení dvou povolených druhů výtažků založené na úrovni fukoidanu:

 

Výtažek 1:

 

Fukoidan: 75–95 %

 

Alginát: 2,0–5,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5–15 %

 

Mannitol: 1–5 %

 

Přírodní soli / volné minerální látky: 0,5–2,5 %

 

Jiné uhlovodíky: 0,5–1,0 %

 

Bílkoviny: 2,0–2,5 %

 

Výtažek 2:

 

Fukoidan: 60–65 %

 

Alginát: 3,0–6,0 %

 

Polyfloroglucinol: 20–30 %

 

Mannitol: < 1,0 %

 

Přírodní soli / volné minerální látky: 0,5–2,0 %

 

Jiné uhlovodíky: 0,5–2,0 %

 

Bílkoviny: 2,0–2,5 %

Fukoidanový výtažek z mořské řasy Undaria pinnatifida

Popis/definice:

Fukoidan z mořské řasy Undaria pinnatifida se získává vodní extrakcí v kyselém roztoku a procesy filtrace bez použití organických rozpouštědel. Výsledný výtažek je koncentrovaný a suší se za účelem získání fukoidanového výtažku s těmito specifikacemi:

 

Bělavý až hnědý prášek

 

Vůně a chuť: Nevýrazná vůně a chuť

 

Vlhkost: < 10 % (105 °C, 2 hodiny)

 

Hodnota pH: 4,0–7,0 (1 % suspenze při 25 °C)

Těžké kovy:

Arsen (anorganický): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Rtuť: < 1,0 ppm

Mikrobiologie:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 10 000 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní: < 100 KTJ/g

Celkový počet enterobakterií: Nepřítomnost/g

Escherichia coli: Nepřítomnost/g

Salmonella: Nepřítomnost v 10 g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost/g

Složení dvou povolených druhů výtažků založené na úrovni fukoidanu:

 

Výtažek 1:

 

Fukoidan: 75–95 %

 

Alginát: 2,0–6,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5–3,0 %

 

Mannitol: 1–10 %

 

Přírodní soli / volné minerální látky: 0,5–1,0 %

 

Jiné uhlovodíky: 0,5–2,0 %

 

Bílkoviny: 2,0–2,5 %

 

Výtažek 2:

 

Fukoidan: 50–55 %

 

Alginát: 2,0–4,0 %

 

Polyfloroglucinol: 1,0–3,0 %

 

Mannitol: 25–35 %

 

Přírodní soli / volné minerální látky: 8–10 %

 

Jiné uhlovodíky: 0,5–2,0 %

 

Bílkoviny: 1,0–1,5 %

2′-fukosyllaktosa

(syntetická)

Definice:

Chemický název: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C18H32O15

CAS: 41263-94-9

Molekulová hmotnost: 488,44 g/mol

Popis:

2′-fukosyllaktosa je bílý až bělavý prášek, který se vyrábí chemickou syntézou a izoluje se krystalizací.

Čistota:

2′-fukosyllaktosa: ≥ 95 %

D-laktosa: ≤ 1,0 % hmotnostní

L-fukosa: ≤ 1,0 % hmotnostní

Izomery difukosyl-d-laktosy: ≤ 1,0 % hmotnostní

2′-fukosyl-d-laktulosa: ≤ 0,6 % hmotnostní

pH (20 °C, 5 % roztok): 3,2–7,0

Voda (%): ≤ 9,0 %

Sulfátový popel: ≤ 0,2 %

Kyselina octová: ≤ 0,3 %

Zbytková rozpouštědla (methanol, 2-propanol, methyl-acetát, aceton): ≤ 50,0 mg/kg jednotlivě, ≤ 200,0 mg/kg v kombinaci

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 %

Těžké kovy:

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikl: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: ≤ 500 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 10 KTJ/g

Zbytkové endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

2′-fukosyllaktosa

(mikrobiální zdroj)

Definice:

Chemický název: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C18H32O15

CAS: 41263-94-9

Molekulová hmotnost: 488,44 g/mol

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmen Escherichia coli K-12

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmen Escherichia coli BL21

Popis:

2′-fukosyllaktosa je bílý až bělavý krystalický prášek, který se vyrábí mikrobiálním procesem. 2′-fukosyllaktosa se izoluje krystalizací.

Čistota:

2′-fukosyllaktosa: ≥ 94 %

D-laktosa: ≤ 3,0 %

L-fukosa: ≤ 1,0 %

Difukosyl-D-laktosa: ≤ 1,0 %

2′-fukosyl-D-laktulosa: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 3,2–5,0

Voda: ≤ 5,0 %

Sulfátový popel: ≤ 1,5 %

Kyselina octová: ≤ 1,0 %

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 %

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: ≤ 500 KTJ/g

Kvasinky: ≤ 10 KTJ/g

Plísně: ≤ 100 KTJ/g

Endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

Popis:

2′-fukosyllaktosa je bílý až bělavý prášek a kapalný koncentrát (45 % ± 5 % (w/v) vodného roztoku je bezbarvý až světle žlutý čirý vodný roztok. 2′-fukosyllaktosa se vyrábí mikrobiologickým procesem. 2′-fukosyllaktosa se izoluje sprejovým sušením.

Čistota:

2′-fukosyllaktosa: ≥ 90 %

Laktosa: ≤ 5,0 %

Fukosa: ≤ 3,0 %

3-fukosyllaktosa: ≤ 5,0 %

Fukosylgalaktosa: ≤ 3,0 %

Difukosyllaktosa: ≤ 5,0 %

Glukosa: ≤ 3,0 %

Galaktosa: ≤ 3,0 %

Voda: ≤ 9,0 % (prášek)

Sulfátový popel: ≤ 0,5 % (prášek a kapalina)

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 % (prášek a kapalina)

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 0,02 mg/kg (prášek a kapalina)

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (prášek a kapalina)

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (prášek a kapalina)

Rtuť: ≤ 0,5 mg/kg (prášek a kapalina)

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů: ≤ 104 KTJ/g (prášek), ≤ 5 000 KTJ/g (kapalina)

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g (prášek); ≤ 50 KTJ/g (kapalina)

Enterobacteriaceae / koliformní bakterie: nepřítomnost v 11 g (prášek a kapalina)

Salmonella: nepřítomnost v 100 g (prášek), nepřítomnost v 200 ml (kapalina)

Cronobacter: nepřítomnost v 100 g (prášek), nepřítomnost v 200 ml (kapalina)

Endotoxiny: ≤ 100 EJ/g (prášek), ≤ 100 EJ/ml (kapalina)

Aflatoxin M1: ≤ 0,025 μg/kg (prášek a kapalina)

Galakto-oligosacharid

Popis/definice:

Galakto-oligosacharid se vyrábí z mléčné laktózy enzymatickým procesem s použitím β-galaktosidáz z Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum a Bacillus circulans.

GOS: min. 46 % sušiny

Laktóza: max. 40 % sušiny

Glukóza: max. 22 % sušiny

Galaktóza: min. 0,8 % sušiny

Popel: max. 4,0 % sušiny

Bílkoviny: max. 4,5 % sušiny

Dusitany: max. 2 mg/kg

Glukosamin HCl z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmene E. coli K12

Bílý krystalický prášek bez zápachu

Molekulární vzorec: C6H13NO5 · HCl

Relativní molekulová hmotnost: 215,63 g/mol

D-glukosamin HCl 98,0–102,0 % referenčního standardu (HPLC)

Specifická otáčivost + 70,0° až + 73,0°

Glukosamin-sulfát KCl z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmene E. coli K12

Bílý krystalický prášek bez zápachu

Molekulární vzorec: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Relativní molekulová hmotnost: 605,52 g/mol

D-glukosamin sulfát 2KCl 98,0–102,0 % referenčního standardu (HPLC)

Specifická otáčivost + 50,0° až + 52,0°

Glukosamin-sulfát NaCl z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmene E. coli K12

Bílý krystalický prášek bez zápachu

Molekulární vzorec: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Relativní molekulová hmotnost: 573,31 g/mol

D-glukosamin HCl: 98–102 % referenčního standardu (HPLC)

Specifická optická otáčivost: + 52° až + 54°

Guarová guma

Popis/definice:

Přírodní guarová guma je rozemletý endosperm zrn přirozených druhů luštěniny guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (čeleď Leguminosae). Hlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, které jsou propojeny glykosidickými vazbami (chemicky lze tato propojení popsat jako galaktomannany, jejichž obsah činí nejméně 75 %).

Vzhled: Bílý až žlutavě bílý prášek

Molekulová hmotnost: 50 000 až 8 000 000 daltonů

CAS: 9000-30-0

Číslo EINECS: 232-536-8

Čistota: Podle nařízení Komise (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (7), a podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny (8).

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

 

Prášek

Doba použitelnosti: 2 roky

Barva: Bílá

Zápach: Slabý

Průměrná velikost částic: 60–70 μm

Vlhkost: Max. 15 %

Viskozita (*) / 1 hodina: –

Viskozita (*) / 2 hodiny: Min. 3 600 mPa.s

Viskozita (*) / 24 hodiny: Min. 4 000 mPa.s

Rozpustnost: Rozpustná v horké a studené vodě

pH při koncentraci 10 g/l, při 25 °C – 6 až 7,5

 

Vločky

Doba použitelnosti: 1 rok

Barva: Bílá/bělavá bez tmavých teček nebo s minimálním výskytem tmavých teček

Zápach: Slabý

Průměrná velikost částic: 1–10 mm

Vlhkost: Max. 15 %

Viskozita (*) / 1 hodina: Min. 3 000 mPa.s

Viskozita (*) / 2 hodiny: –

Viskozita (*) / 24 hodiny: –

Rozpustnost – Rozpustná v horké a studené vodě

pH při koncentraci 10 g/l, při 25 °C – 5 až 7,5

(*)

Měření viskozity se provádí za následujících podmínek: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Tepelně ošetřené mléčné výrobky fermentované Bacteroides xylanisolvens

Popis/definice:

Tepelně ošetřené fermentované mléčné výrobky se vyrábí s využitím Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) jako startovací kultury.

Polotučné mléko (1,5 % až 1,8 % tuku) nebo odstředěné mléko (0,5 % tuku nebo méně) je pasterizováno nebo ošetřeno ultravysokou teplotou před zahájením fermentace Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Výsledný fermentovaný mléčný výrobek je homogenizován a poté podroben tepelnému ošetření za účelem inaktivace Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Konečný výrobek neobsahuje životaschopné buňky Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Modifikovaná norma DIN EN ISO 21528-2.

Hydroxytyrosol

Popis/definice:

Hydroxytyrosol je nažloutlá viskózní kapalina získaná chemickou syntézou

Molekulární vzorec: C8H10O3

Molekulová hmotnost: 154,6 g/mol

CAS: 10597-60-1

Vlhkost ≤ 0,4 %

Zápach: Charakteristický

Chuť: Nahořklá

Rozpustnost (ve vodě): Mísitelný s vodou

pH: 3,5–4,5

Index lomu: 1,571–1,575

Čistota:

Hydroxytyrosol: ≥ 99 %

Kyselina octová: ≤ 0,4 %

Hydroxytyrosol-acetát: ≤ 0,3 %

Suma homovanilylalkoholu, isohomovanilylalkoholu a 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykolu: ≤ 0,3 %

Těžké kovy

Olovo: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Rtuť: ≤ 0,01 mg/kg

Zbytková rozpouštědla

Ethyl-acetát: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Methanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Protein modifikující strukturu ledu typu III HPLC 12

Popis/definice:

Preparát „protein umožňující přežití mikrobiálních buněk při teplotách pod bodem mrazu“ (Ice Structuring Protein (ISP)) je světle hnědá kapalina produkovaná submerzní fermentací geneticky modifikovaného kmenu potravinářských pekařských kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), do jejichž genomu byl vložen syntetický gen pro ISP. Protein je exprimován a vylučován do růstového média, kde se od kvasničných buněk oddělí mikrofiltrací a koncentruje se ultrafiltrací. Výsledkem je, že se kvasničné buňky nepřenášejí do preparátu ISP jako takové, ani v pozměněné formě. Preparát ISP se skládá z nativního ISP, glykosylovaného ISP, proteinů a peptidů kvasinek a cukrů a dále kyselin a solí běžně se nacházejících v potravinách. Koncentrát je stabilizován 10 mM citrátovým pufrem.

Obsah: ≥ 5 g/l aktivního ISP

pH: 2,5–3,5

Popel: ≤ 2,0 %

DNA: Nezjistitelná

Vodný extrakt ze sušených listů Ilex guayusa

Popis/definice:

Tmavě hnědá kapalina. Vodný extrakt ze sušených listů Ilex guayusa.

Složení:

Bílkoviny: < 0,1 g / 100 ml

Tuky: < 0,1 g / 100 ml

Sacharidy: 0,2–0,3 g / 100 ml

Celkový obsah cukrů: < 0,2 g / 100 ml

Kofein: 19,8–57,7 mg / 100 ml

Theobromin: 0,14–2,0 mg / 100 ml

Kyseliny chlorogenové: 9,9–72,4 mg / 100 ml

Isomalto-oligosacharid

Prášek:

Rozpustnost (ve vodě) (v %): > 99

Glukóza (v % vztaženo na sušinu): ≤ 5,0

Isomaltóza + DP3 až DP9 (v % vztaženo na sušinu): ≥ 90

Vlhkost (v %): ≤ 4,0

Sulfátový popel (g / 100 g): ≤ 0,3

Těžké kovy:

Olovo (mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Sirup:

Sušené tuhé látky (g / 100 g): > 75

Glukóza (v % vztaženo na sušinu): ≤ 5,0

Isomaltóza + DP3 až DP9 (v % vztaženo na sušinu): ≥ 90

pH: 4–6

Sulfátový popel (g / 100 g): ≤ 0,3

Těžké kovy:

Olovo (mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulosa

Popis/definice:

Redukující disacharid složený z jedné glukosové a jedné fruktosové jednotky, které jsou spojeny alfa-1,6-glukosidovou vazbou. Získává se ze sacharosy enzymatickým procesem. Komerčním produktem je monohydrát. Vzhled: Bílé či téměř bílé krystaly téměř bez zápachu, mající sladkou chuť

Chemický název: 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranosa, monohydrát

CAS: 13718-94-0

Chemický vzorec: C12H22O11 · H2O

Strukturní vzorec

Image

Molekulová hmotnost: 360,3 (monohydrát)

Čistota:

Obsah: ≥ 98 % vztaženo na sušinu

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 hodin)

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 0,1 mg/kg

Stanovení metodou atomové absorpce odpovídající specifikované hodnotě. Výběr velikosti vzorku a metody přípravy vzorku mohou vycházet ze zásad uvedené metody popsaných v oddíle „Instrumental methods“ („Instrumentální metody“) v dokumentu FNP 5 (*)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 s., v angličtině, ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Popis/definice:

Krystalický prášek nebo bezbarvý roztok vyráběný katalytickou hydrogenací laktosy. Krystalické produkty jsou v bezvodé, monohydrátové a dihydrátové formě. Nikl se používá jako katalyzátor.

Chemický název: 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol

Chemický vzorec: C12H24O11

Molekulová hmotnost: 344,31 g/mol

CAS: 585-86-4

Čistota:

Rozpustnost (ve vodě): velmi snadno rozpustný ve vodě

Specifická otáčivost [α] D20 = + 13° až + 16°

Obsah: ≥ 95 % v sušině

Voda: ≤ 10,5 %

Jiné polyalkoholy: ≤ 2,5 % v sušině

Redukující cukry: ≤ 0,2 % v sušině

Chloridy: ≤ 100 mg/kg v sušině

Sulfáty: ≤ 200 mg/kg v sušině

Sulfátový popel: ≤ 0,1 % v sušině

Nikl: ≤ 2,0 mg/kg v sušině

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg v sušině

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg v sušině

Lakto-N-neotetraosa

(syntetická)

Definice:

Chemický název: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C26H45NO21

CAS: 13007-32-4

Molekulová hmotnost: 707,63 g/mol

Popis:

Lakto-N-neotetraosa je bílý až bělavý prášek. Vyrábí se chemickou syntézou a izoluje se krystalizací.

Čistota:

Obsah (bez vody): ≥ 96 %

D-laktosa: ≤ 1,0 %

Lakto-N-triosa II: ≤ 0,3 %

Fruktosový izomer lakto-N-neotetraosy: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 5,0–7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfátový popel: ≤ 0,4 %

Kyselina octová: ≤ 0,3 %

Zbytková rozpouštědla (methanol, 2-propanol, methyl-acetát, aceton): ≤ 50 mg/kg jednotlivě, ≤ 200 mg/kg v kombinaci

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikl: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: ≤ 500 KTJ/g

Kvasinky: ≤ 10 KTJ/g

Plísně: ≤ 10 KTJ/g

Zbytkové endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

Lakto-N-neotetraosa

(mikrobiální zdroj)

Definice:

Chemický název: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C26H45NO21

CAS: 13007-32-4

Molekulová hmotnost: 707,63 g/mol

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmen Escherichia coli K-12

Popis:

Lakto-N-neotetraosa je bílý až bělavý krystalický prášek, který se vyrábí mikrobiologickým procesem. Lakto-N-neotetraosa se izoluje krystalizací.

Čistota:

Obsah (bez vody): ≥ 92 %

D-laktosa: ≤ 3,0 %

Lakto-N-triosa II: ≤ 3,0 %

Para-lakto-N-neohexaosa: ≤ 3,0 %

Fruktosový izomer lakto-N-neotetraosy: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 4,0–7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfátový popel: ≤ 0,4 %

Zbytková rozpouštědla (methanol): ≤ 100 mg/kg

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 %

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: ≤ 500 KTJ/g

Kvasinky: ≤ 10 KTJ/g

Plísně: ≤ 10 KTJ/g

Zbytkové endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

Extrakt z listů vojtěšky (Medicago sativa)

Popis/definice:

Vojtěška (Medicago sativa L.) se zpracovává do dvou hodin od sklizně. Naseká se a rozdrtí. Při lisování vojtěšky v lisu na olej vznikne vlákenný zbytek a vylisovaná šťáva (10 % sušiny). Sušina této šťávy obsahuje přibližně 35 % hrubých proteinů. Vylisovaná šťáva (pH 5,8–6,2) se neutralizuje. Předehřátí a vstřikování páry umožňuje koagulaci proteinů asociovaných s karotenoidními a chlorofylovými barvivy. Proteinové sraženiny se oddělují odstředěním a poté se usuší. Po přidání kyseliny askorbové se proteinový koncentrát z vojtěšky granuluje a skladuje v inertní atmosféře nebo v chladírnách.

Složení:

Bílkoviny: 45–60 %

Tuky: 9–11 %

Volné sacharidy (rozpustná vláknina): 1–2 %

Polysacharidy (nerozpustná vláknina): 11–15 %

včetně celulózy: 2–3 %

Minerální látky: 8–13 %

Saponiny: ≤ 1,4 %

Isoflavonoidy: ≤ 350 mg/kg

Kumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fytáty: ≤ 200 mg/kg

L-canavanin: ≤ 4,5 mg/kg

Lykopen

Popis/definice:

Syntetický lykopen se vyrábí Wittigovou kondenzací syntetických meziproduktů běžně používaných při výrobě ostatních karotenoidů používaných v potravinách. Syntetický lykopen obsahuje ≥ 96 % lykopenu a malé množství ostatních příbuzných složek karotenoidů. Lykopen má obchodní úpravu buď prášku na vhodné matrici, nebo olejové disperze. Má tmavě červenou nebo červenofialovou barvu. Musí být zajištěna ochrana proti oxidaci.

Chemický název: Lykopen

CAS: 502-65-8 (all-trans-lykopen)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnost: 536,85 Da

Lykopen z Blakeslea trispora

Popis/definice:

Pročištěný lykopen z Blakeslea trispora obsahuje ≥ 95 % lykopenu a ≤ 5 % ostatních karotenoidů. Má obchodní úpravu buď prášku na vhodné matrici, nebo olejové disperze. Má tmavě červenou nebo červenofialovou barvu. Musí být zajištěna ochrana proti oxidaci.

Chemický název: Lykopen

CAS: 502-65-8 (all-trans-lykopen)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnost: 536,85 Da

Lykopen z rajčat

Popis/definice:

Pročištěný lykopen z rajčat (Lycopersicon esculantum L.) obsahuje ≥ 95 % lykopenu a ≤ 5 % ostatních karotenoidů. Má obchodní úpravu buď prášku na vhodné matrici, nebo olejové disperze. Má tmavě červenou nebo červenofialovou barvu. Musí být zajištěna ochrana proti oxidaci.

Chemický název: Lykopen

CAS: 502-65-8 (all-trans-lykopen)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnost: 536,85 Da

Lykopenový oleoresin z rajčat

Popis/definice:

Lykopenový oleoresin z rajčat se získává extrakcí rozpouštědly ze zralých rajčat (Lycopersicon esculentum Mill.) a následným odstraněním rozpouštědla. Je to červená až tmavě hnědá viskózní, jasná kapalina.

Lykopen celkem: 5–15 %

Z toho trans-lykopen: 90–95 %

Karotenoidy celkem (přepočítané na lykopen): 6,5–16,5 %

Ostatní karotenoidy: 1,75 %

(Fytoen/fytofluen/β-karoten): (0,5 až 0,75 / 0,4 až 0,65 / 0,2 až 0,35 %)

Tokoferoly celkem: 1,5–3,0 %

Nezmýdelnitelné látky: 13–20 %

Mastné kyseliny celkem: 60–75 %

Voda (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Citrát-malát hořečnatý

Popis/definice:

Citrát-malát hořečnatý je bílý až žlutavě bílý amorfní prášek.

Chemický vzorec: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Chemický název: Pentamagnesium di-(2-hydroxybutanedioát)-di-(2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát)

CAS: 1259381-40-2

Molekulová hmotnost: 763,99 daltonu (bezvodá forma)

Rozpustnost: Volně rozpustný ve vodě (asi 20 g ve 100 ml)

Popis fyzikálního stavu: Amorfní prášek

Obsah hořčíku: 12,0–15,0 %

Úbytek hmotnosti sušením (120 °C / 4 hodiny): ≤ 15 %

Barva (pevná forma): Bílá až žlutavě bílá

Barva (20 % vodný roztok): Bezbarvý až nažloutlý

Vzhled (20 % vodný roztok): Čirý roztok

pH (20 % vodný roztok): Asi 6,0

Nečistoty:

Chlorid: ≤ 0,05 %

Sulfát: ≤ 0,05 %

Arsen: ≤ 3,0 ppm

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1 ppm

Rtuť: ≤ 0,1 ppm

Extrakt z kůry magnólie

Popis/definice:

Extrakt z kůry magnólie se získává z kůry rostliny Magnolia officinalis L. a vyrábí se s použitím superkritického oxidu uhličitého. Kůra se promyje a suší v peci za účelem snížení obsahu vlhkosti, poté se rozdrtí a extrahuje s použitím superkritického oxidu uhličitého. Extrakt se rozpustí v ethanolu zdravotnické kvality a nechá se znovu krystalizovat za účelem získání extraktu z kůry magnólie.

Extrakt z kůry magnólie se skládá převážně ze dvou fenolických sloučenin, magnololu a honokiolu.

Vzhled: Světlý nahnědlý prášek

Čistota:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol a honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol celkem: ≤ 2 %

Vlhkost: 0,50 %

Těžké kovy:

Arsen (ppm): ≤ 0,5

Olovo (ppm): ≤ 0,5

Methyl-eugenol (ppm): ≤ 10

Turbokurarin (ppm): ≤ 2,0

Alkaloidy celkem (ppm): ≤ 100

Olej z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem

Popis/definice:

Olej z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem se vyrábí vakuovou destilací a liší se od rafinovaného oleje z kukuřičných klíčků koncentrací nezmýdelnitelného podílu (1,2 g v rafinovaném oleji z kukuřičných klíčků a 10 g v „oleji z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem“).

Čistota:

Nezmýdelnitelné látky: > 9,0 g / 100 g

Tokoferoly: ≥ 1,3 g / 100 g

α-tokoferol (%): 10–25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68–89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

Steroly, triterpenické alkoholy, methylsteroly: > 6,5 g / 100 g

Mastné kyseliny v triglyceridech:

kyselina palmitová: 10,0–20,0 %

kyselina stearová: < 3,3 %

kyselina olejová: 20,0–42,2 %

kyselina linolová: 34,0–65,6 %

kyselina linolenová: < 2,0 %

Číslo kyselosti: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 10 mEq O2/kg

Těžké kovy:

Železo (Fe): < 1 500 μg/kg

Měď (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoty:

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg

Je nezbytné zpracování pomocí aktivního uhlí, aby se zajistilo, že při výrobě „oleje z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem“ nedojde k obohacení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Methylcelulóza

Popis/definice:

Methylcelulóza je celulóza získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná methylovými skupinami.

Chemický název: Methylether celulózy

Chemický vzorec: Polymery obsahují substituované jednotky anhydroglukosy s tímto obecným vzorcem:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3 může být jeden z těchto:

H

CH3 nebo

CH2CH3

Molekulová hmotnost: Makromolekuly: od přibližně 20 000 (n asi 100) až do přibližně 380 000 g/mol (n asi 2 000 )

Obsah: Ne méně než 25 % a ne více než 33 % methoxylových skupin (-OCH3) a ne více než 5 % hydroxyethoxylových skupin (-OCH2CH2OH)

Mírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti.

Rozpustnost: Ve vodě bobtná, vytváří čiré až opaleskující, viskózní, koloidní roztoky. Nerozpustná v ethanolu, etheru a chloroformu Rozpustná v ledové kyselině octové.

Čistota:

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 % (105 °C, 3 hodin)

Sulfátový popel: ≤ 1,5 %, stanoveno při 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 a ≤ 8,0 (1 % koloidní roztok)

Těžké kovy:

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Olovo: ≤ 2,0 mg/kg

Rtuť: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové

Popis/definice:

Chemický název: Glukosaminová sůl N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutamové kyseliny

Chemický vzorec: C32H51N9O16

Molekulová hmotnost: 817,80 g/mol (bezvodá)

CAS: 1181972-37-1

Vzhled: Krémový až světle hnědý prášek

Čistota:

Diastereoisomerická čistota: Nejméně 99 % (6S)-5-methyltetrahydrolistové kyseliny

Obsah glukosaminu: 34–46 % v sušině

Obsah kyseliny 5-methyltetrahydrolistové: 54–59 % v sušině

Voda: ≤ 8,0 %

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Rtuť: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Bor: ≤ 10 ppm

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 100 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 10 g

Monomethylsilantriol (organický křemík)

Popis/definice:

Chemický název: 1-methyl-silantriol

Chemický vzorec: CH6O3Si

Molekulová hmotnost: 94,14 g/mol

CAS: 2445-53-6

Čistota:

Organický křemík (monomethylsilantriol) – přípravek (vodný roztok):

Kyselost (pH): 6,4–6,8

Křemík: 100–150 mg Si/l

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 μg/l

Rtuť: ≤ 1,0 μg/l

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arsen: ≤ 3,0 μg/l

Rozpouštědla:

Methanol: ≤ 5,0 mg/kg (reziduální výskyt)

Extrakt mycelia z houby shiitake (Lentinula edodes)

Popis/definice:

Tato nová složka potravin je sterilním vodným extraktem získaným z mycelia houby Lentinula edodes kultivované submerzní fermentací. Je to světle hnědá, mírně zakalená kapalina.

Lentinan je β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan o molekulové hmotnosti přibližně 5 × 105 Daltonů, stupni větvení 2/5 a s terciární strukturou trojité šroubovice.

Čistota/složení extraktu mycelia z Lentinula edodes:

Vlhkost: 98 %

Sušina: 2 %

Volná glukóza: < 20 mg/ml

Celkový obsah bílkovin (*): < 0,1 mg/ml

Dusíkaté komponenty (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8 – 1,2 mg/ml

(*)

Bradfordova metoda

(**)

Kjeldahlova metoda

Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia)

Popis/definice:

Ovoce noni (plody Morinda citrifolia L.) se vylisují. Získaná šťáva se pasterizuje. Před lisováním nebo po něm může být provedena fermentace.

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg

Lucidin: ≤ 10 μg/kg

Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku

Popis/definice:

Oddělí se semena a slupky plodů Morinda citrifolia sušených na slunci. Získaná dužina se filtruje, aby se od dužiny oddělila šťáva. Sušení získané šťávy probíhá jedním nebo dvěma způsoby:

 

Buď atomizací s použitím maltodextrinů kukuřice a této směsi se docílí udržováním konstantního přítoku šťávy a maltodextrinů,

 

nebo zeodratací nebo sušením a následným smísením s pomocnou látkou a tento postup umožňuje, aby se šťáva nejprve vysušila a následně smíchala s maltodextriny (stejné množství jako u atomizace).

Protlak a koncentrát z ovoce noni (Morinda citrifolia)

Popis/definice:

Ovoce Morinda citrifolia se sklízí ručně. Semena a slupky lze od protlačeného ovoce oddělit mechanicky. Po pasteraci se protlak balí do antiseptických nádob a skladuje se v chladném prostředí.

Koncentrát z Morinda citrifolia se připravuje z protlaku z ovoce Morinda citrifolia ošetřením pektinolytickými enzymy (50–60 °C po dobu 1 až 2 hodin). Poté se protlak zahřeje za účelem inaktivace pektináz a ihned poté se ochladí. Šťáva se oddělí za použití dekantační odstředivky. Potom se šťáva jímá a pasteruje, načež je koncentrována ve vakuové odparce na 6–8 až 49–51 stupňů Brixe ve finálním koncentrátu.

Složení:

 

Protlak:

Vlhkost: 89–93 %

Bílkoviny: < 0,6 g / 100 g

Tuky: ≤ 0,4 g / 100 g

Popel: < 1,0 g / 100 g

Sacharidy celkem: 5–10 g / 100 g

Fruktóza: 0,5–3,82 g / 100 g

Glukóza: 0,5–3,14 g / 100 g

Dietní vláknina: < 0,5–3 g / 100 g

5,15-dimetylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidin (*): Nezjistitelný

Alizarin (*): Nezjistitelný

Rubiadin (*): Nezjistitelný

 

Koncentrát:

Vlhkost: 48–53 %

Bílkoviny: 3–3,5 g / 100 g

Tuky: < 0,04 g / 100 g

Popel: 4,5–5,0 g / 100 g

Sacharidy celkem: 37–45 g / 100 g

Fruktóza: 9–11 g / 100 g

Glukóza: 9–11 g / 100 g

Dietní vláknina: 1,5–5,0 g / 100 g

5,15-dimethylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Metodou HPLC-UV vytvořenou a validovanou pro analýzu antrachinonů v protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia. Mezní hodnoty detekce: 2,5 ng/ml (5,15-dimethylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidin); 6,3 ng/ml (alizarin) a 62,5 ng/ml (rubiadin).

Listy noni (Morinda citrifolia)

Popis/definice:

Listy Morinda citrifolia jsou po nařezání sušeny a praženy. Výrobek má různou podobu, počínaje kousky o velikosti odpovídající nalámaným listům až po hrubý prášek s velmi jemnými částicemi. Je zelenohnědý až hnědý.

Čistota/složení:

Vlhkost: < 5,2 %

Bílkoviny: 17 – 20 %

Sacharidy: 55–65 %

Popel: 10 – 13 %

Tuky: 4 – 9 %

Kyselina šťavelová: < 0,14 %

Kyselina tříslová (taninová): < 2,7 %

5,15-dimethylmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadin: nezjistitelný, ≤ 10 μg/kg

Lucidin: nezjistitelný, ≤ 10 μg/kg

Ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku

Popis/definice:

Ovoce noni v prášku se vyrábí lyofilizací dužiny plodů noni (Morinda citrifolia L.). Z dužiny ovoce se odstraní semena. Po lyofilizaci, během níž se z ovoce noni odstraní voda, se zbývající dužina noni rozemele na prášek a naplní do tobolek.

Čistota/složení

Vlhkost: 5,3–9 %

Bílkoviny: 3,8–4,8 g / 100 g

Tuky: 1–2 g / 100 g

Popel: 4,6–5,7 g / 100 g

Sacharidy celkem: 80–85 g / 100 g

Fruktóza: 20,4–22,5 g / 100 g

Glukóza: 22–25 g / 100 g

Dietní vláknina: 15,4–24,5 g / 100 g

5,15-dimethylmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Metodou HPLC-UV vytvořenou a validovanou pro analýzu antrachinonů v prášku z ovoce Morinda citrifolia. Mezní hodnoty detekce: 2,5 ng/ml (5,15-dimethylmorindol)

Mikrořasy Odontella aurita

Křemík: 3,3 %

Krystalický oxid křemičitý: max 0,1–0,3 % jako nečistota

Olej obohacený fytosteroly/fytostanoly

Popis/definice:

Olej obohacený fytosteroly/fytostanoly se skládá ze složky oleje a složky fytosterolu.

Rozdělení acylglycerolů:

Volné mastné kyseliny (vyjádřené jako kyselina olejová): ≤ 2,0 %

Monoacylglyceroly (MAG): ≤ 10 %

Diacylglyceroly (DAG): ≤ 25 %

Triacylglyceroly (TAG): Zbytek

Složky fytosterolu:

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

kampesterol: ≤ 40 %

kampestanol: ≤ 5,0 %

stigmasterol: ≤ 30 %

brasikasterol ≤ 3,0 %

jiné steroly/stanoly: ≤ 3,0 %

Ostatní:

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,5 %

Peroxidové číslo: < 5,0 meq/kg

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

Znečištění/čistota (metoda GC-FID nebo obdobná) fytosterolů/fytostanolů:

Fytosteroly a fytostanoly získané z jiných zdrojů než rostlinného oleje vhodného pro potraviny nesmějí obsahovat kontaminující látky, což je nejlépe zajištěno při čistotě přesahující 99 %.

Olej extrahovaný z olihní

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 KOH/g oleje

Peroxidové číslo: ≤ 5 meq O2/kg oleje

Hodnota p-anisidinu: ≤ 20

Zkouška při nízké teplotě při 0 °C ≤ 3 hodiny

Vlhkost: ≤ 0,1 % (hmotnostních)

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 5,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Kyselina dokosahexaenová: ≥ 20 %

Kyselina eikosapentaenová: ≥ 10 %

Pasterizované ovocné přípravky vyrobené pomocí ošetření vysokým tlakem

Parametr

Cíl

Poznámky

Skladování ovoce před ošetřením vysokým tlakem

Minimálně 15 dnů při – 20 °C

Ovoce sklizené a skladované ve spojení s osvědčenými/hygienickými zemědělskými a výrobními postupy

Přidané ovoce

40 % až 60 % rozmrazeného ovoce

Ovoce se homogenizuje a přidá k ostatním přísadám

pH

3,2 až 4,2

 

° Brix

7 až 42

Zajištěno přidanými cukry

aw

< 0,95

Zajištěno přidanými cukry

Konečné uskladnění

Nejvýše 60 dnů při teplotě nejvýše + 5 °C

Rovnocenné režimu skladování pro konvenčně zpracovaný výrobek

Fosfát kukuřičného škrobu

Popis/definice:

Fosfát kukuřičného škrobu (fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu) je chemicky modifikovaný rezistentní škrob získaný ze škrobu s vysokým podílem amylózy kombinováním chemických působení za účelem vytvoření fosfátových vazeb mezi sacharidovými zbytky a esterifikovanými hydroxylovými skupinami.

Tato nová složka potravin je bílý či téměř bílý prášek.

CAS: 11120-02-8

Chemický vzorec: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = počet glukózových jednotek; x, y = stupně substituce

Chemické vlastnosti fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu:

 

Úbytek hmotnosti sušením: 10 – 14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

Dietní vláknina: ≥ 70 %

 

Škrob: 7–14 %

 

Bílkoviny: ≤ 0,8 %

 

Lipidy: ≤ 0,8 %

 

Zbytkové fosfátové vazby: ≤ 0,4 % (jako fosfor) „kukuřice s vysokým podílem amylózy“ jako zdroj

Fosfatidylserin z rybích fosfolipidů

Popis/definice:

Tato nová složka potravin je žlutý až hnědý prášek. Fosfatidylserin se získává enzymatickou transfosforylací fosfolipidů z ryb aminokyselinou L-serinem.

Specifikace fosfatidylserinového produktu vyrobeného z rybích fosfolipidů:

Vlhkost: < 5,0 %

Fosfolipidy: ≥ 75 %

Fosfatidylserin: ≥ 35 %

Glyceridy: < 4,0 %

Volný L-serin: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,5 % (1)

Peroxidové číslo: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Tokoferoly mohou být přidány jako antioxidanty podle nařízení Komise (EU) č. 1129/2011

Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů

Popis/definice:

Tato nová složka potravin je bělavý až světle žlutý prášek. Je dostupná také v kapalné formě v jasně hnědé až oranžové barvě. Kapalná forma obsahuje jako nosič triacyglyceroly se středním řetězcem (MCT). Vzhledem k tomu, že obsahuje značné množství oleje (MCT), obsahuje nižší hladiny fosfatidylserinu.

Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů se získává enzymatickou transfosfatidylací lecitinu ze sójových bobů s vysokým podílem fosfatidylcholinu s aminokyselinou L-serinem. Fosfatidylserin se skládá ze základní glycerofosfátové struktury konjugované fosfodiesterovou vazbou se dvěma mastnými kyselinami a L-serinem.

Vlastnosti fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů:

 

Prášek:

Vlhkost: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 85 %

Fosfatidylserin: ≥ 61 %

Glyceridy: < 2,0 %

Volný L-serin: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,3 %

Fytosteroly: < 0,2 %

 

Kapalná forma:

Vlhkost: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 25 %

Fosfatidylserin: ≥ 20 %

Glyceridy: nepoužije se

Volný L-serin: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,3 %

Fytosteroly: < 0,2 %

Fosfolipidový produkt obsahující stejné množství fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové

Popis/definice:

Výrobek se získává enzymatickou konverzí sójového lecitinu. Fosfolipidový produkt je vysoce koncentrovaný žlutohnědý prášek skládající se ze stejného množství fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové.

Specifikace produktu:

Vlhkost: ≤ 2,0 %

Fosfolipidy celkem: ≥ 70 %

Fosfatidylserin: ≥ 20 %

Kyselina fosfatidová: ≥ 20 %

Glyceridy: ≤ 1,0 %

Volný L-serin: ≤ 1,0 %

Tokoferoly: ≤ 0,3 %

Fytosteroly: ≤ 2,0 %

Oxid křemičitý je použit v maximálním množství 1,0 %

Fosfolipidy z vaječného žloutku

85 % a 100 % čisté fosfolipidy z vaječného žloutku

Fytoglykogen

Popis:

Bílý až bělavý prášek, který je polysacharid bez zápachu, bez barvy a bez chuti a je odvozen z geneticky nemodifikované kukuřice cukrové s použitím konvenčních technik zpracování potravin

Definice:

Polymer glukózy (C6H12O6)n s lineárními vazbami α(1 – 4) glykosidických spojení propojených s každými 8 až 12 glukózovými jednotkami pomocí α(1 – 6) glykosidických spojení

Specifikace:

Sacharidy: 97 %

Cukry: 0,5 %

Vláknina: 0,8 %

Tuky: 0,2 %

Bílkoviny: 0,6 %

Fytosteroly/fytostanoly

Popis/definice:

Fytosteroly a fytostanoly jsou steroly a stanoly, jež se získávají z rostlin a mají podobu volných sterolů a stanolů či esterifikovaných sterolů a stanolů s mastnými kyselinami vhodnými pro použití v potravinách.

Složení (metoda GC-FID nebo obdobná):

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

kampesterol: < 40 %

 

kampestanol: < 15 %

 

stigmasterol: < 30 %

 

brasikasterol: < 3,0 %

 

jiné steroly/stanoly: < 3,0 %

Znečištění/čistota (metoda GC-FID nebo obdobná):

Fytosteroly a fytostanoly získané z jiných zdrojů než rostlinného oleje vhodného pro potraviny nesmějí obsahovat kontaminanty, což je nejlépe zajištěno při čistotě přesahující 99 % fytosterolové/fytostanolové složky.

Olej ze švestkových jader

Popis/definice:

Olej ze švestkových jader je rostlinný olej získávaný lisováním jader švestek (Prunus domestica) za studena.

Složení:

Kyselina olejová (C18:1): 68 %

Kyselina linolová (C18:2): 23 %

γ-tokoferol: 80 % celkových tokoferolů

β-sitosterol: 80–90 % celkových sterolů

Triolein: 40–55 % triglyceridů

Kyselina hydrokyanová: maximálně 5 mg/kg oleje

(Koagulované) bramborové bílkoviny a jejich hydrolyzáty

Sušina: ≥ 800 mg/g

Bílkovina (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sušina)

Popel: ≤ 400 mg/g (sušina)

Glykoalkaloid (celkem): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanin (celkem): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanin (volný): ≤ 10 mg/kg

Prolyloligopeptidáza (přípravek enzymu)

Specifikace enzymu:

Systematický název: Prolyloligopeptidáza

Synonyma: Prolylendopeptidáza, prolin-specifická endopeptidáza, endoprolylpeptidáza

Molekulová hmotnost: 66 kDa

Číslo podle Komise pro enzymy: EC 3.4.21.26

CAS: 72162-84-6

Zdroj: Geneticky modifikovaný kmen Aspergillus niger (GEP-44)

Popis: Prolyloligopeptidáza je dostupná jako přípravek enzymu obsahující přibližně 30 % maltodextrinu.

Specifikace přípravku enzymu prolyloligopeptidázy:

Aktivita:

> 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Vzhled: Mikrogranulát

Barva: Bělavá až žlutavě oranžová. Barva se může u jednotlivých šarží lišit

Sušina: > 94 %

Lepek: < 20 ppm

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Rtuť: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 103 KTJ/g

Kvasinky a plísně celkem: ≤ 102 KTJ/g

Anaerobní bakterie redukující siřičitany: ≤ 30 KTJ/g

Enterobacteriaceae: < 10 KTJ/g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 25 g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost v 10 g

Pseudomonas aeruginosa: Nepřítomnost v 10 g

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g

Antimikrobiální aktivita: Nepřítomná

Mykotoxiny: Pod mezí detekce: aflatoxin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxiny celkem (< 2,0 μg/kg), ochratoxin A (< 0,20 μg/kg), T-2 toxin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 a B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International

(**)

PPU – Prolylpeptidázové jednotky nebo prolinproteázové jednotky

Proteinový extrakt z vepřových ledvin

Popis/definice:

Proteinový extrakt se získává z homogenizovaných vepřových ledvin kombinací srážení soli a vysokorychlostního odstřeďování. Výsledná sraženina obsahuje v zásadě bílkoviny se 7 % enzymu diaminoxidáza (názvosloví enzymů E.C. 1.4.3.22) a resuspenduje se ve fyziologickém pufračním roztoku. Získaný extrakt z vepřových ledvin je prezentován jako zapouzdřené pelety potažené střívkem, aby se dostaly na aktivní místa v trávicím systému.

Základní výrobek:

 

Specifikace: proteinový extrakt z vepřových ledvin s přirozeným obsahem diaminoxidázy (DAO):

 

Fyzikální stav: kapalina

 

Barva: rezavá

 

Vzhled: lehce zakalený roztok

 

hodnota pH: 6,4–6,8

 

Enzymatická aktivita: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Mikrobiologická kritéria:

 

Brachyspira spp.: negativní (PCR v reálném čase)

 

Listeria monocytogenes: negativní (PCR v reálném čase)

 

Staphylococcus aureus: < 100 KTJ/g

 

Influenza A: negativní (PCR s reverzní transkripcí v reálném čase)

 

Escherichia coli: < 10 KTJ/g

 

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 105 KTJ/g

 

Počet kvasinek a plísní: < 105 KTJ/g

 

Salmonella: Nepřítomnost v 10 g

 

Enterobacteriaceae odolné vůči žlučovým solím: < 104 KTJ/g

Hotový výrobek:

Specifikace proteinového extraktu z vepřových ledvin s přirozeným obsahem DAO (E.C. 1.4.3.22) v přípravku potaženém střívkem:

Fyzikální stav: tuhá látka

Barva: žlutošedá

Vzhled: mikropelety

Enzymatická aktivita: 110–220 kHDU DAO/g pelet (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Stabilita kyselin 15 min 0,1M HCl následovaná 60 min Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pelet (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Vlhkost: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 KTJ/g

Escherichia coli: < 10 KTJ/g

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 104 KTJ/g

Kvasinky a plísně celkem: < 103 KTJ/g

Salmonella: Nepřítomnost v 10 g

Enterobacteriaceae odolné vůči žlučovým solím: < 102 KTJ/g

Řepkový olej s vysokým nezmýdelnitelným podílem

Popis/definice:

Řepkový olej s vysokým nezmýdelnitelným podílem se vyrábí vakuovou destilací a liší se od rafinovaného řepkového oleje koncentrací nezmýdelnitelného podílu (1 g v rafinovaném řepkovém oleji a 9 g v „řepkovém oleji s vysokým nezmýdelnitelným podílem“). Jedná se o mírné snížení triglyceridů obsahujících mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny.

Čistota:

Nezmýdelnitelné látky: > 7,0 g / 100 g

Tokoferoly: > 0,8 g / 100 g

α-tokoferol (%): 30–50 %

γ-tokoferol (%): 50–70 %

δ-tokoferol (%): < 6,0 %

Steroly, triterpenické alkoholy, methylsteroly: > 5,0 g / 100 g

Mastné kyseliny v triglyceridech:

kyselina palmitová: 3–8 %

kyselina stearová: 0,8–2,5 %

kyselina olejová: 50–70 %

kyselina linolová: 15–28 %

kyselina linolenová: 6–14 %

kyselina eruková: < 2,0 %

Číslo kyselosti: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 10 mEq O2/kg

Těžké kovy:

Železo (Fe): < 1 000 μg/kg

Měď (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoty:

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg

Je nezbytné zpracování pomocí aktivního uhlí, aby se zajistilo, že při výrobě „řepkového oleje s vysokým nezmýdelnitelným podílem“ nedojde k obohacení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Bílkovina řepky

Definice:

Bílkovina řepky je vodný extrakt z filtračního koláče semene řepky bohatý na bílkoviny pocházející z geneticky nemodifikované Brassica napus L. a Brassica rapa L.

Popis:

Bílý nebo bělavý prášek sušený sprejově

Bílkoviny celkem: ≥ 90 %

Rozpustné bílkoviny: ≥ 85 %

Vlhkost: ≤ 7,0 %

Sacharidy: ≤ 7,0 %

Tuky: ≤ 2,0 %

Popel: ≤ 4,0 %

Vláknina: ≤ 0,5 %

Glukosinoláty celkem: ≤ 1 mmol/kg

Čistota:

Fytáty celkem: ≤ 1,5 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Počet kvasinek a plísní: ≤ 100 KTJ/g

Počet aerobních bakterií: ≤ 10 000 KTJ/g

Celkový počet koliformních bakterií: ≤ 10 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 10 g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Trans-resveratrol

Popis/definice:

Syntetický Trans-resveratrol tvoří bělavé až béžové krystaly.

Chemický název: 5-[(E)-2-(4-hydroxyfenyl)ethenyl]benzen-1,3-diol

Chemický vzorec: C14H12O3

Molekulová hmotnost: 228,25 Da

CAS: 501-36-0

Čistota:

Trans-resveratrol: ≥ 98 % – 99 %

Vedlejší produkty celkem (příbuzné látky): ≤ 0,5 %

Jakákoli samostatná příbuzná látka: ≤ 0,1 %

Sulfátový popel: ≤ 0,1 %

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 0,5 %

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 ppm

Rtuť: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 1,0 ppm

Nečistoty:

Diisopropylamin: ≤ 50 mg/kg

Mikrobiální zdroj : Geneticky modifikovaný kmen Saccharomyces cerevisiae

Vzhled: Bělavý až béžový prášek

Velikost částic: 100 % menší než 62,23 μm

Obsah trans-resveratrolu: Min. 98 % hmot. (v sušině)

Popel: Max. 0,5 % hmot.

Vlhkost: Max. 3 % hmot.

Výtažek z hřebenu kohouta

Popis/definice:

Výtažek z hřebenu kohouta se získává z druhu Gallus gallus enzymatickou hydrolýzou kohoutího hřebenu a následnou filtrací, koncentrací a srážením. Hlavními složkami výtažku z hřebenu kohouta jsou glykosaminoglykany, hyaluronová kyselina, chondroitin-sulfát A a dermatan-sulfát (chondroitin-sulfát B). Bílý nebo téměř bílý hygroskopický prášek.

Kyselina hyaluronová: 60–80 %

Chondroitin-sulfát A: ≤ 5,0 %

Dermatan-sulfát (chondroitin-sulfát B): ≤ 25 %

pH: 5,0–8,5

Čistota:

Chloridy: ≤ 1,0 %

Dusík: ≤ 8,0 %

Úbytek hmotnosti sušením: (při 105 °C po dobu 6 hodin): ≤ 10 %

Těžké kovy:

Rtuť: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Chrom: ≤ 10 mg/kg

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Životaschopné aerobní bakterie celkem: ≤ 102 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g

Salmonella: Nepřítomnost v 1 g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Nepřítomnost v 1 g

Olej ze Sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Popis/definice:

Olej ze Sacha inchi je 100 % rostlinný olej lisovaný za studena, získaný ze semen Plukenetia volubilis L. Při pokojové teplotě je to průzračný, kapalný a lesklý olej. Má ovocnou a lehce zeleninovou chuť, bez nežádoucích příchutí.

Vzhled, čirost, lesk, barva: Tekutý při pokojové teplotě, průzračný, jasně žlutozlaté barvy

Vůně a chuť: Ovocná, zeleninová bez nepříjemné příchuti nebo zápachu

Čistota:

Voda a těkavé látky: < 0,2 g / 100 g

Nečistoty nerozpustné v hexanu: < 0,05 g / 100 g

Obsah kyseliny olejové: < 2,0 g / 100 g

Peroxidové číslo: < 15 meq O2/kg

Transmastné kyseliny: < 1,0 g / 100 g

Nenasycené mastné kyseliny celkem: > 90 %

Omega-3 kyselina alfa-linolenová (ALA): > 45 %

Nasycené mastné kyseliny: < 10 %

Bez transmastných kyselin (< 0,5 %)

Bez kyseliny erukové (< 0,2 %)

Více než 50 % trilinoleninových a dilinoleninových triglyceridů

Složení a množství fytosterolů

Bez cholesterolu (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimy

Popis/definice:

Salatrim je mezinárodně uznávaná zkratka molekuly acyl-triglyceridů s krátkým a dlouhým řetězcem. Salatrim se připravuje neenzymatickou interesterifikací z triacetinu, tripropioninu, tributyrinu nebo jejich směsí s hydrogenovaným řepkovým, sójovým, bavlníkovým nebo slunečnicovým olejem. Popis: Při pokojové teplotě čirá světle oranžová kapalina až světlá voskovitá pevná látka. Bez pevných částic a cizorodého nebo žluklého zápachu.

Rozdělení glycerol-esterů:

 

Triacylglyceroly: > 87 %

 

Diacylglyceroly: ≤ 10 %

 

Monoacylglyceroly: ≤ 2,0 %

Složení mastných kyselin:

 

MOLE % LCFA (long chain fatty acids – mastné kyseliny s dlouhým řetězcem): 33–70 %

 

MOLE % SCFA (short chain fatty acids – mastné kyseliny s krátkým řetězcem): 30–67 %

 

Saturované mastné kyseliny s dlouhým řetězcem: < 70 % hmotnostních

 

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

 

Volné mastné kyseliny jako kyselina olejová: ≤ 0,5 %

Profil triacylglycerolu:

 

Triestery (krátké/dlouhé: 0,5 až 2,0): ≥ 90 %

 

Triestery (krátké/dlouhé = 0): ≤ 10 %

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 1,0 %

Vlhkost: ≤ 0,3 %

Popel: ≤ 0,1 %

Barva: ≤ 3,5 červená (Lovibond)

Peroxidové číslo: ≤ 2,0 Meq/Kg

Olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleje

Oxidační stabilita: Všechny potravinářské výrobky obsahující olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA by měly vykazovat oxidační stabilitu podle vhodné a uznávané vnitrostátní/mezinárodní zkušební metodiky (např. AOAC).

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,05 %

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

Obsah DHA: ≥ 22,5 %

Obsah EPA: ≥ 10 %

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleje

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 3,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 %

Volné mastné kyseliny: ≤ 0,4 %

Kyselina dokosapentaenová (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Obsah DHA: ≥ 35 %

Olej ze Schizochytrium sp.

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV): ≤ 5,0 meq/kg oleje

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,05 %

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Obsah DHA: ≥ 32,0 %

Olej ze Schizochytrium sp. (T18)

Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleje

Vlhkost a těkavost: ≤ 0,05 %

Nezmýdelnitelné látky: ≤ 3,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 %

Volné mastné kyseliny: ≤ 0,4 %

Obsah DHA: ≥ 35 %

Extrakt z fermentovaných sójových bobů

Popis/definice:

Extrakt z fermentovaných sójových bobů je mléčně bílý prášek bez vůně a zápachu. Obsahuje 30 % extraktu z fermentovaných sójových bobů v prášku a 70 % rezistentního dextrinu (jako nosiče) z kukuřičného škrobu, který se přidává během zpracování. Vitamin K2 se během výrobního procesu odstraňuje.

Extrakt z fermentovaných sójových bobů obsahuje nattokinázu izolovanou z natto, potraviny vyrobené fermentací sójových bobů (Glycine max (L.)), které nejsou geneticky modifikovány, pomocí vybraného kmene Bacillus subtilis var. natto.

Aktivita nattokinázy: 20 000 –28 000 jednotek fybrinolytické aktivity / g (*)

Identita: Konfirmovatelné

Jakost: Bez nepříjemné chuti nebo zápachu

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 %

Vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 5,0 mg/kg

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Životaschopné aerobní bakterie celkem: ≤ 103 KTJ (3)/g

Kvasinky a plísně: ≤ 102 KTJ/g

Koliformní bakterie: ≤ 30 KTJ/g

Sporotvorné bakterie: ≤ 10 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 25 g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Listeria: Nepřítomnost v 25 g

(*)

Podle zkušební metody, kterou popsali Takaoka et al. (2010).

Výtažek z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatý na spermidin

Popis/definice:

Výtažek z pšeničných klíčků bohatý na spermidin se získává z nefermentovaných nenaklíčených pšeničných klíčků (Triticum aestivum) procesem extrakce pevných látek a kapalin zaměřené zejména, ale nikoli výlučně na polyaminy.

Spermidin: 0,8–2,4 mg/g

Spermin: 0,4–1,2 mg/g

Spermidin-trichlorid < 0,1 μg/g

Putrescin: < 0,3 mg/g

Kadaverin: < 0,1 μg/g

Mykotoxiny:

Aflatoxiny (celkem): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Aerobní bakterie celkem: < 10 000 KTJ/g

Kvasinky a plísně: < 100 KTJ/g

Escherichia coli: < 10 KTJ/g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g

Sucromalt

Popis/definice:

Sucromalt je složitá směs sacharidů, která se vyrábí enzymatickou reakcí ze sacharózy a škrobového hydrolyzátu. Při tomto postupu se glukózové jednotky připojují k sacharidům ze škrobového hydrolyzátu pomocí enzymu produkovaného bakterií Leuconostoc citreum nebo pomocí rekombinantního kmene produkčního organismu Bacillus licheniformis. Výsledné oligosacharidy jsou charakterizovány výskytem α-(1→6) a α-(l→3) glykosidických sloučenin. Výsledným produktem je sirup obsahující kromě zmíněných oligosacharidů především fruktózu, ale i disacharid leukrózu a jiné disacharidy.

Pevná složka celkem: 75–80 %

Vlhkost: 20–25 %

Sulfatáza: Max. 0,05 %

pH: 3,5–6,0

Vodivost < 200 (30 %)

Dusík < 10 ppm

Fruktóza: 35–45 % v sušině

Leukróza: 7–15 % v sušině

Jiné disacharidy: Mах. 3 %

Vyšší sacharidy: 40–60 % v sušině

Vláknina z cukrové třtiny

Popis/definice:

Vláknina z cukrové třtiny se získává ze suché buněčné stěny nebo vláknitých zbytků po vytlačení nebo extrakci cukerné šťávy z cukrové třtiny genotypu Saccharum. Skládá se především z celulózy a hemicelulózy.

Výrobní postup sestává z několika kroků včetně: štípání, alkalického rozkladu, odstranění ligninů a jiných necelulózových složek, bělení vyčištěných vláken, promývání kyselinou a neutralizace.

Vlhkost: ≤ 7,0 %

Popel: ≤ 0,3 %

Dietní vláknina (AOAC) celkem vztaženo na sušinu (veškerá nerozpustná): ≥ 95 %

Z toho: Hemicelulóza (20–25 %) a celulóza (70–75 %)

Oxid křemičitý (ppm): ≤ 200

Bílkoviny: 0,0 %

Tuky: stopové množství

pH: 4–7

Těžké kovy:

Rtuť (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologická kritéria:

Kvasinky a plísně (KTJ/g): ≤ 1 000

Salmonella: Nepřítomnost

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost

Extrakt ze slunečnicového oleje

Popis/definice:

Extrakt ze slunečnicového oleje se získává faktorem koncentrace 10 z nezmýdelnitelné frakce rafinovaného slunečnicového oleje ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.).

Složení:

Kyselina olejová (C18:1): 20 %

Kyselina linolová (C18:2): 70 %

Nezmýdelnitelné látky: 8,0 %

Fytosteroly: 5,5 %

Tokoferoly: 1,1 %

Sušené mikrořasy Tetraselmis chuii

Popis/definice:

Lyofilizovaný výrobek se získává z mořských mikrořas Tetraselmis chuii náležejících do čeledě Chlorodendraceae a které se pěstují ve sterilní mořské vodě v uzavřených fotobioreaktorech izolovaných od vnějšího prostředí.

Čistota/složení:

Identifikace prostřednictvím jaderného markeru rDNA 18 S (analyzována byla sekvence nejméně 1 600 základních párů) v databázi Národního střediska pro biotechnologické informace (NCBI): Nejméně 99,9 %

Vlhkost: ≤ 7,0 %

Bílkoviny: 35–40 %

Popel: 14–16 %

Sacharidy: 30–32 %

Vláknina: 2–3 %

Tuky: 5–8 %

Nasycené mastné kyseliny: 29–31 % z celkového obsahu mastných kyselin

Mononenasycené mastné kyseliny: 21–24 % z celkového obsahu mastných kyselin

Polynenasycené mastné kyseliny: 44–49 % z celkového obsahu mastných kyselin

Jód: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo / Scortum

Popis/definice:

Scortum / Therapon barcoo je druh ryb z čeledi Terapontidae. Jde o endemický sladkovodní druh z Austrálie. Nyní se chová v rybích farmách.

Taxonomická identifikace: Třída: Actinopterygii > řád: Perciformes > čeleď: Terapontidae > rod: Therapon nebo Scortum Barcoo

Složení rybího masa:

 

Bílkoviny (v %): 18–25

 

Vlhkost (v %): 65–75

 

Popel (v %): 0,5–2,0

 

Energie (v KJ/kg): 6 000 –11 500

 

Sacharidy (v %): 0,0

 

Tuky (v %): 5–15

Mastné kyseliny (mg/g filé):

 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

 

Omega-3 kyseliny celkem: 1,6–40,0

 

Omega-6 kyseliny celkem: 2,6–10,0

D-tagatóza

Popis/definice:

Tagatóza se vyrábí izomerací galaktózy pomocí chemické nebo enzymatické přeměny nebo epimerizací fruktózy pomocí enzymatické přeměny. Jedná se o jednorázové přeměny.

Vzhled: Bílé či téměř bílé krystaly

Chemický název: D-tagatóza

Synonymum: D-lyxo-hexulóza

CAS: 87-81-0

Chemický vzorec: C6H12O6

Molekulová hmotnost: 180,16 (g/mol)

Čistota:

Obsah: ≥ 98 % vztaženo na sušinu

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 hodiny)

Specifická otáčivost: [α]20D: – 4 až – 5,6° (1 % vodný roztok) (*)

Rozpětí bodu tání: 133–137 °C

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 s.; v angličtině – ISBN 92-5-102991-1.

(**)

Stanovení metodou atomové absorpce odpovídající specifikované hodnotě. Výběr velikosti vzorku a metody přípravy vzorku mohou vycházet ze zásad uvedené metody popsaných v oddíle „Instrumental methods“ („Instrumentální metody“) v dokumentu FNP 5 (*).

Extrakt bohatý na taxifolin

Popis:

Extrakt bohatý na taxifolin ze dřeva modřínu Gmelinova (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) je bílý až světle žlutý prášek, který krystalizuje z horkých vodných roztoků.

Definice:

Chemický název: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-on, nazývaný rovněž (+) trans (2R,3R)- dihydrokvercetin]

Chemický vzorec: C15H12O7

Molekulová hmotnost: 304,25 Da

CAS: 480-18-2

Specifikace:

 

Fyzikální parametr

Vlhkost: ≤ 10 %

 

Analýza složek

Taxifolin (m/m): ≥ 90,0 % v sušině

Těžké kovy, pesticid

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Rtuť: ≤ 0,1 mg/kg

Dichlordifenyltrichlorethan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Zbytková rozpouštědla

Ethanol: < 5 000 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

Celkový počet mikroorganismů: ≤ 104 KTJ/g

Enterobakterie: ≤ 100/g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g

Salmonella: Nepřítomnost v 10 g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost v 1 g

Pseudomonas: Nepřítomnost v 1 g

Obvyklý obsah složek extraktu bohatého na taxifolin (v sušině)

Složka extraktu

Obsah, obvykle pozorované rozmezí (v %)

Taxifolin

90–93

Aromadendrin

2,5–3,5

Eriodiktyol

0,1–0,3

Kvercetin

0,3–0,5

Naringenin

0,2–0,3

Kaempferol

0,01–0,1

Pinocembrin

0,05–0,12

Neidentifikované flavonoidy

1–3

Voda (*)

1,5

(*)

Taxifolin je v hydratované formě a během procesu sušení krystalem. Výsledkem je zařazení krystalové vody v množství 1,5 %.

Trehalosa

Popis/definice:

Neredukující disacharid složený ze dvou glukózových jednotek, které jsou spojeny α-1,1-glukosidovou vazbou. Získává se ze zkapalněného škrobu několikafázovým enzymatickým procesem. Komerčním produktem je dihydrát. Bílé či téměř bílé krystaly téměř bez zápachu, mající sladkou chuť

Synonyma: α,α-trehalosa

Chemický název: α-D-glukopyranosyl-α-D-glukopyranosid, dihydrát

CAS: 6138-23-4 (dihydrát)

Chemický vzorec: C12H22O11 · 2H2O (dihydrát)

Molekulová hmotnost: 378,33 (dihydrát)

Obsah: ≥ 98 % vztaženo na sušinu

Stanovení metodou atomové absorpce odpovídající specifikované hodnotě. Výběr velikosti vzorku a metody přípravy vzorku mohou vycházet ze zásad uvedené metody popsaných v oddíle „Instrumental methods“ („Instrumentální metody“) v dokumentu FNP 5 (1)

Metoda rozboru:

Zásada: trehalosa se identifikuje kapalinovou chromatografií a kvantifikuje srovnáním s referenčním standardem obsahujícím standardní trehalosu

Příprava roztoku vzorku: do 100ml odměrné banky se naváží přibližně 3 g suchého vzorku a přidá se asi 80 ml přečištěné deionizované vody. Vzorek se zcela rozpustí a doplní se po rysku přečištěnou deionizovanou vodou. Přefiltruje se přes 0,45mikronový filtr

Příprava standardního roztoku: přesně odvážené množství suché standardní referenční trehalosy se rozpustí ve vodě tak, aby se získal roztok se známou koncentrací přibližně 30 mg trehalosy na ml.

Přístroj: kapalná chromatografie s refraktometrickým detektorem a integrátorem

Podmínky:

 

Kolona: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) nebo rovnocenná

délka: 300 mm

průměr: 10 mm

teplota: 50 °C

 

Mobilní fáze: voda

 

Průtoková rychlost: 0,4 ml/min

 

Objem nástřiku: 8 μl

 

Postup: do chromatografu se odděleně vstříknou stejné objemy roztoku vzorku a standardního roztoku.

Zaznamenají se chromatogramy a změří se rozsah reakce píku trehalosy

Vypočítá se hmotnost v mg trehalosy v 1 ml roztoku vzorku s použitím tohoto vzorce:

% trehalosy = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

kde

RS

=

plocha píku trehalosy ve standardním přípravku

RU

=

plocha píku trehalosy v přípravku vzorku

WS

=

hmotnost v mg trehalosy ve standardním přípravku

WU

=

hmotnost suchého vzorku v mg

Vlastnosti:

Identifikace:

 

Rozpustnost: Snadno rozpustná ve vodě, velmi málo rozpustná v ethanolu

 

Specifická otáčivost: [α]D20 + 199° (5 % vodný roztok)

 

Bod tání: 97 °C (dihydrát)

Čistota:

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 1,5 % (60 °C, 5h)

Celkový obsah popela: ≤ 0,05 %

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Žampiony (Agaricus bisporus) ošetřené UV zářením

Popis/definice:

Komerčně pěstovaný žampion Agaricus bisporus, u nějž je aplikováno ošetření UV zářením na sklizené žampiony.

UV záření: postup použití ultrafialového záření o vlnové délce v rozsahu 200–800 nm.

Vitamin D2:

Chemický název: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymum: Ergokalciferol

CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnost: 396,65 g/mol

Obsah:

Vitamin D2 v konečném produktu: 5–10 μg / 100 g čerstvé hmotnosti při uplynutí doby použitelnosti

Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením

Popis/definice:

Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) je ošetřeno ultrafialovým zářením, které vyvolává přeměnu ergosterolu na vitamin D2 (ergokalciferol). Obsah vitaminu D2 v koncentrátu droždí se pohybuje mezi 1 800 000 a 3 500 000 m. j. vitaminu D/100 g (450–875 μg/g).

Žlutohnědá, sypká zrnka

Vitamin D2:

Chemický název: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymum: Ergokalciferol

CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnost: 396,65 g/mol

Mikrobiologická kritéria koncentrátu droždí:

Koliformní bakterie: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Chléb ošetřený UV zářením

Popis/definice:

Jako chléb ošetřený UV se označuje chléb a pečivo kynuté s pomocí droždí (bez polevy), na něž se po upečení aplikuje ultrafialové záření za účelem přeměny ergosterolu na vitamin D2 (ergokalciferol).

UV záření: Proces záření ultrafialovým světlem v rozsahu vlnových délek 240 až 315 nm po dobu maximálně 5 sekund s energetickým příkonem 10 až 50 mJ/cm2.

Vitamin D2:

Chemický název: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymum: Ergokalciferol

CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnost: 396,65 g/mol

Obsah:

Vitamin D2 (ergokalciferol) v konečném produktu: 0,75–3 μg / 100 g (*)

Droždí v těstě: 1–5 g / 100 g (**)

(*)

Evropská norma EN 12821, 2009.

(**)

Výpočet receptu.

Mléko ošetřené UV zářením

Popis/definice:

Jako mléko ošetřené UV zářením se označuje kravské mléko (plnotučné a polotučné), které je po pasteraci pomocí turbulentního proudění ošetřeno ultrafialovým (UV) zářením. Ošetření pasterovaného mléka UV zářením vede ke zvýšení koncentrace vitaminu D3 (cholekalciferolu) přeměnou 7-dehydrocholesterolu na vitamin D3.

UV záření: Postup použití ultrafialového záření o vlnové délce v rozsahu 200 až 310 nm a příkonu 1 045 J/l.

Vitamin D3:

Chemický název: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyklohexan-1-ol

Synonymum: Cholekalciferol

CAS: 67-97-0

Molekulová hmotnost: 384,6377 g/mol

Obsah:

Vitamin D3 v konečném produktu:

Plnotučné mléko (*): 0,5–3,2 μg / 100 g (**)

Polotučné mléko (*): 0,1–1,5 μg / 100 g (**)

(*)

Podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(**)

HPLC

Vitamin K2 (menachinon)

Tato nová potravina se vyrábí syntetickým nebo mikrobiologickým procesem.

Specifikace syntetického vitaminu K2 (menachinonu-7)

Chemický název: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-oktakosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naftalendion

CAS: 2124-57-4

Molekulární vzorec: C46H64O2

Molekulová hmotnost: 649 g/mol

Vzhled: Žlutý prášek

Čistota: Max. 6,0 % cis-isomeru, max. obsah ostatních nečistot 2,0 %

Obsah: 97–102 % menachinonu-7 (z toho nejméně 92 % all-trans-menachinon-7)

Specifikace vitaminu K2 (menachinonu-7) vyrobeného mikrobiologicky

Zdroj: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamin K2 (2-methyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftochinony) neboli řada menachinonů je označení pro skupinu prenylovaných derivátů naftochinonu. Množství isoprenových jednotek tvořících postranní řetězec, přičemž jedna isoprenová jednotka se skládá z pěti atomů uhlíku, je používáno pro charakterizaci jednotlivých homologů menachinonu. Má obchodní úpravu olejové suspenze, která obsahuje převážně homolog MK-7 a v menší míře homolog MK-6.

Řada podtypů vitaminu K2 (menachinonů) kde menachinon-7 (MK-7)(n = 6) má sumární vzorec C46H64O2, menachinon-6 (MK-6)(n = 5) sumární vzorec C41H56O2 a menachinon-4 (MK-4)(n = 3) sumární vzorec C31H40O2.

Výtažek z pšeničných otrub

Popis/definice:

Bílý krystalický prášek získaný enzymatickou extrakcí z otrub Triticum aestivum L. bohatých na oligosacharidy arabinoxylanu

Sušina: Min. 94 %

Oligosacharidy arabinoxylanu: Min. 70 % sušiny

Průměrný stupeň polymerace oligosacharidů arabinoxylanu: 3–8

Kyselina ferulová (vázaná na oligosacharidy arabinoxylanu): 1–3 % sušiny

Poly/oligosacharidy celkem: Min. 90 %

Bílkoviny: Max. 2 % sušiny

Popel: Max. 2 % sušiny

Mikrobiologické parametry:

Mezofilní bakterie – celkový počet: Max. 10 000 /g

Kvasinky: Max. 100/g

Houby: Max. 100/g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Bacillus cereus: Max. 1 000 /g

Clostridium perfringens: Max. 1 000 /g

Kvasničné beta-glukany

Popis/definice:

Beta-glukany jsou komplexní polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností (100–200 kDa), které se nacházejí v buněčné stěně mnoha kvasinek a obilovin.

Chemický název „kvasničných beta-glukanů“ je (1-3), (1-6)-ß-D-glukany.

Beta-glukany jsou tvořeny základní strukturou složenou z glukózových zbytků spojených vazbou ß-1-3 a větvených vazbami ß-1-6, na kterou se ß-1-4 vazbami váže chitin a mannoproteiny.

Beta-glukany se izolují z kvasinek Saccharomyces cerevisiae.

Terciární struktura glukanové buněčné stěny Saccharomyces cerevisiae se skládá z řetězců glukózových zbytků spojených vazbou ß-1,3, větvených vazbami ß-1,6 a tvořících základní strukturu, na kterou se ß-1,4 vazbami váže chitin, ß-1,6-glukany a některé mannoproteiny.

Tato nová potravina existuje ve třech různých formách: rozpustná, nerozpustná a nerozpustná ve vodě, ale dispergovatelná v mnoha tekutých matricích

Chemické vlastnosti kvasničných (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukanů:

 

Rozpustná forma:

Sacharidy celkem: > 75 %

Beta-glukany (1,3/1,6): > 75 %

Popel: < 4,0 %

Vlhkost: < 8,0 %

Bílkoviny: < 3,5 %

Tuky: < 10 %

 

Nerozpustná forma:

Sacharidy celkem: > 70 %

Beta-glukany (1,3/1,6): > 70 %

Popel: ≤ 12 %

Vlhkost: < 8,0 %

Bílkoviny: < 10 %

Tuky: < 20 %

 

Forma nerozpustná ve vodě, ale dispergovatelná v mnoha tekutých matricích:

(1,3)-(1,6)-β-D-glukany: > 80 %

Popel: < 2,0 %

Vlhkost: < 6,0 %

Bílkoviny: < 4,0 %

Tuky celkem: < 3,0 %

Mikrobiologické údaje:

Celkový počet mikroorganismů: < 1 000 KTJ/g

Enterobacteriaceae: < 100 KTJ/g

Koliformní bakterie celkem: < 10 KTJ/g

Kvasinky: < 25 KTJ/g

Plísně: < 25 KTJ/g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g

Bacillus cereus: < 100 KTJ/g

Staphylococcus aureus: Nepřítomnost v 1 g

Těžké kovy:

Olovo: < 0,2 mg/g

Arsen: < 0,2 mg/g

Rtuť: < 0,1 mg/g

Kadmium: < 0,1 mg/g

Zeaxanthin

Popis/definice:

Pigment zeaxanthin je přirozeně se vyskytující xanthofyl, jedná se o oxidovaný karotenoid.

Syntetický zeaxanthin je nabízen buď ve formě rozprašováním sušeného prášku s želatinovým nebo škrobovým základem s přidaným α-tokoferolem a askorbylpalmitátem, nebo ve formě roztoku kukuřičného oleje s přidaným α-tokoferolem. Syntetický zeaxanthin se připravuje vícestupňovou chemickou syntézou z menších molekul.

Oranžovočervený krystalický prášek, s lehkou nebo žádnou vůní.

Chemický vzorec: C40H56O2

CAS: 144-68-3

Molekulová hmotnost: 568,9 daltonu

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Úbytek hmotnosti sušením: < 0,2 %

All-trans-zeaxanthin: > 96 %

Cis-zeaxanthin: < 2,0 %

Ostatní karotenoidy: < 1,5 %

Trifenylfosfinoxid (CAS 791-28-6): < 50 mg/kg

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý

Popis/definice:

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý je bílý až bělavý prášek s charakteristickým zápachem.

Mezinárodní nechráněný název (INN): Kyselina L-pyroglutamová, zinečnatá sůl

Synonyma: 5-oxoprolin zinečnatý, pyroglutamát zinečnatý, pyrrolidon-karboxylát zinečnatý, PCA zinečnatý, pidolát L-zinečnatý

CAS: 15454-75-8

Molekulární vzorec: (C5 H6 NO3)2 Zn

Relativní bezvodá molekulová hmotnost: 321,4

Vzhled: Bílý až téměř bílý prášek

Čistota:

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý (čistota): ≥ 98 %

pH (10 % vodný roztok): 5,0–6,0

Specifická otáčivost: 19,6° až 22,8°

Voda: ≤ 10,0 %

Kyselina glutamová: < 2,0 %

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 3,0 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Rtuť: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologická kritéria:

Životaschopné mezofilní bakterie celkem: ≤ 1 000 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Patogen: Nepřítomnost


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 5).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

(5)  Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671)

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 10).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU