(EU) 2017/2466Nařízení Rady (EU) 2017/2466 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2466

ze dne 18. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu s některými zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v mezích těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Z těchto důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. ledna 2018 celní kvóty s nulovou sazbou pro vhodný objem týkající se dvanácti nových výrobků. U pěti dalších výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů Unie.

(3)

U jednoho dalšího výrobku je třeba objem kvóty snížit, neboť se zvýšila výrobní kapacita producentů z Unie.

(4)

U pěti dalších výrobků je třeba upravit kvótové období a objem kvót, jelikož byly otevřeny jen na dobu šesti měsíců.

(5)

V případě jiného výrobku je třeba změnit jeho popis.

(6)

V případě dvanácti dalších výrobků by měly být s účinkem ode dne 1. ledna 2018 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny, neboť jejich zachování od tohoto dne není v zájmu Unie.

(7)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), měly by se změny stanovené v tomto nařízení týkající se kvót pro dotčené výrobky použít ode dne 1. ledna 2018, a měly by proto vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 a 09.2932 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do tabulky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci;

2)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2928, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 se v tabulce nahrazují odpovídajícími řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;

3)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 a 09.2669 se v tabulce zrušují;

4)

poznámka (*) obsahující text „Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci této tabulky:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného

1.1.–31.12.

160 tun

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 tun

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.–31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 tun

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1.–31.12.

10 tun

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů, obsahující:

více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4′-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4′-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (2)

1.1.–31.12.

900 tun

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

16 000 tun

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Vrstvená vlákna (pramence) z S-skla:

složená z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (± 0,5 μm),

o délkové hmotnosti 200 tex nebo větší, avšak nejvýše 680 tex,

neobsahující oxid vápenatý a

s pevností v tahu větší než 3 550 Mpa stanovenou podle ASTM D2343-09

pro použití při výrobě produktů používaných v letectví (2)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, určené pro připevnění k chladičům motocyklů (2)

1.1.–31.12.

3 000 000 kusů

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Výfukový ventil pro použití při výrobě výfukových systémů motocyklů (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kusů

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

1.1.–31.12.

200 000 kusů

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Lambda-sondy pro trvalé zabudování do výfukových systémů motocyklů (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kusů

0“


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 nahrazují tímto:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

1.1.–31.12.

120 000 tun

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

15 000 tun

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3′-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 tun

0

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyd (furfural)

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 tun

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 tun

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 tun

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4′-bifenylen)

1.1.–31.12.

3 500 tun

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 214 g/m2,

impregnované silanem,

v rolích,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken,

pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátované mědi (2)

1.1.–31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Desky:

sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,

s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více

1.1.–31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a

o hmotnosti 5 g nebo více, avšak nejvýše 800 g

pro použití při výrobě spalovacích motorů (2)

1.1.–31.12.

5 900 000 kusů

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli

1.1.–31.12.

2 000 000 kusů

0“


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU