(EU) 2017/2467Nařízení Rady (EU) 2017/2467 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 7-54 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2467

ze dne 21. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unjiní produkce 67 produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), nestačí pokrýt potřeby výrobních odvětví Unie. Je proto v zájmu Unie u těchto produktů a výrobků pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.

(2)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 49 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Sazební zařazení některých produktů a výrobků bylo změněno tak, aby výrobní odvětví mohla plně využívat výhod aktuálně platných pozastavení. Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být aktualizována i proto, aby se v některých případech její znění harmonizovalo či vyjasnilo. Změny podmínek by měly spočívat ve zněně popisu zboží, sazebního zařazení, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití.

(3)

U 188 pozastavení by mělo být revidovány lhůty pro povinný přezkum stanovené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.

(4)

U 92 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku. Pozastavení pro tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy vypuštěny.

(5)

Z důvodu srozumitelnosti by položky pozastavení změněné nebo nově zavedené tímto nařízením měly být označeny hvězdičkou a hvězdička by měla být odstraněna u pozastavení, která se tímto nařízením nemění.

(6)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), je třeba, aby změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použily od 1. ledna 2018. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

v tabulce se zrušují řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení;

2)

všechny hvězdičky v tabulce a poznámka (*) obsahující text „Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ se zrušují;

3)

do tabulky se vkládají řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze II tohoto nařízení podle pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2017

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se zrušují řádky týkající se pozastavení produktů a výrobků označených následujícími kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci této tabulky:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916 ,

mastných alkoholů položek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16 , čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 ,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

zplodů rodu Mangifera spp.,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

z plodů rodu Carica spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

z plodů rodu Psidium spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kaseinových proteinů složený:

z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a

z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních na základě obsahu kovových nečistot měřeného analýzou ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

1,2-butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

2-heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

2-pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Ethylbutyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-terc-butylbenzoová kyselina (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Diethylmalonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Ethylacetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6′-dimethyl[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl-tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutylidendimočovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butylisokyanát (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

terc-butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylová kyselina (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Čištěný steviol-glykosid s obsahem rebaudiosidu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních pro použití při výrobě nealkoholických nápojů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Barvivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

barvivo C.I. Disperse Orange 61 nebo Disperse Orange 288,

barvivo C.I. Disperse Blue 291:1,

barvivo C.I. Disperse Violet 93:1,

též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Barvivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 1 94 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Barvivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 13 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Barvivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 133 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Přípravky založené na barvivu C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátech, hydrogenovaných lehkých naftenických (CAS RN 64742-53-6), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Barvivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Black 12 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):

tloušťky 0,3 μm nebo více, avšak nejvýše 10 μm a

potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Inkoust:

tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9),

s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a

se specifickou hmotností 1,40 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm3,

pro použití při výrobě elektrod (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diylether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Látka k uvolnění dočasného spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v cyklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s obsahem polymerů nejvýše 10 % hmotnostních

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Zažehovače pro plynové generátory o maximální celkové délce 20,34 mm nebo více, avšak nejvýše 25,25 mm a s kolíkem o délce 6,68 mm (± 0,3 mm) nebo více, avšak nejvýše 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z

kopolymeru styren-akrylátu/butadienu,

buď sazí nebo organického pigmentu,

též s obsahem polyolefínu nebo amorfního oxidu křemičitého

k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Pryskyřicí potažený grafitový prášek:

o průměrné velikosti částic 10,8 μm nebo větší, avšak nejvýše 13,0 μm,

s obsahem železa menším než 40 ppm,

s obsahem mědi menším než 5 ppm,

s obsahem niklu menším než 5 ppm,

o průměrném povrchu (v atmosféře N2) 3,0 m2/g nebo více, avšak nejvýše 4,36 m2/g a

s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3′-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3′-ethoxyspinosynu L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Aditiva do mazacích olejů

na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),

obsahující minerální oleje,

používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje,

na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320,

používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Aditiva do mazacích olejů

obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),

obsahující minerální oleje,

s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20,

používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Aditiva,

obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů,

na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým,

druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilizátor tvořený:

stíněným aminem: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a

buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo

chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO′)-di[chlorid(1–)] (CAS RN 1217890-37-3), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 95 % (± 1 %) hmotnostních oxidu titaničitého a 5 % (± 1 %) hmotnostních oxidu křemičitého

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefínů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Přípravek obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5),

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butylfenolu (CAS RN 111850-24-9) a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vodný roztok obsahující:

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a

0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Přípravek obsahující:

85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Přípravek obsahující:

trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyl(dihexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfin-oxid (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Prášková směs obsahující:

85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9),

nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl-α-dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7) a

nejvýše 10 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Přípravek obsahující:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zincum-bis(p-toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6)

ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C′-azodi(formamidu)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallový olej), ve formě prášku, obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů,

nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6):

o velikosti částic menší než 10 μm,

o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a

0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

78 (± 4 %) hmotnostní styrenu,

9 (± 2 %) hmotnostní n-butyl-akrylátu,

11 (± 3 %) hmotnostní n-butyl-methakrylátu,

1,5 (± 0,7 %) hmotnostního methakrylové kyseliny a

0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostního polyolefinového vosku

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, práškový, též obsahující plniva

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Viskózní přípravek složený převážně z poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), organického rozpouštědla a vody pro použití při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu (CAS RN 26221-27-2) rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 38 % hmotnostních monomerní ethylenové jednotky

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti (Mw) 2 700 nebo vyšším, nejvýše však 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS RN 9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1 ppm sodíku

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Ether polyoxyethylenisoamylalkoholu (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolymer polyethylentereftalátu a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Černý poly(vinylchloridový) film:

s leskem převyšujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457,

též pokrytý na jedné straně ochranným poly(ethylentereftalátovým) filmem a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhesi při úhlu 90° více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Reflexní film složený z:

vrstvy polyurethanu,

vrstvy skleněných mikrokuliček,

vrstvy metalizovaného hliníku a

lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií,

též vrstvy poly(vinylchloridu),

vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Reflexní nebo rozptylové fólie ve svitcích

na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo

na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Koextrudovaný třívrstvý film,

jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,

obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,

v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý,

o celkové tloušťce nejvýše 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Poly(ethylentereftalátový) film

o tloušťce nejvýše 20 μm,

pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastický vytlačovaný polyurethanový film:

který není samolepící,

jehož index žluté je nižší než 1,0 nebo vyšší, nejvýše však 2,5 mm pro 10mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM E 313-10),

o propustnosti světla vyšší než 87 % pro 10mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM D 1003-11),

o celkové tloušťce 0,38 mm nebo větší, avšak nejvýše 7,6 mm,

o šířce 99 cm nebo větší, nejvýše však 305 cm,

používaný při výrobě vrstveného bezpečnostního skla

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Role polyuretanové pěny s otevřenými póry:

o tloušťce 2,29 mm (± 0,25 mm),

povrchově upravené perforovaným povlakem zlepšujícím adhezi a

povrstvené polyesterovým filmem a vrstvou textilního materiálu

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Multiporézní vícevrstvá separační fólie:

s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým,

o šířce 65 mm nebo více, avšak nejvýše 170 mm,

o celkové tloušťce 0,01 mm nebo více, avšak nejvýše 0,03 mm,

o pórovitosti 0,25 nebo více, avšak nejvýše 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v rolích:

o šířce 1 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 730 mm a

s tloušťkou membrány 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu:

s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby,

o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm,

o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 3 000 m a

s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 μm a 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Elektrolyticky pokovované dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:

kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem,

vrstev mědi, niklu a chromu

pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu nebo polykarbonátu druhu používaného k výrobě dálkových ovladačů

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 15,4 mm (+ 0,0 mm / – 0,1 mm), typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Useň z buvola, štípaná, vyčiněná chromem, synteticky předčiněná („crust“), suchá

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Textilie tvořená osnovními nitěmi z nekonečných vláken z polyamidu 6,6 a z útkových nití z nekonečných vláken z polyamidu 6,6, polyuretanu a kopolymeru kyseliny tereftálové, p-fenylendiaminu a 3,4′-oxybis(fenylenaminu)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Netkaná textilie:

o plošné hmotnosti 30 g/m2 nebo větší, avšak nejvýše 60 g/m2,

obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu,

též potištěná, přičemž:

65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie,

druhá strana má hladký netvarovaný povrch,

pro výrobu plen a podobného hygienického zboží (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel:

též vybavené plastovou nosnou deskou,

též vybavené vyhřívacím tělískem,

též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Pramence (rovings) sdélkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13 %) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku (± 7,5 %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 μm nebo 9 μm, obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, něž upravované

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého:

o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a

o hmotnosti 100 kg nebo větší

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Rozvodový řetěz válečkového typu, s mezí únavy 2 kN při 7 000 ot/min nebo více, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Ploštiny a ingoty ze slitin hliníku s obsahem lithia

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Sestava pro dodávku stlačeného vzduchu, též s rezonátorem, sestávající alespoň z:

jedné pevné hliníkové trubky, též s montážní konzolou,

jedné pružné pryžové hadice a

jedné kovové svorky

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Wolframový drát:

obsahující 99,95 % hmotnostních nebo více wolframu a

s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdenový prášek

o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a

o velikosti částic 1,0 μm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:

35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,

19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a

7 % (± 2 %) hmotnostních železa,

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší,

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia,

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Deska ze slitiny titanu:

o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm,

o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm,

o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm,

o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Pruty a dráty ze slitiny titanu:

s jednotným plným průřezem ve tvaru válce,

o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm,

s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních,

s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních,

s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a

s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu:

o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm,

o délce nejvýše 14 m a

o šířce nejvýše 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Bezešvé trouby a trubky z titanu nebo ze slitiny titanu:

o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 159 mm,

o tloušťce stěny 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 8 mm a

o délce nejvýše 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámů motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:

samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a ručních sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90 , nebo

traktorů podpoložky 8701 91 90 , jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo

čtyřtaktních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm3 nebo

sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor

o obsahu nejvýše 3 850 cm3 a

se jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře pro použití při výrobě zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro motorová vozidla (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Sběrné výfukové potrubí s tělesem turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a

s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm, pro vložení turbínového kola

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Sací potrubí pro přívod vzduchu do válců motoru obsahující alespoň:

škrticí klapku,

snímač plnicího tlaku

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Sací a výfukový ventil ze slitiny kovů o tvrdosti podle Rockwella HRC 20 nebo více, avšak nejvýše HRC 50 pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Vysokotlaká olejová tryska pro chlazení a mazání pístů motoru s:

otevíracím tlakem 1 bar nebo více, avšak nejvýše 3 bary,

uzavíracím tlakem převyšujícím 0,7 baru,

jednocestným ventilem

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Součást plynové turbíny v podobě lopatkového kola typu používaného v turbodmychadlech:

z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G-NiCr13Al6MoNb nebo DIN G-NiCr13Al16MoNb nebo DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi nebo DIN G-NiCr12Al6MoNb nebo AMS AISI:686,

s žáruvzdorností nejvýše 1 100 °C,

o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm,

o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Těleso turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a

s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm pro vložení turbínového kola

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Vzduchový membránový kompresor:

s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 7 l/min,

o příkonu nejvýše 8,1 W a

s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 bar)

typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:

o délce 143 mm nebo větší, avšak nejvýše 292 mm,

o průměru 31 mm nebo větším, avšak nejvýše 99 mm,

se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a

o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Soustava hnací nápravy s diferenciálem, redukčními převody, talířovým kolem, hnacími hřídelemi, náboji kol, brzdami a montážním stojanem s držákem, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající:

ze solenoidového řídicího ventilu a

z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje,

s pracovním tlakem až 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Kuličková ložiska:

o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,

o vnějším průměru nejvýše 100 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

též zapouzdřená,

pro použití při výrobě systémů řízení s řemenovým pohonem od motoru, elektrických systémů posilovačů řízení nebo převodů řízení nebo sestav s kuličkovým šroubem pro převodky řízení (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmychadlech:

z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561,

s olejovými komorami,

bez ložisek,

o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,

o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,

též s vodními komorami a přípojkami

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostatická převodovka:

o rozměrech (bez hřídelí) nejvýše 154 mm × 115 mm × 108 mm,

o hmotnosti nejvýše 3,3 kg,

s maximální rychlostí otáčení vstupní hřídele 2 700 ot/min nebo více, avšak nejvýše 3 200 ot/min,

s točivým momentem na výstupní hřídeli nejvýše 10,4 Nm,

s rychlostí otáčení výstupní hřídele nejvýše 930 ot/min při vstupní rychlosti otáčení 2 800 ot/min a

s provozní teplotou v rozmezí od – 5 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 40 °C,

pro použití při výrobě ručně ovládaných sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostatická převodovka:

s redukčním poměrem 20,63:1 nebo více, avšak nejvýše 22,68:1,

se vstupními otáčkami 1 800 ot/min nebo více při zatížení a nejvýše 3 000 ot/min bez zatížení,

s trvalým výstupním točivým momentem 142 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 156 Nm,

s krátkodobým výstupním točivým momentem 264 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 291 Nm a

s nápravovou hřídelí o průměru 19,02 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,06 mm,

též vybavená oběžným kolem ventilátoru nebo řemenicí s integrovaným oběžným kolem ventilátoru,

pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a traktorů podpoložky 8701 91 90 , jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Motor na stejnosměrný proud:

s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený

s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vvšším, avšak nejvýše 240 V

pro použití při výrobě elektrických fritéz (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud:

o jmenovitém výkonu 1,2 kW,

s napájecím napětím 230 V a

s motorovou brzdou,

v sestavě s redukční převodovkou a výstupní hřídelí v plastovém pouzdře,

pro použití jako elektrický pohon nožů sekačky na trávu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm,

s napájecím napětím 12 V,

o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W při 20 °C,

s krouticím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot./min. při 20 °C,

též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,

typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Sestava bezkartáčového stejnosměrného motoru obsahující motor a převodovku:

s elektronickým řízením pomocí snímačů polohy využívajících Hallův jev,

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o vnějším průměru motoru 70 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,

s výstupním výkonem motoru 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 550 W,

s maximálním výstupním točivým momentem 50 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 52 Nm,

s maximální výstupní rychlostí otáčení 280 ot/min nebo více, avšak nejvýše 300 ot/min,

se soustřednými výstupními hřídeli s drážkováním o vnějším průměru 20 mm (± 1 mm), se 17 drážkami a o minimální délce drážky 25 mm (± 1 mm) a

se vzdáleností mezi patami drážek 119 mm (± 1 mm),

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 100 ot/min,

o výkonu 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),

o průměru příruby 90 mm nebo větším, avšak nejvýše 150 mm,

o délce nejvýše 200 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o délce pouzdra nejvýše 160 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím kroužkem a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a

s povrchovými magnety

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Systém palivových článků

sestávající alespoň z palivových článků s kyselinou fosforečnou,

v krytu s integrovaným čištěním vody a plynů,

pro stálé, stacionární zásobování energií

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, určená výlučně pro palivové články zařazené do čísla 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Elektrické transformátory:

s kapacitou 1 kVA nebo méně

bez přípojek nebo kabelů

pro použití při výrobě set-top boxů a televizorů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Deska s tištěnými obvody vybavená obvodem s můstkovým usměrňovačem a jinými aktivními a pasivními prvky

se dvěma výstupními konektory,

se dvěma vstupními konektory, které je možné zapojit a použít současně,

schopná přepojovat mezi jasným a tlumeným provozním režimem,

se vstupním napětím 40 V (+ 25 % – 15 %) nebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 30 V (± 4 V) v tlumeném provozním režimu nebo

se vstupním napětím 230 V (+ 20 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 160 V (± 15 %) v tlumeném provozním režimu nebo

se vstupním napětím 120 V (+ 15 % – 35 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 60 V (± 20 %) v tlumeném provozním režimu,

se vstupním proudem dosahujícím 80 % své nominální hodnoty během 20 ms,

se vstupní frekvencí 45 Hz nebo vyšší, avšak nejvýše 65 Hz pro verze s napětím 42 V a 230 V, a 45-70 Hz pro verzi s napětím 120 V,

s maximálním náběhovým proudem nejvýše 250 % vstupního proudu,

s dobou překročení náběhového proudu nejvýše 100 ms,

s poklesem vstupního proudu nejméně 50 % vstupního proudu,

s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 ms,

s nastavitelným výstupním proudem,

s výstupním proudem dosahujícím 90 % své nominální přednastavené hodnoty během 50 ms,

s výstupním proudem dosahujícím nuly během 30 ms po odebrání zdroje napětí a

s definovaným chybovým statusem v případě nulového nebo přílišného zatížení (funkce end-of-life)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Elektrický usměrňovač:

se střídavým vstupním napětím 100–240 V o kmitočtu 50–60 Hz,

se dvěma stejnosměrnými výstupními napětími 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 12 V a 396 V nebo vyšším, avšak nejvýše 420 V,

s výstupními kabely bez konektorů a

v plastovém pouzdře o rozměrech 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

pro použití při výrobě výrobků využívajících intenzivní pulzní světlo (IPL) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoidové cívky s

energetickou spotřebou nejvýše 6 W,

izolačním odporem vyšším než 100 MΩ a

vstupním otvorem 11,4 mm nebo více, nejvýše však 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Tyče specifického tvaru určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, obsahující neodym, železo a bor, o rozměrech:

délce 15 mm nebo více, avšak nejvýše 52 mm,

šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,

typu používaného při výrobě elektrických servomotorů pro průmyslovou automatizaci

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru s

průměrem nejvýše 45 mm,

výškou nejvýše 45 mm,

typu používaného po magnetizaci při výrobě permanentních magnetů

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru pravoúhlého hranolu, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem:

též se sraženými hranami,

o délce 27 mm nebo větší, avšak nejvýše 32 mm (± 0,15 mm),

o šířce 8,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

o tloušťce 5,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm (+ 0 / – 0,2 mm) a

o hmotnosti 6,1 g nebo více, avšak nejvýše 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií:

o šířce 352,5 mm (± 1mm) nebo 367,1 mm (± 1 mm)

o hloubce 300 mm (± 2 mm) nebo 272,6 mm (± 1 mm)

o výšce 268,9 mm (± 1,4mm) nebo 229,5 mm (± 1mm)

o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg

o kapacitě 75 Ah a

o jmenovitém napětí 60 V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,

o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,

o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše17 kg a

o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo nabíjecích modulů:

o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm,

o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm,

o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm,

o hmotnosti 253 kg nebo více, avšak nejvýše 293 kg,

o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh a

sestavené z 24 nebo 48 modulů

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Zapalovací cívka:

o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm,

s provozní teplotou – 40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a

pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

též s připojovacím kabelem,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Vnitřní nádoby:

obsahující boční a střední otvory,

ze žíhaného hliníku,

s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C,

pro použití při výrobě elektrických fritéz (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Reproduktory:

s impedancí 3 Ω nebo větší, avšak nejvýše 16 Ω,

se jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W,

též s plastovou konzolou a

též s elektrickým kabelem osazeným konektory,

typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Řídicí jednotka systému tísňového volání obsahující GSM a GPS moduly, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro:

vytváření řídících signálů pro adresování pixelů nebo

řízení adresovacích pixelů

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru:

vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík,

o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm,

o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm,

typu používaného při výrobě televizorů

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Konektor typu SCART, zabudovaný do plastového nebo kovového krytu, s 21 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Zásuvky a rozhraní pro inteligentní karty a „moduly (karty) společného rozhraní“ typu používaného k pájení na deskách s tištěných obvodů, pro připojování elektrických zařízení a obvodů a k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů s napětím nejvýše 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Nýtové kontakty:

měděné,

pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostních oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady

o tloušťce pokovení 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm),

též pozlacené

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Programovatelný paměťový řídicí prvek pro napětí nepřesahující 1 000 V, typu používaného pro účely provozu spalovacího motoru a/nebo různých akčních členů pracujících se spalovacím motorem, obsahující alespoň:

desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky,

hliníkový kryt a

několik konektorů

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Anténní propojovací kabel pro přenos rádiového signálu (AM/FM) a případně signálu GPS, obsahující:

koaxiální kabel,

dva nebo více konektorů a

3 nebo více plastových klipsů pro upevnění na přístrojovou desku,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Kabelový svazek:

pro provozní napětí 12 V,

omotaný páskou nebo chráněný plastovou vlnitou trubicí,

s 16 nebo více žilami, jejichž všechny koncovky jsou pocínovány nebo osazeny konektory,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

gumovou průchodku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Použité Li-ion nebo NiMH akumulátory

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automatická převodovka s hydraulickým měničem momentu:

s nejméně osmi převodovými stupni,

s točivým momentem motoru 300 Nm nebo větším a

pro příčnou nebo podélnou montáž,

pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Sestava převodové skříně s jedním nebo dvěma vstupy a alespoň třemi výstupy v litém hliníkovém pouzdře o celkových rozměrech (s vyjímkou hřídeli) nejvýše 455 mm (šířka) × 462 mm (výška) × 680 mm (délka), vybavená alespoň:

jedním výstupním hřídelem s vnějším drážkováním,

rotačním spínačem pro indikaci zařazeného rychlostního stupně,

možností použít diferenciál,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech nepřesahujících 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), sestávající alespoň ze:

dvou elektromagnetických jednosměrných spojek v jedné kleci, zabírajících v obou směrech,

vstupní hřídele o vnějším průměru 24 mm (± 1 mm), zakončené 22 drážkami,

soustředné výstupní duté hřídele o vnitřním průměru 22 mm nebo větším avšak nejvýše 30 mm, zakončeného 22 nebo více, avšak nejvýše 28 vnitřními drážkami

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechanicky ovládaná odstředivá suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem v převodovce s plynule měnitelným převodem (CVT), vybavená:

prvky, které aktivují spojku v daných otáčkách a (tímto způsobem) vytvářejí odstředivou sílu,

hřídelí zakončenou kuželem se sbíhavostí 5 nebo více, avšak nejvýše 6 stupňů,

třemi závažími a

jednou tlačnou pružinou,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Elektrolyticky pokovované části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:

kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem

vrstev mědi, niklu a chromu

pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svitcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezívní vrstvou, potažený na jedné nebo na obou stranách krycím filmem

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované, určené k potažení, barvení, opracování okrajů, zasazení nebo jakýmukoli jinému významnému zpracování, pro použití při výrobě korekčních brýlí (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Nezasazené optické články vyrobené z litého chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektivy

o rozměrech nejvýše 80 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 18×,

typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektivy

o rozměrech nejvýše 125 mm × 65 mm × 65 mm,

s rozlišením 125 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 16×,

typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Sestava objektivu:

s horizontálním zorným úhlem 50° nebo větším, avšak nejvýše 200°,

s ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,45 mm,

s relativním clonovým číslem F/2,0 nebo větším, avšak nejvýše F/2,6 a

o průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm,

pro použití při výrobě kamer typu CMOS pro automobily (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Zasazené čočky vyrobené z chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodexUnie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

(3)  Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

(4)  Dohled nad dovozem zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

*

Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU